Een betere wereld begint bij.. Een verbeterde structuur van een Democratische Rechtstaat bestuur

Door MrcRts gepubliceerd op Friday 24 April 15:24

Dit artikel is net als http://plazilla.com/page/4295168135/een-betere-wereld-begint-bij-onderwijs-en-educatie onderdeel van een reeks. Onder het mom van: 'Een betere wereld begint bij je zelf!' plaats ik in deze Zilla een aantal artikelen. De totale som van deze artikelen zou een 'ideale maatschappij' moeten weergeven waar voor iedereen plaats is, waar niemand buiten de boot zou vallen.

Om deze ideale maatschappij te krijgen, zou er een Wereldregering moeten zijn. De artikelen in deze zilla zijn dus fictief, maar wel serieus bedoelt. De structuur van het bestuur van de wereld zou verdeelt zijn in de volgende lagen:

- Wereld bestuur

- Continentaal bestuur

- Landelijk bestuur

- Plaatselijk bestuur

De rol van- en invulling over welk bestuur waar voor verantwoordelijk is, komt eventueel in een later artikel ter sprake. In dit artikel zijn slechts voorbeelden aanwezig.

 

Ere wie ere toekomt

Net als Charles Montesquieu laat ik me inspireren door het Nederlands model van staatsrechtelijk bestuur. Charles was de verlichtingsfilosoof die een politiek systeem bedacht met 'afzonderlijke bestuursorganen'. Hoewel hij de term nooit heeft gebruikt, staat Charles Montesquieu wel in de boeken als grondlegger van de Trias Politica, de driemachtenleer.

f59c28d3565cb5f9fce75329de968245_medium.

Charles de Montesquieu (1689 - 1755)

(Bron: Wikipedia)

 

Johan Rudolph Thorbecke was de ontwerper van onze Nederlandse grondwet, die uit 1848 stamt. Deze grondwet was de basis om van Nederland een moderne staat te maken in een tijd dat vele regenten van buurlanden ten onder gingen tijdens revoluties. 167 jaar later kunnen we zeggen dat dit redelijk tot goed is gelukt, al waren daar zowel in het begin als nu nog de nodige twijfels over. Het resultaat is de huidige Nederlandse Rechtsstaat, waar zowel het volk als de bestuursorganen zich aan de wetgeving dient te houden.

b40606b3de51b45add55b91c2b04698f_medium.

Johan Rudolph Thorbecke (1798 - 1872)

(Bron: Wikipedia)

 

Huidige structuur in het kort

In de Nederlandse democratie kennen we officieel drie machten: De wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Officieus worden de ambtenaren, die niet democratisch gekozen worden, de vierde macht genoemd. Zij beïnvloeden namelijk zowel de wetgevende, uitvoerende als rechterlijke macht met hun expertise en aanwezigheid.  Een kort overzicht:

 

Wetgevende macht

De wetgevende macht maakt van wetsvoorstellen wetten en bestaat uit de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) en de regering (Koning en ministers). In de praktijk maken de ministers met behulp van ambtenaren de wetsvoorstellen, en is de functie van de Koning symbolisch in de vorm van het ondertekenen aan het eind van het traject.

De minister maakt samen met de ambtenaren een wetsvoorstel die vervolgens door de Tweede Kamer word getoetst. Zodra de wet hier is goedgekeurd door middel van een meerderheid, word het voorstel door de Eerste Kamer aan een second opinion onderworpen. Is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor het voorstel, dan zal het voorstel een wet worden zodra de Koning zijn handtekening eronder heeft gezet.

2347117b880635f937476d44f3017e51_medium.

de Tweede Kamer

(Bron: Google)

Uitvoerende macht

De uitvoerende macht bestaat uit de regering, provinciaal bestuur en gemeentelijk bestuur. Zodra een wetsvoorstel is aangenomen, zal deze alszijnde wet worden uitgevoerd door deze bestuurlijke organen.

 

Rechterlijke macht

De Rechterlijke macht bestaat uit de Hoge Raad der Nederlanden, de gerechtshoven en de rechtbanken. Rechters worden voor het leven benoemd. Dit betekend niet dat ze na benoeming, hun gang kunnen blijven gaan. Om ervoor te zorgen dat rechters onafhankelijk, objectief en onpartijdig blijven, is het mogelijk een rechter te 'wraken'. Als dan inderdaad blijkt dat een rechter niet onafhankelijk, objectief of onpartijdig is, of dat de rechter 'de schijn tegen' heeft, zal deze worden vervangen door een andere rechter. Het benoemen voor het leven heeft als functie dat zijn onpartijdigheid meer gewicht krijgt, omdat de rechter dus geen rekening hoeft te houden met een eventueel toekomstige baan.

Tevens worden rechters bij koninklijk besluit benoemd. Dit betekend niet dat de Koning de rechters aanwijst, maar de regering.  Ook hier heeft de Koning weer een symbolische functie, al is zijn handtekening wel noodzakelijk voor benoeming.  De rechter toetst bij geschillen of de wet door de betrokken partijen wel is nageleefd. 

 

Ambtelijke macht

Hoewel ze officieel geen 'macht' zijn, is het ambtelijke apparaat dat officieus wel. Ambtenaren binnen de ministeries zijn namelijk de enige constante factoren van deze ministeries. De posten van Ministers en Staatssecretarissen ('rechterhand' van de minister) rouleren over het algemeen na iedere verkiezing voor de Tweede Kamer. Ambtenaren blijven zitten. Het voordeel hiervan is dat er expertise ontstaat. Het nadeel is dat ze door hun constante aanwezigheid beleid kunnen beïnvloeden. Een minister die niet op goede voet met zijn ministerie staat, kan door de ambtenaren worden tegengewerkt.

 

Tegenstrijdigheden in het systeem

 

Gescheiden machten

Hoewel we zeggen dat de machten gescheiden zijn, is dat in zowel de visie van Charles Montesquieu als in de praktijk niet de gang van zaken. De regering is bijvoorbeeld onderdeel van de wetgevende- én uitvoerende macht. Ook heeft de regering enige invloed op de rechterlijke macht bij het aanstellen van rechters. Zolang iedereen een goed ontwikkeld moreel kompas heeft, zou dit geen probleem zijn. Helaas is dat bij de mens als soort nog niet het geval, waardoor belangenverstrengelingen, vriendjespolitiek en corruptie ontstaan.

4cb6e2ebb57871f50ff8d91e61b1511d_medium.

de Eerste Kamer

(Bron: Google)

Democratische rechtstaat

Tevens zeggen we dat we in een democratische rechtstaat leven. Het woord democratie komt uit het Grieks. Demòs ( δῆμος) betekend volk, Krateo / Kratein (?) (κρατέω)  heersen, regeren. De combinatie betekend dus 'het volk heerst, regeert'.

Een rechtstaat ontstaat als alle machten én het volk zich aan dezelfde wet dienen te houden. Binnen de Nederlandse Rechtstaat valt op dat eigenlijk niet aan alle voorwaarden wordt voldaan om zich als Democratische Rechtstaat te kunnen profileren. Het volk kiest namelijk alleen de Tweede Kamerleden, het provinciale bestuur en het gemeentelijk bestuur. De regering, Eerste Kamerleden en rechters worden niet direct door het volk gekozen, 'slechts' indirect. Vervolgens hebben we ook nog een Koning. Deze is ook niet gekozen, maar heeft de titel Koning gekregen doordat hij binnen een bepaalde familie is geboren.

Bovendien geldt de wet niet voor iedereen. De Koning hoeft geen verantwoording af te leggen als hij de wet overtreed, dat moet het hoofd van de ministerraad, de minister-president doen.

Een ander voorbeeld dat de wet niet voor iedereen hetzelfde is is wachtgeld. Het 'gewone' volk heeft bij het verliezen van zijn baan recht op een uitkering, afhankelijk van hoe lang er is gewerkt en premie is betaald. Een politicus krijgt langer en meer uitkering, in de vorm van wachtgeld. Nu zijn er hier goede redenen voor te noemen, en is deze regel gekomen zodat Kamerleden vrijuit kunnen spreken in de wetenschap dat het  hun inkomstenbron op de korte termijn niet in gevaar brengt. Maar het is niet rechtvaardig tegenover iemand die 40 jaar lang heeft gewerkt en met een kortere duur en hoogte van uitkering te maken krijgt.

Dit in ogenschouw nemend, kunnen we niet van een rechtstaat spreken. Ook is de term democratie niet volledig van toepassing. Een betere benaming voor ons huidige systeem zou een Monarchie met een democratisch gekozen uitvoerende macht zijn.

d5e8ef8b627f9418aa763d8301974717_medium.

(Bron: Google)

Een aangepast systeem

Wat goed is, hoeven we niet te veranderen. We gaan dus uit van een wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De ambtelijke macht blijft officieus, daar de ambtenaren getoetst kunnen worden door de rechter indien ze corrupt zouden zijn of hun macht zouden misbruiken. Wel gaan we de invulling van de machten in dit systeem aanpassen. Het wereldbestuur is de wetgevende macht, het continentaal, landelijk en plaatselijk bestuur uitvoerend. Ook de kerntaken van de overheid dienen te worden vastgelegd, zodat er niet teveel 'beperkingen' aan het volk kunnen worden opgelegd. Vrijheid blijft hierdoor hoog in het vaandel staan.

 

Monarchie

Hoewel niet democratisch gekozen, heb ik geen problemen met een monarch. Het grote voordeel van een monarch is dat hij/zij, net als bij de ambtelijke macht, een factor voor de langere tijd is. De Koning kan daardoor een stabiele vertegenwoordiger van een land zijn. In een aangepast systeem zou mijns inziens de Koning niet hoeven te verdwijnen. Wél zou hij geen onderdeel van de macht meer uit mogen maken en net als ieder ander zich aan de wet dienen te houden. Zo blijft er een waarlijk symbolische functie over, maar gaat er gelijktijdig geen 'instituut van identiteit en ervaring' verloren voor het betreffende land.

c33852325851a4e0d18fc628ad2bf2dd_medium.

Vrouwe Justitia

(Bron: Google)

Rechtstaat

De wet is voor iedereen gelijk. Uitzonderingen worden niet gemaakt. Rechters blijven de situaties naar de wet beoordelen. De levenslange aanstelling blijft zolang een rechter niet terecht gewraakt word. In het vervolgartikel over de hervorming van de economie zal blijken dat niemand meer om zijn (basis)inkomen hoeft te vrezen, dus neutraliteit blijft gewaarborgd.

Verder zouden nieuwe rechters dienen te worden gekozen door het volk. Om je verkiesbaar te stellen voor de functie van rechter, dien je aan bepaalde voorwaarden te doen:

 

* De juiste opleidingen  (die gratis is, zie http://plazilla.com/page/4295168135/een-betere-wereld-begint-bij-onderwijs-en-educatie). Denk aan een combinatie van filosofie (wijsbegeerte) en recht.

* onbesproken gedrag (nooit veroordeelt voor een misdrijf).

* een x-aantal (bijvoorbeeld 10.000) steunverklaringen, afhankelijk van het 'niveau' van de functie (regionaal, landelijk, continentaal of wereldwijd).

 

De indeling van verschillende rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad blijft bestaan, zodat er ten alle tijden 'in beroep' kan worden gegaan. Ook rechters zijn mensen, en mensen kunnen fouten maken. Een 'check-check-dubbel check' systeem is dus gewenst. De rechterlijke macht van het wereldbestuur zou in deze dus de Hoogste Raad zijn.

 

Wetgevende- en uitvoerende macht

Ten eerste dient ieder orgaan gekozen te worden door het volk. Dat is een harde eis voor een democratie. Om belangenverstrengelingen te voorkomen en expertise te garanderen, zouden zowel de indeling als de functie-eisen enigszins anders moeten worden. 

Zowel de Tweede Kamer, Eerste Kamer als Ministerraad dient gekozen te worden. Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen, dienen aan bepaalde eisen te voldoen. Hier kom ik later op terug.

Tweede Kamerleden zouden de wetsvoorstellen moeten maken, een ruwe schets. Zodra er een Kamermeerderheid voor deze ruwe schets is, gaat het voorstel naar de ministerraad. Het idee word vervolgens door de ministers en hun ministeries uitgewerkt. Vervolgens worden deze uitgewerkte voorstellen aan de Tweede Kamer voorgelegd, die het voorstel al dan niet opnieuw aan een meerderheid helpt. Zodra goedgekeurd, gaat het voorstel door naar de Eerste Kamer. Deze bestaan ook uit GEKOZEN experts. Zij buigen nogmaals over het plan en beoordelen deze. Plan goedgekeurd? Dan mag de ministerraad deze uitvoeren.

De oplettende lezer zal merken dat de ministerraad dus geen onderdeel van de wetgevende macht meer is, maar uitvoerend. De overige uitvoerende machten zouden het continentaal, landelijk en plaatselijk bestuur zijn.

d5e8ef8b627f9418aa763d8301974717_medium.

(Bron: Google)

 

Benodigde opleidingen om de functies uit te mogen voeren:

Om als Tweede Kamerlid gekozen te kunnen worden, dien je een opleiding wijsbegeerte (filosofie) te hebben afgerond. Wijze mensen zijn gevraagd om een wijze samenleving aan te sturen. De Tweede Kamer dient uit een oneven aantal personen te bestaan, zodat er ten alle tijden een meerderheid gevormd kan worden.

 

De ministerraad bestaat uit experts. De staat heeft alleen over maatschappelijk belang te beslissen die we kerntaken zouden noemen. Voorbeelden van kerntaken zouden zijn: Economie, Energie, Huisvesting, Infrastructuur, Natuur, Voeding, Zorg&Gezondheid.

Als minister moet je je ambtenaren kunnen aansturen, dus een opleiding 'management' is een vereiste. Net als een opleiding in het gebied waar je minister van word. 2 afgeronde opleidingen per minister dus. Ieder wetsvoorstel dient vanuit al deze maatschappelijke belangen behandelt te worden.

 

Om als Eerste Kamerlid gekozen te kunnen worden, dien je een opleiding wijsbegeerte én expertise in twee andere gebieden te hebben. Drie afgeronde opleidingen, en ieder mogelijke combinatie van opleidingen dient in vijfvoud aanwezig te zijn in deze Kamer. Met het voorbeeld van  7 'kerntaken' zou de Eerste Kamer dan uit (6+5+4+3+2+1)x5= 105 leden bestaan. Zo is er iedere combinatie mogelijkheid uit expertise voorhanden, om de kwaliteit van beslissingen te waarborgen.

6f516dcc2f7736ed05bd81e48ed565db_medium.

(Bron: Google)

Samengevat

Dit artikel gaat vooral over de beoogde structuur van het bestuur. De invulling van kerntaken en opleidingen dienen slechts als voorbeeld. Mocht dit ooit realiteit worden, zullen er genoeg knappe koppen zijn die deze 'ruwe schets' verder uit kunnen werken.

 

De structuur van de bestuursorganen zou er alsvolgt uitzien:

 

- Wereld bestuur (Minsterraad, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Hoogste Raad)

- Continentaal bestuur (Wethouders, Continentale Raad, Hoge Raad)

- Landelijk bestuur (Wethouders, Landelijke Raad, Gerechtshof)

- Plaatselijk bestuur (Wethouders, Gemeenteraad, Rechtbank)

 

Op deze manier is er een waarlijk democratisch systeem, waar belangenverstrengelingen minder tot niet voorkomen. Een eerlijk systeem, waar iedereen mee kan doen met het besturen op ieder niveau én waar het bestuur ten alle tijden garant staat voor expertise. Er zouden ieder jaar verkiezingen zijn en een bestuur voor de duur van 4 jaar gekozen worden; net als we nu kennen. Jaar 1 kiezen we lokaal, Jaar 2 landelijk, Jaar 3 continentaal en jaar 4 wereldwijd.

Nogmaals, ik ben me er van bewust dat een wereldregering heel ver weg is. We zijn binnen Europa nog niet eens klaar voor een Europese Regering. Willen we als 'mens' , als 1 volk, eerlijke en gelijke omstandigheden voor iedereen, dan is een wereldregering echter een must. Net als gratis onderwijs/educatie voor iedereen.

Om hier te kunnen komen, dienen we echter nog meer te moeten veranderen. Het volgende artikel in deze zilla zal gaan over het nieuwe financiële systeem.

115eb637443c73b78e1378e4a6107ba7_medium.

(Bron: Google)

 

Bronvermelding:

http://www.wikipedia.org/

http://www.zaakadvocaten.nl/de-nederlandse-rechtsstaat-hoe-werkt-het/

http://www.edwardbruheim.nl/nl/blog/2009/10/12/de_benoeming_van_een_rechter.htm

 

24-4-2015

Marco

Reacties (16) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het model wat je schetst komt zeker meer democratisch over.

Om daar (een wereldregering) te komen zal de wereld moeten leren delen.. maar dan zou dat ook in (alle) landelijke wetten moeten worden opgenomen.
Helaas is de grootste goegemeente zich nog niet bewust van het aspect 'delen is helen.'

Een wereldregering (klinkt hoedanook eng..) is wat je zelf al stelt is alleen daarom al nog heel ver van ons huidige-incarnatie-bed verwijderd.
En toch ben ik tegen een Wereldregering.
Simpel omdat het veels te makkelijk veranderd in een dictatoriaal bewind.
Een kleine groep machtshebbers die alles bepalen en die op die manier ongetwijfeld zullen zorgen dat ze het hele zaakje onder controle kunnen houden. Niemand kan ze tegen houden.
ik snap je. Zoals de mens nu is, is een wereldregering vragen om problemen, corruptie en onderdrukking. Het enige wat je kan doen is een grondwet zo opstellen, dat niemand de absolute macht kan nemen. Dus door voorwaarden te stellen aan opleidingen en alle belangrijke posities verkiesbaar te stellen; niet zoals nu in Nederland door toewijzing gebeurt (ministers, Eerste Kamer, Rechters).

De mens als soort moet verder ontwikkelen, en dat kan in eerste instantie met gratis onderwijs voor iedereen. Vandaar dat ik dat artikel ook als eerste heb geplaatst.

Persoonlijk huiver ik op dit moment ook bij een Europese regering, laat staan een wereldregering. Maar om mondiale problemen op te kunnen lossen, zal het wel noodzakelijk zijn. Alleen moet het algemene niveau van de totale mensheid daarvoor omhoog!
Gratis onderwijs en gratis zorg vind ik perfect.

Je idee is mooi, maar de Wereld is er niet aan toe en dat kan nog wel eeuwen duren, mits we de tijd hebben.
Ik heb deze in mijn favorieten gezet, ik ben benieuwd naar je volgende artikel
Wat de wereldgemeenschap nodig heeft om grensoverschrijdende problemen op te lossen is een democratisch federatieve wereldregering, met evenredige volksvertegenwoordiging. gmet de EU dus! Dat is een veel te dure en weinig democratische instelling! Herverdeling van water, voedsel, bezittingen, geld en arbeid, duurzaam maatschappelijk verantwoordt ondernemen, in werknemerszelfbestuur in coöperatieve bedrijven waar de winst wordt omgezet in innovatie, werkgelegenheid en winstdeling op eerlijke en rechtvaardige wijze. Basisinkomen voor minder stress, rechtszekerheid en initiatief om duurzaam werk te zoeken en te vinden. Geen sociale wetten meer. Hogere belasting voor hoogste inkomens en verhoging vermogensbelasting voor super rijken. En zo ontstaat een 'duurzame wereld'; lees mijn boek'Geloof in een duurzame wereld ISBN bij Bol.com co meijer
Herverdeling van geld? Onzin. Ik heb jarenlang hard moeten werken en er veel voor moeten leren om mijn geld te verkrijgen en ik vind alles prima, maar het is je reinste kolder om van mensen die hun stinkende best gedaan hebben om iets op te bouwen het af te nemen om te verdelen, zodat klaplopers, en die zijn er nog meer dan genoeg, het beter gaan krijgen.
Ik geloof ook niet in herverdeling. Waar mensen voor gewerkt hebben, hebben ze recht op. Wel zou het economisch systeem hervormd moeten worden. Maar dat gaat dan pas vanaf dat moment in.
Natuurlijk mogen er hervormingen komen, maar voor dat gebeurd zal het eerst eens goed uitgewerkt moeten worden en die tijd nemen we als mensen nooit.
Nee wat we nodig hebben is ons gezond verstand gebruiken en deze staatsvorm zoals wij kennen te blijven houden.
Democratie is de enige staatsvorm die werkt.

Een klein bewijs: Het feit dat iedereen hier en in kranten, op tv, of op social media commentaar op het kabinet, het Koningshuis en op alles mag hebben.
Noem maar eens een staatvorm waar dat ook toegestaan is.
Die is er verder niet.
Herverdeling van voedsel, water, bezittingen en arbeid? Kom op, dat zal nooit werken.
We hebben nu nog maar ongeveer 50m2 per Wereldbewoner voor onszelf. Even uitgaan van oppervlakte landmassa.
Het is zo makkelijk om te zeggen wat er allemaal moet gebeuren, maar alleen het plaatje om het goed onderbouwd in te vullen ontbreekt doorgaans.
Er is maar één oplossing. Zorgen dat de Wereldbevolking heel drastisch gaat afnemen. Echt drastisch. Doen we dat niet, dan zal elk probleem alleen maar groter worden en dan helpt echt al deze puntjes van jou ook niet hoor.
We moeten snel af van de huidige vorm van democratie. Geen monarchie, want dat is anti-democratisch (niet gekozen). Een republiek als staatsvorm.Ook moeten we af van de overheid en het (inter)nationale privé bedrijfsleven gebaseerd op het liberaal kapitalistisch materialisme. We moeten overstappen op directe ipv indirecte democratie. Meer inspraak, invloed en macht van gewone burgers. En niet die zogenaamde regenten in politiek Den Haag die het allemaal met woorden en geen daden beter weten! In feite zijn ze hoe geschoold ook incompetent, onbetrouwbaar. Zij beloven van alles, maar als het er op aan komt, maken ze weinig klaar. De sociale ongelijkheid neemt elk jaar toe in plaats van af. Delen van inkomen, werk en bezittingen, ho maar, en dat geldt helemaal voor (nei) liberalen en salon socialisten die olaatsten zich laten domineren door zogenaamde vrijheidsdenkers, die in hun vrijheid profiteren van minder draagkrachtigen. Werknemerszelfbestuur in coöperatieve bedrijven die delen in de winst met elkaar en basisinkomen voopr iedereen boven 18 en herverdeling beschikbare arbeid, dat is met duurzame ontwikkelingen wat Nederland en Europa en de rest van de wereld nodig heeft en... solidariteit met armen. co meijer
Persoonlijk heb ik liever een Monarch dan een President, maar dan wel zoals in dit artikel beschreven: in een waarlijk symbolische functie.

Het volgende artikel zal gaan over de economie, stay tuned! ;-)
Geweldig artikel en kan me er grotendeels wel in vinden. Niet helemaal nog, maar ik heb geen commentaar.
Dankje!