Bedrijfseconomie / commerciele economie - Advies en strategisch marketingplan deel 3

Door Joeri99 gepubliceerd op Tuesday 14 April 16:34

2.6 Martketing Audit 

Het meten van de kwaliteit van de marketing (afdeling) is een onderwerp van de marketingaudit. Een marketingaudit is een onafhankelijke doorlichting van alle marketingactiviteiten in een onderneming (in dit geval dus een sportcentrum). Het gaat hierbij om ; een evaluatie van de mate waarin het sportcentrum marktgericht opereert, de kennis die het sportcenmtrum heeft van de omgeving en de analyse die het sportcentrum heeft gemaakt van de omgeving. 1 

2.7 Doelgroep keuze 

 

De doelgroep die Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk voor haar bedrijf kiest is;  iedereen die graag verantwoord aan zijn of haar persoonlijke doelen wil werken. Wel blijkt dat met name mensen boven de 30 zich aan sluiten bij het sportcentrum. Wat ook opvalt is dat er meerdere vrouwen dan mannen geregistreerd staan.  

 

 

2.8  Positioneringskeuze 

 

2.8.1 Doel en opzet positionering 

 

Belangrijk voor het Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk is herkenbaarheid van haar sportcentrum. De laatste jaren wordt positioneren steeds moeilijker. Een sterke toename van het aantal media,  de opkomst van nieuwe media als internet en mobiele telefonie, een toename van het aantal merken en variëteiten, steeds minder echte verschillen tussen producten en een enorme toename van de communicatiedruk; al deze ontwikkelingen hebben zich de laatste vijftien jaar voorgedaan. En dit heeft weerslag gehad op de consument. De consument is grilliger geworden; hij wordt steeds vaker een momentconsument, een consument die op het ene moment totaal andere preferenties heeft dan op het ander moment. De consument wordt ook steeds meer een individualist; trekt zich minder aan van de omgeving en gaat zijn eigen gang. Daarnaast heeft de consument minder interesse in producten en diensten en doet steeds minder moeite om in het aankoopproces informatie over producten te verzamelen. Hij gaat veel meer af op de bekendheid van een product of merk, probeert het product die hij kent en blijft het, als het bevalt uit gewoonte kopen. Dit proces wordt ook wel het lage betrekkingsgedrag genoemd. In het verleden was er vaak sprake van hoge betrokkenheidsgedrag (tegenovergestelde van lage betrekkingsgedrag). 2 

 

Het is belangrijk te weten hoe het “koopproces” eruit ziet. En die ziet er als volgt uit; bekendheid, aankoop, evaluatie na aankoop/gebruik. Bij de uiteindelijke koop/gebruik beslissing speelt herkenning vaak een belangrijke rol. Voorbeeld van herkenning zijn kleur, woord, plaatje of persoon van het sportcentrum. Vanwege de toenemende concurrentie wordt het voor aanbieders steeds lastiger om “herkenbaar” te worden. Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk moet hierin een weg zien te vinden om ervoor te zorgen dat het sportcentrum in mensen hun hoofd blijft hangen en zij bereid zijn terug te keren. 

 

__________________________________________________________________________ 

www.pearsoneducation.nl/high/hoofdstukken/9043010715_hoofdstuk.pdf 
2 Alsem, Strategische marketingplanning. Blz. 313 

Bij de positionering staat de vraag welk beeld Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk naar buiten wil brengen van het product en het bedrijf centraal. Dit beeld moet er als volgt uit zien; men moet Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk zien als een centrum dat een duidelijk voordeel verschaft richting werken aan je gezondheid, fysieke en mentale gesteldheid ongeacht zijn/haar gewicht, conditie, lichaamsbouw of leeftijd. Topsport of recreatieve sport individueel of in groepsverband. Kortom het sportcentrum wil zich positioneren als een multifunctioneel en professioneel sportcentrum met een kwaliteitsgerichte instelling 

ResReader.ashx?v=00000000-0000-0000-0000 

In het figuur hierboven zijn 3 factoren te zien, namelijk product, diensten tbv klanten en sociale voordelen. In vak een valt af te lezen welke producten/diensten Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk  aanbied. Het sportcentrum doet er alles aan deze sporten zo voor te bereiden dat de inhoud van de lessen kwalitatief goed zijn. Dit wil zeggen dat alles volgens de regels gaat en de klanten ook baat hebben bij de gevolgde lessen. Een voorbeeld waarvan een klant baat kan hebben is (wanneer hij/zij bijvoorbeeld rugklachten heeft) is een les fitness zo aan te bieden dat de rugklachten ook daadwerkelijk minder worden.  

 

In vak 2 staan de diensten tbv klanten. Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk probeert, zoals hierboven al is vermeld, de lessen zo professioneel en kwalitatief voor te  bereiden en te geven dat de klanten er baat bij hebben. Om (toekomstige) klanten op de hoogte te houden heeft het sportcentrum ook een website gebouwd. Dit om de klanten zo op hoogte te houden van de acties, voordelen, tijden, lessen en dergelijke. Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk heeft de website zo’n lay-out gegeven dat het herkenbaar blijft bij de mensen (vanwege de vele rood en vele plaatjes die direct een impressie geven van het sportcentrum). Ook is er zoveel mogelijk relevante informatie opgeplaatst om de mensen ook echt te laten zien wat het sportcentrum allemaal bevat.  

 

Als laatste is er nog vak 3. Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk springt in op het behouden van klanten. Er zijn uit een lopende redenen om naar het sportcentrum te gaan, enkele reden zijn om sociale contacten te maken en weer andere gaan erheen om af te vallen. Het sportcentrum probeert erop in te spelen door persoonlijk contact met de klanten te hebben en hun wegwijs te maken naar een gezondere levensstijl. 

 

 

 

2.9   Productbeleid 

 

In dit hoofdstuk komen verschillende producten aan de orde. De producten worden aan de hand van de productindeling van Kotler uitgelegd. 1 

 • Core product: gebaseerd op fysieke en functionele eigenschappen. Functie van het product staat voor de afnemer centraal. Ook wel: kernproduct.  

 • Actual product: kwaliteitsniveau, vormgeving, merknaam, verpakking en typische eigenschappen. Ook wel: feitelijk product.  

 • Augmented: core product plus door aanbieder toegevoegde eigenschappen. Ook wel: augmented product. Ook wel: uitgebreide product. 

2.9.1  Core product (voordeel van het product) 

 

Zoals hierboven al was vermeld bied Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk professionele begeleiding aan om zo de klanten haar persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken. Dit gebeurd mede door het geven van de juiste begeleiding (*). 

* Onder juiste begeleiding wordt verstaan; de gespecialiseerde kennis die men heeft, qua begeleiding, binnen het sportcentrum toepassen op haar klanten. 

2.9.2   Actual product 

Bij Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk zijn er veel verschillende producten . Mede door deze producten is het o.a. mogelijk om in bepaalde behoeften en doelstellingen van je klanten te voorzien. Bij het sportcentrum valt te kiezen uit. 

 • Fitness 

 • Cardio Fitness  

 • Medische fitness 

Verschillende groepslessen: 

 • Spinning  

 • Body Pump  

 • Body Combat  

 • Body Step  

 • Keep-Fit 

 • Pilates  

 • Body-shape/Callanetics 

 • Tai Chi Tao / Qi Gong 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

1 http://studenten.samenvattingen.com/documenten/show/3481462/) 

 

 

2.9.3   Augmented product 

 

Sport-, fitness- en activiteitencentrum veldwijk zorgt ook voor een stuk service naar de klant toe. Zo is er het deskundige en vriendelijke personeel wat altijd voor de klant klaarstaat als de klant daar behoefte toe heeft.   

Klanten hebben altijd verschillende motieven om naar een sportcentrum te gaan. De verschillende behoeftes kunnen zijn: 1 

 • Conditieverbetering  

 • Afvallen  

 • Spierversteviging  

 • Ontspanning   

Daarnaast is het zo dat de ene klant meer behoefte heeft om vaker te trainen dan een ander. Hier springt Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk goed op in door middel van  verschillende abonnementsvormen, zodat klanten het abonnement kunnen kiezen wat het best bij ze past. Sportcentrum veldwijk heeft een basislidmaatschap (1x per week sporten), een servicelidmaatschap (onbeperkt) en een full-service lidmaatschap (onbeperkt + zonnedouche).  

 

 

2.10    Productlevenscyclus 

 

Ook Sport-, fitness- en activiteitencentrum veldwijk heeft een Productlevenscyclus. Dit houdt in; de tijd die verstrijkt tussen de introductie van het product op de markt totdat het van de markt is. De productlevenscyclus bestaat uit 5 fasen. Hieronder worden ze geïntroduceerd. 2 
 

1) introductiefase = product net op de markt 
2) groeifase = product is bekender 
3) volwassenheidfase = omzetgroei en winstgroei neemt af 
4) verzadigingsfase = de afzet komt onder druk te staan 
5) teruggang- of eindfase = afzet daalt sterk  

ResReader.ashx?v=00000000-0000-0000-0000 

Figuur 1:  productlevencyclus van Sport-, fitness- en activiteitencentrum veldwijk 

___________________________________________________________________________ 

2 http://www.vilia.nl/site/images/stories/IDOO_rapport/figuur_14.png) 

Sport-, fitness- en activiteitencentrum veldwijk zit momenteel in de groeifase. Aan de ledenlijst is af te lezen dat er nog duidelijke stijgende lijn zit in het ledenaantal. Hieruit valt ook direct te concluderen dat het centrum dus bekender is geworden, aangezien er nieuwe leden bij zijn gekomen. 

 

In het figuur hierboven staat een grafiek met de gangbare levenscyclus van een product. Niet alle producten doorlopen de fases van de levenscyclus in dezelfde volgorde. Hierdoor is het niet altijd eenvoudig te zien in welke fase een product zich bevindt. Sport-, fitness- en activiteitencentrum veldwijk, een fitnessproduct, is in veel opzichten gelijk aan een standaard product. Zoals valt af te lezen zou Sport-, fitness- en activiteitencentrum veldwijk momenteel duidelijk in de groeifase zitten. 

 

 Introductiefase
 

Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk is uiteraard niet bij alle fitnessende mensen bekend, in het begin (toen het centrum net werd opgezet) was er toch een sterk vermoeden dat jet een hele klus zou worden om klanten te trekken, omdat er in omstreken 5 verschillende concurrenten zijn. Na loop van tijd was er toch een zeer duidelijke groei te zien.  

   

Groeifase 

 

Hier wordt een duidelijke groei waargenomen. Dit is bij het Sport-,fitness- en activiteitencentrum duidelijk waarneembaar, want het klantenaantal stijgt aanzienlijk. Mede door de gezamenlijk lessen sport (o.a. Zumba & spinning) en lage prijzen stijgt ook hier de ledenaantallen. Al met al valt duidelijk te zeggen dat Sport-, fitness- en activiteitencentrum veldwijk in de groeifase zit. 

       

Volwassenheidsfase 

 

Een product in de volwassenheidsfase kenmerkt zich door een langzaam groeiende afzet, maar deze groei neemt af. Er zijn niet veel nieuwe consumenten meer. Sport-, fitness- en activiteitencentrum veldwijk zit duidelijk nog niet in deze fase. Het vermoeden bestaat echter ook dat het centrum deze fase nog lang niet gaat bereiken. Wat immers erg positief is voor het centrum. 

 

Verzadigingsfase 

De afzet komt onder druk te staan. Zodra een product in deze fase terecht komt, mag men zich zorgen gaan maken. Het product is blijkbaar niet populair meer en steeds minder mensen willen er mee geassocieerd worden. 

 

Teruggang/eindfase 

 

Hier is de afzet zo dusdanig naar beneden gegaan dat het product het beste van de markt kan afgaan. Het is vrijwel onmogelijk om weer een omzetgroei te krijgen en dus uiteindelijk een flinke winstmarge.  

 

       

 

____________________________________________________________________   

1http://www.investeringsplein.nl/default.asp?ElementID=115&Level1=6&Level2=20&menuid=kennisbank 

 

2.11  Fase van elke sport van Sport-,fitness- en activiteitencentrum veldwijk 

 

In de grafiek (zie vorige pagina) staat aangegeven in welke fase de gegeven sporten van het sportcentrum Veldwijk horen.   

 

 

2.12 Plaats 

 

Sport-,fitness- en activiteitencentrum is gevestigd in Winsum. Het dorp ligt vlakbij Warffum & Bedum, dit zijn dan ook de directe concurrenten.  

Voordelen van de huidige ligging van Sport-,fitness- en activiteitencentrum Veldwijk. 

2.13  Voordelen van de huidige ligging van Sport-,fitness- en activiteitencentrum Veldwijk. 

 • Goed bereikbaar met de trein 

 • Veel parkeergelegenheid 

 • Veel potentiële klanten uit Groningen, omdat Winsum een stuk dichterbij ligt voor deze potentiële klanten dan Warffum en Bedum.  

 • In het gebouw zit een soort van health centrum. Dit is gemakkelijk voor de klant. Fitnessende/sportende mensen kunnen daar direct terecht na het sporten.  

 • Ligt vlakbij basisscholen en supermarkten. Na het wegbrengen van de kinderen of het halen van boodschappen, kan men bij direct bij een dichtstbijzijnde sportschool (in dit geval dus Sport-,fitness- en activiteitencentrum Veldwijk). 

Nadeel van de huidige ligging van Sport-,fitness- en activiteitencentrum Veldwijk. 

Weinig tot geen expansiemogelijkheden.  

Aan de buitenkant van het gebouw is niet te zien dat het een fitnesscentrum is, aangezien het gebouw een enorme boerderij is.  

 

2.14   Promotiemiddelen  

Om als fitnesscentrum meer naamsbekendheid te krijgen moeten de handen uit de mouwen en druk bezig met het promoten. Ook Sport-,fitness- en activiteitencentrum Veldwijk doet hier uiteraard aan mee. Hieronder een lijst aan promotiemiddelen die het centrum gebruikt.  

2.15 Advertenties 

Sport-,fitness- en activiteitencentrum Veldwijk plaatst advertenties in regionale bladen. 

2.16  Website 

Om zichzelf te promoten heeft Sport-,fitness- en activiteitencentrum Veldwijk haar eigen site genaamd www.veldwijkwinsum.nl. Hier valt de tijden/data af te lezen van de lessen. Ook staan de prijzen erbij en de openingstijden. Om een betere indruk te krijgen van het centrum staan er ook foto’s op. Contact valt op te nemen via de knop “contact”. 

 

 

 

 

2.17 Persoonlijke verkoop 

Soms is het zo dat medewerkers van het bedrijf ze potentiële klanten zelf bellen. De medewerkers van Sport-,fitness- en activiteitencentrum Veldwijk hebben een lijst met potentiële klanten erop. Deze worden gebeld door de medewerkers met de vraag of ze interesse hebben om te sporten . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.