x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Als een mens sterft, zou hij herleven?

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 12 April 13:26

     Ik ben al enkele jaren vrijwilliger in een verpleeghuis en omdat ik transporteur ben voor de fysiotherapie kom ik in dat verpleeghuis als het waren in alle hoeken en gaten. De meeste bewoners zijn ziek, versleten door de ouderdom en verlangend om ergens anders heen te gaan. Zo kom ik dus regelmatig bij bejaarden om hen op te halen om ze (meestal in een rolstoel) naar de fysiotherapeut te brengen. Soms kom ik dan in aanraking met mensen die het helemaal niet meer zien zitten.

                          

Zo was ik eens bij een lieve bejaarde vrouw die mij smekend aankeek en vroeg: "Mag ik nu eindelijk sterven?" Haar lieve uiterlijk, zachte stem en fijnbesneden gelaatstrekken smolten mijn hart. De vrouw leed duidelijk lichamelijke pijn en wilde verlost worden van een versleten lichaam wat zij maar beperkt kon gebruiken. Ze verlangde naar de omgang met haar geliefden die haar waren voorgegaan in de dood.

                                      

Ik herinner me niet precies wat ik toen gezegd heb. Wel weet ik dat ik de vrouw heb gerustgesteld. Ik heb haar gezegd dat als ze dood zou gaan, dat dit op het tijdstip zou gebeuren die de Heer had aangewezen. En ook dat ze zou herleven, bevrijd van de ziekte en kwalen waar ze nu last van had.

     Waar het werkelijk om gaat voor ieder van ons, is niet 'mag ik sterven?' De lichamelijke dood is tenslotte een van de zekerheden van het leven. De rouwadvertenties en de lege stoel aan tafel zijn daarvan het bewijs. Want net zoals de zon aan het eind van de dag ondergaat, in overeenstemming met het eeuwige ritme van het leven, zo zullen wij een tijdelijke scheiding van lichaam en geest ondergaan, waarbij ons aardse tabernakel in het 'koude en stille graf' (Zie 2 Nephi 1:14) wordt gelegd en onze geest 'huiswaarts wordt geleid naar die God, Die hun het leven heeft gegeven' (Zie Alma 40:11).

                                    

     Nee, waar het werkelijk om gaat, is: 'Als een mens sterft, zou hij herleven?' (Job 14:14.) Zal het graf ons lot voor altijd bezegelen? Of wacht onze ziel een opstanding en een andere dimensie van bestaan? Zij die geloven dat het graf de uiteindelijke bestemming van de mens is, leven zonder hoop op een betere wereld, en neigen tot de fatalistische houding: 'Eet, drinkt en wees vrolijk, want morgen sterven wij' (2 Nephi 28:7; zie ook 1 Korintiërs 15:32) wat leidt tot al het gedrag dat leidt tot ellende en berouw. (zie Alma 29:5.)

                                  

     Terwijl zij die wel geloven in een leven na de dood veel meer de neiging hebben om een doelgericht leven te leiden. Geloof in de opstanding en de bijbehorende waarheden moedigen je aan om de geboden te onderhouden, je te bekeren van je zonden, andere mensen te dienen, en datgene te doen wat zowel hier als hierna vreugde en geluk brengt. Daarom lijkt het gepast om ons te buigen over het onderwerp waar het werkelijk om gaat: Zal ik herleven?

                                     

Tijdens het Paasfeest is het de dag waarop christenen over de hele wereld de opstanding van de Heer en Heiland, Jezus Christus, zullen vieren. Toch heeft het merendeel totaal geen besef van het feit dat de opstanding van Jezus Christus het grootste wonder en het heerlijkste feit uit de geschiedenis genoemd wordt. 

     Wonderen zijn manifestaties van goddelijke of geeste-lijke krachten. Het zijn geen goocheltrucs of andere hande-lingen van handige mensen. Zij worden tot stand gebracht door hen die meer macht hebben dan de mens. En dit ge-tuig ik in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Jan, ik mag graag serieus met anderen over de Bijbel en religie praten, en plazilla is voor mij dan ook een plek om dit te doen. En volgens mij hebben wij het zelfde doel. Ik ben altijd op zoek naar mensen die belangstelling hebben voor God en zijn voornemen. Het is zo jammer dat wij zo verschillend denken over de Bijbel en over God. Ik kan nl. heel veel dingen van jou kerk niet begrijpen. Een ding is bv. zoals je hier boven ook verteld dat als wij sterven ons lichaam in het koude graf word gelegd en onze geest naar God terug gaat, een tijdelijke scheiding van lichaam en geest. Dat is iets wat ik niet kan begrijpen. Job begreep precies wat er gebeuren zou nadat hij zou sterven want hij zegt in Job 14:13 en 14

"O, dat gij mij in Sjeo̱o̱l zoudt verbergen,
Dat gij mij verborgen zoudt houden totdat uw toorn zich afwendt,
Dat gij mij een tijdslimiet zoudt stellen en aan mij zoudt denken!
Kan een fysiek sterke man als hij sterft opnieuw leven?
Al de dagen van mijn dwangarbeid zal ik wachten,
Totdat mijn aflossing komt."

Sjeool is het gemeenschappelijke graf van de mensheid.
Sjeool was in oudtestamentische tijden eenvoudig een aanduiding van de verblijfplaats van de doden, zonder onderscheid te maken tussen de goeden en de slechten.

Job zei dat hij al de dagen van zijn dwangarbeid ( dood ) zou wachten totdat zijn aflossing komt. ( opstanding ).
Hij wist dat God aan hem zou denken en hij wist dus ook dat hij niet naar de hemel zou gaan.
Ook lezen we in de Bijbel dat er een opstanding zal zijn van zowel rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Handelingen 24:15

Tot de misdadiger die naast Jezus aan de paal hing zei Jezus in Lukas 23:43
„Voorwaar, ik zeg u heden: Gij zult met mij in het Paradijs zijn.”
dus de misdadiger zal ook een opstanding krijgen.


Ik ben zeer nieuwsgierig hoe jij hier over denkt.

Ik heb af en toe op de site van "de kerk van jezus christus van de heiligen der laatste dagen" gekeken. Ik heb respect voor hun levenswijze. Deze lijkt veel op die van Jehovah's Getuigen. Het is alleen heel erg jammer dat er heel veel dingen in strijd met de Bijbel zijn.


Ik haal veel informatie uit:

http://www.jw.org/finder?locale=nl&docid=1102005136&prefer=lang&srcid=share

Als de link niet werkt, kan je hem kopiëren en plakken.

Sophia
Dag Sophia,

Hartelijk dank voor je lange betoog. Het geeft aan dat je een serieuze levensstijl er op na houd. Ik heb dus besloten om voor jou wat tijd uit te trekken.

Waarom het Boek van Mormon?

Het Boek van Mormon heeft meer dan vijftien miljoen zielen die geestelijke getuigen zijn van de goddelijkheid en van de wonderen die in deze laatste dagen zijn geschied.
Hebt jij in deze laatste dagen ooit iemand ontmoet die verteld heeft dat hij, zoals Mozes "van aangezicht tot aangezicht" met God gesproken heeft. De Bijbel maakt melding van het feit dat niemand God kan zien en in leven blijven. In dit geval is de zinsnede van "aangezicht tot aangezicht" een figuurlijke uitdrukking die aangeeft dat zij persoonlijk met elkaar spraken en hierbij zeer nauw met elkaar verbonden waren. God en Mozes spraken met elkaar "alsof" twee mensen een persoonlijk gesprek met elkaar voerden. (Zie Exodus 33:19-23.) Toch getuigen de leden van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' dat Joseph Smith als veertienjarige jongen met God en Jezus Christus van aangezicht tot aangezicht gesproken heeft. Ten gunste van de Bijbel bestaan zulke getuigenissen niet.
Daarbuiten hebben wij nog een ander feit, want het Boek van Mormon is uit het oorspronkelijke vertaald want er zijn twaalf getuigen die de gouden platen hebben gezien en hebben betast. Welnu, hebt jij in het Oude of het Nieuwe Testament een boek dat rechtstreeks van het oorspronkelijke is vertaald? Nee, niet één. Is er dan een die slechts uit de tweede hand vertaald werd? Nee, ook niet één. Ik denk, dat er geen Bijbel te vinden is die niet, vóór het in de handen van de vertalers van Koning James viel, vele honderden malen is overgeschreven. Hoe weet je of deze schrijvers correct, zonder fouten geschreven hebben? De oorspronkelijke Schriften zijn niet in uw bereik, u kunt het niet meer controleren. Het is waar, dat je een Hebreeuwse Bijbel hebt maar deze is niet oorspronkelijk.
De Bijbelschrijvers en geleerde mannen, die hun hele leven oude afschriften verzameld hebben, om er de Bijbel mee te vertalen, zeggen ons, dat zij eigenlijk de hoop hebben opgegeven een correct afschrift van dit werk in handen te krijgen. Ook de Dode-Zeerollen blijken ons niet veel verder te helpen. "Sommige Bijbelse teksten verschillen aanzienlijk van de conventionele formuleringen, en ze verschillen zelfs onderling. Er zijn zelfs aanwijzingen van toevoegingen en weglatingen in enkele teksten, wat suggereert dat de schrijvers, in de teksten waar ze aan werkten, meenden de vrijheid te hebben om veranderingen aan te brengen. Nergens in de verzameling is een lijst gevonden waaruit zou blijken welke teksten de gemeenschap beschouwde als zijnde onderdeel van de Bijbel. Integendeel, uit de aanwijzingen valt op te maken dat de mensen in Qumran geen duidelijke ideeën hadden aangaande wat een gezaghebbende verzameling heilige boeken zou moeten zijn." (Volgens David R. Seely, lid van het internationale team van wetenschappers die aan de Dode–Zeerollen werken.)
Toen de vertalers van de Engelse Bijbel dit werk vervaardigden, deden zij het volgens het beste oordeel dat zij bezaten, en zij hebben het ongetwijfeld gedaan, voor zover als het menselijk verstand het onder die omstandigheden kon. Toen God die grote staat van onzekerheid en duisternis zag is het niet meer dan redelijk aan te nemen, dat Hij door Zijn eigen macht, openbaring zou geven, die voor de omstandigheden geschikt en toepasselijk zijn en het Boek van Mormon het levenslicht liet zien.

Wij bestonden al toen de wereld er nog niet was

In de 'Parel van Grote Waarde', vinden wij de woorden die God tot Abraham sprak: "De Heer nu had mij, Abraham, de intelligenties getoond die waren georganiseerd eer de wereld was; en onder al dezen waren er velen van de edelen en groten; en God zag deze zielen, dat zij goed waren; en Hij stond te midden van hen en Hij zeide: Dezen zal Ik tot mijn heersers maken; want Hij stond te midden van hen die geesten waren, en Hij zag dat zij goed waren; en Hij zeide tot mij: Abraham, gij zijt een van hen; gij waart gekozen eer gij geboren waart. (Abraham 3:22-23.)
Nu beginnen wij ook iets te begrijpen van de betekenis van de Schrift in de Openbaringen, waar door Johannes een gebeurtenis wordt beschreven, die vóór de schepping van de stoffelijke aarde, waarop wij leven, had plaatsgevonden. "Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid." (Zie Openbaring 20:7-9.)
Nu we op de aarde zijn, zijn wij achter een sluier vandaan gekomen waardoor wij van dit alles niet meer weten. Toch willen we weten waar we vandaan zijn gekomen en waar we naartoe zullen gaan. Volgens deze Schriftteksten bestonden wij als geest voordat we naar deze wereld kwamen. Wij bezochten de raadsvergaderingen in de hemel voordat de fundamenten van de aarde waren gelegd. Wij zongen in vreugde samen met de hemelse scharen toen de fundamenten van de aarde werden gelegd en toen het plan van ons bestaan op deze aarde en de verlossing in detail werd uitgewerkt. Wij bevonden ons daar; we toonden interesse en namen deel aan deze grote voorbereiding. We waren ontegenzeggelijk aanwezig in die raadsvergadering toen Satan zichzelf aanbood als de heiland van de wereld, op voorwaarde dat hij daarvoor de eer en heerlijkheid van de Vader zou krijgen. Maar Jezus zei: "Vader, uw wil geschiede en U zij de heerlijkheid in der eeuwigheid." (Mozes 4:2.) Omdat Satan tegen God rebelleerde en de vrije wil van de mens wilde vernietigen, werd hij door God verworpen en door Hem uitgeworpen, maar Jezus werd aanvaard.
Wij, jij dus ook, waren daar als geest bij aanwezig en hebben deel-genomen aan al die gebeurtenissen. We waren zeer betrokken bij de uitvoering van die grote plannen en doeleinden; we begrepen ze en ze werden ten gunste van ons verordend. Wij zijn naar deze aarde gekomen om een lichaam op ons te nemen, zodat wij gelijk Jezus Christus kunnen worden, 'geschapen naar zijn beeld en gelijkenis', vanaf het begin van de schepping tot nu toe, en dat zal zo blijven doorgaan tot de laatste dagen van de aarde, totdat de geesten die bestemd zijn om naar deze wereld te komen, zijn gekomen en hun zending in het sterfelijk leven hebben volbracht. (Gospel Doctrine, blz. 93–94.)
Ik zie de mens als de kroon op het werk van God op deze aarde, het meesterstuk van wie wij uit openbaring leren dat hij het nageslacht is van onze eeuwige God, die de Schepper is van al wat leeft. Ik zie dit alles en kan niet anders dan tot de conclusie komen dat dit niet toevallig tot stand is gekomen.

Het aanvoelen van de Heilige Geest.

Er bestaan zowel goede als slechte geesten. Gelovigen kunnen door leringen van 'valse geesten' beïnvloed worden en zulke openbaringen kunnen veel schade in het geloofsleven veroorzaken. Daarom is het bestuderen ván en geloven in 'het herstelde evangelie' zo belangrijk, want alleen het volledige Woord van de Here kan ons hier tegen wapenen.
Waar ik het eigenlijk over wil hebben is het aanvoelen van de Heilige Geest. Ik heb dat zelf aan den lijve ondervonden en ik zal je een voorbeeld geven.
Ik heb in het verleden in reïncarnatie geloofd maar wilde daar niet voor kiezen. Ik vond namelijk dat door de geschiedenis het bewijs werd geleverd dat reïncarnatie niet werkt want als het wel zou werken dan zouden wij, na zes duizend jaar reïncarnatie, in een opwaartse spiraal moeten zitten. Niets is minder waar want wij lopen met z’n allen werkelijk onze ondergang tegemoet. Dat is ook de reden dat de naam van onze kerk luidt: 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' want we zitten werkelijk in onze laatste dagen. Daarom is het zo belangrijk dat alle mensen zich bekeren.
Omdat ik dus niet voor reïncarnatie koos maar wel voor 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' kreeg ik duidelijk door de Heilige Geest een goed gevoel ingegeven. Ik dacht dus dat ik het 'bij het rechte eind' had en een goede keuze had gemaakt.
Maar tot mijn verbazing las ik, in een later stadium, in het eerste deel van 'De Leer tot Zaligmaking' van Joseph Fielding Smith in 'hoofdstuk 2 De Zoon van God'. Ik citeer:
Christus is niet gereïncarneerd. Christus werd als kind in Betlehem geboren. Daar kreeg Hij zijn lichaam, het enige fysieke lichaam, of lichaam van vlees en beenderen, dat hij ooit heeft gehad en ooit zal hebben. De leer van de reïncarnatie is, volgens de profeet Joseph Smith, de leer van de duivel. (Zie boek 'Leringen van de profeet Joseph Smith' 'Zielsverhuizing een leerstelling van de duivel', blz. 110-111.) Natuurlijk zal de duivel de mensen elke leerstelling onderwijzen, die strijdig is met de waarheid. De grote werken die onze Verlosser volbracht voordat Hij werd geboren, ook de schepping van werelden op bevel van zijn Vader, werden door Hem verricht in zijn geestelijk bestaan. (Ether 3:6-16; Mozes 1:31-33; Johannes 1:14; Hebreeën 1:1-4.) Nu gaf de Heilige Geest mij duidelijk in dat dit waar is en ik heb hier ook een getuigenis van gekregen. Mijn eerdere contact gaf mij dus eigenlijk het gevoel dat ik het niet 'bij het rechte eind' had maar 'dat ik op de goede weg zat'.
Ik weet hierdoor zeker dat het verschil in allerlei godsdiensten hiermee te maken heeft, want elke godsdienst heeft wel een deel van de waarheid en wat daaromheen onderwezen wordt daarin zitten zij duidelijk op de goede weg. Het is dus ook volkomen logies dat zij hierin door de Heilige Geest bevestigd worden waardoor bij hun het gevoel ontstaat dat zij het 'bij het rechte eind' hebben want dat had ik namelijk ook. Daarom is het van het allergrootste belang om het herstelde evangelie te onderzoeken want als je dat met echte eerlijke overgave doet zal de Heilige Geest de waarheid hiervan in je hart bekend maken.

Waar gaan we heen na onze dood?

De dood is niet het einde. De dood is eigenlijk een begin, een volgende stap in het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen. Op een dag komt jouw leven op aarde ten einde, net als dat van alle andere mensen. Jouw stoffelijke lichaam gaat dan dood. Maar jouw geest sterft niet. Bij de lichamelijke dood gaat jouw geest naar de geestenwereld, waar je verder blijft leren en vooruitgang maken. De dood is een noodzakelijke stap in jouw vooruitgang, net als jouw geboorte. Op een zeker moment na jouw dood worden jouw geest en lichaam herenigd om nooit meer gescheiden te worden. Dat heet de opstanding. Die is mogelijk gemaakt door de dood en de opstanding van Jezus Christus.
Direct wanneer de mens tijdens zijn dood zijn sterfelijk lichaam verlaat, wordt hij als geest, ongeacht of hij nu goed of slecht is geweest, naar huis gebracht naar die God die hem het leven heeft geschonken. Daar heeft een scheiding plaats, een gedeeltelijk oordeel. De geesten van hen die rechtvaardig zijn worden ontvangen in een toestand van gelukzaligheid, welke het paradijs wordt genoemd, een toestand van rust en vrede en waar zij in wijsheid zullen toenemen. Daar is het, na hun moeilijkheden, een verademing want zorgen, verdriet en lichaamsbeperkingen zullen hen niet meer plagen.
De slechte en goddeloze geesten echter zullen geen deel hebben aan de Geest des Heren want zij zullen worden uitgeworpen in de buitenste duisternis, gevangen door de boze vanwege hun eigen zonden. Binnen deze twee uitersten is er dus een plaats die afhankelijk is in hoe goed of kwaad men heeft geleefd.
“En terwijl ik mij verwonderde, werden mijn ogen geopend en werd mijn begrip verlevendigd, en ik nam waar dat de heer zich niet persoonlijk onder de zondaars en de ongehoorzamen, die de waarheid hadden verworpen, begaf om hen te onderwijzen.
Doch zie, uit de rechtvaardigen stelde Hij zijn heerscharen samen en koos Hij boodschappers die Hij met macht en gezag bekleedde en Hij gaf hun opdracht uit te gaan en het licht van het herstelde evangelie te brengen aan hen die zich in duisternis bevonden, ja, aan alle geesten der mensen en zo werd het evangelie aan de doden gepredikt.
En de uitgekozen boodschappers gingen uit om de dag van het welbehagen des Heren en vrijheid voor de gevangenen die waren gebonden uit te roepen ja, aan allen die zich wilde bekeren van hun zonden en het herstelde evangelie wilden aanvaarden.
Zo werd het herstelde evangelie gepredikt aan hen die in overtreding waren gestorven, zonder kennis van de waarheid of in hun zonden omdat zij de profeten hadden verworpen.
Zij werden onderwezen in het geloof in God, de bekering van zonde, de plaatsvervangende doop ter vergeving van zonden, de gave van de heilige Geest door handoplegging en in alle andere beginselen van het herstelde evangelie die zij moeten kennen om zich daartoe, te bekwamen, dat zij wél, naar de mens wat het vlees betreft, mochten geoordeeld worden, doch naar God, wat de geest betreft, leven. (Joseph F. Smith, “Visioen van de verlossing der doden,” vers 29-34.)

Sophia,

Er is nog veel niet gezegd maar ik hoop dat dit betoog je op de goede richting zet. Vraag aan je Hemelse Vader of hetgeen ik nu geschreven heb waar is en als je vraagt met het verlangen in je hart de echte waarheid te willen weten dan zal Hij de waarheid hiervan in je hart bekend maken en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.
Beste Jan, ik heb eens wat nazoekwerk gedaan over het feit dat Joseph Smith vond dat de Bijbel niet zuiver meer was en dat hij het nodig vond om een of meerdere boeken te schrijven om de Bijbel aan te vullen. Waarom hebben jullie zoveel diepe twijfels aangaande de betrouwbaarheid van de Bijbel.
De Bijbel is Gods geschreven woord En ondanks de vele vertalingen heeft God er voor gezorgd dat De Bijbel bewaard is gebleven tot in onze tijd, en daar heeft hij geen ander boek voor nodig gehad. Anders zou Hij wat de Bijbel betreft toch gefaald hebben. En dat is onmogelijk. Door middel van de heilige geest heeft hij hiervoor gezorgd.
Ten aanzien van deze kwestie schijnen de mormonen of de kerk zoals hij nu is zich echter niet van alle feiten bewust te zijn. Het is waar dat de bijbel in de loop der jaren herhaaldelijk is overgeschreven en vertaald. Maar bewijsmateriaal voor de wezenlijke zuiverheid is er in overvloed. Duizenden vroege Hebreeuwse en Griekse handschriften zijn zorgvuldig met recentere afschriften van de bijbel vergeleken. Zo is de uit de tweede eeuw v.G.T. stammende Dode-Zeerol van Jesaja vergeleken met een manuscript van ruim duizend jaar later. Waren er ernstige fouten ingeslopen? Integendeel, in de analyse van één taalgeleerde werd verklaard dat de paar afwijkingen die werden aangetroffen voornamelijk bestonden in duidelijke verschrijvingen en variaties in spelling’.
Na er zijn hele leven een intense studie van gemaakt te hebben, getuigde de voormalige directeur van het British Museum, Sir Frederick Kenyon: „De christen kan de hele bijbel in handen nemen en zonder angst of aarzeling zeggen dat hij daar het ware Woord van God vasthoudt, zonder essentieel verlies door de eeuwen heen van generatie op generatie doorgegeven.” Zo zijn ook nu nog de woorden van de psalmist waar: „De woorden des Heren zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd” (Psalm 12:7 [6], Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap).
Hebben wij werkelijk meer nodig?

Gij dwaas,” verwijt het Boek van Mormon in 2 Nephi 29:6, „die zult zeggen: Een Bijbel, wij hebben een Bijbel, en wij hebben er geen andere Bijbel bij nodig.”

Denk eens na over de strenge woorden van de apostel Paulus in de bijbel in Galaten 1:8 (NBG): „Maar ook al zouden wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!”

Mormoonse geleerden leggen uit dat het nieuwe geschrift niet anders is dan wat in de bijbel wordt verkondigd maar dat alleen opheldert en aanvult. „Er is geen spanning tussen de twee”, schrijft Rex E. Lee, president van de Brigham Young University. „De bijbel en het Boek van Mormon onderwijzen hetzelfde heilsplan.”
Toch zei een vroege mormoonse apostel genaamd Orson Pratt eens: Wie weet of ook maar één vers van de bijbel aan verontreiniging is ontkomen?” ( Had hij zo weinig vertrouwen in God?? )

Is er overeenstemming tussen de beide boeken?

Als wij het mormoonse heilsplan beschouwen...

Jij zegt dat ondanks dat wij het ons niet meer kunnen herinneren, hiervoor een leven als geest gehad hebben, en dat wij door strikte gehoorzaamheid zoals God kunnen worden. Volgens Joseph Smith: „God zelf was eens zoals wij nu zijn, en is een verhoogde Mens, en zit op een troon in gindse hemelen,Gij moet leren zelf Goden te zijn, . . . net als alle Goden voor u hebben gedaan.”

Wordt ons in de bijbel zo’n toekomst voorgehouden? Het enige aanbod om een god te worden dat daar staat opgetekend, was de loze belofte van Satan de Duivel in de hof van Eden (Genesis 3:5). De bijbel toont dat God Adam en Eva schiep om op aarde te leven en hun de opdracht gaf om een volmaakte menselijke familie voort te brengen die hier voor eeuwig in geluk zou leven (Genesis 1:28; 3:22; Psalm 37:29; Jesaja 65:21-25). Adams opzettelijke ongehoorzaamheid bracht zonde en dood in de wereld. Romeinen 5:12.
Het Boek van Mormon zegt dat als de vroegere geesten Adam en Eva zondeloos waren gebleven, zij eenzaam in hun paradijs, geen kinderen en geen vreugde zouden hebben gehad. De versie die dat boek geeft van de zonde van het eerste gehuwde paar had dus te maken met geslachtsgemeenschap en het baren van kinderen. „Adam viel, opdat de mensen mochten zijn; en de mensen zijn, opdat zij vreugde mogen hebben” (2 Nephi 2:22, 23, 25). Geesten in de hemel wachten dus naar wordt gezegd op een kans om op een zondige aarde te leven — een noodzakelijke stap in de richting van vervolmaking en godheid. Het mormoonse tijdschrift Ensign zegt erover: „Wij bezien wat Adam en Eva deden met grote waardering in plaats van met minachting.”
„Deze leer dat de mens een bestaan had in de geestenschepping”, zegt Joseph Fielding Smith, achterneef van Joseph Smith, „wordt in de bijbel slechts door een mist heen onderscheiden . . . omdat veel duidelijke en kostbare dingen uit de bijbel verwijderd zijn.” ???? Verder verklaart hij: „Dit geloof is gebaseerd op een openbaring die de Kerk gegeven werd op 6 mei 1833.”

Denk in dit geval nog weer eens aan wat de apostel Paulus zegt in Galaten 1:8 „Maar ook al zouden wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!”

Wat zegt de Bijbel werkelijk hierover:
In feite is de sleutelfactor voor de vaststelling of de mens al dan niet eerder heeft geleefd, hetzij in het geestenrijk of op aarde, het antwoord op de vraag of hij al dan niet een onsterfelijke ziel heeft. Genesis 2:7 beschrijft de schepping van de eerste menselijke ziel als volgt:
„En Jehovah God ging ertoe over de mens te vormen uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten de levensadem te blazen, en de mens werd een levende ziel.”
Merk op dat de ziel niet wordt beschreven als iets dat onderscheiden is en los staat van het levenloze lichaam. Het is zelfs zo dat pas nadat God het levenloze lichaam door middel van „de levensadem” van energie had voorzien, waardoor het ging ademen, de ziel Adam tot leven kwam. Wanneer de ademhaling ophoudt en de levenskracht niet meer functioneert, wordt het lichaam weer levenloos. De mens „keert terug naar zijn grond; waarlijk, op die dag vergaan zijn gedachten” (Psalm 146:4). Hij moet wachten op de dag van de opstanding om weer te kunnen leven (Johannes 5:28, 29). Intussen kan er, in deze toestand van dood-zijn, „geen werk noch overleg noch kennis noch wijsheid” zijn (Prediker 9:5, 10). Eenvoudig gezegd: de ziel is dood.
Tientallen bijbelteksten tonen aan dat de ziel vernietigd kan worden, waarmee de onsterfelijkheid van de menselijke ziel duidelijk weerlegd is (Ezechiël 18:4, 20; Psalm 22:29; Handelingen 3:23; Openbaring 16:3). Wanneer de ziel dood is, wat blijft er dan nog over dat in een ander lichaam zou kunnen overgaan en opnieuw leven? Bovendien, waarom zou het zelfs nodig zijn dat er iets overgaat? Toen God menselijke zielen schiep, noemde hij hen „zeer goed”. Dit kon hij doen omdat zij volmaakt geschapen waren, bestemd om eeuwig op de aarde te leven (Genesis 1:31). Zij waren zielen die geen loutering nodig hadden; zij waren reeds moreel zuiver. Ook waren zij geen zielen die moesten sterven om wederom te kunnen leven. Hun vooruitzicht was eeuwig leven binnen het raamwerk van hun oorspronkelijke bestaan.
Het bijbelse antwoord op de vraag of wij al eerder geleefd hebben, hetzij in het geestenrijk of op de aarde, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Even duidelijk is de gelegenheid die God ons aanbiedt om op een dag voor eeuwig op een paradijsaarde te wonen.
Zo ook met het Postuum dopen wat dus i.o.m het boven genoemde niet Bijbels is. Hoe kun je geloof hechten aan een organisatie die dit leert?

Jullie accepteren de autoriteit van de Bijbel maar toch geven jullie de voorkeur aan de mormoonse leer en verwerpen jullie de leer van het geïnspireerde woord van God.
Joseph Smith prees het Boek van Mormon als „het nauwkeurigste boek op aarde, en de hoeksteen van onze religie”. Een enkel stel gouden platen is naar gezegd de bron geweest van zijn geschriften. Elf mormonen getuigden dat zij de platen gezien hebben. Toen het document voltooid was zijn de platen echter, zo zegt Smith, naar de hemel gehaald. Ze zijn dus niet beschikbaar voor tekstuele analyse.
De Parel van Grote Waarde vertelt van een professor Charles Anthon aan wie een kopie van enkele inscripties getoond werd en die verklaarde dat ze authentiek waren en dat de vertaling nauwkeurig was. Toen hij evenwel te horen kreeg wat de herkomst van de platen was, trok hij volgens het verhaal zijn oordeel in. Het verhaal lijkt echter niet te kloppen met Smiths bewering dat alleen hij de gave had de taal op de platen te vertalen, een taal „waarvan de kennis voor de wereld verloren was gegaan”. Kon professor Anthon een tekst als nauwkeurig waarmerken die hij niet kon lezen en dus ook niet kon vertalen?
Het Boek van Mormon citeert uitvoerig uit de King James Version van de bijbel, met haar Engels uit de tijd van Shakespeare, dat in de dagen van Joseph Smith al als archaïsch werd beschouwd. Het heeft enkele lezers verontrust dat het Boek van Mormon, dit „nauwkeurigste” boek ter wereld, minstens 27.000 woorden rechtstreeks overneemt uit de bijbelvertaling die zo vol fouten zou staan en die Smith later zou gaan reviseren.
Een vergelijking tussen de eerste editie van het Boek van Mormon en huidige edities onthult een voor veel mormonen verrassend feit — dat het boek dat naar zeggen „vertaald [is] . . . door de gave en de macht Gods”, zelf talrijke veranderingen in grammatica, spelling en inhoud heeft ondergaan. Zo is er kennelijk verwarring over de identiteit van „de Eeuwige Vader”. Volgens de eerste editie staat in 1 Nephi 13:40 dat ’het Lam Gods de Eeuwige Vader is’. Maar latere edities zeggen dat ’het Lam Gods de Zoon van de Eeuwige Vader is’. (Wij cursiveren.) De twee oorspronkelijke manuscripten uit 1830 van het Boek van Mormon bestaan nog. Een van de twee originelen, in het bezit van de Gereorganiseerde Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen, heeft tussen de regels „de Zoon” tussengevoegd staan.
Met betrekking tot het mormoonse geschrift Leer en Verbonden legt het boek The Revelations of the Prophet Joseph Smith van de hand van de mormoonse geleerde Lyndon W. Cook in de inleiding uit: „Doordat sommige openbaringen zijn herzien door de commissies die waren aangesteld om ze voor publikatie te rangschikken, zijn er betekenisvolle tekstuele toevoegingen en weglatingen opgemerkt.” Een zo’n verandering wordt aangetroffen in het Book of Commandments 4:2, waar over Smith stond: „Hij heeft een gave om het boek te vertalen . . . ik zal hem geen andere gave schenken.” Maar toen de openbaring in 1835 in Leer en Verbonden werd herdrukt, luidde ze: „Want Ik zal u geen andere gave verlenen, totdat het is voltooid.” — 5:4.
Sommigen vinden het moeilijk te rijmen dat ongeveer twintig joden in 600 v.G.T. Jeruzalem zouden hebben verlaten op weg naar Amerika, en dat zij zich in nog geen dertig jaar zo hadden vermenigvuldigd dat zij zich in twee naties hadden gesplitst! (2 Nephi 5:28) Binnen negentien jaar na hun aankomst zou deze kleine groep een tempel hebben gebouwd „naar de tempel van Salomo, . . . en de bewerking was buitengewoon fraai” ( beslist een formidabele taak!) Met de zeven jaar durende bouw van Salomo’s tempel in Jeruzalem waren bijna 200.000 arbeiders, handwerkslieden en opzichters bezig geweest. — 2 Nephi 5:16; vergelijk 1 Koningen 5, 6.
Zorgvuldige lezers van het Boek van Mormon hebben zich afgevraagd wat zij moesten aanvangen met bepaalde gebeurtenissen die in strijd schijnen te zijn met de juiste chronologische volgorde. Handelingen 11:26 zegt bijvoorbeeld dat „de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden” (NBG). Maar Alma 46:15, dat gebeurtenissen in 73 v.G.T. heet te beschrijven, laat al christenen in Amerika zijn nog voordat Christus naar de aarde kwam.
Het Boek van Mormon presenteert zichzelf meer als een historisch verhaal dan als een leerstellige verhandeling. De zinsnede „and it came to pass” (’en het geschiedde’) komt zo’n 1200 keer in de huidige Engelse editie voor — ongeveer 2000 maal in de editie van 1830. Veel plaatsen die in de bijbel worden genoemd, bestaan nog steeds, maar de locatie van praktisch alle in het Boek van Mormon genoemde plekken, zoals Gimgimno en Zeezrom, is onbekend.
Het mormoonse verhaal vertelt van enorme nederzettingen over de hele lengte en breedte van het Noordamerikaanse continent. Helaman 3:8 luidt: „En zij vermenigvuldigden en verspreidden zich . . . en breidden zich zover uit, dat zij zich over de gehele oppervlakte der aarde . . . begonnen uit te strekken.” Volgens Mormon 1:7 ’was het ganse land met gebouwen bedekt’. Veel mensen vragen zich af waar de overblijfselen van deze wijdverbreide beschavingen zijn. Waar zijn de door de Nephieten vervaardigde voorwerpen zoals gouden munten, zwaarden, schilden of borstplaten? — Alma 11:4; 43:18-20.
Met het oog op zulke vragen doen leden van de Mormoonse Kerk er goed aan ernstig na te denken over de woorden van de mormoon Rex E. Lee: „De authenticiteit van het mormonisme staat of valt met het boek waaraan de Kerk haar bijnaam ontleent.” Een geloof dat gebaseerd is op gedegen schriftuurlijke kennis in plaats van alleen op een emotionele gebedservaring, vormt een uitdaging voor oprechte mormonen — zo goed als voor allen die beweren christenen te zijn.
De basis voor herstel
Het was de geestelijke chaos om hem heen die Joseph Smith ertoe bracht de strijdende sekten van zijn dagen af te wijzen. Andere eerbiedwaardige mannen voor, in en na zijn tijd hebben getracht terug te keren tot het ware geloof.
Wat is het patroon voor waar christendom? Is het niet Christus, die „een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden”? (1 Petrus 2:21, NBG) Het leven van Jezus Christus vertoont een sterk contrast met de mormoonse theologie. Hoewel Jezus geen asceet was, was zijn eenvoudige leven vrij van enige ambitie om rijkdom, eer of politieke macht te verwerven. Hij werd vervolgd omdat hij „niet uit de wereld” was (Johannes 17:16, NBG). Het belangrijkste doel van Jezus’ bediening was zijn Vader, Jehovah, te verheerlijken en Zijn naam te heiligen. Voor Jezus’ ware discipelen geldt hetzelfde. Zij bezien hun eigen redding als van ondergeschikt belang.
Jezus onderwees het Woord van God, haalde er veelvuldig uit aan en leefde er in overeenstemming mee. Brigham Young zei over de bijbel: „Wij beschouwen dit boek als onze gids, als onze richtlijn; wij beschouwen het als de fundering van ons geloof. Het wijst de weg naar redding” (Journal of Discourses, Deel XIII, blz. 236). Daarom raadde hij dringend aan: „Neem de bijbel, vergelijk de religie van de Heiligen der laatste dagen ermee en zie of die de test kan doorstaan” (Discourses of Brigham Young). Niet alleen het mormoonse geloof maar alle religies die beweren christelijk te zijn, moeten zich aan deze test onderwerpen, want Jezus zei dat „de waarachtige aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid”. — Johannes 4:23, NBG.
Leer en Verbonden: Dit is hoofdzakelijk een verzameling van wat Joseph Smith openbaringen van God noemde. Deze zijn bij tijden herzien naar leerstellige en historische ontwikkelingen dicteerden.
Parel van Grote Waarde: Dit boek bevat Joseph Smiths herzieningen van het bijbelboek Genesis, het 24ste hoofdstuk van Mattheüs en Smiths persoonlijke geschiedenis. Het bevat ook Smiths vertaling van een papyrus die hij in 1835 kocht. Hij verklaarde dat het door Abraham zelf geschreven was en dat hij daarin vertelde hoe een engel hem redde toen een priester hem op een altaar probeerde te offeren. De papyrus werd in 1967 weer gelokaliseerd en door een aantal egyptologen onderzocht. Zij kwamen tot de bevinding, aldus één verslag, dat „nog geen woord van Joseph Smiths beweerde vertaling enige overeenkomst had met de inhoud van dit document”. Het bleek het Boek der ademhalingen te zijn, een Egyptisch grafdocument dat aan de doden meegegeven wordt. Smiths originele manuscript laat zien dat hij 136 Engelse woorden gebruikte om de Egyptische hiëroglief voor „meer waterplas” te vertalen.
Bijbelvertaling van Joseph Smith: In 1830 begon Smith aan een herziening van de King James Version van de bijbel, die hij nooit voltooide. Hij herzag zo’n 3400 verzen en voegde veel materiaal toe, met inbegrip van een profetie aan het eind van Genesis over zijn eigen komst als „een uitgelezen ziener”. Aangezien het manuscript in het bezit bleef van Smiths weduwe, die niet Brigham Young volgde, wordt er door de kerk in Salt Lake City zelden uit geciteerd, hoewel het werk als correct wordt aanvaard.

Verdere „geïnspireerde” leerstellingen: Deze kunnen door de levende profeet van de kerk op ieder moment worden doorgegeven en hebben een zelfde gezag als de bijbel. De King Follett-lezing die in 1844 werd gehouden, is er een voorbeeld van. Smith hield deze begrafenispreek voor ouderling King Follett en verklaarde daarin de leer van de vergoddelijkte mens en vermenselijkte God. Ze komt voor in de Journal of Discourses, een verzameling lezingen door Smith, Young en andere negentiende-eeuwse mormoonse autoriteiten.

Denk weer aan Paulus woorden in Galaten 1:8 „Maar ook al zouden wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!”

Ik weet dat jij het beste met iedereen voor hebt Jan Cornelis, en daarom hoop ik dat jij de echte waarheid uit de schrift ontdekt en met Gods hulp zal dat vast gebeuren.

Sophia
Dag Sophia,

Wat heeft u er veel voor over om uw geestelijke analyses uit te diepen. Ik heb daar een heel groot respect voor. Er zijn maar weinig mensen die daar zo diep induiken. Ik heb geen verwachting gekoesterd dat wij het samen plotseling eens zouden worden. Het feit dat aan de hand van de Bijbel helemaal uitgelegd kan worden dat 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen' een valse religie is geeft mijn aan dat het met die Bijbel nog erger is gesteld dan ik aanvankelijk dacht.

Eens moeten wij tegenover God ons verantwoorden. Toch? De echte waarheid zal dan aan het licht komen. Ik ben blij met de kerk waar ik lid van ben want ik hoef mij daarover geen zorgen te maken en aan uw betoog is duidelijk te zien dat u dat ook niet doet. Ik hoop voor u dat u gelijk krijgt. Een ding weet ik zeker. Met de leringen van de Jehova's Getuigen is ieder mens op de goede weg. Wat ik ook zeker weet is: "Dat het plan van God wat in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen' wordt onderwezen het hoogste plan is wat een mens kan volgen." En dit is mijn getuigenis in Jezus naam. Amen.