Tot de wereld getuigen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 23 March 11:56

     Gedurende een periode van veertig dagen sprak de opgestane verheerlijkte Christus met zijn discipelen “over al wat het koninkrijk betreft”. (Handelingen 1:3.) Ofschoon er weinig bijzonderheden over die dagen zijn opgetekend, kunnen we er zeker van zijn dat gedurende die tijd de kerk en zijn leiders veel van de kracht ontvingen die 'de wil in hen deed ontbranden' te doen wat ze hebben gedaan.

      

Zo’n soortgelijke zending van Christus onder de Nephieten in de nieuwe wereld beïnvloede hun gemeenschap zo volledig dat gedurende bijna tweehonderd jaar, oorlog, armoede,onrechtvaardigheid en twist – euvelen die het mensdom vanaf het begin van de geschiedenis geplaagd hadden – uitgebannen waren. (Zie 4 Nephi 2-6.)

     

     Het effect van de bediening van de Heiland na zijn opstanding bleef niet beperkt tot hen die het voorrecht hadden Hem te zien en bij Hem te zijn. Zij die het geluk hadden dat bijzondere voorrecht te genieten kregen duidelijk te horen dat het hun plicht was om anderen, van hun getuigenis van de Heiland en de zegeningen van het koninkrijk, deelgenoot te maken.

                                              

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Matteüs 28:19.) Gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. (Handelingen 1:8.)

     Het leven van de eerste vroege heiligen werd door dát getuigenis veranderd en op hun beurt brachten zij verandering in het leven van duizenden anderen. Het Nieuwe Testament van Handelingen tot Openbaringen bevat het verslag van hun inspanningen, de uitwerking van die inspanningen op hen die erdoor geraakt werden en de pogingen van de duivel om het werk des Heren in de kiem te smoren en tegen te houden.

                                 

Zij die getrouw waren aan die goddelijke opdracht om tot de wereld te getuigen worden zelfs vandaag nog geëerd en vereerd. Petrus, Johannes, Paulus, Jakobus, Stefanus, Filippus, Marcus en honderden anderen die wij al dan niet bij naam kennen, streefden er moedig naar het gebod van de meester te gehoorzamen.

     Die opdracht die ruim tweeduizend jaar geleden gegeven is, is in deze huidige tijd vernieuwd en er zijn nieuwe namen aan de lijst toegevoegd namelijk Joseph Smith, Bringham Young, Parly P. Prat, John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, Joseph F. Smith, Herber J. Grant, George Albert Smith, David o. McKay, Joseph Fielding Smith, Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Tomas S. Monson en vele anderen.

                                

     Hoewel de eerste heiligen, uit de tijd van de apostelen, en de heiligen uit het begin van onze eigen bedeling aan hun verplichtingen hebben voldaan om van Christus te getuigen, is de opdracht van de Heiland nog niet vervuld. Het herstelde evangelie is nog niet tot het uiterste der aarde gebracht. Er zijn nog miljarden zielen die het nog moeten horen om nog een keuze te kunnen maken. Ik weet zeker dat de Meester nog niet tevreden is en dat zijn opdracht aan de 'heiligen der laatste dagen' zeer zeker nog niet is ingetrokken en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.