Titel WIE WAS JEZUS WERKELIJK?! UIT TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Thursday 05 March 10:52

c4ca861f4c2c64189c1cc3264faf3619_medium.Over de persoon Jezus van Nazareth, weten we bitter weinig. De man uit Nazareth in Palestina was in zijn tijd volstrekt onbekend buiten Palestina!. Maar in de 2.000 jaar na zijn dood, opstanding en hemelvaart werd hij een cult, een held in de juiste en goede zin van het woord, en gingen miljarden mensen in hem geloven, als de Zoon van God en zelfs de vlees en bloed geworden God op Aarde. Jehovah's Getuigen8db7edd67e376c0addf601a8afb9129b_medium. geloven zelfs in een prebestaan, en dat Jezus de Aartsengel Michaël was! Ze geloven dat in de eindtijd (Apocalyps) Jezus op Aarde terug komt in fysieke gedaante om de wereld te redden van de ondergang en dan koning te worden van zijn 2.000 jaar geleden verkondigde Koninkrijk van God. Overigens geloven Jehovah's Getuigen dat Jezus al als 'spirituele entiteit' is terug gekomen op Aarde om dat Koninkrijk van God voor te bereiden. Dan zal ook opstanding plaatsvinden van al reeds gestorven mensen, met uitzondering van de in de bijbel genoemde 144.000 bestaande uit 12 x 12.000 uitverkorenen die in het hemelse paradijs zullen verblijven. Waar heb ik dit meer gehoord, dat van een verblijf van gelovigen in het paradijs. Juist ja, van Mohammed en z'n islam en Koran, het 'heilige' boek van de islam.'Het woord van Allah' zoals orthodoxe islam dat gelooft. Net zoals orthodoxe christen nog steeds geloven dat de bijbel 'het woord van God is' En dat terwijl algemeen bekend is dat ieder woord in de bijbel is opgeschreven door mensen, en dat inspiratie door welke al dan niet bestaande God onbewezen kennis is, geloof... dus.

Over Jezus van Nazareth is geschreven in de bijbel, Nieuwe testament de 4 evangeliën naar Lucas, Johannes, Marcus en Mattheus. Lucas was vermoedelijk een Griekse arts. Zij schreven niet zelf de Evangeliën die ca 70-100 jaar na Christus op papier werden gezet.

Alleen de periode van Jezus leeftijd 12 jaar, zijn bezoek aan de Joodse tempel, en de zoektocht van zijn ouders Jozef en Maria, die hem, tot verbazing van Jezus zelf hem daar aantroffen, in gesprek met Joodse geestelijken. Jezus zou gezegd hebben op de vraag van z'n ouders waar was je nou? 'was in het huis van mijn hemelse vader'. Jezus verstandig en gehoorzaam verliet daarop de Joodse tempel en ging met z'n ouders mee naar huis, zo gaat het verhaal in de bijbel NT.f2ff285b21d7979d5c752ae56ea6df58_medium.

Tussen 12 en ca 30 jaar is niets feitelijk bekend over Jezus en is geen kennis daarover bekend. Maar vanaf z'n ca 30e levensjaar tot z'n dood, opstanding en hemelvaart zo'n 3 jaar, op z'n 33e levensjaar is veel bekend. Geen dagboek is bijgehouden, dat ook weer niet, maar er zijn veel verhalen over deze bijzondere man bekend, de omstandigheden, gebeurtenissen zij zijn mondeling doorgegeven en op schrift gesteld, en door schrijvers vanaf ca 70- 100 jaar na de Christus op schrift gesteld.

Sommigen twijfelen tegenwoordig of Jezus werkelijk wel bestaan heeft en of deze man niet een 'mythe' was. Anderen zien bewijzen, die feitelijk al dan niet sterke aanwijzingen bevatten, maar geen feitelijke bewijzen!520d8aa7fd2595d2aa16f85c6f8b0875_medium.

Maar in het algemeen geloven de meeste christenen in het bestaan van die Jezus volgens de Evangeliën in het Nieuwe testament van de Christelijke Bijbel.

Zoals bekend staat  de bijbel bekend als het meest gelezen boek te wereld! En of dat met de sterk opkomende Islam en hun 'heilige'boek 'De Koran'nog zo is weet ik ook niet.

Feit is dat Jezus van Nazareth waar van ik voorlopig aanneem dat hij werkelijk heeft geleefd in die genoemde tijd, de bekendste en beroemste persoon op Aarde is! Niet Abraham, Mozes, Mohammed, de Boeddha en of tegenwoordige profeten en of goden van onze tijd, de politici zoals Stalin, Hitler e.a.en in onze dagen de profeet Raël die een ongekende fantasie heeft en beweert tot twee keer te zijn meegenomen door buitenaartsen in hun UFO's naar een verre planeet waar hij ook Jezus, Boeddha, Mohammed, Mozes, Elia en andere profeten zouden hebben gezien en ontmoet! Er bestaat een boekwerkje over, een weinig geloofwaardig verhaal wat mij betreft!062b23e63a4eb1791d4d06529f66f38d_medium.

Over de levensloop van Jezus van Nazareth is ook het een en ander geschreven, buiten de bijbelse evangeliën om. Zo gaan verhalen de ronde dat Jezus niet echt gestorven is aan het kruis  Jehovah's Getuigen geloven niet in het kruis, maar 'martelpaal', uiteraard wel van hout, waar Jezus aan gestorven is. Dat nu is maar een detail.

Er gaan verhalen over de wijze waarop Jezus verwekt zou zijn, anders dan het bijbelse verhaal, dat de maagd Maria zou zijn bezocht door de engel Gabriël, die haar meedeelde dat zij zwanger zou worden door God zelf! Anderen beweren dat de jonge maagd Maria een sexuele relatie zou hebben gehad met een Romeinse soldaat en of zou zijn verkracht door zo'n Romeinse soldaat ten tijde van de Romeinse overheersing van Palestina, in de dagen van Jezus. Ik houdt het vooralsnog op een  gewone menselijke conceptie, van wie en met wie ook! Daar zal elke bioloog mij gelijk in geven!

Jezus zou in de voetsporen van z'n vader, Jozef, die een plaatselijke timmerman was, ook timmerman zou zijn geweest, in elk geval de zoon van de timmerman uit Nazareth. Veel mannen uit die tijd zouden het beroep van timmerman hebben gehad. Anderen waren vissers en of landbouwers mag worden veronderstelt. Zo ook de 11 Apostelen die Jezus uitzocht als zijn leerlingen, die met hem meetrokken door het land Palestina en die hij opleidde voor z'n missie 'Het koninkrijk van God'. De bekende gereformeerde theoloog Reender Kranenborg deed diepgaand onderzoek naar Jezus avonturen buiten Palestina, en schreef er een interessant spannend boek over. Maar zijn conclusi is dat er geen bewijzen zijn voor deze avonturenverhalen van Jezus. Ook zijn collega theoloog de Heyer en Harry Kuitert schreven over het leven van Jezus en zijn levensloop waar zo weinig van bekend is buiten zijn 3 jarig missionair optreden. De gebedsgenezer, spiritueel leraar, profeet door Joodse geleerden gekwalificeerd werd een veel besproken persoon in de dagen van de Joodse orthodoxie en Romeinse overheersing. De Joodse religieuze elite zagen hem als een ketter als een bedrieger, en de Romeinse heersers zagen Jezus als een rebel, revolutionair en bedreiging voor de status quo, de macht van het Romeinse rijk.

Jezus zou met z'n oom en vriendin Maria Magdalena, van wie sommigen beweren dat hij daar ook een intieme en sexuele relatie mee had, na de 'ten hemelvaring' zou zijn verdwenen in de opgetrokken mist naar India waar hij kinderen zou hebben verwekt en ook gestorven. Ook zijn er verhal;en over bezoeken van Jezus met z'n oom naar Italië, Frankrijk en zelfs het kanaal over naar Engeland. Verschillende legende's bestaan er in India, in Italië, Frankrijk en Engeland. Wie weet heeft Jezus ook Holland nog aangedaan. De fantasie kent geen grenzen, en duikt er een verhaal op over zijn doorreis door Holland in die dagen!

Dogma's over lijden, verzoening en verlossing zijn door de kerkvaders en de latere Rooms Katholieke kerk bedacht. De Rooms Katholieke kerk, en veel later na de hervorming van Maarten Luther, Johannes Calvijn, Zwingli bedachten nog meer doctrines en geloofsbelijdenissen die ze in hun kerken de gelovige leken voorhielden en indoctrineerden. Nog steeds anno 2015 zijn er vele orthodoxe christenen die geloven in dergelijk doctrines zoals dat Jezus, de Zoon van God was en gezonden naar de Aarde om mensen te verlossen van de zonden. Ook zou God zelf met z'n verzoeningswerk zijn mislukking van schepping van Adam & Eva en de erfzonde die daarop volgde, ook een dogma, met de kruisiging van zijn enige zoon Jezus hebben goed gemaakt, tot heil van de wereld en de mensheid en de komst van God's koninkrijk hebben mogelijk gemaakt.

Het moet dan ook een grote teleurstelling zijn geweest voor Jezus en z'n apostelen toen het Koninkrijk van God maar uitbleef en er nog steeds niet is anno 2015. Maar er zijn er die nog steeds hopen, geloven dat het Kininkrijk van God' binnenkort zal komen, en de huidige chaotische politieke en religieuze wereld zal vervangen!

De apostelen probeerden een subcultuur te midden van de joden, het verhasal in handelingen der apostelen, over de eerste christelijke gemeente, waar geld, bezittingen etc ingeleverd werd bij apostelen en verdeeld onder alle aangesloten eerste christenen waar ook Joden zich elke dag bij gingen aansluiten. Helaas was deze nieuwe 'spirituele beweging'een kort leven beschoren, want de apostelen gingen een voor een dood (moord) en of werden gevangen gezet.

Pas veel later gooide de Romeinse keizer het met Christenen op een akkoordje en wet het Christendom staatsgodsdienst en stopten vervolgingen door de Romeinse dictatoriale heersers en hun legers.

Nog later volgden bloedige vervolgingen van de Rooms Katholieke kerk jegens 'ketters', zij die kritiek hadden op de corrupte Rooms Katholieke kerk, waar uiteindelijk resulteerde in ca 40.000 moorden van kritische geloofsgenoten, afvalligen genoemd en wat in de middeleeuwen resulteerde in de reformatie, de hervorming van Luther, Calvijn, Zwingli e.a.

Tenzij na de vondst van de Dode Zee rollen en andere fragmenten van boekrollen nog nieuwe boekrollen worden gevonden, waardoor meer aan het licht komt van Jezus van Nazareth, zullen we het moeten doen met verhalen in de bijbel, canonieke zogeheten geselecteerde geschriften, door de kerkvaders bij concilie in ca 600 na Christus en apocriefe, anostische geschriften welke veelal zijn verwijderd, verdwenen en of zoekgeraakt en nog erger verbrandt in de middeleeuwen, omdat zij niet welgevallige literatuur waren voor de kerkleiders in die tijd!

Vele onbeantwoorde vragen blijven zoals: hoe is de maagd Maria zwanger geraakt;  is Jezus werkelijk gestorven? En hoe is de beschreven opstanding plaatsgehad, zijn manifestatie na de opstanding 40 dagen in welke gedaante?! Zijn toen ook plotselinge en onaangekondigde verschijningen bij bekenden, z'n discipelen etc, en de hemelvaart, toe Jezus onder toezicht van een menigte mensen op een heuvel en of berg, plotseling zou zijn opgestegen, dwars door de zwaartekracht naar de hemel, waar hij volgens het verhaal zou zitten aan de rechterhand van z'n en onze hemelse 'vader' wie deze ook mag zijn! Ik houdt het erop dat GOD geen rechterhand heeft, en dat GOD (Grote-Onbekende-Drijver het kosmisch intrinsiek zelfregulerend beginsel is, de bron van dynamische kosmische energieën als je begrijpt wat ik bedoel. Zo niet vraag het me!50b945d91c4cef7707d4b058e318f922_medium.

Heeft Jezus van Nazareth werkelijk bestaan of niet? Dat blijft de vraag, waarop niet voor 100% zekerheid is te geven. Maar wat maakt het uit. Ook al heeft hij niet echt bestaan, z'n missie was de moeite waard en miljarden mensen zijn er gelukkiger door geworden en hebben er vreugde in hun leven uit kunnen ontlenen. Bovendien is de wereld er niet slechter van geworden. Ik zou willen zeggen zelfs beter. Jezus van Nazareth is ongetwijfeld, geleefd of niet, de belangrijkste persoon uit de menselijke geschiedenis geweest en  nog is! Hij was de meest humane mens die de wereld ooit heeft gekent, dat is zo zeker als wat. De rest is geloof zonder kennis (wetenschap) ook en juist ten aanzien van die Jezus (Christus)!

Was/is Jezus de Zoon van God of is hij God zelf?! En wie is de Vader van Jezus waarover hij regelmatig zou hebben gesproken en in de Evangeliën vertelt?

Jezus is niet in de directe zin Zoon van de Vader God. Dat heeft hij ook nooit beweerd en of erkent, ook niet tegenover zijn tegenstanders de Romeinse leiders in Palestina, die hem ter dood veroordeelden.

Feitelijk moet Jezus God zelf zijn, en ook omdat God het nodig achtte om eens en voor altijd als bewijs van  z'n werkelijke bestaan in de gedaante van de mens op Aarde te komen om de mens(heid) verder op weg te helpen in hun spirituele ontwikkeling. Het zou een keerpunt moeten zijn in de geschiedenis van de mensheid. Jezus had inderdaad een  biologische menselijke moeder, maar is door de 'heilige geest van God'God zelf dus in de maagd Maria gekomen, om daar de 'geest'te zijn van de baby Jezus. Voorwaar een Goddelijk 'wonder' waarvan de mens niet weet hoe dat heeft gewerkt en tot stand gekomen. Hoe dan ook Maria werd zwanger zonder seksuele gemeenschap te hebben gehad met haar verloofde Jozef en of met wie dan ook! Menselijkerwijs onmogelijk, maar bij God mogelijk! En zo kunnen we ook de betekenis van de Vader van Jezus begrijpen. God verscheen in menselijke vorm en gedaante en verbleef als spirituele 'geest'ikn deze zelfde mens op Aarde Jezus. En daarom was het mogelijk dat Jezus op stond uit de dood en aan mensen verscheen in verschillende gedaante's, stoffelijk en niet-stoffelijk ( etherisch) en zo verliet hij de wereld onder het oog van honderden mensen, getuigen, die hem zagen opstijgen naar de hemel, waar hij nog is en waar gelovigen verwachten hem weer eens terug te zien op Aarde, bij het einde van de wereld.

Co Meijer maart 2015

 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Sophie, bedankt voor je bericht. Voortschrijdend inzicht geldt voor ons allemaal, zonder uitzondering!'De Aarde is rond En inderdaad niet plat. Overigens blijft de Aarde niet eeuwig bestaan, nog zó'n 7 miljaard jaar ( de helft) en het verdwijnt net zoals het is gekomen, door het niet meer bestaan van de zwaartekracht en imlosie Zon! En wat er dan gebeurt weet niemand alleen GOD! En zo is het ook met ons. Het fysieke lichaam valt uiteen verdwijnt als stof en het bewust-zijn verdwijnt ook! En wat er daarna gebeurt weet geen mens, ook niet die hun opvatting over het hiernamaals in en buiten de bijbel hebben doorgegeven... mvg Co
Dat kan misschien zo zijn Co, maar heel vroeger dachten ze ook dat de aarde plat was. Gelukkig worden wij steeds wijzer en gaan we de details steeds beter leren kennen. Studeren noemen we dat. En wat God en Jezus betreft daar zullen we nog oneindig veel nog over leren. Er zijn meer dingen waar we vroeger nog geen goed zicht op hadden. In ieder geval zal Jehovah er voor zorgen dat de waarheid steeds helderder word, en zeker in deze eindtijd. We blijven doorleren!

gr. Sophia
Beste Sophie, dank je voor je commentaar en toelichting. Ik weet niet of je het weet, maar vroeger geloofden Jehovah's Getuigen dat Jezus fysiek zou wederkomen. Toen dat uitbleef en oomk het Koninkrijk van God.... toen nam het Wachttoren Genootschap aan dat Jezus 'geestelijk'terug was gekomen op Aarde. Ik meen gelezen te hebben in de Wachttoren en of Ontwaakt in 1918. Dus beste Sophie kijk je lietratuur er nog eens goed op na! Ik zal eens verder kijken op je doorgegeven link over het leven van Jezus, want hij was zeer de moeite waard en wat mij betreft Jehovah's Getuige nummer 1! mvg Co
Beste Co,

Je hebt er weer een mooi verhaal van gemaakt, maar ik wil je er wel even op wijzen dat Jehovah’s Getuigen niet geloven dat Jezus in een fysiek lichaam letterlijk terug op aarde zal komen.

Jezus hoeft geen menselijke gedaante aan te nemen om door aardbewoners te worden „gezien”, net zomin als Jehovah dat moest doen toen hij in de tijd van Mozes de tien plagen over de Egyptenaren bracht. De mensen in die tijd twijfelden er niet aan dat Jehovah de plagen veroorzaakte, en ze moesten zijn macht wel erkennen (Exodus 12:31). Zo zal het ook zijn wanneer Christus als Gods Oordeelsvoltrekker in actie komt: de goddelozen zullen wel moeten „zien”, of beseffen, dat Jezus door God wordt gebruikt om hen te oordelen. Ze zullen dat weten omdat de mensheid van tevoren gewaarschuwd zal zijn. Ja, „elk oog zal hem [Jezus] zien, . . . en alle stammen van de aarde zullen zich wegens hem in droefheid slaan”. Openbaring 1:7.

Hand. 1:9-11: „Hij werd ten aanschouwen van hen [Jezus’ apostelen] omhoog geheven en een wolk onttrok hem aan hun gezicht. En toen zij met gespannen aandacht in de lucht keken, terwijl hij heenging, zie! daar stonden twee mannen in witte klederen naast hen, en zij zeiden: ’Mannen van Galiléa, waarom staat gij in de lucht te kijken? Deze Jezus, die van u werd opgenomen in de lucht, zal aldus op dezelfde wijze komen als gij hem in de lucht hebt zien gaan.’” (Merk op dat er staat „op dezelfde wijze”, niet in hetzelfde lichaam. Wat was de „wijze” waarop hij ten hemel voer? Zoals vers 9 laat zien, verdween hij uit het gezicht en werd zijn heengaan alleen door zijn discipelen waargenomen. De wereld in het algemeen wist niet wat er gebeurde. Hetzelfde zou met Christus’ wederkomst het geval zijn.)
Openb. 1:7: „Ziet! Hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien, en degenen die hem doorstoken hebben; en alle stammen van de aarde zullen zich wegens hem in droefheid slaan.” (Ook Matthéüs 24:30; Markus 13:26; Lukas 21:27.)
Wie zijn „degenen die hem doorstoken hebben”? In letterlijk opzicht hebben Romeinse soldaten dit gedaan ten tijde van Jezus’ terechtstelling. Maar zij zijn reeds lang dood. Dit slaat dus op mensen die gedurende „de laatste dagen” Christus’ ware volgelingen op overeenkomstige wijze slecht behandelen of ’doorsteken’. Matth. 25:40, 45.

Waarop duiden „wolken”? Op onzichtbaarheid. Wanneer een vliegtuig zich in een dichte wolk of boven de wolken bevindt, kunnen mensen het vanaf de begane grond gewoonlijk niet zien, hoewel zij wellicht het geronk van de motoren horen. Jehovah zei tot Mozes: „Ik kom tot u in een donkere wolk.” Mozes zag God niet, maar die wolk gaf te kennen dat Jehovah onzichtbaar tegenwoordig was (Ex. 19:9; zie ook Leviticus 16:2; Numeri 11:25). Indien Christus zichtbaar in de lucht zou verschijnen, is het duidelijk dat niet „elk oog” hem zou zien. Als hij bijvoorbeeld boven Australië verscheen, zouden de mensen in Europa, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika hem niet zien, is het wel?
Zij zullen aan de hand van gebeurtenissen op aarde onderscheiden dat hij onzichtbaar tegenwoordig is. Ook Johannes 9:41 spreekt niet over een letterlijk zien, wanneer daar staat: „Jezus zei tot [de Farizeeën]: ’Als gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij: „Wij zien.” Uw zonde blijft.’” (Vergelijk Romeinen 1:20.)
Nadat Christus is wedergekomen, tonen sommigen geloof; zij erkennen het teken van zijn tegenwoordigheid. Anderen verwerpen het bewijs, maar wanneer Christus als Gods oordeelsvoltrekker tegen de goddelozen in actie komt, zullen zelfs zij op grond van de manifestatie van zijn macht onderscheiden dat de vernietiging niet van mensen maar uit de hemel afkomstig is. Zij zullen weten wat er gaande is omdat zij van tevoren zijn gewaarschuwd. Wegens datgene wat plotseling over hen komt, zullen zij zich „in droefheid slaan”.
Kan er worden gezegd dat iemand is ’gekomen’ of ’tegenwoordig’ is als hij niet zichtbaar is?
De apostel Paulus zei dat hij met betrekking tot de gemeente in Korinthe weliswaar „lichamelijk afwezig, maar in de geest tegenwoordig” was. 1 Kor. 5:3.
Jehovah zei dat hij zou ’afdalen’ om de taal van de torenbouwers van Babel te verwarren (Gen. 11:7). Hij zei ook dat hij zou ’neerdalen’ om Israël uit knechtschap aan Egypte te bevrijden. En God gaf Mozes de verzekering: „Ik in eigen persoon zal meegaan” om Israël naar het Beloofde Land te leiden (Ex. 3:8; 33:14). Maar geen mens heeft ooit God gezien. Ex. 33:20; Joh. 1:18.
Wat zijn enkele van de gebeurtenissen waarmee de bijbel de tegenwoordigheid van Christus in verband brengt?
Dan. 7:13, 14: „Met de wolken des hemels bleek iemand gelijk een mensenzoon [Jezus Christus] te komen; en tot de Oude van dagen [Jehovah God] verkreeg hij toegang, en men bracht hem dicht bij, ja vóór Deze. En hem werd heerschappij en waardigheid en een koninkrijk gegeven, opdat de volken, nationale groepen en talen alle hém zouden dienen.”
1 Thess. 4:15, 16: „Dit zeggen wij u door Jehovah’s woord, dat wij, de levenden, die in leven blijven tot de tegenwoordigheid van de Heer, de ontslapenen in geen geval zullen vóórgaan, want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een bevelende roep, met de stem van een aartsengel en met Gods trompet, en zij die dood zijn in eendracht met Christus zullen eerst opstaan.” (Zij die met Christus zullen regeren, zouden dus worden opgewekt om met hem in de hemel te zijn — eerst degenen die in het verleden waren gestorven en dan degenen die na de wederkomst van de Heer zouden sterven.)


Matth. 25:31-33: „Wanneer de Zoon des mensen gekomen zal zijn in zijn heerlijkheid, en alle engelen met hem, dan zal hij op zijn glorierijke troon plaats nemen. En alle natiën zullen voor hem worden vergaderd, en hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. En de schapen zal hij aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand.”
2 Thess. 1:7-9: „Aan u die verdrukking lijdt, verlichting te zamen met ons bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met zijn krachtige engelen, in een vlammend vuur, wanneer hij wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het goede nieuws omtrent onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen de gerechtelijke straf van eeuwige vernietiging ondergaan, ver van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte.”
Luk. 23:42, 43: „Hij [de welwillende boosdoener die naast Jezus aan een paal werd gehangen] zei verder: ’Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt.’ En hij zei tot hem: ’Voorwaar, ik zeg u heden: Gij zult met mij in het Paradijs zijn.’” (Onder Jezus’ heerschappij zal de gehele aarde een paradijs worden; de doden die in Gods herinnering zijn, zullen worden opgewekt en de gelegenheid krijgen zich voor eeuwig in volmaakt leven op aarde te verheugen.)

Ik zou voordat je iets schrijft over Jehovah's Getuigen eerst gaan onderzoeken of het wel waar is.

En dan over het leven van Jezus... volg of kopieer de onderstaande link!

http://www.jw.org/finder?locale=nl&docid=2010253&prefer=lang&srcid=share

Sophia