De Plazillamuis - een (pseudo)wetenschappelijk pamflet

Door Gildor Inglorious gepubliceerd op Wednesday 14 January 16:24

Verslag van een diepgaand wetenschappelijk onderzoek naar de ware aard van de meest bizarre muizensoort op onze mooie wereld, de Plazillamuis.

 

De Plazillamuis - Verspreiding, uiterlijke kenmerken, genetica en oorsprong

 

5178b0aecc3aba8cea6ab80e4acfe06f_medium.

1.   Introductie

Recentelijk is enige opwinding waargenomen in kringen van Rodentologen (knaagdierdeskundigen). Een nieuwe soort is waargenomen, in eerste instantie beperkt tot een klein areaal, een dorpje in casu. De voorlopige naam van deze nieuwe diersoort is Plazillamuis.
Al snel viel op dat de populatie uit ettelijke duizenden exemplaren bestaat, waarvan het overgrote deel zich enigszins schuil houdt. Een klein aantal exemplaren treedt overduidelijk op de voorgrond en gedraagt zich bepaald niet schuw. Opvallend zijn de uiterlijke verschijningsvormen, die gekenschetst kunnen worden als "tamelijk bizar". Een aantal exemplaren vertoont grote overeenkomsten met de huismuis Mus musculus, andere lijken meer op de veldmuis Microtus arvalis.

348fb0fd94c97ceb4aa47203c5651f6c_medium.3566e5b7d6f6f9307d054e4260d91041_medium.

             veldmuis                                                            huismuis

Aanleiding voor nader onderzoek was de constatering dat deze nieuwe soort ook kenmerken vertoont van de rat, zowel Rattus norvegicus als Rattus rattus en zelfs de chinchilla (Chinchilla lanigera). Verder onderzoek bracht zelfs overeenkomsten met de hamster (Cricetus cricetus), de "knuffelmuis" (Mus pluchebeestensis) en de "Cartoonmuis" (Mus cartoonensis mickeymouse) aan het licht.

4b1bfb7c9d1086270e8673925d14263b_medium.01408488f6edab6ca0f5e2ed17a37eab_medium.

            chinchilla                                                      hamster

Ook het gedrag dat in diverse studies is onderzocht, leek weinig overeenkomsten te vertonen met algemeen aanvaard knaagdierengedrag. Initiële rapportages wezen op een hoge mate van organisatie, een "onknaagdierachtige" creativiteit en een intelligentie die men toch eerder bij bepaalde primaten verwacht. De soort die normaliter rechtop pleegt te lopen. Dit alles was aanleiding om deze populatie aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Dit onderzoek hoopt een antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Wat is de aard van deze nieuwe muizensoort? Betreft het hier werkelijk een nieuwe soort?
  • Wat is hun oorsprong en hoe verhouden ze zich tot de reeds bekende soorten?

Voorts hebben wij gepoogd een voorzet voor een uitgebreide gedragsanalyse te geven. 

ef608d7eb2c2eb3ae4a60909b361afca_medium.

2.   Materiaal en Methoden

Een analyse van beschikbaar fotomateriaal is uitgevoerd met behulp van in ons onderzoek onontbeerlijk gebleken "korreltjes zout". Gedurende het onderzoek is de dosis verhoogd naar ettelijke kilo's. Voorts bleek dat we betere resultaten konden bereiken met een roze bril.
Gedrag van de individuele leden van de muizenpopulatie en de populatie als geheel is geanalyseerd met behulp van lachspiegels, zowel de bolle als holle variant. Een gerenommeerd team "psychologen van de koude grond" heeft de onderzoekers bijgestaan en heeft op haar beurt ondersteuning gekregen van enkele literatuurwetenschappers. Beide teams zijn inmiddels in dwangbuizen schuimbekkend afgevoerd; de resultaten bleken een té grote aanslag op hun wereldbeeld. Met een combinatie van PTSS- counseling, Rationeel Emotieve Therapie en gebedsgenezing proberen we ze weer op de been en aanspreekbaar te krijgen. Een beetje mens voelt zich namelijk  wel verantwoordelijk voor de emotionele schade die hij of zij onbedoeld aanricht tenslotte.
Een begin is gemaakt met een genetische analyse en een vergelijking met de genetische profielen van mogelijk verwante knaagdiersoorten. De resultaten zijn dermate opzienbarend dat wij verdere verdieping noodzakelijk achten.

bb17b4d3be564e9bd04216dcdef92835_medium.

3.   Resultaten en Conclusies

Op basis van het beschikbare fotomateriaal is gebleken dat de muizen niet alleen fenotypisch overeenkomen met een aantal bekende soorten, maar deze fenotypische kenmerken naar believen kunnen veranderen. Dit is nog nooit eerder waargenomen, bij geen andere diersoort. De Plazillamuis lijkt dus een écht unicum te zijn. Deze mogelijkheid tot wat wij "fenotypische flux" noemen (om de onnodig Engelse term "shapeshifting" te vermijden) is zo veelomvattend en werkt zo snel dat wij het alleen duidelijk kunnen maken door een aantal snapshots te publiceren, zodat u met eigen ogen kunt aanschouwen wat ons zozeer verontrustte.

3.1    Onderzoeks- en proefdier A: Plazillamuis Rose

Subject A, bekend als Plazillamuis Rose, is een jong muisje van het vrouwelijk geslacht. Hieronder treft u een aantal van haar verschijningsvormen aan.

5b36289869dfc54ec78902710ea39f8f_medium.51e3590e0995d62896a3c9c02a61c74e_medium.4c863be1518be179012719d279bdf611_medium.

fad288f5352f386c77332d8921898838_medium.a99914c5741ab21bb777e420426714ff_medium.

Ergens hebben wij medelijden met haar echtgenoot - of muisgenoot, zoals ze dat zelf aanduiden. Je zou maar elke ochtend wakker worden met het besef dat je geliefde vrouwtje weer in een totaal andere persoon is veranderd. Aan de andere kant, juist hierdoor zal hun relatie niet lijden onder de bij mensen zo vermaledijde en gevreesde sleur.

 

3.2   Onderzoeks- en proefdier B: Plazillamuis Neerpennert

Subject B, bekend als Plazillamuis Neerpenner, ook bekend onder de namen 'Neerpennert', 'Neepenner', 'mad scientist' en 'ukkerig broertje', is een nog jonger muisje van het mannelijk geslacht en verwant aan Subject A. Ook van dit subject geven wij u een aantal verschijningsvormen.

64ad15d5e91fa96dc8714e23bebc74ec_medium.9a738774ae9646c13306ac35efd90968_medium.

ff8692e2fcfd806b19c3e15cc524ca49_medium.184d767754090ada385192ccabc0687b_medium.

3.3   Overige onderzoeks- en proefdieren

Hieronder treft u een aantal andere Plazillamuizen aan, waarbij uiteraard opvallend is hoezeer een aantal van hen menselijke trekjes en uiterlijkheden is gaan vertonen. 

7b776ac5f8d38a02003e917a658f8ee2_medium.28827bc20d31c44b576d6b463b7b918e_medium.54db2ad1d9fd49ff89163f3321ee3593_medium.

Natuurlijke Roelmuis                Fate                                          Ruudmuis

 

d2a7a211f0575ab6d2b853aa0c46edd1_medium.1e01fe23cad271af25d8061829f65257_medium.

Cliff het Hangertje                                              Natuurlijke Smurfmuis

3.4   Speciaal onderzoeksobject: Julius Wasbeer

Julius Wasbeer is ongetwijfeld het meest bizarre wezen dat het kleine dorpje bewoont. Naar eigen zeggen (nog te verifiëren) is hij als roofdier en vertegenwoordiger van de soort Procyon lotor het product van een liefdesaffaire tussen twee compleet van elkaar verschillende halfapen. En dat krijgt dan een kind dat weer een compleet onverwante diersoort is. Zelf is hij in staat geweest om een kind op de wereld te zetten dat weer een mengvorm is tussen een muis en een wasbeer. Kunt u het nog volgen? Hieronder treft u een recente foto aan, waarbij opvalt hoezeer hij menselijke trekjes vertoont. Ook publiceren wij een foto van zijn kroost, Plazillawasbeermuisje Alexander.

0b4c77df709aa4036687009ab4087aae_medium.61dda6657e30680f22b415793d6b42c1_medium.

                  Julius Wasbeer                                                    Alexander                         

3.5 Een aanzet tot genetische analyse

Aan de hand van bloedmonsters, Plazillamuizenkeuteltjes en haren zijn wij in staat geweest DNA te isoleren. Het DNA van de Plazillamuis lijkt totaal niet op het DNA dat gebruikelijk is in de rest van de ons bekende levende wereld, van bacteriën, schimmels, planten en dieren. Het vertoont grote gelijkenissen met de plastic bouwsteentjes van een bepaalde Deense speelgoedfabrikant. Het is algemeen bekend dat men met die steentjes alles kan maken, in beide betekenissen van 'alles maken'. Wij vermoeden dat dit de oorzaak is van hun fenotypische flux, hoewel het precieze werkingsmechanisme bij ons nog veel vragen oproept die vooralsnog onbeantwoord moeten blijven.

abf5aa14f7047934c1c6e9371ab734ee_medium.171782ed03acdf284f1c55398a4a3aa9_medium.

   Plazillamuizen-DNA                                           normaal en gangbaar DNA
 

3.6  Een begin van een gedragsanalyse

Plazillamuizen storten zich onvermoeibaar in elk mogelijk wereldschokkend avontuur. Hun speciale eigenschappen maken ze haast onverwoestbaar. Ze zijn zelfs in staat de Maan te bezoeken en daar in een vacuüm, zonder zuurstof te overleven, wat uiteraard vragen oproept over de aard van hun stofwisseling, dat nader onderzocht dient te worden.

17087946d57371f6a2992acf623257bd_medium.

Gedragsmatig vertonen ze verontrustend veel overeenkomsten met het gedrag van de mens Homo sapiens sapiens, maar wel op een persiflerende en satirische manier. Of ze zich hiervan bewust zijn is nog de vraag, net zoals de vraag Wie er dan satirisch is of persifleert, welke eveneens onbeantwoord blijft.
Emoties als agressie, liefde, irritaties vanwege kleine dingetjes, depressie en zelfopoffering zijn ze niet vreemd. 
De enige angst die wijdverbreid is onder de populatie, is de angst voor Felidae, katten, voor hen een taboewoord en vervangen door de politiek correcte term "K-woord". 
Wel hebben we gemeend te kunnen constateren dat sinds ons onderzoek ze enigszins schuw geworden zijn. Er is bijster weinig nieuws te melden uit het bewuste dorp. Het lijkt er op dat ze zich volledig hebben teruggetrokken. Sommige vooraanstaande leden zijn zelfs spoorloos verdwenen.

 

4.   Discussie

De fenotypische flux, in combinatie met het feit dat intersoortelijke voortplanting is waargenomen, doet ons concluderen dat voor deze diersoort Darwiniaanse evolutie totaal niet geldt en dat we hier te maken hebben met compleet andere wetmatigheden. Ook zullen de verzamelde wereldreligies, voor zover ze uitgaan van een speciale schepping en een voortplanting 'naar eigen soort' hun doctrines dienen aan te passen, nu duidelijk is gebleken dat hiervan in de Plazillamuizenpopulatie totaal geen sprake is.
De oorsprong van het afwijkende DNA zal nader onderzocht moeten worden. We kunnen niet anders dan voorlopig concluderen dat we hier te maken hebben niet alleen met een compleet nieuwe diersoort, maar zelfs met een compleet andere levensvorm, mogelijk kunstmatig.

Tot zover de inleiding tot onze discussie, die we vanaf dit punt herschreven hebben, nu gebleken is dat geen enkel gerenommeerd tijdschrift onze bevindingen wenst te publiceren. Serieuze wetenschappers - en wij waren dat toch echt! - reageren op een afwijzing door het eigen onderzoek nog eens kritisch te beoordelen. Wij kiezen voor een andere weg, die van de pseudowetenschap. We hebben geen keus! Let maar eens op:

05e4ee76fdf53b21cb37d6dcba1b1ad5_medium.

Breaking**Breaking**Breaking!!!!!** (dat hoort nou eenmaal zo)

De perfide cabal van Big Money, Big Pharma, Big Food, Bilderberg, NWO en Illuminati probeert onze onderzoeksresultaten te boycotten, te ridiculiseren en bovendien plegen ze karaktermoord op ons als onafhankelijke onderzoekers. 
Is het geen feit dat alle verslagen over het Plazillamuizendorp tot twee keer toe volledig van het web zijn gehaald? Dacht u nou werkelijk dat dit toeval was? Ziet u ook niet dat hier een complot achter moet zitten? Wanneer wordt u wakker?
Zelfs nu moeten wij constateren dat van de bijna 75 Plazillamuizenverhalen slechts een fractie online staat. Duidt dit niet gewoon op een grootschalige intimidatiecampagne richting de onafhankelijke journalistiek die dit dorp onder onze aandacht bracht? Laten wij ons zomaar monddood maken? Wij zijn vandaag de dag toch helemaal "Charlie"? 

936d0f4d6adb18873c4713480abfdaa8_medium.

Het is kristalhelder. "Zij" willen niet dat wij, de gewone man en vrouw, wetenschap hebben van de wereldschokkende activiteiten die plaatsvinden in het muizendorp. "Zij" willen niet dat wij weten dat onze Aarde bewoond wordt door wezentjes die tot zoveel in staat zijn, zoveel op ons lijken en tegelijkertijd biologisch zo wezenlijk van ons verschillen. Deze informatie willen "ze" geheim houden, maar dat laten we toch niet zomaar gebeuren? Nee toch?
Wij gaan het gewoon doen. We starten onze eigen website waar we de Mainstream Media eens een muizenkeuteltje laten ruiken! Hou ons maar eens tegen! We gaan Youtubefilmpjes maken met keihard bewijs. Wij gaan lezingen houden, cursussen organiseren en vooral veel geld verdienen aan de boeken die nog moeten verschijnen over dit uiterst belangwekkende onderwerp. Mogen wij ook eens?
Wij gaan allianties aan met andere onafhankelijke denkers die niets geloven dan wat er in hun eigen kleine kringetje voor waarheid doorgaat. Dat zijn onze natuurlijke bondgenoten. We schuwen geen enkel middel. Intimidatie, trollen, het gebruiken van drogredenen, het inspelen op uw emoties, angsten en gevoel voor rechtvaardigheid. Alles behoort vanaf nu tot ons arsenaal. No more Mr Nice Guy; the gloves come off!

1cfb1f1c2344408d464de72d88352f52_medium.

De goede strijd zullen wij strijden. Probeer ons maar tegen te houden. Wij zijn het volk, wij zijn wakker geworden. Wij hebben het juk van ons afgeworpen. Zijn wij de enigen? Volgt u ons? Of blijft u liever sheeple?

De waarheid zal aan het licht komen. Dat is een onomstotelijk feit. Dit is pas het begin. Ons onderzoek, dat ons wereldberoemd en puissant rijk gaat maken, dragen wij op aan onze geheime bondgenoten in het Plazillamuizendorp, de actiegroep Anonymouse.

fe824ed978015cdd3eed73988d27e1b2_medium.

Literatuur

Van mensen en muizen - John Steinbeck, uitgegeven door Uitgeverij Rainbow, ISBN13: 9789041740335

The Complete Maus - Art Spiegelman,  2003, ISBN13: 9780141014081

Het Plazillamuizendorp - een zilla vol muizenissen

Het begon allemaal met een muis - Thalmaray

Vernöcq de massa, grijp de kassa! - Handleiding hoe je puissant rijk wordt met pseudowetenschappelijke rimram. (met bijdragen van Mike Adams, FoodBabe, Erich von Däniken, Uri Geller,  Immanuel Velikowsky, Char(latan) Margolis, Rhonda Byrne, Derek Ogilvy, Zachariah Sitchin, Madame Blavastsky, David Icke, Oral Roberts en Pat Robertson). Nog te verschijnen. 

Reacties (73) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Schitterend geschreven alweer, de muisjes doen het weer
Gelezen.
Wow..indrukwekkend onderzoek en natuurlijk zo als niet anders van jou gewend geweldig geschreven...prachtige plaatjes er ook bij ;-)
Wat een schitterend onderzoek!
Vind ik nou ook! Maar "The Powers that Be", of "The Man", zoals dat in de hippietijd heette, willen niet dat dit bekend wordt. Dat doet pijn! :-)
Weer een mysterie opgelost. We weten nu eindelijk wie achter Anonymuis schuilt. Trouwens de Plazillamuizen zijn toch even echt al alles hier? We kunnen niet kunstmatig zijn. Dat kan mijn Zebramuizen hart echt niet aan. Zeg dat het niet waar is. Het mag niet waar zijn wij muisjes zijn echt echt. Echt waar hoor.
Ik kan het me ook niet voorstellen. Maar dat ze speciaal en uniek zijn, daat twijfel ik niet aan.
Stel nou dat ze kunstmatig zijn. Wie heeft ze dan geschapen? Questions, questions...
Ehhh, geen idee. Ben ook maar een dom blondje. :)
Gelezen + beoordeeld.
Mijn dank is groot.
Ik heb het muizendorp nooit echt gevolgd, maar je hebt me wel weten te vermaken met dit professionele en zeer uitgediepte onderzoek :)
Dan is mijn missie al grotendeels geslaagd! :-)