Is Gods Koninkrijk iets wat in ons hart zit?

Door Sophia24 gepubliceerd op Monday 12 January 13:59

„Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods.”  Markus 12:34.

Veel mensen geloven dat Gods Koninkrijk het bestuur van God in het hart en leven van afzonderlijke personen is omdat hun kerk dat leert.

Maar wat zegt de Bijbel?

Gods Koninkrijk is een echte regering, niet gewoon een metafoor voor ’God in je hart toelaten’. Het Koninkrijk zal over de hele aarde regeren (Psalm 72:8; Daniël 7:14).

Maar hoe zit het dan met Jezus’ uitspraak: „Het Koninkrijk van God is binnen in u”?  Lukas 17:21, Herziene Statenvertaling) Jezus kan niet hebben bedoeld dat het Koninkrijk in het hart van zijn luisteraars was. Waarom niet? Bij die gelegenheid had hij het tegen de farizeeën. Hij zei dat ze het Koninkrijk niet binnen zouden gaan omdat hun vorm van aanbidding hypocriet was en daarom niet aanvaardbaar voor God (Mattheüs 23:13). Waarom kon Jezus zeggen: „Het Koninkrijk van God is binnen in u” of, zoals de voetnoot van de Herziene Statenvertaling het weergeeft, „in het midden van u”? Als toekomstige Koning van Gods Koninkrijk was hij letterlijk ’in hun midden’ (Lukas 17:21).

 Wat is Gods Koninkrijk?

„Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde.”  Mattheüs 6:10.

Gods Koninkrijk is een echte regering door God waarvan Jezus Christus de Koning is (Mattheüs 28:18; 1 Timotheüs 6:14, 15). Het heeft als doel Gods wil in de hemel en op aarde tot stand te brengen (Mattheüs 6:10). God zal de problemen van de mensheid dus oplossen via zijn Koninkrijk. Dat Koninkrijk zal bereiken wat menselijke instellingen nooit is gelukt.

Onder het bestuur van het Koninkrijk zal de mensheid op een paradijselijke aarde leven waar vrede, veiligheid en welvaart is (Psalm 46:9; Jesaja 35:1; Micha 4:4). Er komt een eind aan ziekte en de dood (Jesaja 33:24; Openbaring 21:4). Zelfs het verouderingsproces zal teruggedraaid worden. De Bijbel voorspelt: „Zijn vlees worde frisser dan in de jeugd; hij kere terug tot de dagen van zijn jeugdige kracht” (Job 33:25).

Wij kunnen een onderdaan van Gods Koninkrijk worden als wij doen wat God van ons vraagt. Daarbij maakt het niet uit wat onze afkomst is of waar wij geboren zijn. De Bijbel zegt: ’God is niet partijdig, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem’ (Handelingen 10:34, 35).

’De God des hemels zal een koninkrijk oprichten dat nooit te gronde zal worden gericht.’ — Daniël 2:44.

Sommigen denken dat mensen het Koninkrijk van God op aarde zullen realiseren door anderen tot hun geloof te bekeren of door zich in te zetten voor wereldvrede en broederschap.

Maar wat zegt de Bijbel?

Het Koninkrijk wordt opgericht door God en niet door mensen (Daniël 2:44). God zegt daarover: „Ik, ja ik, heb mijn koning geïnstalleerd” (Psalm 2:6). Gods Koninkrijk zal niet door mensen gerealiseerd worden. Ze kunnen het bestuur ervan ook niet verstoren omdat het vanuit de hemel over de aarde zal regeren (Mattheüs 4:17)

Het is heel begrijpelijk dat mensen naar vrede en eenheid verlangen daarom word er zoveel moeite voor gedaan. Maar het is alleen voor mensen onmogelijk dit waar te maken.

Wij moeten vertrouwen hebben in God. Als wij beseffen dat “het Koninkrijk” de steun van God heeft, zal ons dat helpen om ons volledig in te zetten en een onderdaan van dat Koninkrijk te worden.

Sophia

Reacties (20) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Sophie, nogmaals woorden zijn taal., menselijke taal. En menselijke taal komt niet van GOD! God communiceert anders met de mens, en dat negeren ze meestal. Ook jij blijkbaar. De bijbel is niet anders dan andere min of meer 'heilige geschriften, zoals ook de Koran en zelfs mijn boek Geloof in een duurzame wereld ISBN. Daar spreek ik over de Goddelijke communicatie die anders verloopt dan bij mensen. Dat is de communicatie langs de weg van gevoel en de ervaring. Woorden zijjn intrinsiek onbetrouwbaar en ook vatbaar voor misinterpretatie. Dus lieve Sophie, met alle respect voor je grote, zelfs zeer grote bijbelkennis. lees ook eens mijn boek en andere boeken naast de bijbel. Want in de bijbel staan wijze passages die met liefde te maken hebben, maar er staan ook immorele teksten van mensen die volgens jou ook geïnspireerd zijn de de Heilige Geest, sorry voor de, ik bedoel uiteraard heilige geest en 1 niet een drie-enig God. Woorden zijn geluiden, en geluiden zijn energie. Alles is energie en in die zin heb je gelijk. Maar je hebt ongelijk als je er van uitgaat dat bijbelse woorden opgeschreven door mensen zoals jij en ik afkomstig zouden zijn van de een of andere transcedente God in de hemel. Zo'n God bestaat niet werkelijk, alleen maar in gedachten van mensen en oorspronkelijk ene Abraham die waarschijnlijk een visioen =droom kreeg dan wel op andere psychise wijze informatie dacht te hebben ontvangen. Net zoals tegenwoordig mensen geloven in allerlei para-normale gebeurtenissen buiten de geest en lichaam zoals ook Prof Lommelmet z'n boek wat gaat over dat de geest na sterven nog een tijd doorleeft. Heel spannend en intrigerend, maar geen ultiem bewijs en dus mogelijk illusie en fantasie, zoals ook nog steeds mensen geloven in de duivel/satan en de hel en of nog dwazer Vagevuur (RK). Wees nuchter en denk logisch en kritisch ook zelfkritisch en neem niet alles aan wat het Wachttorengenootschap in hun wijsheid de wereld in sturen, met alle goede en oprechte bedoelingen. En accepteer ook eens de evoltieleer als feit. want elke dag ontstaan nieuwe planten en diersoorten in den vreemde. En accepteer dat mensen een levensrfeddend middel nemen nl bloedtransfusie. Levens redden dat is wat Jezus niet anders deed in zijn 3 jaar missie! En accepteer andersdenkenden en mensen die door voortschrijdend inzicht betere argumenten hebben dan wat verouderde dogma''s en achterhaalde doctrines zijn. Tenslotte studeren jullie ook nog steeds de bijbel niet waar?1 Dat is vast niet omdat jullie al alles weten en juist interpreteren...! tot horens en tot ziens Co
Wat de bijbel zegt is niet zo relevent, wat GOD ons via de Goddelijke communicatie ons mensen laat weten, voelen en ervaren dat is belangrijk, want dat is niet zoals woorden van de bijbel onderhevig aan interpretaties en misverstanden. Woorden zijn immers duidingen voor menselijke verklaringen. Woorden zijn intrinsiek vaak onbetrouwbaar en voor misinterpretatie vatbaar. Ook en zelfs woorden van hen die menen, sterker nog zeker weten in de 'waarheid'te zijn en 'niet van deze wereld' zij moeten gerelativeerd woorden en niet verabsoluteert. Zelfs Jehovah's Getuigen leer van het Wachttorengenootschap kent foute leringen. De leer van bloedgebruik om maar eens iets te noemen, heeft alles te maken met mensenlevens redden en is bedoelt als voedselverbod! En laffe politieke militaire neutraliteit is een gevolg van karakterloosheid, onttrekken aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, door de vrijheid en verzet tegen moordadige regiemes en ideologieën door andere te laten oplossen! Ook zogeheten pascifisten hebben er een handje van! Het ontlopen van maatschappelijke verantwoordelijkheid! Dank zij die vielen voor de vrijheid en verantwoordelijkheid in WOII daaraan hebben wij en jij en jullie Jehovah's je voortbestaan te danken. En dan nog, sluit nooit iemand meer uit uit de gemeenschap ook al is dat om zogenaamd de gemeenschap 'rein'te houden, want dat uitsluiten deed Jezus ook niet, zelfs niet bij moordenaars aan het kruis op Golgotha. Onderzoek jullie zelf eens goed en met je de ca 30.000 jehovah's in Nederland en ca 5 miljoen in de wereld, allemaal naïef, goed gelovig en eigenlijk slachtoffer van hen die menen zeker te weten recht in de leer en organisatie te zijn. Gelukkig zijn er vele honderden miljoenen gelovige christenen die nog wel kritisch staan tegenover hun geloof (geloofstwijfel) hebben. En twijfel mits niet medisch is juist goed, want daar wordt een mens echt wijs en volwassen van. Want door en bij de mens is niets zeker. Alleen bij GOD (de Grote Onbekende Drijver) zoals ik het maar eens plastisch benoem. Sterkte en blijmoedigheid in tijden van zware beproeving zou ik mijn Calvinistisch emeritus en overleden Oom en dominee nazeggen. Ook dat was iemand die vanuit zijn Calvinistische dogma's de waarheid meende in pacht te hebben, met z'n niet bestaande duivel, hel, hemel en bijbelse God (Jehovah) die niet werkelijk bestaat, maar er wel is... als je begrijpt wat ik bedoel mvg Co
Dag Co,
God laat ons inderdaad weten wat Hij van ons verlangt en dat doet hij door middel van de Heilige geest ( zijn werkzame kracht ). En die Heilige geest was ook dus ook werkzaam toen hij speciale personen gebruikte om alles op te schrijven waarvan Hij dacht dat voor ons nuttig was en wat wij moeten weten over Hem en zijn voornemen. Zo is dus de Bijbel ontstaan, tot nut van ons mensen.
Hij heeft sommige dingen zoals de bloedkwestie niet voor niets in de Bijbel opgeschreven.

Handelingen 15:28, 29
"Want het heeft de heilige geest en ons goedgedacht U geen verdere last toe te voegen dan deze noodzakelijke dingen, U te blijven onthouden van dingen die aan afgoden ten slachtoffer zijn gebracht en van bloed, en van al wat verstikt is en van hoererij. Indien GIJ U nauwlettend voor deze dingen wacht, zal het U goed gaan. Wij wensen U een goede gezondheid toe!"

Ik weet niet of jij Duits kan verstaan, maar zo ja dan moet je maar eens kijken naar een reportage via onderstaande link.

http://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/boeses-blut-kehrtwende-in-der-intensivmedizin-100.html

Sophia
Beste Sophie, jij en je Jehovah's Getuigen menen de 'waarheid'en niets anders dan de''waarheid'te weten en jullie baseren je op de bijbel. Dat doen overigens ook bijna 1 miljard andere gelovigen en hun denominaties of zij nu RK of Protestants zijn en of wat anders. Het blijft hoe je het ook verder geloofd, een kwestie van interpretatie. Jij, ik en niemand is er bij geweest 4.000 jaar geleden. Mensen met al hun sterke, minder sterke kanten, goede en minder goede bedoelingen en inzichten hebben de bijbel geschreven en niet zoals een Islamitische gelovige vrouw mij eens zei'de koran cq de Koran woorden zijn letterlijk uit de hemel van Allah gevallen precies in juiste vogorde en context! Lees mijn laatste artikel op Plazilla en misschien worden je ogen geopend en ga je geloven in een God (Jehovah) die niet bestaat als transcedent opperwezen, maar als de bron van dynamische energie. Of zoals de Paus treffend zei als waarschuwing aan de jeugd: geloof niet dat God ENERGIE is!. Ongewild en onbewust sloeg de beste man, ook al was hij RK de spijker op de kop! Wees zelfkritisch, en ook al erken ik dat jij de bijbel veel beter kent dan ik, ik heb ook de bijbel kritisch bestudeerd, maar lees ook buiten de bijbel interessante literatuur en wetenschappelijke artikelen. En tot slot doe nou niet alsof mij kan neerzetten alsof ik niets begrijp van de bijbel. Misschien begrijp ik meer van de bijbel dan jij met respect voor je grote kennis. Ieder mens kan het mis hebben ook al baseert hij of zij zich op zogenaamde 'heilige'boeken als de bijbel, thora en de Koran. Veel wijsheid en liefee gewenst. Hoop je eens in lijve te ontmoeten net als je geloofsgenoten die mij nog steeds na zovele gesprekken proberen te bekeren tot de leer en organisatie van Jehobah's Getuigen. Maar lieve Sophia ik wil daar geen slachtoffer van worden en blijf liever kritisch en vrijzinnig. In de bijbel staat immers'zoiets van ónderzoek de dingen en blijf geloven in het goede of woorden van gelijke strekking mvg Co
Dat is een mooie analyse Sophia, alhoewel deze natuurlijk geschoeid is op een rotsvaste, klassieke fides-leest.

'Gods Koninkrijk' is echter wel zeker een metafoor. Zo je dat 'koninkrijk' een fysieke bestemming zou willen geven, dan kun je het overal vinden: op elke plek die je maar kunt bedenken. Want God is immers in alles en iedereen aanwezig, ook in de mens. Doordat God in alles en iedereen is te vinden, is alles en iedereen een stukje van God. "All is one", zoals de moderne maar tevens oeroude kreet luidt.

De goddelijkheid zit IN de mens en is alleen IN de mens, in jezelf dus, te vinden. Niet bij anderen. Wie die goddelijkheid zoekt en vindt, zal 'gered' zijn. Ook dat is een metafoor die slaat op het ontsnappen aan de slachtoffer rol en meester te worden van de omstandigheden ('de wereld'). Wie meester van de omstandigheden is, is een schepper naast God en bevindt zich in een hemel op aarde.

Het Evangelie van Thomas is het oudste Evangelie en is per decreet tijdens het Concilie van Nicea in 325 door de toenmalige kerkleiding 'in de ban' gedaan omdat dit Evangelie een gnostische boodschap uitdraagt. Jezus was een gnosticus, net zoals de 'vroege' Christenen. Dat zat de kerkleiding niet lekker, want gnostiek legt de 'macht' en de controle bij het individu. Vandaar dat bepaalde oude Evangelien en de gnlostiek verboden werden en als ketters werden bestempeld, en werden vervangen door 'fides' - blind geloof dat de gelovigen in een passieve rol dwingt.

Gnostici zijn actief. Ze zoeken - en vinden het 'koninkrijk', het goddelijke 'licht' uiteindelijk in zichzelf en brengen dat licht in de praktijk van hun leven. Ze weten dat de fysieke werkelijkheid, inclusief hun lichaam, slecht een manifestatie van het eeuwige, goddelijke bewustzijn is waar zij en alles en iedereen dat is, deel van uit maakt.

De fysieke werkelijkheid is een tijdelijk manifestatie en tijd is een bewustzijnsillusie dat door het verstand is geschapen, een kracht die fysieke ervaringen gescheiden houdt, elk op zijn eigen plek.
Bedankt voor jou reactie, en ik heb respect voor jou zienswijze maar ik denk er toch anders over.

Jesaja zegt; „Hij (God) geeft de vermoeide kracht, en degene zonder dynamische energie schenkt hij volledige sterkte in overvloed. Jongens zullen zowel moe als mat worden, en jonge mannen zelfs zullen zonder mankeren struikelen, maar wie op Jehovah hopen, zullen nieuwe kracht verkrijgen. Zij zullen opvaren met vleugels als arenden. Zij zullen rennen en niet mat worden; zij zullen wandelen en niet moe worden.” Jesaja 40:29-31.

Wij kunnen wel de kracht van God ontvangen zodat we met ons menselijke lichaam dingen kunnen doen die we niet verwacht hadden, maar dan praat ik over Gods werkzame kracht. Dat wil niet zeggen dat God zelf in ons is.

Mijn geloof is op concrete bewijzen gebaseerd.
De Bijbel laat zelfs zien dat het naïef of zelfs dwaas is om geloof te stellen in beweringen die niet door bewijzen worden gestaafd. „Iedereen die onervaren is, hecht geloof aan elk woord, maar de schrandere geeft acht op zijn schreden.” Spreuken 14:15.

Paulus was ervan overtuigd dat God bestaat en dat hij geïnteresseerd is in zijn menselijke schepping. Hij zei over God: „Zijn onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn.” Romeinen 1:20.
De zichtbare scheppingswerken getuigen van het bestaan van een onzichtbare Schepper.

De historische gebeurtenissen die tijdens de bediening van Jezus Christus en zijn leven op aarde plaatsvonden, identificeren hem als de Zoon van God (Mt 27:54)

Het feit dat God in het verleden voor zijn aardse schepselen heeft gezorgd, vormt voor mij een basis voor het geloof dat hij beslist ook in de toekomst voor zijn dienstknechten zal zorgen.

En als de Gever en Hersteller van het leven heeft hij een overvloed aan bewijzen verschaft voor de geloofwaardigheid van de opstandingshoop (Mt 6:26, 30, 33; Han 17:31; 1Kor 15:3-8, 20, 21).

Door de nauwkeurige vervulling van de profetieën die in de Bijbel vermeld staan kunnen wij het vertrouwen hebben dat al zijn beloften verwezenlijkt zullen worden ( Joz 23:14.)

Wij kunnen dus veel voorbeelden aanhalen waaruit blijkt dat ’het geloof volgt op hetgeen wordt gehoord’. Ro 10:17; Jo 4:7-30, 39-42; Han 14:8-10.

En het geloof van een ware christen is niet statisch, maar groeit.
Jezus discipelen vroegen ook om meer geloof en Jezus verschafte hun inderdaad de grondslag die nodig was om hun geloof te vergroten. Hij voerde verdere bewijzen aan en gaf hun meer begrip. Daarop konden zij hun geloof gronden. Lu 17:5.

Het hele leven van een christen wordt door geloof beheerst. Hierdoor zijn wij in staat met bergen te vergelijken obstakels te overwinnen die ons van de dienst voor God zouden afhouden (2Kor 5:7; Mt 21:21, 22). Wanneer we moeilijke beslissingen moeten nemen, wil Jehovah dat we putten uit het grote reservoir van wijsheid dat hij in de Bijbel heeft laten optekenen. Hij zal ons ook helpen te begrijpen hoe we de raad die erin staat moeten toepassen. „Schiet iemand van u daarom te kort in wijsheid,” zegt de Bijbelschrijver Jakobus, „dan moet hij God blijven vragen, want hij geeft aan allen edelmoedig en zonder verwijt; en ze zal hem gegeven worden.” Jakobus 1:5.


Ik zie geloof ook niet als iets vanzelfsprekends, om een sterk geloof te behouden, is een onvermoeide strijd nodig. Wij moeten mensen weerstaan die ons geloofverwoestende filosofieën en menselijke overleveringen willen aanpraten, (mensen zoals jij dus).
Valse leerstellingen en uitlatingen van agnostici en atheïsten getuigen van minachting voor onze Schepper.

Ook religieuze leiders die beweren de bijbel te volgen, hebben veel verwarrende en tegenstrijdige ideeën voortgebracht. Dit komt doordat ze hun godsdienstige overtuigingen in werkelijkheid niet op de bijbel hebben gebaseerd. Ze worden door de apostel Petrus beschreven als valse profeten en valse leraren, die verderfelijke sekten zouden invoeren. Wegens hun activiteiten, zal er schimpend over de weg der waarheid worden gesproken. (2 Petrus 2:1, 2).

En jij haalt het Evangelie van Thomas aan, dat past goed in het straatje van de gnostici!!

In veel van de apocriefe geschriften komen we denkbeelden tegen van de gnostici, die van mening waren dat de Schepper, Jehovah, geen goede God is. Ze geloofden ook dat de opstanding niet letterlijk is, dat alle materie slecht is en dat het huwelijk en de voortplanting hun oorsprong hebben gevonden bij Satan.
Verscheidene apocriefe boeken worden aan Bijbelse personen toegeschreven, maar dat berust op leugens. Deze boeken zijn niet voor niets buiten de Bijbel gehouden? Een deskundige op het gebied van de apocriefen, M.R. James, zei daarover: „Er is geen sprake van dat iemand ze uit het Nieuwe Testament heeft gehouden: dat hebben ze zelf gedaan.”

In de canonieke geschriften werd hier al voor gewaarschuwd (Handelingen 20:30; 2 Thessalonicenzen 2:3, 6, 7; 1 Timotheüs 4:1-3; 2 Petrus 2:1; 1 Johannes 2:18, 19; 4:1-3). Dergelijke waarschuwingen werpen licht op geschriften die na de dood van de apostelen begonnen te verschijnen, geschriften die in strijd waren met wat Jezus had onderwezen.
Natuurlijk kunnen zulke documenten in de ogen van sommige geleerden en historici oud en eerbiedwaardig zijn. Maar stel nu eens dat geleerden een stapel dubieuze, in onze tijd gedrukte geschriften zouden verzamelen, ze misschien zouden halen uit roddelbladen en de publicaties van radicale sekten, en die papieren dan veilig zouden wegbergen in een kluis. Zouden die geschriften met het verstrijken van de tijd waarheidsgetrouw en betrouwbaar worden? Zouden de onzin en de leugens die erin staan na 1700 jaar waar worden, eenvoudig omdat de documenten erg oud waren?
Natuurlijk niet! Dat gaat ook op voor beweringen dat Jezus met Maria Magdalena trouwde en andere bizarre uitspraken uit de apocriefe boeken. Waarom zouden we geloof hechten aan zulke onbetrouwbare bronnen, vooral als er betrouwbare bronnen voorhanden zijn? Alles wat God wil dat we over zijn Zoon weten, staat gewoon in de Bijbel: een verslag waar we van op aan kunnen.

Sophia
"Wij moeten mensen weerstaan die ons geloofverwoestende filosofieën en menselijke overleveringen willen aanpraten, (mensen zoals jij dus)."

Aangezien het hier fides betreft, levert dat weerstaan toch geen enkel probleem op? Fides laat zich namelijk niet verwoesten, jij zou dat toch als geen ander moeten weten! Het is dan ook vreemd dat jij dit alles allemaal op jezelf betrekt.

Het is namelijk in het geheel niet mijn bedoeling om jou om te praten, of om mijn gelijk dan wel jouw ongelijk aan te tonen. Waar fides en gnostiek tegenover elkaar staan, is dat onmogelijk - dat hoeft geen verder betoog. Wat je echter niet kunt weerstaan, noch verbieden, is de vrijheid van meningsuiting en het recht van mensen om te kiezen. De mensen die hier meelezen dus. Want dat is in feite mijn doelgroep.

Verder is het heel simpel. Alles wat in de Bijbel staat, is waar. Alles wat niet in de Bijbel is opgenomen, betreft onzinnige leugens. Aangezien God de Bijbel heeft geschreven, zijn alle pogingen om aan te tonen dat de Bijbel onvolledig is, vol tegenstrijdigheden en foutieve interpretaties door de Duivel ingegeven. Mensen zoals ik komen dan ook in de hel terecht.

Hopelijk kun je leven met dit scherpe zelfinzicht :)
Beste Nescio,
Uit jou reactie merk ik op dat jij je op een of andere manier gekwetst voelt, dat was niet mijn bedoeling. Volgens mij heb jij me verkeerd begrepen. Ik heb gezegd dat wij een geestelijke strijd moeten voeren tegenover mensen zoals jij. En daar bedoel ik mee dat wij ons niet moeten laten beïnvloeden door menselijke filosofieën. Ik zal nooit tegen jou kunnen zeggen dat je in de hel komt. Allereerst geloven wij niet in de hel en ten tweede zal God zelf oordelen op zijn bestemde tijd.

Jij zegt: “De goddelijkheid zit IN de mens en is alleen IN de mens, in jezelf dus, te vinden. Niet bij anderen. Wie die goddelijkheid zoekt en vindt, zal 'gered' zijn. Ook dat is een metafoor die slaat op het ontsnappen aan de slachtoffer rol en meester te worden van de omstandigheden ('de wereld'). Wie meester van de omstandigheden is, is een schepper naast God en bevindt zich in een hemel op aarde.”

Wij kunnen nooit meester van de omstandigheden worden en dus nooit een schepper naast God in een hemel op aarde zijn. Jou kan net zo goed wat overkomen als ieder ander, dat hebben we zelf niet in de hand.
Ik ben niet goddeloos om zo maar te zeggen, maar toch kan ik mijzelf niet redden als ik bv. ernstig ziek ben of sterf. Dat is onmogelijk, alleen voor God is alle dingen mogelijk en als het goddelijk wel in de mensen zat dan leefden we nu al in een paradijs en zou er geen enkel probleem meer zijn op deze aarde.

Misschien begrijp ik het allemaal wel goed niet maar iedereen wil toch graag leven in een hemel op aarde zoals jij dat zegt. Maar er zijn dus ook nog heel veel mensen die het goddelijke niet in zich hebben maar het kwade, wanneer en wat gebeurt er volgens jou dan met die mensen. Pfff. Ik vind dit allemaal onbegrijpelijk.

Wij weten maar al te goed dat het heel belangrijk is om ons te wapenen tegen de invloeden van de heerser van deze wereld en daar bedoel ik dus Satan de Duivel mee. En ja, dan zal jij waarschijnlijk zeggen: “ Er bestaat geen Satan de Duivel, het kwade zit ook in de mens net zo als het goddelijke”.
Mensen die geloof hechten aan zulke beweringen vallen gemakkelijk ten prooi aan het onjuiste idee dat ze vrij zijn om God te aanbidden op elke willekeurige manier die hun bevalt, of hem helemaal niet te aanbidden. Spreuken 14:12.
Daar moeten wij dus voor oppassen.

Directe en indirecte aanvallen op de bijbel, nog afgezien van de religieuze huichelarij van mensen die beweren de bijbel aan te hangen, hebben ertoe geleid dat veel mensen steeds minder van religie wil weten, ook van met de bijbel geassocieerde religie. Hierdoor raakt de hedendaagse populaire cultuur doordrongen van een negatieve kijk op het judaïsme en het christendom. Ze worden ze als ouderwets en als verouderde zienswijzen die intellectuele volwassenheid en wetenschappelijke vooruitgang in de weg staan. De afgelopen jaren is de minachting geëscaleerd tot spot en openlijke vijandigheid. Die vijandigheid vindt vaak haar oorsprong bij degenen die Gods bestaan ontkennen en die ’leeghoofdig zijn geworden in hun overleggingen’. Romeinen 1:20-22.
Voor Jehovah’s dienstknechten is de bijbel een boek om lief te hebben en te koesteren. Wij weten dat de bijbel het geïnspireerde Woord van God is, niet het woord van mensen 1 Thessalonicenzen 2:13; 2 Timotheüs 3:16. Maar Satans wereld wil ons op andere gedachten brengen. In een boek wat de bijbel aanvalt staat in een voorwoord: „Er is niets ’heiligs’ aan de bijbel en het is ook niet ’het woord van God’. Hij is niet geschreven door heiligen die door God geïnspireerd werden, maar door op macht beluste priesters.”
Het verbaast ons daarom ook niet dat de mensen steeds meer van God afdwalen.
Satan probeert twijfel te zaaien over de bijbel, het kostbare boek dat ons over onze liefdevolle Schepper onderricht.
Maar de belangrijkste reden dat de Bijbel bewaard is gebleven, heeft te maken met een kracht die de liefde van mensen te boven gaat. Die kracht is Gods geest, de kracht die ook alle schrijvers van de geschriften waaruit de Bijbel bestaat, heeft geleid. Jesaja 40:8; 1 Petrus 1:25.
Het begon al in de tijd van Koning Jojakim.
Jeremia kreeg van Jehovah God de opdracht in een boekrol een oordeelsboodschap op te schrijven voor de zondige inwoners van het oude Juda. Daarin werden ze gewaarschuwd dat hun hoofdstad, Jeruzalem, vernietigd zou worden als ze niet zouden veranderen. Jeremia’s secretaris, Baruch, las die boodschap in het openbaar voor in de tempel. Later las hij die ook voor aan de vorsten van Juda, die de rol vervolgens naar koning Jojakim brachten. De koning was niet blij toen hij Gods woorden hoorde. Hij scheurde de rol in stukken en gooide die in het vuur. Jeremia 36:1-23.
Toen gaf God Jeremia de opdracht: „Neem u weer een rol, een andere, en schrijf daarop al de eerste woorden die op de eerste rol stonden, die Jojakim, de koning van Juda, verbrand heeft” (Jeremia 36:28). Zo’n zeventien jaar later gebeurde precies wat God via Jeremia voorzegd had: Jeruzalem werd verwoest, veel van de vorsten werden gedood en de inwoners werden als ballingen naar Babylon gevoerd.

De boodschap die in de rol stond, en het verslag van de omstandigheden rond de aanval daarop, zijn tot op de dag van vandaag bewaard gebleven in het Bijbelboek Jeremia.

God is niet iets mysterieus, Hij laat duidelijk zien wie hij is door middel van de Bijbel. Mensen zoals jij maken van Hem iets onbegrijpelijks. En dat kan nooit zijn bedoeling zijn.

Sophia
Je reaktie is erg lang. De mijne is dat ook. Om te beginnen, ik voel me niet gekwetst.

Het is mij duidelijk dat jij veel onderwerpen van mijn betoog onbegrijpelijk vindt, zoals je ergens opmerkte. Dat blijkt ook uit het feit dat je richting mij (mensen zoals ik) doorgaat met het aanhalen van de Bijbel en maar blijft evangeliseren, terwijl ik toch heb gezegd heb dat zoiets vruchteloos is. Ik heb aangegeven waarom, lees mijn eerdere commentaar op de Bijbel.

Ook herhaal ik nog maar eens dat ik geen enkele interesse heb in discussies die tot doel hebben een gelijk of ongelijk aan te tonen. Ik geef slechts een andere visie op hetzelfde onderwerp, that's all.

Gnostici hebben de omstandigheden van hun leven onder controle. Die controle is meetbaar en daardoor bewijsbaar. Dat religieuze groeperingen dit onmogelijk achten, doet niet ter zake. Het verandert niets aan de feiten maar bewijst slechts dat betrokken religieuze groeperingen gnostici ongefundeerd als leugenaars en bedriegers neerzetten die de mens 'op het verkeerde been' proberen te zetten. In de ogen van gnostici zijn het juist de religies die dit doen. Ik ga hierover niet in discussie. Als je een werkelijk gefundeerde, eigen mening over gnostiek wilt geven dan zul je je er eerst in moeten verdiepen, bijvoorbeeld door de artikelen te lezen die ik hierover heb geschreven, het zijn er genoeg.

Gnostici (niet te verwarren met agnosten) geloven in een Hogere Macht die mysterieus en ongrijpbaar is. Gnostiek is ouder dan alle religies, alle religies zijn uit gnostiek ontstaan. Het zijn de religies die die mysterieuze Hogere Macht een naam met een gezicht hebben gegeven (God, Allah, Jaweh, Jehova of wat dan ook) en deze 'duidelijk' (niet-mysterieus) hebben gemaakt. Ik heb eerder al aangegeven waarom.

Verdraaing van de feiten en geschiedenisvervalsing is hier inderdaad aan de orde, evenals beschuldigingen van leugens en misleiding. We laten het aan het oordeel van de lezer over wie zich hier aan schuldig maakt. De Goden van de religies zullen in dit verband uiteraard ook (ver)oordelen, de Hogere Macht van de gnostiek doet dat gelukkig niet. Het zij zo.

Gnostiek is GEEN religie, wij hebben dan ook geen Heilig Boek en geen profeet die moet concurreren met andere heilige boeken en andere profeten. Wij gunnen jullie je allemaal je eigen gelijk. Wij hebben er dan ook geen enkele behoefte aan om met jullie te concurreren of om te pogen jullie om te praten. Iedereen isnamelijk vrij om naar eigen oordeel te kiezen en iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen keuze.

Een welgemeende raad daarom. Hoe goed ook bedoeld, het is nogal onhandig om met de Bijbel naar andersdenkenden te zwaaien, vooral als je weet dat ze die de Bijbel met geheel andere ogen bekijken dan jij. Zulks wekt alleen irritatie op en het getuigt van weinig tot geen respect voor de visies van andersdenkenden.

No hard feelings and God bless you.
Heb niks met het geloof, maar respecteer het van een ieder en zal dus ook nooit vloeken of Godslasterlijk zijn.

Bewonder je vertrouwen in je geloof.
Beste Sophi, met respect, maar je leert nog steeds niet relativeren. En probeer ook eens iets van andere gelovigen te leren, ook al denk je en met je je getuigenisbeweging dat je de bijbelse wijsheid in pacht hebt. Dat hebben jullie niet, want anders zouden jullie niet regelmatig in huiselijke kring de bijbel verder bestuderen op zoek naar betere antwoorden en inzichten. Je wilt immers dat lezers ook wat van jou leren. en over de bijbel, hoe vaak moet ik je nog zeggen dat de bijbel niet het woord van God (JHWH) is, maar van mensen over God (JHWH), die overigens niet werkelijk bestaat. Het is ouderwets, achterhaald maar met respect voor je grote bijbelkennis, dan de theologie en andere denominaties zoals Jehovah'S Getuihen leer van het Watchtower Genootschap allerlei zogeheten bijbeldoctrines en exeges de mensen voorhouden en in zekere zin indoctrineren. Nogmaals GOD bestaat niet als de een of andere op de mens gelijkend persoon en of beeld, vorm of gedaante. GOD kun je alleen ervaren in de natuur, en is het intrinsiek zelfregulerend kosmisch energetische bron van dynamische energie. Een mond vol, maar daar kan ik ook niks aan doen. Zo'n werkelijk aanwezige (niet bestaande GOD = Grote Onbekende Drijver ( in mijn eigen vertaling, die GOD heeft geen menselijke wil, en dus hoeft de mens zich ook niet te onderwerpen (slaafs). De mens is vrij heeft keuzevrijheid en heeft een eigen wil. Ons zonnestelsel verdwijnt na ongeveer 10 miljard jaar en de Aarde wordt dan opgeslokt als het ware door de Zonb en verdwijnt zoals de Zon en Aarde ook gekomen zijn, kosmische energie welke door nog onbekende oorzaak tot gevolg had dat het explodeerde en onder invloed van zwaartekracht m electro magnetisme etc sterrenstelsels vormde en nog vormt. Vertel je lezers dus de echte waarheid, geen sprookjes, gedateerde bijbelverhalen opgetekend door meest mannen en in het begin ene Abraham, die of hallucinaties had en of visioenen (dromen) en deze heeft doorverteld, naar ik mag veronderstellen, waardoor sinds Enogh religie is ontstaan en Joodse religie en in de VS het adventisme en van daaruit ernstige bijbelonderzoekers een getuigenisbeweging is begonnen... wat de naam Jehovah's Getuigen is gaan noemen. mvg Co Meijer. ps en als je meer wilt leren over nieuwe spiritualiteit & religie nodig mij eens uit en dan zal ik een lezing geven, maar ik zal beginnen te zeggen dat ook ik niet de wijsheid in pacht heb!
Beste Co,
Dat jij niet in God geloofd wil nog niet zeggen dat wij dat dan ook maar niet moeten doen.
Het is logisch dat jij er zo over denkt want jij bent totaal niet op de hoogte van wat er allemaal in de Bijbel staat. En weet ook niet hoe de Bijbel ontstaan is. Jij bent niet op de hoogte van alle profetieën die al wel uitgekomen zijn en die nog moeten uitkomen. Weet jij wat de eerste profetie in de Bijbel is en dat deze als een rode draad door de Bijbel loopt, en dat alle andere profetieën daar mee in het verband staan. Als jij je daar nu eens in gaat verdiepen, dan ga je misschien wel anders denken.
En dan het feit dat wij maar blijven studeren in de Bijbel, dat is logisch toch. Wat denk je nou, dat het allemaal vanzelf gaat? Er staat een tekst in de Bijbel

„Dit betekent eeuwig leven, dat zij voortdurend kennis in zich opnemen van u, de enige ware God, en van hem die gij hebt uitgezonden, Jezus Christus” (Johannes 17:3).
Daarom heeft hij ons de Bijbel gegeven, een boek dat wetenschappelijk nauwkeurig is gebleven tot in deze tijd. Dat kan je van geen ander boek zeggen. Jij weet dat de Bijbel door God geïnspireerd is. Door middel van de Heilige geest hebben de schrijver dingen kunnen opschrijven die ze soms zelf nog niet eens begrepen.

„De gehele Schrift is door God geïnspireerd”, verklaarde de apostel Paulus (2 Timotheüs 3:16). Het Griekse woord dat met „door God geïnspireerd” is weergegeven, betekent letterlijk „door God geademd”. Dat wil zeggen dat God door middel van een onzichtbare kracht heeft ingewerkt op de gedachten van menselijke schrijvers om zo zijn boodschap aan hen door te geven. Maar in het geval van de tien geboden heeft Jehovah zelf de woorden op stenen tafelen geschreven (Exodus 31:18). In sommige gevallen heeft God zijn boodschap rechtstreeks aan menselijke dienstknechten gedicteerd. In Exodus 34:27 staat: „Voorts zei Jehovah tot Mozes: ’Schrijf u deze woorden op . . .’
Bij andere gelegenheden gaf God mensen visioenen en liet hij hen optekenen wat ze hadden gezien. Zo zei Ezechiël bijvoorbeeld dat hij „visioenen van God zag” (Ezechiël 1:1). Ook Daniël zag „een droom en visioenen van zijn hoofd op zijn bed. Terstond schreef hij de droom op” (Daniël 7:1). Het laatste boek van de Bijbel, de Openbaring, werd op een soortgelijke manier aan de apostel Johannes doorgegeven. Johannes schreef: „Door inspiratie geraakte ik in de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een krachtige stem als van een trompet, die zei: ’Schrijf wat gij ziet in een boekrol.’” Openbaring 1:10, 11.

Zoals wel merkt heb ik gebruik gemaakt van informatie van:

http://www.jw.org/finder?locale=nl&docid=1102009450&prefer=lang
Wij zijn ook best bereid om naar anderen te luisteren, dat doen wij zelfs heel veel. Maar wij laten ons leiden door wat de Bijbel zegt. En dan komt het vaak voor dat wij ons niet kunnen verenigen met degene die zich door menselijke filosofieën laten leiden. En wat best vreemd is dat de meeste religies bv. geloven dat wij allemaal naar de Hemel gaan of dat Jezus God is (drie-eenheid), terwijl de Bijbel, en dan maakt het niet uit welke vertaling, toch duidelijk is over deze standpunten. Welke religie doet zo’n wereldomvattende prediking zoals in Mattheus 24:14 staat: “En dit goede nieuws zal over de gehele aarde gepredikt worden, tot een getuigenis van alle mensen en dan zal het einde komen” Horen ze dit niet allemaal te doen, dit staat in alle Bijbels en niet alleen in die van ons.

Maar goed, daar hoef ik bij jou niet mee aan te komen, jij geloofd niet in de Bijbel. Ik hoop dat jij mijn artikelen blijft lezen en jij mag reageren zoveel jij wilt, ik zal ook blijven antwoorden en jou echt niet blokkeren. Ik zal toch altijd voor mijn geloof opkomen daar kan jij niets aan veranderen. En als het niet anders is zal de tijd het uitmaken.
Vergelijk het met een directeur die zijn secretaresse een brief laat opstellen. Dat en dat moet er in komen. Komt die brief dan van die vrouw die die geschreven heeft?
Zo gaat het nog in deze tijd ook.
Het verouderingsproces zal terug gedraaid worden. Wil dat dan zeggen dat de mensen die Armagedon overleven terug jonger worden ipv ouder? Lijkt me wel cool als je rimpels met de dag verdwijnen haha!
Maar dat de mensen die een opstanding krijgen direct in die toestand opgewekt worden? Nooit niet over nagedacht haha!
Vroeger maakte Jezus sommige mensen ook weer gezond.
Bij veel gelegenheden werden mensen bij Jezus gebracht die lam, kreupel, blind of doof waren. Hij vond het fijn om elke soort van kwaal en elk soort van gebrek te genezen (Mattheüs 9:35, 36; 15:30, 31; Markus 1:40-42). Hij gaf dus toen al de demonstratie van de dingen die zijn koninkrijk tot stand zal brengen. Jezus bracht zelfs een aantal mensen die gestorven waren weer tot leven (Lukas 7:11-17; Johannes 11:38-44). Daarmee bekrachtigde hij zijn belofte dat allen die in de herinneringsgraven zijn, zijn stem zullen horen en te voorschijn zullen komen. Johannes 5:28, 29; Handelingen 24:15.
Stel je eens voor dat je wakker wordt in het Paradijs, met een nieuw lichaam, een goed gezichtsvermogen, oren die het geluid opvangen van vogels en blije stemmen, armen en benen die geen pijn doen en een volmaakt gezonde geest. De problemen en ellende van ouderdom zullen voorgoed tot het verleden behoren (Prediker 12:1-7; Jesaja 35:5, 6). Zelfs de dood zal er niet meer zijn. 1 Korinthiërs 15:26, 54.
Als we nu in de wereld om ons heen kijken en we zien de wereldgebeurtenissen in het licht van de bijbelse profetieën dan kunnen we ervan uitgaan dat we snel het einde naderen van de problemen die niet alleen ouderdom maar ook ziekte met zich meebrengen (Mattheüs 24:7, 12, 14; Lukas 21:11; 2 Timotheüs 3:1-5). Wat zullen veel oudere mensen die geloof in God hebben gesteld en hem hebben gediend, uitkijken naar de tijd dat ze weer jong en energiek zullen zijn, maar dit keer voor eeuwig!

Sophia
Degene die opgewekt worden zijn direct volmaakt en degene die Armagedon overleven niet? Dju, ik had die vraag aan Greet moet stellen eergisteren lol :-). Ik dacht dat je 100 of was het nu 1000 jaar kreeg om naar de volmaaktheid te komen en dan Satan nog eens los word gelaten.
Dan gaan er nog vallen.
Het is niet zo dat iemand die een opstanding krijgt gelijk volmaakt is want dat moet groeien in de 1000 jaar, want hij moet geloof oefenen in Jezus Christus’ losprijs en heeft de priesterlijke diensten van Christus en zijn „koninklijke priesterschap” nog steeds nodig. 1Pe 2:9; Opb 5:10; 20:6.
Maar iemand die vóór zijn dood verminkt was, zal niet zo terugkeren, dat zou onredelijk zijn, want dan zou hij misschien niet eens in staat zijn om ’de dingen die in de boekrollen geschreven staan’ te horen en ernaar te handelen Opb 20:12. Hij zal een lichaam krijgen zoals het God behaagt. Omdat het Gods wil is en het hem behaagt dat de opgestane persoon gehoorzaam is aan de "dingen die in de boekrollen geschreven staan", moet hij een gezond, goed functionerend lichaam hebben. Ook Lazarus lichaam was al gedeeltelijk tot ontbinding overgegaan, maar toch werd hij door Jezus in een gaaf, gezond lichaam opgewekt Jo 11:39.