Actief betrekken van de burger bij de politiek, mijn visie om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen

Door Rosedael gepubliceerd op Tuesday 09 December 00:52

Dit artikel heb ik pakweg 5 jaar geleden geschreven. Hoewel nog steeds relevant, kunnen er in te tussentijd zaken veranderd zijn, desalnietemin wou ik het graag integraal publiceren. Het geeft wel nog steeds mijn mening weer.

 

 

Het kabinet, gekozen door het volk, behartigt niet de belangen van afzonderlijke bevolkingsgroepen. Dit omdat de verschillende politieke partijen teveel bezig zijn met elitair te zijn, hun eigen politieke belangen veilig te stellen en persoonlijke belangen te verdedigen. Als voorbeeld een quote van Hans Wiegel over de initiatiefwet voor referendums uit mei 1999 gedaan tijdens de zogeheten “nacht van Wiegel” die naar mijn mening goed weerspiegelt hoe de politiek toen dacht (en geenszins beschouwd moet worden als een directe aanval op de heer Wiegel.), een denkwijze die nu nog steeds leeft in politiek Den Haag

 
“Voorstanders van het referendum als instituut -- en die zijn er ook in onze kringen -- beschouwen het referendum als een aanvulling op de vertegenwoordigende democratie, sinds jaren grondslag van ons parlementair en politiek stelsel. Maar rondziende in onze kring moet ik zeggen dat daar ook de oprechte overtuiging leeft dat het referendum een aantasting is van dit stelsel.”

Naar mijn mening bedoelt de heer Wiegel hiermee: wij zijn net zo democratisch als dat onze politieke belangen en partijbelangen ons toelaten. Hoe heeft de heer Wiegel ooit kunnen beweren dat een referendum, hoewel tegenstrijdig met de vertegenwoordigende democratie, een aantasting is van het parlementair en politiek stelsel als je er vanuit gaat dat het gefundeerd is op het democratische principe.. Het parlement wordt namelijk gekozen door het volk. Dat het een aantasting is van het politiek stelsel zoals o.a. Dhr Wiegel dat zag, de bevolking kiest ons op grote lijnen en hoe wij verder het land besturen als we eenmaal gekozen zijn is aan ons, de gewone burger moet z’n mond houden. Dat begrijp ik wel, Een bindend  raadplegend referendum is natuurlijk een ondermijning van de macht die politiek Den Haag nu eenmaal heeft. Het is juist een goede zaak als de burger meer invloed krijgt op de besluitvorming in Den Haag, onder meer door middel van referendums, het is natuurlijk wel zaak dat de burger een goed gevormd oordeel kan geven om het landsbelang niet in het geding te laten komen. Met landsbelang bedoel ik alle zaken die bijdragen aan onze stevige positie in de mondiale economie
Van 2002 tot 2005 is er een tijdelijke, niet bindende correctieve referendumwet van kracht geweest, een stap in de goede richting maar blijkbaar toch nog een brug te ver aangezien het weer afgeschaft is, dit ten gevolgen van afspraken die zijn gemaakt voordat het van kracht werd

Het referendum als instituut is een stap die allang genomen had moeten worden. De politiek vindt echter dat, en hier is waar het elitaire gedrag om de hoek komt kijken, dat ze alle kennis in pacht heeft en zij dus wel zullen uitmaken wat het beste voor het land is zonder dat daarbij veel gehoor wordt gegeven aan wat de burger vindt. Gesteld zou kunnen worden dat, “De politiek zichzelf als het ware boven de gewone burgermaatschappij heeft verheven en hun eigen elite maatschappij is gaan creëren, waarin de belangen die die maatschappij heeft boven de belangen van het volk gesteld worden”. Alle pogingen die gedaan worden om dit gegeven te doorbreken sneuvelen omdat de belangen van de elite boven die van het volk gesteld worden. Het is door dit soort zaken dat het vertrouwen van de burger in de overheid langzamerhand afbrokkelt en de maatschappelijke betrokkenheid van de burger afneemt.

De nationale conventie die eind 2005 in het leven was geroepen door toenmalig minister van bestuurlijke vernieuwing, Alexander Pechtholt met als doelstelling aanbevelingen te doen om de kloof tussen burger en politiek te slechten en het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen heeft een rapport uitgebracht genaamd 'Hart voor de Publieke Zaak' waarin verscheidene aanbevelingen zijn gedaan om de burger meer te betrekken bij de politiek. Uiteindelijk is daar niks mee gedaan door kritiek van verscheidene politici. In grote lijnen kwam het erop neer dat, de burger nu eenmaal veel te slecht geïnformeerd is om een weloverwogen oordeel te kunnen vellen, vreemd want Nederland staat toch wel te boek als kenniseconomie.
Eerst wordt er dus een onderzoek gehouden naar manieren waarop we de burger meer kunnen betrekken, vervolgens wordt geconcludeerd, we kunnen de burger niet betrekken en mee laten beslissen omdat ze te weinig weet heeft van de politiek. Dan rijst bij mij de vraag of het kabinet zichzelf serieus kan nemen, wetende dat een stelletje slecht geïnformeerde burgers met weinig kennis ervoor verantwoordelijk zijn dat zij daar zitten.

 
Al met al is het een vicieuze cirkel waar men niet uit kan of wil komen, het laatste lijkt mij het waarschijnlijkst. Als we de burger zoet houden met een blijk van welwillendheid naar hun toe, hebben wij weer wat speelruimte en tijd om onze zin door te draven. En dan vinden we het gek dat de burger zo weinig vertrouwen heeft.

 

Iemand moet de eerste stap zetten om deze patstelling te doorbreken. De politiek moet een signaal afgeven aan de burger dat ze er vertrouwen in heeft dat de burger zelf tot een weloverwogen beslissing kan komen, waardoor de burger er hopelijk weer vertrouwen in krijgt dat ze serieus wordt genomen. Om dit te bereiken is het zaak dat de politiek opener wordt in z’n communicatie naar de burger en actief aan de slag gaat om de burger weer maatschappelijk betrokken te laten raken opdat de burger weet heeft van wat er speelt. Een paar punten om dit te bewerkstelligen:
Papieren communicatie wordt veelal vanuit het oogpunt van de ambtenaar geschreven die ervoor geleerd heeft en zodoende veel vakjargon gebruikt waar de burger die geen goede opleiding heeft genoten niks van begrijpt, schrijf het in simpele begrijpbare taal waaruit duidelijk blijkt wat er wordt bedoeld en waarom
Steek geld in het ontwikkelen van een opinievormend en kennisgevend programma voor de burger die geen goede opleiding heeft genoten
Ontwikkel een televisie programma, een soort reallifesoap als het ware over het politiek reilen en zeilen in Den Haag met als doelstelling de burger inzicht te geven in het dagelijks leven van onze politici
geef inzicht in de besluitvorming over zaken die het morele gevoel van de burger prikkelt of aantast.(bijvoorbeeld, een politiehond bijt tijdens het uitlaten een argeloze man die aan het zonnen is, vervolgens wordt het afgedaan als een bedrijfsongeval en verder wordt er besloten om niks mee te doen. Als een gewone hond iemand bijt wordt de hond in kwestie vaak onderzocht en het baasje verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade, hetgeen mij niet meer dan logisch lijkt. Dit zijn zaken die voor de burger niet te begrijpen zijn en roept wantrouwen op.
Stop met onnodige onderzoeken die toch nergens toe leiden. De nationale conventie eind 2005 bijvoorbeeld had helemaal niet ingesteld hoeven te worden als politici zich vooraf hadden gerealiseerd dat de simpele burger te weinig kennis heeft om ook daadwerkelijk betrokken te worden bij de politiek, in plaats van achteraf te moeten concluderen wat met een beetje ratio vooraf bedacht had kunnen worden. Bezint eer gij begint.
Stel voorwaarden aan het stemrecht. Nu is het zo dat ieder Nederlands staatsburger vanaf het achttiende jaar automatisch stemrecht krijgt. Mijn voorstel is om men na 2 jaar een examen af te laten leggen waaruit blijkt dat die weet heeft van wat er speelt en kennis heeft van de politiek, mocht die zakken stel het stemrecht dan een aantal jaar uit waarna die opnieuw een examen af moet leggen. Dit alles onder strikte regels, het moet natuurlijk niet zo zijn dat er willekeur ontstaat bij het uitstellen van dit recht. Hoe kan de overheid er bovendien vertrouwen in hebben dat de burger een weloverwogen oordeel kan vellen als ze eerder al een rapport van de nationale conventie van de hand hebben gedaan met de stelling dat de burger toch te weinig kennis en interesse heeft on een goed oordeel te kunnen vellen.
Raadplegende referendums voor alle grote beslissingen. Om het vertrouwen van de burger in de politiek te herstellen is het zinvol om referendums te houden, laat de burger zien dat wij het belangrijk vinden wat zij denken en dat daar vervolgens ook wat mee wordt gedaan.
Zet standaard 2 afzonderlijke teams op omvangrijke justitiële onderzoeken. De afgelopen 10 jaar is het veelvuldig voorgekomen dat justitie grof nalatig is geweest. De zaak van de Hells Angels - waarin telefoontaps tussen client en advocaat in het dossier terechtkwamen -,  tunnelvisie in de Puttense moordzaak – achteraf zou blijken dat de opgepakte daders er absoluut niks mee te maken hebben gehad – en zo kunnen we nog wel even doorgaan . vooral bij zaken als moord en grote georganiseerde criminaliteit  is het maatschappelijk belang dat een zaak tot een goed einde komt en de juiste daders veroordeeld worden heel groot. Bij omvangrijke onderzoeken speelt ook nog eens het geld mee dat er aan gespendeerd wordt en door 1 fout totaal weggegooid kan zijn, verder draagt het allerminst bij aan het vertrouwen dat de burger heeft in onze rechtstaat als een groot opgezet onderzoek in de rechtbank faalt. Als er standaard 2 teams op een zaak worden gezet die elkaar controleren en aanvullen als dat nodig is, wordt het onderzoek en een daarop eventuele veroordeling vele malen beter gewaarborgd.
Organiseer regelmatig vragenuurtjes voor het publiek waar rechtstreek vragen aan Kamerleden gesteld kunnen worden teneinde de politiek meer bereikbaar te maken en de burger te motiveren om na te denken. Zie het als een soort beloning voor de burger die meedenkt

Met betrekking tot het referendum pleit ik voor een nieuwe vorm van raadplegende referendums die bij een meerderheid van 30% van de stemmers verplicht tot heroverweging van het wetsvoorstel en bij een meerderheid van 60% automatisch verplicht tot het van tafel schuiven van het wetsvoorsteldit alles bij een minimale opkomst van 50%. Democratie in een democratie, Hoe gek wil je het hebben

Bovenstaande punten zijn voorstellen gericht op het maatschappelijk bewuster maken van de burger maar de politici zelf mogen ook wel wat bewuster worden van het maatschappelijk belang en het morele gevoel jegens de burger herontdekken.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.