Geschiedenis H1 en H2: kenmerkende aspecten

Door Karin951 gepubliceerd op Saturday 06 December 10:06

H1 De tijd van jagers en boeren

 1. De levenswijze van jager-verzamelaars

Jager-verzamelaars leefden in kleine groepen van 10 tot 25 personen. Zij trokken rond en bleven altijd op één plek totdat daar geen voedsel meer te halen viel. De mannen gingen erop uit om te jagen en te vissen. De vrouwen verzamelden eetbare noten en vruchten en zorgden voor de kinderen. Door kennis en ervaring die van generatie op generatie werd doorgegeven wisten ze precies waar ze moesten zijn en wat wel en niet te eten was.

 

 1. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen

De landbouw ontstond in de vruchtbare halvemaan. Dit is het gebied dat zich uitstrekt van het Nijldal, over Israël, Libanon, Jordanië, Syrië en Irak. De bewoners in dit gebied deden steeds meer kennis op over planten als gerst en tarwe en het klimaat was erg geschikt voor de landbouw. Naast de akkerbouw ontstond later ook de veeteelt. De landbouw kon zich makkelijk vanuit de vruchtbare halvemaan verspreiden naar India, Europa en Noord-Afrika, omdat er geen obstakels waren tussen deze gebieden.

Uitvindingen prehistorie:

 • Brons (rond 3500 voor Christus)
 • Het wiel en de ploeg à ploeg werd door een os voortgetrokken à meer voedsel
 • Het schrift (rond 3000 voor Christus)
 • Pottenbakken à voorraden bewaren

 

 1. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen

De boeren vestigden zich op permanente woonplaatsen en haalden steeds grotere oogsten binnen. Op een gegeven moment produceerden ze meer dan dat ze voor de consumptie nodig hadden. Er ontstond dus voedseloverschot. Hierdoor kon een deel van de dorpsbewoners worden vrijgesteld van de landbouw. Deze mensen gingen zich bezighouden met ambachten, handel, bestuur en godsdienst. Sommige dorpen ontwikkelden zich tot een stedelijke landbouwsamenleving met stenen huizen en stadsmuren. De eerste stedelijke gemeenschap ontstond in het zuiden van Mesopotamië.

 

H2   De tijd van Grieken en Romeinen

 1. De ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat

Griekse filosofen probeerden voor het eerst natuurverschijnselen te verklaren. Zij zochten niet naar mythologische verklaringen, maar naar rationele verklaringen. Griekse filosofen en geleerden hielden zich ook bezig met onderzoek op het gebied van wiskunde, natuurkunde, astronomie en biologie. Diverse Griekse wetenschappers zoals Pythagoras, Hippokrates en Archimedes hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk denken.

Ook op het gebied van politiek hebben de Grieken vele ideeën en theorieën ontwikkeld. Er ontstonden verschillende regeringsvormen zoals monarchie, aristocratie, tirannie, oligarchie en democratie. In de Griekse stadstaten werden vaak van regeringsvorm gewisseld. Hierdoor discussieerden de Grieken volop over de voor- en nadelen van de diverse politieke systemen. Athene was bijna 200 jaar lang een democatie. De grote filosofen vonden de democratie maar niks, want ze wantrouwden de massa die zich volgens hun door emoties lieten leiden en gemakkelijk te beïnvloedden waren. De filosofen wilden liever aristocratie of oligarchie, want dan zou de macht in handen zijn van een groep verstandige mensen.

In het oude Griekenland mochten alleen burgers stemmen. Niet iedere stadsbewoner was een burger, want je moest de stadstaat kunnen beschermen om een burger te worden. Ook konden alleen mannen stemmen, want vrouwen, kinderen en slaven waren uitgesloten van het burgerschap. Als er belangrijke politieke beslissingen werden genomen werd er een volksvergadering gehouden. Er kwamen dan maar liefst 6000 burgers bijeen.

 

 1. De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur

De Romeinen waren erg onder de indruk van de Griekse cultuur en besloten om veel van hun werken na te maken. Veel Griekse artsen, schrijvers, beeldhouwers en bouwmeesters werden meegenomen naar Rome en Italië. Romeinse hardheid werd gecombineerd met Griekse fijnzinnigheid, waardoor er een Grieks-Romeinse cultuur ontstond. De Grieks-Romeinse cultuur is een klassieke vormentaal, want zelfs nu gebruiken we nog zuilen, architraven, kapitelen en friezen.

 

 1. De groei van het Romeins imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.

Rond de 4e eeuw veroverden de Romeinen Italië. Na 264 voor Christus begon de expansie buiten Italië. De Romeinen hadden veel gebieden veroverd, waaronder Griekenland. De Grieks-Romeinse cultuur werd verspreid over Europa. Waar de Romeinen kwamen, bouwden ze aquaducten, amfitheaters, bruggen en triomfbogen. Op kruispunten van wegen stichtten ze steden met een marktplein, tempels in Griekse stijl en straten in schaakbordpatroon. De Romeinse legers bevorderden vooral de romanisering, doordat ze de Grieks-Romeinse cultuur en gewoontes mee naar huis namen.

 

 1. De confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest-Europa

De Romeinen keken neer op de Germaanse cultuur, maar ze waren wel onder de indruk van de dapperheid van de Germaanse krijgers. De Germanen daarintegen bewonderden de Grieks-Romeinse cultuur en wilden hun cultuur overnemen.

 

 1. De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten

Het jodendom is de oudste monotheïstische godsdienst ter wereld. Dit hield in dat ze maar in één god geloofden, namelijk Jahweh. Het christendom is voortgekomen uit het jodendom. De geschiedenis en ontwikkeling van de joden staan beschreven in de Tenach. Mozes had de joodse wetten vastgelegd, waaronder de Tien Geboden. De joden hadden vaak te kampen met vreemde overheersers, maar in de Tenach stond dat er ooit de Messias (een heilsprofeet) zou komen om hun te verlossen van vreemde overheersers.

Het christendom is voortgekomen uit het jodendom. Jezus van Nazareth had veel naastenliefde en nam het altijd op voor de armen en zieken. Volgens Christenen was Jezus van Nazareth de beloofde Messias, hierdoor kreeg hij veel volgelingen. Pontius Pilatus, de Romeinse bestuurder, veroordeelde hem echter tot de dood door kruisiging. Jezus werd begraven in een grot, maar stond drie dagen later op. Deze gebeurtenis neemt nu een centrale plaats in binnen het christendom, want het is een teken van het eeuwige leven. De christenen werden in het Romeinse rijk vervolgd, omdat ze weigerden de Romeinse keizer te eren. Toch bleef het christendom groeien en in 312 gaf keizer Constantijn de christenen godsdienstvrijheid, later werd het zelfs de staatsgodsdienst.

 

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen toen is het fout gegaan, daar zijn de beperkingen, wetten van wat wel en niet mag ontstaan, daar is de mens gevangen gezet in regels die de vrijheid beperken
mooi en duidelijk stuk
Vond het wederom zeer boeiend. Ben geschiedenisgek en ken er ook veel van en vind dat je het prachtig omschrijft.