Beloofde Jezus de misdadiger leven in de hemel?

Door Sophia24 gepubliceerd op Friday 10 October 15:09

Toen Jezus terechtgesteld werd, beloofde hij de misdadiger die naast hem hing toekomstig leven in het paradijs. Hij zei tegen hem: „Voorwaar, ik zeg u heden: Gij zult met mij in het Paradijs zijn” (Lukas 23:43). Het is opvallend dat Jezus niet zei waar dat paradijs zou zijn. Bedoelde Jezus dat de misdadiger bij hem in de hemel zou zijn?

Eerst moeten we de vraag beantwoorden of de misdadiger wel in aanmerking kwam voor leven in de hemel. Mensen die de hoop hebben naar de hemel te gaan, zijn gedoopt in water en met heilige geest, wat wil zeggen dat ze volgelingen van Jezus en aangenomen zonen van God zijn (Johannes 3:3, 5). Nog een vereiste is dat ze zich aan Gods morele normen houden en eigenschappen als eerlijkheid, rechtschapenheid en medegevoel hebben (1 Korinthiërs 6:9-11). Ze moeten ook hun hele leven op aarde trouw aan God en Christus blijven (Lukas 22:28-30; 2 Timotheüs 2:12). Alleen door aan deze vereisten te voldoen, kunnen ze laten zien dat ze het waard zijn een opstanding te krijgen en dat ze geschikt zijn voor de belangrijke taak die hun in de hemel wacht, namelijk duizend jaar lang als priesters en koningen met Christus over de mensheid regeren (Openbaring 20:6).

Maar de man naast Jezus leefde als misdadiger en stierf als misdadiger (Lukas 23:32, 39-41). Het is waar dat hij respectvol was toen hij tegen Jezus zei: „Denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt” (Lukas 23:42). Toch was hij geen met heilige geest gedoopte volgeling van Jezus, en hij had in zijn leven ook nog niet bewezen rechtvaardig en getrouw te zijn. Lijkt het redelijk dat Jezus hem zou beloven dat hij in de hemel als koning zou mogen regeren naast zijn getrouwe volgelingen die hun rechtschapenheid wél hadden bewezen? — Romeinen 2:6, 7.

Ter vergelijking: Als iemand u om vergeving zou vragen na geld van u te hebben gestolen, zou u kunnen besluiten geen aanklacht tegen hem in te dienen. Maar zou u hem de zorg toevertrouwen voor uw zaak of voor uw gezin? Die zorg zou u alleen overlaten aan personen die u volledig vertrouwt. Hetzelfde principe geldt voor degenen aan wie de hoop op hemels leven wordt gegeven. Ze moeten laten zien dat er alle reden is om erop te vertrouwen dat ze zich aan Gods rechtvaardige normen zullen houden als ze over de aarde regeren (Openbaring 2:10). Het verzoek van de misdadiger was misschien wel oprecht, maar hij had nog niet bewezen dat hij zo’n vertrouwen waard was.

Maar zei Jezus dan niet dat de misdadiger nog diezelfde dag bij hem in de hemel zou zijn? Dat kan hij nooit hebben bedoeld, want hij ging zelf die dag nog niet de hemel binnen. Hij was drie dagen „in het hart der aarde”, het graf (Mattheüs 12:40; Markus 10:34). En na zijn opstanding bleef hij nog veertig dagen op aarde voordat hij naar de hemel ging (Handelingen 1:3, 9). De misdadiger kan dus niet op die dag bij Jezus in de hemel zijn geweest.

Dan kan je je afvragen, in welk paradijs zou de misdadiger dan komen?

Na de opstanding zal hij in het paradijs op aarde zijn, waar Jezus over zal regeren (Handelingen 24:15; Openbaring 21:3, 4). Om meer te weten te komen over dat paradijs en over wat God van ons vraagt, kan je kijken op www.jw.org/nl.

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Hey Sophie, ik geloof ook in Jezus maar de theorie van jou kan ik niet ondersteunen. Als in Lukas 23:43 Jezus tegen de misdadiger zegt; 'heden zult gij met mij in het paradijs zijn' dan mogen we dat gewoon aannemen hoor, dan hoeven wij er geen theorieen op na te houden waar Jezus al die tijd was. Terecht geef jij aan dat de misdadiger niets heeft bewezen in zijn leven. Dat klopt maar vergeet niet, hij kreeg genade, zoals iedereen, ook jij en ik dat krijgen als je oprecht Jezus aanneemt. En dan maakt het moment niet uit, dat kan tijdens, je leven maar ook nog op het moment dat je sterft. Vergeet niet de genade is een gift van God, die wij als mens eigenlijk niet verdienen. Je hoeft je voor God niet te bewijzen.
Het klopt dat Jezus zei tegen de misdadiger dat hij in het paradijs zou komen. En dat geld voor iedereen die berouw hebben van hun zonden en zich aan God opdragen om zijn wil te doen. Maar denk jij dat Jezus hier sprak over de Hemel?
Het is niet zo moeilijk om dit aan de hand van de volgende Bijbelteksten uit te leggen.

Als deze misdadiger Jezus ziet en hoort wat er over Hem gezegd wordt, begint hij in Jezus te geloven.
God gaf de eerste mens, Adam, en zijn vrouw een paradijs hier op aarde om in te wonen. Het werd de tuin van Eden genoemd Genesis 2:8-10.
Als we dus lezen dat die misdadiger in het Paradijs zal zijn, dan kunnen we er zeker vanuit gaan dat Jezus hier sprak van een paradijs op aarde.
Omdat Jezus in de hemel als Koning zal regeren over het Paradijs op aarde kon Hij tegen de misdadiger zeggen dat hij bij hem in het paradijs zal zijn. Dat betekend dus dat hij hem uit de dood zal opwekken en hem zal geven wat hij nodig heeft.

Miljoenen doden zullen op aarde weer tot leven komen. Zelfs sommigen die God niet kenden en slechte dingen hebben gedaan, zullen een opstanding krijgen. Lukas 23:43; Handelingen 24:15. Als het paradijs in de Hemel zou zijn dan zullen er volgens Handelingen ook slechte mensen naar de Hemel gaan. Dat kan ik mij niet voorstellen. De mensen die tot leven worden gebracht hier op aarde, krijgen de kans om de waarheid over God te leren en geloof in Jezus te tonen door hem te gehoorzamen (Openbaring 20:11-13). Degenen die na hun opstanding het goede doen, mogen voor altijd op aarde leven. Johannes 5:28, 29.

De avond voordat Jezus sterft, zegt hij tegen zijn apostelen: ’In het huis van mijn Vader in de hemel zijn veel woningen, en ik ga erheen om een plaats voor jullie in orde te maken.’ En dan belooft Jezus: ’Ik kom terug en zal jullie bij mij thuis ontvangen, zodat ook jullie zullen zijn waar ik ben.’ Johannes 14:2, 3.
Waar gaat Jezus heen nadat hij uit de dood is opgewekt? Hij gaat terug naar de hemel om bij zijn Vader te zijn (Johannes 17:4, 5). Jezus belooft zijn apostelen en andere volgelingen dus dat hij ze een opstanding zal geven zodat ze bij hem in de hemel kunnen zijn. De bijbel zegt dat zijn discipelen die „de eerste opstanding” krijgen, in de hemel zullen leven en ’de duizend jaar met hem als koningen over de aarde zullen regeren’. Openbaring 5:10; 20:6; 2 Timotheüs 2:12.
Jezus zei tegen zijn discipelen: ’Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft het goedgevonden jullie het koninkrijk te geven’ (Lukas 12:32). Er is dus maar een kleine groep die wel naar de Hemel gaan.
Deze „kleine kudde” wordt dus opgewekt om bij Jezus in zijn hemelse koninkrijk te zijn, en we weten precies hoeveel mensen het zijn. De bijbel laat zien dat er „honderd vierenveertig duizend” van de aarde zullen worden opgewekt. Openbaring 14:1, 3.
Hoeveel mensen er in het Paradijs op aarde zullen leven dat zegt de bijbel niet.
Job, zag ook uit naar een opstanding. Satan deed hem verschrikkelijke dingen aan. In tegenstelling tot zijn valse vrienden, die nooit over de opstanding spraken, putte Job troost uit die hoop en vroeg: „Kan een fysiek sterke man als hij sterft opnieuw leven?” Job beantwoordde die vraag zelf met de woorden: „Al de dagen van mijn dwangarbeid zal ik wachten, totdat mijn aflossing komt.” (Job 14:14, 15). Job wist dat hij moest wachten in de dood tot dat de tijd van de opstanding kwam. Als we dit zo lezen weten we dat hij niet naar de Hemel is gegaan.
Hij had de hoop op eeuwig leven op een paradijsaarde.
Zo ook Daniel die door de hemelse boodschapper uitleg kreeg van een droom. Hij vroeg: „O mijn heer, wat zal het laatst zijn van deze dingen?” Als antwoord vestigde de engel de aandacht op „de tijd van het einde”, waarin ’zij die inzicht hebben, het zullen verstaan’. Hoe zag de toekomst er voor Daniël zelf uit? De engel verklaarde: „Gij zult rusten, maar gij zult opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen” (Daniël 12:8-10, 13). Daniël zal terugkomen „in de opstanding der rechtvaardigen”, tijdens Christus’ duizendjarige regering. Lukas 14:14.

Ik kan hier nog veel meer over zeggen, maar je kan het ook zelf opzoeken in je eigen bijbel.

Sophia
Beste Sophie, ik ga je proberen wat te leren buiten de bijbel om. Want ik geloof dat GOD na het afsluiten van de bijbel ons gewoon nieuwe inzxichten geeft. Wat zou GOD anders met z'n tijd moeten doen?! (grapje).Ík begin het Genesis 1 OT Bijbel voor jou speciaal: Ín den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het woord was GOD. (mogelijk een citaat van Mozes, dan wel een wijze tijdgenoot van Mozes! Woord is klank, klank is triklling, trilling is energie. God is dus energie. Maar energie kan overgaan in massa volgens de formule E=MC2 (Einstein) Hety bewijs van de juistheid is de veel vervloekte en veel geprezen atoombom. Vervloekt vanwege de stoffelijke lichamen die zij vernielde. Geprezen vanwege die welke zij redde, sommigen net op tijd. Ook ik heb mij altijd verbaasd over de vele strijd over het al dan of niet geloven in God. God is niet een kwestie van geloven, maar een kwestie van definitie. Wanneer men het woord God gebruikt kan men het als volgt definiëren: God is de totale in de kosmos aanwezige energie-geopenbaard- door ons waarneembaar en ongeopenbaard, door ons niet waarneembaar.- en de deze energie beheersende wetten. Materie= samengebalde energie. God is dus alles, Alles wij wij zien wat wat we zijn! Het is dan geen kwestie meer van geloven. Wij mensen hebben noch de energie gecreëerd, noch de wetten ingesteld. Wij hebben slechts hun bestaan ontdekt. Welnu beschouw dit maar als het nieuwe Evangelie van Jacobis, want zo heet ik, genoemd naar mijn Ook overleden emeritus dominee in de Gereformeerde Kerken in Nederland en genoemd dat Jacobus broer van Jezus en de andere ook in de bijbel NT genoemde Jacobus. En dan nog iets... het befin van alle wijsheid is altijd ons te realiseren hoeveel we niet weten ( dat beseft ook de tegenwoordige wetenschap) zou dat ook niet voor de theologie gelden en voor Jehovah's Getuigen, die nog geloven in Satan/Duivel als een niet bestaande projectie van menselijke gedachten over kwaad. Zoals dezelfde gelovige mensen nog steeds geloven in Jehovah God, een op de mens gelijkend bovennatuurlijk opperwezen! En weer anderen geloven in Jahweh en of Allah. Allemaal illusie geloven in een God die niet bestaat, maar er wel is..... maar dan als dynamische bron van energie(en) vr gr Co Meijer
Beste Sophie, bedankt voor je reactie. Het gaat er niet om wat je geloofd, maar wat-zo-is, wat waarheid en of beter wat werkelijkheid is. In die zin zijn we allemaal agnosten die niet weten of er wel een GOD of Jehovah God bestaat. In elk geval bestaat er geen DUIVEL/Satan in persoon. Wel bestaat het kwaad en de projectie van mensen is Duivel/Satan. Net zoals GOD een menselijke projectie is van GOED! Niemand heeft immers GOD in welke vorm en of gedaante gezien met de ogen. En niemand heeft ook de Duivel/Satan in persoon gezien. Het is allemaal gedateerd en achterhaald wat jij en wij hebben geleerd van niet wetende theologen en zij die denken dat te zijn bijvoorbeeld het Wachttorengenootschap in Brooklyn (NY). Ook zij hebben GOD en of Duivel nooit gezien evenmin de Paus om in RK kringen de hoogste in hierarchie te noemen. GOD (Grote Onbekende Drijver) is in werkelijkheid volgens mij het in de natuur intrinsieke zelfregulerend kosmisch beginsel of wel kosmische energie in alles en iedereen aanwezig als zijnde spirituele energetische informatie of wel in bijbelse termen (de) heilige Geest. Lees mijn nieuwe boek eind van het jaar als opvolger van Geloof in een duurzame wereld'Ín de Geest van GOD'over een weg naar Spiritueel leven en of lees nog liever mijn inspirator en wereldberoemd schrijver Neale Donald Walsh met z'n bestseller de trilogie 'Gesprekken met God'Deze boeken geven nieuwe inzichten en info afkomstig van onze aller God, die niet rust na het afmaken van de bijbel en de wereld gewoon steeds nieuwe inzichten verschaft. vr gr Co Meijer
Dat is weer mooi beredeneerd, maar deze exegese is niet van GOD maar van jou als mens en Jehovah's Getuige, die zeker niet de waarheid in pacht hebben ook al geloven zij van wel (in de waarheid) en (niet van de wereld) wat een nonsens, want jullie leven toch op Aarde midden in de wereldgemeenschap en maken gebruik van wereldse wetten en mogelijkheden, dus wat nu niet van deze wereld!. Niet wij mensen oordelen maar de mens zelf oordeelt zich zelf. En fouten maken is geen 'zonde' in de zin van het zwaar belaste woord. Fouten maken is nodig, om ervaring op te doen en spiritueel te groeien naar hoger-bewust-zijn. Dus probeer nou niet te oordelen en of te veroordelen. God kent geen morele normen noch waarden. God wil ook niks van ons en al helemaal niet onderworpenheid (slavermij). Er is dan ook geen hel (plaats van verzengend voor) en noch hemel, waar mensen na hun dood in zouden verblijven. Jezus zal wat anders bedoeld hebben met het begrip hemel en Ónze Vader'in de hemel?! vr gr Co Meijer.
Ik merk aan jou reacties dat jij dus helemaal niet in God geloofd. Maar hoe zie jij de toekomst? Ik weet voor mijzelf: als ik niet in God zou geloven, dan had ik geen toekomst. Ja alleen hier oud worden, misschien 80 of hoogstens 90, maar dan houd het op. Is dat het dan? Want als God er niet is, dan is er ook geen Hemel en straks geen nieuwe aarde. Gaan we dan dood en is er niets meer? Jij geloofd in een duurzame wereld net als ik ook. Maar hoe word jou duurzame wereld dan gerealiseerd? En waar komen we vandaan? Hoe is het complexe menselijke lichaam ontstaan, en de mooie natuur waar we van mogen genieten?

Ik geloof dat er wel een Opperwezen of Schepper bestaat die een duurzame wereld beloofd heeft.

Ik hoop voor jou dat jij gelijk hebt, maar ik vind dat allemaal nogal duister en mag ik er jou op wijzen dat Satan de Duivel je graag begeleid en misleid in die duistere wereld. 1 Johannes 5: 19 en Openbaring 5: 9.
Ik haal nu wel een paar passende Bijbelteksten aan, maar dat heeft bij jou waarschijnlijk geen nut, het is toch maar een boek van mensen, volgens jou. Mocht je ze toch wel willen lezen, dat kan op onderstaande site

Sophia

www.jw.org/nl
goede vraagstellingen