H6 Voor- en nadelen (windturbine)

Door Niels_1 gepubliceerd op Tuesday 10 June 17:12

Een kleine inleiding van deze zilla vindt u hier.

6                          Voor- en nadelen

6.1                    Voordelen

6.1.1               Windenergie is duurzaam.

De energiebron is oneindig beschikbaar. Deze energiebron zal, zoals in het verleden ook het geval was, blijven bestaan. Zolang de aarde bestaat, zal de wind ook blijven bestaan.

 

6.1.2               Minder CO2 uitstoot

92ba9e3382362c4c35d1f1ce72e5300e_1402416

Figuur 60: CO2

Er wordt minder CO2 uitgestoten bij de opwekking van energie door windturbines. Dit komt omdat de wind de rotorbladen aandraait en er daardoor geen verbranding zal gebeuren. De enige CO2-uitstoot die er zal zijn, zal bij de productie van de windmolens zijn en bij het vervoer. Maar ook dit kan verminderen wanneer er geen fossiele brandstoffen meer gebruikt gaan worden.

 

6.1.3               Onafhankelijker

2d1f401809fc00559616ebb2b4d462cb_1402416

Figuur 61: Olie bom

De opwekking van windenergie zorgt ervoor dat landen minder afhankelijk zijn van de instabiele politieke situatie in het Midden-Oosten. Dit doordat de landen zelf energie kunnen produceren en dit niet meer hoeven in te voeren.

 

6.1.4               Rendabele investering.

Onderzoek blijft in volle gang en het is bijna een routineklus geworden om een windturbine te plaatsen. Het is ook een rendabele investering. Door het onderzoek vindt men namelijk ook steeds betere draai-elementen en daardoor zal het rendement van de molens blijven toenemen naarmate de technologie verder ontwikkeld wordt.

 

6.1.5               De gebruikte materialen zijn gangbare materialen.

De materialen om een windturbine te bouwen zijn gangbare materialen, bv glasvezel, staal, hout… Een windturbine verdient zich na enkele maanden al terug en later, wanneer de turbine zou worden afgebroken, kan men het materiaal grotendeels recycleren.

2332bfabfceb887983e1cbf08b9de6f4_1402416

Figuur 62: Gezonde aarde

 

6.1.6               De grondoppervlakte onder de windturbines blijft beschikbaar.

Turbines moeten op ongeveer 10 keer de lengte van een wiek uit elkaar staan omdat er turbulentie ontstaat door het draaien van de rotor. De grondoppervlakte onder de turbines blijft echter beschikbaar voor bijvoorbeeld landbouw en industrie. Men moet natuurlijk wel uitkijken dat men kiest voor een bedrijvigheid die geen last heeft van de periodes schaduw onder de wieken.

 

d2e1144863615009efaa9ae2c76866b2_1402416

Figuur 63: Windmolenpark

 

6.1.7               Windmolenparken.

Wanneer men windturbines gaat plaatsen in gebieden waar de windsnelheden zeer groot zijn en waar dan ook nog de wind minstens 5 van de 7 dagen van de week waait, dan is het perfect mogelijk om daar een windmolenpark te plaatsen, op die manier heeft men daar een zeer groot rendement. Op deze grote schaal zullen veel windmolens samen voldoende elektriciteit kunnen produceren voor duizenden gezinnen en dit kan dan ook nog eens gebeuren op een milieuvriendelijke manier. Windturbines op zee hebben het voordeel dat de wind er krachtiger en constanter is dan boven het land.

 

6.1.8               Omzetten van windenergie in elektriciteit

Wanneer men windenergie wil omzetten in elektriciteit is dat een relatief makkelijk proces. Daarbij komt ook nog dat windmolens snel geplaatst kunnen worden. Een windmolenpark kan al binnen een half jaar geplaatst worden en operatief zijn. De energie die nodig is om een windturbine te produceren en te onderhouden is al terugverdiend in drie tot zes maanden. Dit noemt men de energieterugverdientijd en deze is dus relatief kort.

 

6.1.9               Windturbines on shore

5cad2b6b6341b6e59e978831b80c924f_1402416

Figuur 64: Windturbines on shore

Een windturbine op het vasteland is gemakkelijk te bereiken en gemakkelijk aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Dat maakt ook het onderhoud goedkoop.

 

6.2                    Nadelen

6.2.1               Windenergie is variabel

Het gaat om een variabele productie, windenergie is onvoorspelbaar. De hoeveelheid wind en de gemiddelde windkracht verschillen jaarlijks. Ook zal de wind niet constant waaien aan dezelfde snelheid waardoor de opbrengst ook niet altijd even groot is.

 

6.2.2               Landschapsvervuiling

Veel mensen vinden windmolenparken lelijk, daarom spreekt men zelfs al van landschapsvervuiling.

a5e27f14515305d14558b72ca799f19c_1402416

Figuur 65: Windmolenpark

Het uitzicht heeft met verschillende factoren te maken, bijvoorbeeld design, kleur, het aantal wieken… Men kan dit oplossen door de turbines zoveel mogelijk te laten aansluiten bij bestaande landschapskenmerken. Ook kan men proberen de kleur over te laten vloeien en windturbines te groeperen in parken.

 

Windturbines in een landelijke omgeving zullen zeker voor een verschillend uitzicht zorgen. Windturbines in een landelijke omgeving zullen als contrasterend gekarakteriseerd worden, werken schaal verkleinend, ze vergroten ook de meetbaarheid van het landschap en tasten de weidsheid en openheid aan. Maar dit kan eveneens ook een nieuw landschap opleveren wanneer de landschapswaarde laag is.

28ddd0f781797d94e40f93cc04bf69d5_1402416

Figuur 66: Windturbines aansluitend bij landschap

Het helpt ook om omwonenden te betrekken bij dit soort projecten zodat ze weten wat het inhoud en waar ze aan toe zijn. Hiervoor kan men in foto’s van de omgeving windmolens plakken zodat omwonende kunnen zien hoe het uiteindelijk zal uitzien. Ondanks dit zullen er bepaalde effecten zijn die niet continu optreden en die afhankelijk zijn van de tijd en de locatie zoals weersgesteldheid of seizoen.

De turbines die op zee gebouwd worden (off shore) hebben het voordeel dat ze ver buiten het zicht staan.

 

6.2.3               Geluidshinder

Een nadeel aan windturbines is het geluid. Wanneer men er af en toe langsfietst of loopt is het geluid draaglijk, maar wanneer er huizen zeer kort in de buurt staan, kan het geluid zeker en vast voor overlast zorgen.

De mate waarin het geluid van een windturbine hinder kan verhoorzaken is afhankelijk van verschillende factoren. Een lagere windmolen zal beter hoorbaar zijn dan wanneer de ashoogte 15 meter is. Ook zullen 4 windmolens meer geluid maken dan wanneer er maar 1 windmolen geplaatst zal worden.

De achtergrondgeluiden spelen ook een belangrijke rol. Zo zullen er overdag meer achtergrondgeluiden zijn dan ’s avonds, en zullen er ’s avond meer achtergrond geluiden zijn dan ’s nachts. Hoe meer achtergrondgeluiden er zijn hoe minder overlast.

c6ebe67de178b81f23c853cc52c87aec_1402416

Tabel 3: Richtwaarden in dB(A) in open lucht

Het geluid van een windturbine wordt veroorzaakt door de bewegende delen in de gondel zoals de generator, de tandwielkast…

De hoeveelheid geluid is afhankelijk van de soort onderdelen, het type turbine. De draaiende rotorbladen. De hoeveelheid geluid is ook afhankelijk van de rotordiameter, het toerental, de vorm van de rotorbladen…

 

De geluiden kan men verminderen door:

  • de gondel beter te isoleren;
  • het toerental te verlagen;
  • de vorm van de rotorbladen aan te passen.

 

De geluiden die een windturbine maakt zijn vaak (bijna) niet hoorbaar. Dit komt omdat, wanneer het zacht waait, er nauwelijks geluid optreedt. Wanneer het harder waait, zullen ook de achtergrond geluiden toenemen (wind door de bomen, geluid van auto’s…). Hierdoor wordt het geluid van een windturbine overstemd. Bij een windkracht 3 tot 6 beaufort is een windturbine in de meeste gevallen wel hoorbaar. Ook zal men er rekening meer houden dat wanneer de achtergrondgeluiden 5dB(A) groter is dan het geluid van een windturbine, de windturbine relatief weinig of zelfs geen hinder zal veroorzaken.

692d53766952c39f659025621ee58b83_1402416

Figuur 67: Geluidscontouren

Met de geluidshinder van de windmolens in Lanaken, bij Celanese is ook rekening gehouden. Dit is namelijk uitgebreid terug te vinden in de vergunningen bij de aanvraag voor deze windmolens:

 

Aspect geluidshinder:

Volgens de milieunota is er geen significante invloed van het geluid voor de omgeving; de geluidssimulatie toont aan dat de windturbines geen bijkomende geluidsbelasting vormen voor de bewoners van de woonzones, aangezien de windturbines op een industriële site gelegen zullen zijn; de meest nabije woning bevind zich op ca. 300 meter (dichtstbijzijnde woongebied = 400 meter) van de site.

 

Het bezwaar inzake geluidshinder kan als volgt worden geëvalueerd:

  • voor industriegebieden geldt als richtwaarden een geluidsniveau van 60dB(A), 55dB(A) en 55dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode; indien de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van toepassing zouden worden gesteld, betekend dit dat op 200 meter van de inrichting een specifiek geluidsdrukniveau van respectievelijk 55dB(A), 50dB(A) en 50dB(A) zou gelden;
  • de bedrijfsterreinen van Wijnands Bulk Care zijn gelegen op meer dan 50 meter van de dichtstbijzijnde windturbine, het kantoorgebouw op circa 100 meter;
  • het bedrijf Wijnands Bulk Care is gelegen tussen de geluidscontour van 50dB(A) en 55dB(A); deze geluidscontour stemt overeen met het specifiek geluid berekend voor een windturbine met een ashoogte van 78 meter bij een windsnelheid van minimum 5,8m/s; gelet op de statistische spreiding van windsnelheden, zal deze berekende geluidsemissie voorkomen gedurende circa 35% van de tijd;
  • bij een grotere windsnelheid kan de geluidsemissie verder toenemen, maar zal eveneens het omgevingsgeluid toenemen;
  • vermits de aangevraagde turbines een grotere masthoogte van 100 meter zullen hebben, zal het geluidsdrukniveau op grondniveau zelfs lager liggen dan deze berekende waarden.”

Bron: Milieuvergunning betreffende de 4 windmolens te Lanaken, Milieuvergunning, 28 oktober

 2003

 

6.2.4               IJsvorming

In de winter kan het zijn dat er op de rotorbladen ijs ontwikkeld. Wanneer de windturbine draait kan het zijn dat het ijs begint te smelten en omlaag valt, of met een grote snelheid wordt weg gekatapulteerd met alle gevolgen van dien. Op de nieuwere windturbines zit op de rotorbladen meetapparatuur die kijkt of er ijsvorming op de rotorbladen is. Wanneer dit het geval is mag de windturbine niet opgestart worden of wordt de windturbine onmiddellijk stilgelegd. Oudere windturbines beschikken niet over deze meetapparatuur. Elke keer wanneer deze windturbines worden gestart zal er een controleur ter plekke moeten gaan om te controleren of er ijs is gevormd op de rotorbladen.

 

6.2.5               Schaduwslag en lichtreflectie

56aa321e1319ed04d3bc8a3fdfbf18f5_1402416

Figuur 68: Stuiterende bal

Wanneer de rotorbladen draaien bij felle zon kan er een soort stroboscoopeffect ontstaan, dat noemt men de schaduwslag. (Het woord stroboscoop komt uit het Grieks, het is een samentrekking van rondwerveling en kijken. Men kan als het ware de beweging van een object even stilzetten. Het effect ontstaat door de waarneming van een object slechts kortstondig toe te laten, het oog mist bepaalde posities waardoor de illusie geschapen wordt van stilstand.)

 

Het is niet zozeer de schaduw van de mast die voor problemen kan zorgen, maar het zijn vooral de draaiende wieken die voor het slagschaduweffect zorgen. Men kan tegenwoordig wel aan de hand van computermodellen op voorhand berekenen waar exact de schaduwen zullen vallen.

66fc5a816370fd3f5819feefb69c5a8b_1402416

Figuur 69: Schaduwslag

Er moet namelijk rekening mee gehouden worden dat er maar 8u/j en maar 30min/d effectieve slagschaduw mag plaatsvinden bij elk slagschaduwgevoelig object (woningen, kantoorgebouwen…). Wanneer deze norm wordt overschreden, zullen de windturbines uitgerust zijn met een automatische stilstand module die ervoor zorgt dat de windturbines stilgelegd zullen worden.

 

De lichtreflectie die een windmolen kan veroorzaken kan zeer storend zijn voor omwonenden. Wanneer het juiste materiaal gebruikt zal worden en eventueel de juiste verf, zullen de omwonenden hier geen hinder van ondervinden.

 

6.2.6               Dure off shore windturbines

Het bouwen van windturbines op zee (off shore) is kostelijk. Zeker omdat het bouwen van de fundering moeilijk en daarom duur is. Voor dieper water experimenteert men nu met drijvende turbines. Ook het werken op zee is duur en de aansluiting op het net is niet evident.

Het voordeel hiervan is dan wel weer dat deze windturbines veel meer opbrengen en niet voor landschapsvervuiling zorgen.

0589579506e055fa89d1b17f913ab7fe_1402416

Figuur 70: Off shore windmolens

 

6.2.7               Brandbestrijding is erg moeilijk.

Bij het lezen van een krantenartikel van zondag 27 oktober 2013 uit “De Telegraaf” kwam ik tot nog een belangrijk nadeel van windturbines, namelijk de brandbestrijding. Dat is niet evident op zulke hoogtes, want hoe kom je zo hoog met bluswater en welke is de ontsnappingsweg van personeel in de gondel?

b625b9914894c32475512c4dfdefeb34_1402416

Figuur 71: Verbranden windmolen

“Bij Ooltgensplaat op Goeree-Overflakkee is dinsdagmiddag een windturbine in brand gevlogen. Daarbij is één persoon overleden. Een tweede persoon wordt nog vermist. Dat meldt de politie. Vermoedelijk waren de twee monteurs aan het werk in de tachtig meter hoge windturbine toen er brand uitbrak, waardoor ze niet meer naar beneden konden. De brand vond plaats in de nok in een van de windmolens aan de Mariadijk. Voor zover nu bekend waren er in totaal vier monteurs aan het werk toen de brand door nog onbekende oorzaak uitbrak. Twee wisten zich in veiligheid te brengen en zijn opgevangen. De brandweer was ter plaatse om het vuur te bestrijden. Speciaal materieel was vanuit Rotterdam onderweg om bij de nok van de molen te komen. Ook werd er een traumahelikopter ingezet. De brandweer probeerde met een waterkanon op een ladderwagen bij de brandhaard te komen. Het gaat om een turbine van coöperatie Deltawind in het windpark Piet de Wit bij Ooltgensplaat.”

Bron: GTOTEP, 27 oktober 2013

 

6.2.8               Interferenties.

Een bijkomend nadeel zijn de interferenties. Windturbines die geplaatst zijn tussen een zender en ontvanger van bijvoorbeeld televisie, radio of radarsignalen, kunnen interferenties veroorzaken. De golven kunnen weerkaatst worden door de wieken en kunnen op deze manier de stralen die bij de ontvanger aankomen beïnvloeden.

Deze invloed hangt af van het materiaal dat men gebruikt voor de wieken. Metaal en glasvezel kunnen voor de meeste storing zorgen terwijl hout de straling absorbeert.

We zien nu echter dat bepaalde gsm-operatoren hun zendapparatuur aan de mast van een turbine bevestigen, dat wil dus zeggen dat de storing best meevalt.

dd249a0e3dc84b463c4af5f4db48e41d_1402416

Figuur 72: Schematische voorstelling

 

BRONVERMELDING

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.