Recht op Bijstand; het co-ouderschap.

Door Theun50 gepubliceerd op Tuesday 06 May 13:37


U bent co-ouder.

Men spreekt van co-ouderschap als u en uw ex-partner niet meer samenwonen en u beiden de zorg voor uw kind(eren) onder de 18 jaar min of meer gelijkmatig heeft verdeeld. Gelijkmatige verdeling van de zorgtaken betekent dat u elk minimaal drie etmalen (3 keer 24 uur) per week zorgt voor uw kind(eren). De kinderen verblijven afwisselend bij de ene en de andere ouder. Beide ouders dragen, zowel in praktisch als in financieel opzicht, min of meer evenveel bij aan de dagelijkse verzorging van de kinderen.

Kort gezegd; co-ouders verdelen de kosten van de kinderen. Het is niet nodig dat u de rechter de verdeling laat vastleggen. Het aantal dagen dat u werkelijk zorgt voor uw kind(eren) is bepalend voor het co-ouderschap. De gemeente kan zelf vaststellen of in uw geval sprake is van co-ouderschap.

Gevolgen voor het recht op bijstand.
Co-ouderschap kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw bijstandsuitkering en voor de hoogte van het maximaal toegestane vermogen.

Gevolgen voor de hoogte van uw bijstandsuitkering.
De bijstandsuitkering voor een alleenstaande ouder is hoger dan de bijstandsuitkering voor een alleenstaande. Als co-ouder bent u geen alleenstaande ouder en geen alleenstaande.
Wettekst: artikel 4 lid 1 onderdeel a en b WWB. Daarom mag uw gemeente afwijken van de standaardbedragen aan bijstandsuitkering voor alleenstaanden en alleenstaande ouders.

Gevolgen voor het maximaal toegestane vermogen.
Het maximaal toegestane eigen vermogen voor een alleenstaande ouder is hoger dan dat voor een alleenstaande (Alleenstaande € 5.850,00. Alleenstaande ouder € 11.700,00. Gehuwden € 11.700,00). Ook daar geldt weer dat u als co-ouder geen alleenstaande ouder en geen alleenstaande bent. Wettekst: artikel 4 lid 1 onderdeel a en b WWB. Daarom mag de gemeente een afwijkend bedrag aan maximaal toegestaan vermogen vaststellen.

Inlichtingenplicht.
Is er sprake van een co-ouderschap, dan bent u verplicht de gemeente de verdeling van de zorg en wijzigingen daarin door te geven.
Wettekst: artikel 17 lid 1 WWB. Duurt de wijziging in de zorgverdeling minder dan een maand? Dan zijn er geen gevolgen. U kunt daarbij denken aan een tijdelijke verandering i.v.m. een vakantie. Duurt de wijziging langer dan een maand? Dan kan dat wel gevolgen hebben voor uw recht op bijstand.

Afspraken.
Bij co-ouderschap is het maken van goede onderlinge afspraken een noodzaak. Zet dit op papier en onderteken beiden de overeengekomen afspraken! Dit kunt u afspreken:

  • de roosterafspraken en verdeling van tijd over de twee huizen;
  • de onderlinge woonafstand;
  • de taakverdeling tussen de ouders;
  • afspraken over verjaardagen, vakanties en feesten;
  • regels waaraan de kinderen zich thuis moeten houden;
  • de financiën (u kunt afspraken hierover ook door de rechter laten vastleggen, maar dit is niet verplicht);
  • de communicatie tussen de ouders;
  • wat te doen bij wijzigingen in de situatie.


Verdeling van de kosten

Het is belangrijk dat u bij co-ouderschap van tevoren afspreekt welke kosten worden verdeeld en welke niet. Voorkom bijvoorbeeld dat de ene ouder meebetaalt aan de duurdere smaak van de andere ouder. Kosten zoals vakantie en uitstapjes kunt u daarom beter buiten de verdeling houden. Het is bij de verdeling belangrijk om onderscheid te maken tussen eigen kosten en te verdelen kosten.

Eigen kosten
Eigen kosten zijn de kosten die elk huishouden maakt, zoals huur, telefoon en boodschappen. Deze kosten kunnen sterk uiteen lopen, bijvoorbeeld door verschil in inkomen. Sommige van deze posten worden buiten de verrekening gehouden, zoals de huur. Eigen kosten zijn ook de uitgaven voor de kinderen die beide ouders doen. Bijvoorbeeld dubbel schoolmateriaal, speelgoed, kleding, beddengoed of een fiets.

Te verdelen kosten.
Te verdelen kosten zijn uitgaven die door één ouder worden gedaan. Bijvoorbeeld verzekeringen, abonnementen, contributies of schoolkosten. Er zijn drie manieren om deze kosten te verdelen:

- Naar draagkracht. Deze optie vergt regelmatig overleg. Verandering in inkomen van een van de ouders heeft gevolgen voor de verdeling. Bovendien moet u elk jaar de inkomensgegevens met uw ex-partner uitwisselen.

- Naar het aantal dagen dat het kind in elk van de huishoudens verblijft. Of u verrekent de kosten op basis van een vast bedrag per periode.

Beide ouders nemen dan de helft van de kosten voor rekening. Deze regeling is overzichtelijk en men blijft financieel onafhankelijk. Nadeel is dat de ouder die het minst verdient, in de praktijk de verdeling als onredelijk kan ervaren.


Regelingen.

Bij co-ouderschap behoren de kinderen tot twee huishoudens en hebben twee adressen. Welke ouder heeft recht op financiële tegemoetkomingen?

1. Kinderbijslag.
De instantie die de Kinderbijslagwet uitvoert -de Sociale Verzekeringsbank (SVB)- gaat er bij co-ouderschap van uit dat het kind tot de huishoudens van beide ouders behoort. Daardoor hebben zij allebei recht op de helft van de kinderbijslag. De SVB vraagt de ouders aan wie de kinderbijslag moet worden uitbetaald. Vervolgens regelt u zelf hoe u het geld onderling verdeelt. De SVB kan het bedrag ook zelf verdelen, maar betaalt de kinderbijslag bij voorkeur aan een ouder uit.

2. Kindgebonden budget.
Het kindgebonden budget wordt door de Belastingdienst uitgekeerd en kan worden verdeeld over beide ouders wanneer er twee of meerdere kinderen zijn en er sprake is van co-ouderschap.

3. Heffingskortingen.
De Belastingdienst betaalt de heffingskortingen die verband houden met kinderen uit aan het huishouden waar de kinderen meer dan zes maanden staan ingeschreven in het bevolkingsregister. Bij echtscheiding of co-ouderschap kan dus maar één ouder de heffingskortingen voor hetzelfde kind ontvangen. Een uitzondering geldt voor de combinatiekorting, die beide ouders kunnen aanvragen. Voorwaarde is dat zij allebei een baan hebben.

TIPS:
- Hebt u meer kinderen? Verdeel de kinderen 'op papier' over beide huishoudens. Dit vergroot de kans dat beide ouders in aanmerking komen voor sommige regelingen.
- Hebt u één kind? Schrijf het kind in op het adres van de ouder met het laagste inkomen. Dit vergroot de kans om aanspraak te maken op regelingen of op een hoger bedrag. U kunt deze bedragen zelf onderling verrekenen.

Rekentool Alimentatie.
Recente percentages én een handige tool om het nieuwe bedrag snel uit te rekenen.
Indexering

Verwijzingen naar Handboek WWB:  B6.10 van het Handboek WWB

Bronnen:
Website van Kluwer Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2014, alle rechten voorbehouden.
Nibud.nl
Recht op Bijstand.nl

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
zeer nuttig om te lezen
Nuttige informatie
Goed artikel!