Taal en filosofie, kwartaal 1,dl1,2014, de Nederlandse Literatuur Gids

Door San-Daniel gepubliceerd op Saturday 26 April 16:59

Taal en filosofie, lopen hand in hand. Immers we hebben taal nodig om begrippen te kunnen benoemen en er later over te kunnen praten, denken of te filosoferen. Ons abstracte denken gebeurt in beelden en/of aangevuld met taal, om het geen wat we bedacht te hebben duidelijk te maken aan anderen, hebben we taal nodig de overdracht en ontvangst geschied tmet de vier taalvaardigheden, productief : schrijven en spreken ..er komt een produkt, of receptied vanuit de ontvanger. Non verbaal taalgebruik is hier even buiten beschouwing gelaten. het ja dan wel nee knikken of de mimiek. De boodschap wordt gelezen of gehoord.  Dat laatste is overigens iets anders dan verwerkt.

San Daniel voor de Nederlandse  Literatuur Gids.  

 

De bijdrage van San Daniel aan: taal en Filosofie van de Nederlandse Literatuur Gids; Pinksteren en moderne techniek

 

Ze werden bewogen door de Heilige Geest die over hen neerdaalde en spraken in tongen en ieder, uit welk land dan ook afkomstig, hoorde hen in zijn eigen taal spreken. San Daniel bespreekt met zijn vrienden, gezeten onder zijn olijfboom, mijmerend: Pinksteren en de wonderen der techniek en goed en kwaad in´t algemeen.

In ieder mens gaat een Heilige schuil

Je kunt stellen dat je moet waken voor het "kwade" omdat je anders een verbitterd mens wordt die zijn weg zoekt door het leven, zonder het goede waar te nemen.Wat weer resulteert in een negatievere spiraal, tot je heel anders bent geworden dan het evenbeeld van God, weerspiegeld in het kleine pasgeboren kind.

1a4a5f89e71e4bb9973355c964a950b4aW1hZ2Vz

Zo´n gedachte gaat van het negatieve van de mens en zijn handelen uit. Een handelen dat gecorrigeerd moet worden om welke reden dan ook. Het corrigeren van het  kwade is de maatschappij gedienstig want dat voorkomt grote sociale onrust. We functioneren in de maatschappij omdat we vertrouwen in het toeziend en bewakende oog van de rechterlijke macht. Het corrigeren van het kwade of het beschermen er tegen, op filosofische of religieuze grondslag is de kerk gedienstig , dat maakt welke kerk dan ook  een erg noodzakelijk instrument om je zielenheil te bereiken.

 Je kunt ook stellen dat de mens van oorsprong goed is en met een goede intentie zijn levensweg bewandelt. Dat is een prettige gedachte die een heel wat positiever wereld beeld in zich herbergt. Het kwade wordt dan herkent en na vervelende ervaringen er mee, gemeden. Op tijdstippen dat je misdragingen pleegt, sta je open voor correctie als je betrapt wordt door de sterke arm en het gerechtelijke apparaat. Zo ontstaat er een leerweg die je meer en meer verheft naar een levenswijze die zo min mogelijk problemen veroorzaakt. 

62d572760eb61dfb2d638ea1676c39dfdW50aXRs

 

Wie ben je echt als mens, een tijdelijke passant?

Wie ben je echt in je leven? Daar staan we haast nooit bij stil. Wij omringen ons met cirkels van mensen. Buren, familie, collega´s vrienden, kennissen. Hoe zien die mensen ons ? Is dat wie wij zijn? Ben ik mijn lichaam of ben ik mijn gedachten en is mijn lichaam slechts vehikel dat mij in staat stelt nieuwe leerervaringen op te doen? Wat gebeurt er dan met die opgeslagen kennis? Welk doel dient dat en ben ik verantwoordelijk voor mijn handelen, als ik keuzen maak die niet algemeen geaccepteerd zijn?

Goed en kwaad zijn projecties van ons geheugen, gekoppeld aan onze levenservaring. Informatie die wij opdoen terwijl wij onze levensweg afleggen. Wij zijn een verzameling van informatie. Die informatie geeft vorm aan onze persoonlijkheid en boetseert ons, in ons  handelen. Wij maken deel uit van een collectief geheugen. Wij zijn de som van de herinneringen van onze ervaringen en de geschiedenis van onze ervaringen.

fdd456dd0d2fd28e0f6fcdffbcdd7601dW50aXRs

Je brein als harde schijf

Het is heel gewoon om vandaag  de dag te horen over een nier transplantatie, een hart transplantatie en een levertransplantatie. Het moet mogelijk zijn om een hersen transplantatie te doen en zo niet nu, dan wel binnen afzienbare tijd. Dan kun je niet echt stellen dat het vervangen hart, of de vervangen lever van jou is. Het is een vervangen onderdeel. In de orde van een vals gebit of een gehoorapparaat of een bril. Jij bent dat niet, het zijn hulpstukken. Jij bent die informatie die opgeslagen is in jouw lichaam. In jouw lichaam?? Als je een breintransplantatie zou hebben, jouw gezonde brein uit je zieke stervende lichaam gehaald en in een gezond overleden lichaam geplaatst. Wie ben je dan. Dat lichaam? Nee je persoonlijkheid is verhuisd, je bent je persoonlijkheid, iets dat niet aanraakbaar is maar wel bestaat. Je harde schijf is niet geformateerd maar in een ander omhulsel geplaatst.

7afe9aa70ec82fd1c9909b7cacb885caaW1hZ2Vz

Geschapen in zijn evenbeeld.

Hoe kunnen wij slecht zijn als we geschapen zijn in het evenbeeld van de schepper, of dat nu God of een alien of een andere onbekende scheppende macht was? Wij weten uit overleveringen dat de eerste mens geschapen is in zijn evenbeeld. Dat moet heel belangrijke informatie zijn, het heeft sinds de schepping als informatie de  duizenden jaren overleefd. Wij weten ook uit de oude teksten, zoals de bijbel, dat God, Eva maakte uit de rib van de man. Zeg maar in hedendaagse wetenschappelijke taal: hij cloonde een mens uit DNA van Adam. Het is niet voor niets dat Adam in het evenbeeld van God geschapen werd. In hedendaags jargon zou je veronderstellen dat Adam ook een cloon was. 

e44e875c12109e4fa3716c05008048b2aW1hZ2Vz

Taal als abstractum

Taal is een manier om ons gedachtengoed over te dragen. Taal kan receptief of productief zijn. In het eerste geval:hoor of lees je en in het tweede geval schrijf of spreek je. Dit nog los van mimiek of nonverbaal taalgebruik. Een alfabet is een "klank" weergave in grafemen en fonemen. een benadering van klanken. Daarnaast kun je nog een "gestalt" overdragen. Een complex cluster van woorden gevangen in een bevroren algemeen bekend beeld. Bijvoorbeeld het woord ziekenhuis. Er doemt meteen een serie lange gangen op met medici, ziekenhuisbedden alles met haast en een bepaalde geur. De  "gestalt" ziekenhuis, is gevormd door ervaringen of tv series, in ieder geval is het net als een woord zoals Schiphol een afgerond begrip.

bd21307bad44dee908db2db5f6bf23c1aW1hZ2Vz

Pinksteren

Pinksteren vindt zijn oorsprong in de wetgeving van Mozes. Het is de 50ste dag van Pasen en de 49 ste na Pasen. Het is de dag na de 7de sabbat na Pesach, of te wel het "feest der eerstelingen" waar de eerste oogst en eerstgeborene van de kudde geofferd werden. Het is genoemd naar het Griekse woord." Pentekostos"(= vijftigste) Na de kruisiging keert Christus 40 dagen terug naar zijn discipelen om hen te onderrichten in de betekenis van zijn leven. Daarna vaart hij af naar de hemel, maar alvorens dat te doen, belooft hij een "trooster"  te sturen in de vorm van de Heilige Geest die hen zal bijstaan in het verspreiden van zijn boodschap.

559b4c29ff85968364f90141f46616b9aW1hZ2Vz

Handelingen2:1-4 (Bijbel)

De discipelen zijn bijeen met volgelingen in een ruimte op de berg Zion. Volgelingen die uit allerlei landen komen en allerlei talen spreken. Plotseling, aldus de Bijbel: "Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken." In handelingen 2: 6-13 lezen wij dat er wel 13 verschillende nationaliteiten aanwezig waren en ieder hoorde zich toespreken in zijn eigen geboorte taal.

In Moderne taal:  De Heilige Geest, een van de drie scheppende machten sinds het begin der tijden wordt "gedownload " op de of over de discipelen en de aanwezigen. Als dat volbracht is dan verkondigen zij hun boodschap: voor ieder ogenblikkelijk begrijpbaar. In mijn optiek is er hier sprake geweest van "Gestalt" overdracht en niet zoals je wel eens in sektes ziet, hysterisch gebrabbel met tongen ver uit de mond en spartelend op de vloer liggend misleide mensen.  De Geest vervult hen staat er letterlijk.

Dus eerst is er iets niet en dan worden ze ge -of vervuld en voor enige tijd zijn zij bij machten om de beelden die zij in hun hart dragen en willen overdragen te projecteren als "gestalt". Ik dank u voor uw aandacht, voor zover van onder de olijvenboom. 

Ik wens u een gezegend Pinksteren toe,  hoe u het ook viert. Zij het met Pinkpop of meer devoot, of met vrienden in de kroeg of in huiselijke kring.

"waar twee of meer in mijn naam bijeen zijn ben ik in hun midden", zegt Jezus. Het maakt niets uit waar of hoe u het viert. Het gaat om de belofte , het positieve, de idee, de gestalt.

San Daniel

 Yrsa is een interesant schrijfster met boeiende, creatieve invalshoeken, van haar treft u aan, 'van vreemde smetten vrij'.

Taal en filosofie, 'Van vreemde smetten vrij :Bijdrage aan de Nederlandse Literatuur Gids, met dank aan Yrsa

Wie zijn de smetten en hoe of wanneer zijn wij daar vrij van, is nationlisme is iets verkeerds, net zoals zoveel woorden die op het achtervoegsel -isme eindigen? Yrsa ligt een tip van de sluier op. De Nederlandse Literatuur Gids dankt haar voor haar bijdrage en haar verfrissende, analytische blik op het geheel. 

In tegenstelling tot wat velen denken is  ‘Het Wilhelmus’ is niet altijd ‘ons’  volkslied geweest, maar ‘Wien Neerlands Bloed,’  waarvan Johann Wilhelm Wilms de componist was.  Hendrik Tollens was verantwoordelijk voor het ‘gedicht.’
Tussen 1817 en 1832 was ‘Wien Neerlands bloed’ zelfs het officiële volkslied van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en tussen 1832 tot 1933 het officiële volkslied van het Koninkrijk der Nederlanden.

-isme

Hoewel het bestaande Wilhelmus tot discussie leidde tussen het Noordelijk en Zuidelijk deel van Nederland werd het bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina wel gezongen.
Daarvoor had het gediend als partij lied voor de Oranje-gezinden.
Stukken tekst in het Wilhelmus als: van Duytschen Bloed en De Koning van Spanje is al jaren een doorn in het oog voor velen. Toen ook.
Dit geldt echter ook voor ‘Van vreemde smetten vrij’  in het ‘Wien Neerlands Bloed.’
Destijds werd het in Nederlands-Indie al als racistisch opgevat en dat racisme klinkt nog steeds door. Het is ook ondenkbaar dat dit lied zonder discussie nog gezonden kan worden, anno 2014.

Maar is het wel eens opgevallen dat alle woorden die eindigen op –isme een vreemde bijsmaak hebben, al dan niet opgelegd krijgen?

Nationalisme bijvoorbeeld.  Er zou een stuk extremisme in schuil kunnen gaan.

115954418c702c9da015a8720e6cfa4d_1396687

Dit is ons Nederland

Een volkslied is een nationaal symbool. Als ‘natie of volk’ voelen wij ons verbonden, al zullen maar weinigen alle coupletten van het ‘Wilhelmus’ kennen.
Maar voelen wij ons wel als een natie?

Nationalisme

Stel dat er vanaf vandaag besloten wordt dat alle schoolkinderen hun schooldag pas mogen beginnen, nadat zij op het schoolplein met respect het volkslied brengen.
In landen als bijvoorbeeld China gebeurt dit consequent.
Is zoiets in Nederland mogelijk?
Of stuit dit op protesten?
Nochtans wonen wij  met z’n allen in Nederland.  Een land waar er plaats is voor iedereen. Een democratie waar vrijheid van meningsuiting hoog staat.
Het protesteren tegen maatregelen is dus mogelijk, zonder opgepakt te worden.

Sommigen zijn van mening dat er een beperking zit aan deze vrijheid, omdat er vaak op een grens gebalanceerd wordt, waar het – isme weer om de hoek komt kijken.
Is er sprake van racisme als Wilders bijvoorbeeld roept ‘minder-minder-minder.’
En hoe moeten we de protesten opvatten van enkele Marokkanen, van wie hun mattie is vermoord, nadat hij een juwelier had overvallen?

Protesten kunnen pijnlijk zijn, maar het recht is er in Nederland wel.
Zelfs pedofielen, moordenaars, fraudeurs en geloofsextremisten zijn hier vrij in.
Er mag echter niets opgelegd worden.

Multicultureel

In de tijd van nu, waar Nederland een echte multiculturele samenleving is lijkt het nationalisme  een  ‘racistisch’ woord te worden.
Immers er wordt gedacht dat een nationalist de gedachtegoed wil bewaren van het ‘oude’  Nederland.
Al kunnen we wel onderscheid maken tussen een aantal factoren.
Zo heb je het:

*staatsnationalisme
*cultuurnationalisme
*etnisch nationalisme
*nationaal socialisme
(bron: wikipedia)

b4316ac9dc0fead81c9b5f1fa2372256_1396687

Pakken we dit samen dan is er misschien wel sprake van een raszuivere racist.
Er schuilt echter wel iets hypocriets in…

Enkel nationalisten zullen weinig moeite hebben met een Vlaming, Britt of Deen.
Zij hangen namelijk vaak een soort geloof aan wat van oudsher ook in Nederland voorkomt. De afkomst is niet zichtbaar en er is nauwelijks sprake van inburgeringsproblemen.
Een Deen wil niet per definitie zijn cultuur bewaren na immigratie.
Er zal misschien stil gestaan worden bij een nationale feestdag uit Denenmarken, maar er zijn nauwelijks tot geen nationalisten die daar aanstoot aan geven.

Gebeurt zoiets bij de Marokkaan, Turk of Afghaan dan krijgen we een ander verhaal en zijn enkele van mening dat ‘wij, Nederlanders,’ ons ook aanpassen.
Maar is dit zo?
Vieren de Nederlandse Canadezen op 5 december geen sinterklaas?
Komen zij niet in groepen bij elkaar om toch nog verbondenheid te voelen?

Afgezien daarvan…

Wat is Nederland echt?

e7e4ea2f92f01a35ff1a33bd542e3cfa_1396687

Als we de geschiedenis naslaan dan vinden we heel veel informatie. Ook over landsgrenzen.
Waar begint het nationalisme dan?
De tijd staat gelijk aan veranderingen.  Dat was vroeger zo – dat is nu zo – en over dertig jaar niet anders.
Sommigen vinden dat een schrikbeeld.
Want hoe ziet Nederland er over 30 jaar uit?
De kans dat scholieren hun dag beginnen met het volkslied is ondenkbaar.
Daarvoor zijn er te veel culturen samen en willen enkelen van hen zich vasthouden aan hun eigen ‘roots’

Culturen botsen dikwijls en dat zal over dertig jaar dus ook niet anders zijn.
We hebben immers het recht op onze mening, geloof of seksuele geaardheid.
Dat het botst heeft met de vrijheid van Nederland te maken.

Wilders/ Fortuyn/ JanMaat

Stuk voor stuk waren of zijn zij duidelijk in hun mening.
Recent was er de ‘minder-minder’ discussie.
De meningen zijn verdeeld.
Sommigen vinden dat Wilders groot gelijk heeft.
Sommigen vinden hem een racist.
Anderen vinden het een foute woordkeuze en weer anderen vinden dat Wilders  ‘verdeeld.’
Een natie is één. Het is een volk. Een gemeenschap. Verdeel je dat volk dat als staatsburger gelijke rechten en plichten heeft dan komt er vroeg of laat een opstand.
Vooral de jeugd kan daar extremistisch in worden.

Wie of wat is Nederland?

En hoe mogen we de nationalisten zien. Of de toekomst?
We schreeuwen het hardst als Europa dominant overheerst met onmogelijke wetten.
Pakken ons volledig samen als er twee kinderen vermist worden en springen voor elkaar in de bres bij een onredelijke uitzetting van een kind dat in Nederland geboren is, maar geen papieren heeft.

We lijken het niet te weten.
We roepen, prijzen en geven af op Nederland.
Het Nederland met zijn grote geschiedenis.  Zijn goede daden, maar ook met zijn vele zwarte bladzijdes.

Zwarte Piet moet op de cultuurlijst, maar zal er nimmer komen.
De gouden koets zou zomaar het volgende hekelpunt kunnen worden. Immers, ook daar staan afbeeldingen op die herinneren aan die zwarte bladzijde.
Toch is het wel Nederland.
Geschiedenis maakt immers deel uit van de toekomst.
De huidige ontwikkelingen horen daar ook bij.

Van vreemde smetten vrij…. 

 

Het is en blijft een interessant zinsdeel:

 

Wien Neerlandsch bloed door d'aderen vloeit,

    Van vreemde smetten vrij,

Wiens hart voor land en koning gloeit,

    Verheff' den zang als wij:

Hij stell' met ons, vereend van zin,

    Met onbeklemde borst,

Het godgevallig feestlied in

    Voor vaderland en vorst.

Yrsa 2014

Zarathustra, Inspiratiebron voor Nietzsche, Jezus, Muziek en Literatuur.

Taal en filosofie » Zarathustra, Inspiratiebron voor Nietzsche, Jezus, Muziek en Literatuur.
 
 

De Nederlandse Literatuur Gids dankt  de auteur Taco Veldstra voor de verleende permissie om dit artikel op te nemen. Taco is een begenadigd auteur, die vele boeken het licht deed verschijnen, schrijver van vele artikelen en een groot denker.  Het ondergeplaatste etaleert ver gaande inzichten, research en verraadt de bindende meester´s hand.

San Daniel namens de Nederlandse Literatuur Gids

 

2f79dcc6cc763dde3f1541d761eb353f.jpg

ESSENEN

Jezus begon zijn studie in het klooster van de Essenen. Net als Jezus waren de Essenen wars van de Joodse priesters die alleen uit waren op materie en macht. De Essenen bouwden een klooster ver van de hectische wereld in Qumram, een regio gelegen aan de Dode Zee waar niets groeide of bloeide, vanwege het hoge zoutgehalte van de zee. Hij leerde er Grieks en Latijn en maakte kennis met de Griekse filosofen Socrates en Plato.

Socrates leerde hem dat de Goddelijke vonk in jezelf zit.Ook de dialoog sprak hem aan.

Plato’s ideeënleer hebben hem sterk beïnvloed: ‘deze wereld is slechts een zwakke afspiegeling van de werkelijke wereld’.

Hij leerde van de abt mediteren, de stilte in zichzelf te vinden om met God in contact te komen. Het klooster beschikte over een uitmuntende bibliotheek en de grootste indruk op hem maakte de profeet Zarathustra.

50eb15a25e39502120b21ca9ab04d52b.jpg

ZARATHUSTRA

Zarathustra was een Perzisch profeet die leefde van660 tot 583 voor Christus.Hij is bekend geworden door zijn reizen, overleveringen en geschriften, waarvan de Gathas de bekendste is. Jezus was diep onder indruk van Zarathustra en dacht zelfs dat hij een reïncarnatie van hem was, getuige de volgende tekst uit de Gathas:

 

'Ik die als Uw standvastige leerling heb gevolgd,

Het rechte pad van waarheid en gerechtigheid

En die door Uw wijsheid zal leren,

Hoe ik het beste kan doen wat gedaan moet worden.

Vraag U, mijn heer zegen U met Uw visie,

Vereer mij met Uw aanwezigheid.

Kom tot mij zoals U bent , oh Heer,

Kom onmiskenbaar, oh Grootste,

Met de bezieling van Uw waarheid en wijsheid, Laat mijn boodschap bekend worden tot over de grenzen van mijn land, En maak dat ik die boodschap kan brengen met de hulp van Uw geest.

En aan U, mijn Heer, als offer schenk ik U mijn levenswerk! 

5e2107ce8be42a92e3ecfee8b941860a_medium.

Tegen de abt zegt hij:’Zeg nu zelf dit gaat toch over mij!’Want ik dacht altijd dat ik de enige was die zo dacht’.

 Om dit te bereiken zul je moeten transcenderen, jezelf overstijgen als mens een Uebermensch worden door het Koninkrijk der Hemelen en de Heilige Geest in jezelf te vinden.

Dit symbool van Zarathustra sprak ook zeer tot de verbeelding van Friedrich Nietzsche.

 

NIETZSCHE

Dit streven om een Uebermensch te zijn kenmerkt ook het werk van Friedrich Nietzsche:

1 Meester over jezelf zijn

2 Jezelf cultiveren, ontwikkelen

3 Jezelf een bestemming geven

4 De wil om jezelf te transcenderen.

Zarathustra verklaart:’ ik leer jullie hoe je boven jezelf uitstijgt. Ik leer je hoe je die ‘Overman’kunt worden.Vraag je zelf voortdurend af, wat heb ik gedaan om mezelf te transcenderen’.

Nietzsche nam dat idee over en noemde het de Uebermensch.

f72198509b809b5564f048f117491e6e.jpg

NIETZSCHE’S: ‘ALSO SPRACH ZARATHUSTRA’!

 Het had als omineuze ondertitel: ‘Een boek voor iedereen en niemand’. Hij publiceerde deze filosofische roman in 4 delen tussen 1883 en 1886. In dit werk komt bovenstaande samen. Het idee ontstond toen hij een immense piramidale rots zag liggen hoog in de Alpen. In het werk komen zijn ideeën samen. Hij gebruikt regelmatig de dichtvorm naast de verhalende vorm

1 De voortdurende herhaling van de verschijnselen hem ingegeven door de piramidale rots en het centrale idee van Zarathustra!

2 De parabel van de: ‘dood van God’

3 De profetie van de Uebermensch de supermens, de mens die zichzelf verheft.

Also sprach Zarathustra was zijn eerste bewerking van Zarathustra’s  saillante ideeën. Maar hij interpreteert dit op zijn eigen wijze. Bijvoorbeeld: de dood van God is door Zarathustra nooit voorspelt, integendeel Zarathustra wilde dat de mens zich door God liet inspireren om zichzelf te overstijgen. Het idee van oneindigheid transformeert  Nietzsche in de eeuwige wil van de mens om macht.

De expressie van Zarathustra’s:  de wil en het verlangen tot oneindigheid:

Zarathustra's roundelay, featured twice in the book, once near the story's close.

O man, take care!
What does the deep midnight declare?
"I was asleep—
From a deep dream I woke and swear:—
The world is deep,
Deeper than day had been aware.
Deep is its woe—
Joy—deeper yet than agony:
Woe implores: Go!
But all joy wants eternity—
Wants deep, wants deep eternity."

JEZUS

124c579e980e01a7ff5c892e5421f432.jpg

Jezus adagium was: onderzoekt alles en behoud het goede. Jezus heeft in de 18 verzwegen jaren een queeste verricht, die begon bij de Essenen. Hij reisde naar India kwam in kloosters van de Hindoes en verafschuwde het kaste systeem voor hem was iedereen gelijk. In Perzie verdiepte hij zich nog meer in de leer van Zarathustra. Daarnaast heeft hij Boeddhistische kloosters bezocht. Daarna keerde hij voor zijn laatste jaren terug naar Jeruzalem en kwam in aanvaring met de Joodse Priesters die hem door de Romeinen lieten kruisigen.

Het verschil was dat hij een pacifist was en nooit uit was op werelds macht. Het was de reden dat Nietzsche hem verachtte. Hij liet zich als een mak lam kruisigen. Hij offerde zichzelf op. Jezus predikte het ‘Koninkrijk der Hemelen’ dat ieder die zich tot God richt verkregen kan worden. ‘De laatsten  zullen de eerste zijn’.

MUZIEK EN LITERATUUR

MUZIEK

0edf9d6a3babeae668373466f5b24b66_medium.

Het boek inspireerde Richard Strauss tot een toongedicht: ‘’ Also sprach Zarathustra. De film ‘2001 A Space Odyssey’ van Stanley Kubrick begint  er mee.

Zarathustra’s Roundelay [oneindigheid] komt naar voren in Gustav’s Mahler’s Derde Symfonie 1895 onder de titel: ‘Wat de mens mij vertelt’

Frederick Delius baseerdezijn belangrijkste korale orkestrale werk:’ A Mass of Life’ 1904 op Zarathustra’s Roundelay.

POP

De Italiaanse progressieve rockster Museo Rosenbach bracht in 1973 album Zarathustra uit met lyriek die naar het boek verwijzen.

LITERATUUR

De Zuid Amerikaanse schrijfster Giannina Braschi schreef de filosofische roman: “United States of Banana” gebaseerd op de vertaling van Walter Kaufman. Zarathustra en Hamlet filosoferen over de vrijheid van de moderne mens in een kapitalistische maatschappij.

Bronnen: De Bijbel, Het evangelie van Thomas,  Gerjo van der Horst: De spirituele Jezus. Wikipedia!

4646f0068ed7a2a5480bb4950b969c8f.jpg

 

De Nederlandse Literatuur Gids, bijdrage van Nescio, taal en filosofie, 'Luistert, God spreekt'

Taal en filosofie » De Nederlandse Literatuur Gids, bijdrage van Nescio, taal en filosofie...Nescio is een scherp denker die analytisch van aard is met diepe interesse in Zen Boedhisme, hij woont in Bali en wij danken hem voor zijn bijdrage aan ons thema, filosofie en taal.
San Daniel names de Nederlandse Literatuur Gids.
 
    Luister, God spreekt!
Een nieuw begin » Luister, God spreekt!

Mooi, je hebt dit artikel geopend en je bent dus benieuwd wat God je te vertellen heeft :)

051da6a6543f43219a7c2fd9dce69fb4_medium.

Geloofsovertuigers zijn hier heel duidelijk in. Volgens hen staat alles wat God ons te vertellen heeft, opgeschreven in een Boek en alles wat in dat Boek staat, is onomstotelijk waar. Niets wat in dat Boek staat, kan in twijfel getrokken worden. Geloofsovertuigers beweren ook precies te weten wat God met die woorden bedoelt. Maar is dat wel zo?
 

De mens is stoffelijk

Hoe kun je vaststellen of de woorden die je hoort of leest, daadwerkelijk van God afkomstig zijn? Het schrijven en spreken van woorden zijn immers stoffelijke, drie-dimensionele, menselijke activiteiten. Bovendien is het algemeen bekend dat er tijdens alle communicatie ‘ruis’ optreedt. De boodschap wordt altijd anders ontvangen dan deze bedoeld was omdat deze door de ontvanger wordt geinterpreteerd.

Daarom, als iemand het woord van God verkondigt, verkondigt deze altijd een geinterpreteerde versie van het oorspronkelijke woord en nooit het oorspronkelijke woord zelf! Interpretaties van hetzelfde woord kunnen daarbij mijlenver uit elkaar liggen.

Wie daarom claimt dat hij (c.q. zijn geloofsgroep) als enige het woord van God juist interpreteert en het uitlegt 'zoals God het bedoeld heeft’, is daarom niet erg geloofwaardig te noemen - eerder naÏef en arrogant, om van intolerant nog maar te zwijgen.

Hoe dan ook, geloofsovertuigers vormen een interessant fenomeen. In het algemeen zijn het eerlijke en lieve mensen die het beste met hun medemens voorhebben, ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Ook zal ik nooit trachten om deze mensen hun vrijheid van meningsuiting te ontnemen. Maar ze roepen wel tal van vragen bij me op.

Waarom hebben geloofsovertuigers niet in de gaten dat ze zich steeds meer van de rest van de wereld aan het afzonderen zijn? Waarom weigeren ze zo stellig om ook maar een beetje autonoom te denken en, ook al is het maar voor een keertje,  eens hun eigen ogen en oren te gebruiken? Waarom beschouwen ze mensen die zeggen God op een andere manier te kennen als ‘ongelovigen’?

Waarom zien ze een imperfecte, toornige, straffende en discriminerende God als oppermachtig en willen ze deze toch per sé blijven dienen? Vooral dat laatste verbijstert en intrigeert mij.
 

God is niet stoffelijk

Hier op aarde zijn mensen drie-dimensionele, stoffelijke wezens. In essentie zijn mensen (net zoals God) niet-stoffelijk en multi dimensioneel. 

Als die niet-stoffelijke, multi-dimensionele God een boodschap voor de stoffelijke, drie-dimensionele mens heeft, dan moet die God zich aan de mens aanpassen want de mens kan helaas niet anders dan lineair redeneren (al komen er gelukkig steeds meer uitzonderingen)

God is niet-lineair en multi-dimensioneel dus het verhaal van God is dat ook. Dat verhaal moe(s)t dus eenvoudig(er) worden gemaakt omdat de mens er anders niets van snapt. Ga er maar aanstaan als je bijvoorbeeld op een directe manier verteld wordt dat tijd niet bestaat en dat de fysieke werkelijkheid een illusie is. Of het feit dat God niet-lineair en multi-dimensioneel is. Wat bedoel je?
 

God spreekt in metaforen

God kan via een menselijk medium z’n onbegrijpelijke boodschappen sturen, welke dat medium dan interpreteert en aldus‘vertaalt’ in voor de mens begrijpelijke woorden, in een voor de mens begrijpelijk verhaal.

Zo’n geinterpreteerde vertaling kan niets anders zijn als een metafoor die de bedoeling van de eigenlijke boodschap moet verduidelijken. 

Geloofsovertuigers zien de metafoor echter als letterlijke waarheid, de bedoeling van de metafoor gaat totaal aan hen voorbij. Hiermee zetten geloofsovertuigers niet alleen zichzelf op het verkeerde been, maar ze pogen zo tevens anderen (de 'goedgelovigen') met zich mee te trekken. 

De boodschap van de Goddelijke Metaforen is gelukkig een stuk mooier dan de letterlijke interpretaties ervan. Zegt u zelf maar waar u persoonlijk meer waarde aan hecht.
 

© Nescio, 2014

 

Is God slechter dan de Duivel :Bijdrage aan de Nederlandse Literatuur Gids, van B0b,tbv: taal en filosofie.

 

De Nederlandse Literatuur Gids, bedankt B0b voor zijn bijdrage. Zij waardeert zijn beschouwend standpunt in dit artikel. De feiten die aangedragen worden zijn allen controleerbaar.

 

WAARSCHUWING:

Door de aard van mijn interesses kan het gebeuren dat mijn artikelen of reacties een inhoud bevatten die door sommige gelovigen als godslasterlijk, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden. Hou hier rekening mee voordat u verder leest! 

 

De verdraaiing van Goed en Kwaad…

Veel mensen zullen bij artikelen die over de Duivel gaan meteen afhaken. De gelovigen omdat ze het als kwaad zien en de niet gelovigen omdat ze het bij voorbaat onzin vinden. Dit artikel is niet bedoeld om Satanisme of geloof in de Duivel of God te stimuleren, aangezien ikzelf niet in het Bijbelse beeld van God en de Duivel geloof en sowieso niet van het aanbidden van wie of wat dan ook hou. De Duivel en God uit de Bijbel hebben voorlopers die in nog oudere verhalen en geloven worden beschreven en waaruit zij zijn geëvolueerd. De eigenschappen veranderen, worden gecombineerd, wat Goed was wordt soms Kwaad en vice versa. Normen en waarden worden bepaald door de God(en) die het populairst is/zijn in een bepaald land of gebied, meestal zijn dat de Goden van de bezetters. Deze normen en waarden kunnen ook zo weer omslaan wanneer een andere God aan populariteit wint en de God die aan populariteit heeft moeten inboeten opeens “de Duivel” wordt genoemd, zoals dat met de “Slangengod” is gebeurd. De verschillende “Goden” voeren onderling diverse oorlogen op grond van hebzucht, macht en jaloezie en spannen daarbij de mensen voor hun kar. De laatste plusminus 2.000 jaar zijn de normen en waarden in het Westen gebaseerd op de God “Jahweh” uit de Thora en de Bijbel, waar Abraham de grondlegger van is. Dit lijkt misschien een lange periode, maar er zijn Goden die het nog langer op nummer 1 hebben volgehouden. De grote vijand van Jahweh de God, is Satan de Duivel, maar wie is nu eigenlijk het slechtste van deze twee? 

ecc17f414bb5ad708e79578f3c4cdfdb_medium.

 

God slechter dan Satan?

Sommige Christelijke gelovigen willen anderen graag wijs maken dat Satan slecht is, omdat hij mensen probeert te verleiden het slechte pad te kiezen. Mocht je voor Satan kiezen, dan ga je naar de hel. Sterker nog, ook als je niet voor Satan kiest,  maar ook niet voor Jahweh en Jezus, misschien omdat je niet gelooft in mythische figuren en wezens die wonderen kunnen verrichten of omdat je neutraal bent ten aanzien van de kinderachtige ruzie tussen Jahweh en Satan, ga je evengoed naar de hel. Satan wilde Jahweh van zijn troon stoten en daarom duwde Jahweh hem uit de hemel naar beneden. Door deze actie van Jahweh is één van de vele titels die Satan rijk is “De Gevallen Engel”. Sommige Christenen zeggen of schrijven in hun artikelen heel stellig dat Satan al vanaf het begin met het moorden van mensen was begonnen of ze daartoe aanzette, maar dit staat nergens in de Bijbel geschreven! De slechte naam die Satan heeft is voor bijna 100% gebaseerd op de door Christenen zelfverzonnen slechte daden die Satan begaan zou hebben, want nogmaals: veel van de verwijten die Satan naar zijn hoofd geslingerd krijgt, staan nergens in de Bijbel beschreven!! Het is juist zo dat de allereerste moord op mensen die in de Bijbel beschreven staat door Jahweh gepleegd isJahweh vermoorde Adam en Eva door de onsterfelijkheid die zij bezaten van hun af te nemen en daarmee tekende hij hun doodvonnis, overigens geldt dit ook nog eens voor al hun nakomelingen. Dan zijn er nog de vele miljoenen dodelijke slachtoffers die gevallen zijn omdat Jahweh daar opdracht toe gaf en de miljoenen doden die hij veroorzaakte met de Zondvloed en de vele plagen. In Sodom en Gomorrah hield Jahweh (alweer) geen rekening met onschuldige baby's en kinderen toen hij deze twee steden vernietigde. Het is duidelijk dat Jahweh de mensen als een soort van kakkerlakken ziet die hij kan doodtrappen wanneer hij maar wilt. Ondanks dat Jahweh daar misschien geen opdracht voor gegeven heeft, zijn er de afgelopen 2.000 jaar alleen al in Europa in zijn naam nog eens honderdduizenden doden bijgekomen. Bij elkaar opgeteld heeft hij veel meer doden op zijn geweten dan Hitler of iedere willekeurige oorlogsmisdadiger of tiran bij elkaar, desondanks zijn er nog steeds mensen die dit de “God van de Liefde” durven te noemen.

 

Overzicht slechtheid

Wat waren nu eigenlijk al die slechte dingen die Satan in de Bijbelse verhalen deed, dus niet de dingen die Christenen met een rijke fantasie uit hun duim gezogen hebben? Eigenlijk komt Satan maar heel weinig in de Bijbel en met name dan het Oude Testament voor. Een objectieve lezer van de Bijbel zal redelijk snel in de gaten krijgen dat als er nou toch iemand in de Bijbel is die heel wat mensenbloed aan zijn handen heeft kleven, het dan echt Jahweh is! En hoe zwart de naam van Satan dan ook gemaakt mag worden, in de Bijbel komt geen één moord voor die je aan hem zou kunnen toeschrijven.

Overzicht:
- Satan haalde Eva over om van de verboden vrucht te eten zodat de mens kennis zou krijgen;
- Satan zette koning David aan tot het tellen van de bevolking van Israël;
- Satan bezorgde Job (een eerzame gelovige) allerlei ellende. Inderdaad niet leuk, maar wie zei “je mag met Job doen wat je wilt” tegen Satan? Juist ja, Jahweh die weer even iets wilde bewijzen;
- Satan komt voor in een droom waarin hij tegen Jozua een hogepriester pleit;
- Jezus komt Satan in de woestijn tegen en daar stelt Satan Jezus op de proef.

Dit is dan het ‘schokkende’ overzicht waar de kwaadaardigheid van Satan uit moet blijken. Echter valt dit overzicht totaal in het niets in vergelijking met de talloze misdaden tegen mensen die Jahweh begaan heeft. Het enige wat hier duidelijk wordt, is dat Satan niet alles wat Jahweh zegt voor lief neemt en zelf nadenkt en dat is in de ogen van een tirannieke, dominante en narcistische persoon als Jahweh natuurlijk tegen het zere been. Satan wilde dat de mensen ook zelf konden nadenken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat wij als willoze schapen, zonder kennis van zaken, in de tuin van Eden de commando’s van Jahweh zouden uitvoeren en toen dat dan even niet lekker liep, werden wij vervloekt en verloren wij het eeuwige leven. Misschien omdat Jahweh (pas) na een paar duizend jaar ook de onredelijkheid daarvan inzag, moest er iemand lijden voor ‘onze zonden’ (lees: voor ‘zijn hysterische reactie’) en zoals het een doorgewinterde egotripper betaamt, had hij uiteraard niet zichzelf, maar zijn zoon voor deze mooie taak uitgekozen. Door in Jezus te geloven kunnen we alsnog ons eeuwige leven weer terugkrijgen. Dat is dan wel weer heel sneu voor de mensen, en dat zijn er heel wat, die al eerder dan Jezus waren geboren, want die zijn deze prachtige kans mooi  misgelopen!

 

Slangengod

Naast Satan is de duivel ook onder de naam “Lucifer” bekend, een Latijns woord dat in het Nederlands “Lichtbrenger” betekent. Een opvallende, zelfs nogal tegenstrijdige, naam voor de “Prins van de Duisternis”, ook een titel die Satan draagt. Was Lucifer de Lichtbrenger dan echt wel zo’n duistere entiteit? De Duivel wordt beschreven als de kwaadaardige Slang in het verhaal Genesis, maar in minstens twee totaal verschillende culturen van duizenden jaren geleden werd de slang geassocieerd met een God van de Wijsheid. Deze Slangengod van de Wijsheid had de mensen gemaakt, gaf ze kennis, leerde ze schrijven, het cultiveren van gewassen en het houden van vee, wiskunde en astronomie, eigenlijk alles wat mensen wisten hadden ze van deze Slangengod geleerd. Daar geloofden de oude Indianenstammen van heel Zuid- en Midden Amerika in, net als mensen in Soemerië in het Midden Oosten aan de andere kant van de Wereld en dat al lang voordat de Bijbel geschreven was!  

880389162ba2aadc9da7e86af1e034b4.jpg

 

De kwaadaardige God

In diezelfde periode stond een kwaadaardige God er in Soemerië om bekend dat hij een hekel had aan mensen en deze aanvankelijk dom wilde houden zodat zij als slaven konden werken voor de Goden, maar tot groot ongenoegen van deze God had de Slangengod ervoor gezorgd dat de mensen toch kennis en verstand kregen. De snoodaard had daarna van alles geprobeerd om de mensen uit te roeien met diverse plagen, hongersnood, ziekten en zelfs een grote zondvloed gooide hij in de strijd om zijn doel te bereiken, maar de goede Slangengod hielp de mensen keer op keer deze rampspoeden te overkomen. De rivaliteit tussen de Slangengod en deze kwaadaardige God, die halfbroers van elkaar waren, was groot.  Uiteindelijk had de kwaadaardige God meneer Abraham uit de Soemerische stad Ur uitverkoren om een nieuwe religie te introduceren en hij beloofde aan Abraham dat hij een nieuw land zou krijgen: Kanaän. Uiteraard moesten daarvoor wel even eerst de oorspronkelijke bewoners uitgeroeid worden, zodat de staat Israël opgericht kon worden. In deze nieuwe angstaanjagende en op dood en verderf gebaseerde religie, werden sommige daden van de Slangengod toegedicht aan de kwaadaardige God en andere daden van de Slangengod werden tot slecht en duivels uitgeroepen en daarom kennen wij de barmhartige Slangengod nu als de Duivel en de kwaadaardige God als Jahweh….

Is de duivel beter dan God?

Bij Taal en filosofie hoort op zijn minst een filosofisch verhaal. We hebben gekozen voor 'een filrt met magere Hein' van Karina. Het verhaal zal tot nadenken stemmen en daarmee besluiten we dit eerste  kwartaal nummer 2014 van taal en filosofie van de Nederlandse Literatuur Gids.

San Daniel namens de Nederlandse Literatuur Gids

 

Als de dood je komt halen...

Mijn lijf wordt koud en stijf , mijn bloed zakt naar beneden, naar mijn rug, mijn billen, ik kijk magere Hein aan en hij grijnst zijn bekende grimas naar me...,
ga je mee zegt hij?

9d5c319b49d63fd3399660c1f4ffe9ec.jpg
Het einde van mijn leven nadert binnen enkele seconden...

Mijn kinderen zoeken me vaak op, maar ik wil eigenlijk niet dat zij me zo zien, er is niets meer van me over. De ziekte heeft destructief om zich heen geslagen in mijn lichaam, in niets ben ik meer de oude, oud ben ik wel, en het is genoeg geweest... Ik zal dit krakkemikkige, zieke lijf straks niet meer nodig hebben.

Ik lig in bed, ik ben rustig in een soort van roes,… zal de morfine zijn...

Ik hoor het bloed door mijn oren suizen, ik lig op mijn zij, op mijn rug liggen gaat niet meer vanwege het doorliggen, ik lig met mijn hoofd op mijn armen en ik hoor mijn hart nu ook door mijn armen bonken. Mijn laatste uur heeft geslagen, ik weet het, maar ik ben niet bang, liever vandaag dan morgen. Die vreselijke helse pijn is weg, hoewel ik nog steeds kortademig ben en het slangetje in mijn neus mij verder geen steun meer biedt. Ik kan nu rustig gaan, mijn jongste achterkleinkind is inmiddels geboren en alweer drie maanden oud, de feestdagen zijn voorbij en die winter kan ik niet langer meer aan, het is nu tijd, ik mag gaan.

Het is voorbij, een felle steek in mijn hart is het laatste wat ik voel, ik ben nu dood...

ea1d2c3509269a90073461c2048feb7e.jpgEen felle steek in mijn hart..., dat is het laatste wat ik voel, ik kijk vanaf een afstand naar mijn lichaam, naar mijn ogen die kil voor zich uitstaren, ik zie en hoor mijn dochter gillen, maar ik kan er niet meer bij, ´rustig meisje´ ! wil ik roepen, ´het is goed zo ! ´, maar er komt niets meer uit mijn mond, mijn mond is bewegingloos, stijf en paars. Ik zie vanaf die afstand mijn huid vaalbleek worden. Mijn lijf wordt koud en stijf, mijn bloed zakt naar beneden, naar mijn rug, naar mijn billen, ik kijk magere Hein aan en hij grijnst zijn bekende grimas  naar me...
Er is paniek, mijn zoon rent nu naar binnen en voelt aan mijn nek, en pakt mijn hoofd vast, hij zegt… ´Mama is dood, Oma is dood´...                      

De sfeer is bedompt, ze zijn verdrietig om mijn dood, maar ik kan ze niet meer troosten.

De arts komt en hij bevestigt mijn dood. Ik word in een witte lijkhoes  gelegd, en de rits gaat dicht, ze dragen me weg, naar de gevreesde zwarte auto, wonderlijk genoeg ben ik zéér relaxt, er is een rust over mij heengekomen die ik nog niet eerder heb ervaren, ik geniet ervan, eindelijk geen pijn meer. 

97f403a4b769a4389f78182e7a48720d.jpg

Zelfs als ik dood ben, ben ik nog ijdel, want  ja, de laatste indruk moet goed zijn, zo was ik nu eenmaal...

Een paar uur later lig ik in een kist, ze  hebben mij mijn favoriete jurk aangedaan, de jurk die ik op mijn laatste 84e verjaardag droeg, ook ben ik opgemaakt, zelfs mijn nagels zijn gelakt, ´dat staat zo mooi als je met je handen ineengevouwen
ligt´, zei ik altijd. Aan mijn laatste wens is dus gelukkig gehoor gegeven.
´Goh, wat ligt ze er mooi en rustig bij´, hoor ik ze zeggen, -Yes!-

Een paar dagen later...

De kist gaat dicht, ik word naar een andere ruimte gebracht...

Ik hoor mensen, wat zijn ze aan het doen? Er klinkt geroezemoes, en dan is het stil, muisstil, toch voel ik dat ze er allemaal nog zijn al die mensen. Ik hoor muziek, ..........   http://www.youtube.com/watch?v=Kl3i1GMuyeU

Mijn mooiste nummer, ik wil huilen, maar er komen geen tranen meer, ik wil nog afscheid nemen, maar dat gaat niet meer. Ik hoor zacht gesnik, het is mijn dochter, ik herken het.

Mijn kinderen noemden mij nooit mama..., 

Er volgt weer een stilte, voetstappen, en dan een stem, het is de stem van mijn dochter, ´lieve Mama´ klinkt haar zachte stem, ze noemde mij nooit mama, ze noemde mij "Krien"..., het klinkt lief, zoals ze Mama zegt, en ze vervolgt..

´Wij hadden vaak bonje, maar het kwam altijd weer goed.
Je was zo in jezelf gekeerd, je was soms streng en onredelijk, je had alleen maar oog voor mijn broers, de één omdat hij ADHD had en de ander omdat hij een nakomelingetje is, maar het geeft niet mama, ik weet dat je zielsveel van me mij hield, maar waarom zei je het zo weinig? Maar mama,  het is goed zo, ik hou van je, en dat kan ik  nu nooit meer tegen je zeggen. ´

Haar woorden dat zij van me houdt stemmen mij euforisch, ´Ik hoor het wel !´ wil ik roepen, maar het komt niet aan..., zij hoort mij niet. Het is inderdaad niet veel gezegd tijdens mijn leven, ik zei het niet vaak en zij ook niet, maar het was een feit, we hielden van elkaar, we wisten het van elkaar, het stond als een huis..., maar toch... Mijn dochter, mijn enige meisje, waar ik altijd zo naar verlangt had, waarom heb ik dat niet vaker tegen haar gezegd? Tijd om verder te piekeren heb ik niet, want ook mijn zoons zeggen nog wat lieve woorden, en ja, die houden ook van me, maar die zeiden het vaker tegen me… het geeft me rust, de lieve woorden van mijn kinderen. 

It´s time to say goodbye. Ik voel hoe laat het is, ik word naar mijn laatste rustplaats gedragen...

Er klinkt weer geroezemoes, ik voel hoe ik word weggedragen, ik hoor voetstappen, het knarsen van het grint klinkt mij bekend in de oren, en ik besef eindelijk hoe laat het is, ik zie mijn kinderen nooit meer terug. Het is voorbij, maar het is goed zo, mijn leven was soms ingewikkeld, moeilijk, zwaar, maar ook mooi en prachtig, dankzij mijn drie fantastische kinderen, mijn kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen... Ik ben een gezegend mens geweest...

De realiteit...

´Mama!!!!!!!!!! Mama!!!!!!!!!!!!!, klinkt een schel stemmetje…, waarom huil je?´
Ik open mijn ogen, ik zie zon, ik voel de zon in mijn kamer schijnen, voor me staat mijn jongste zoon -9-, hij kijkt me bezorgd aan.., ´wat is er mama vraagt hij?´ ´Mama had een gekke droom, ik werd ontvoerd door een hele enge man´ antwoord ik, maar er is niets aan de hand, en ik geef hem een kus. ´Hoe heette die man?´ vraagt hij. ´Hein´ antwoord ik...

Ik sta op en bel naar mijn dochter..., ´Ik hou van jou weet je dat? Je bent een fantastische meid, zeg ik..., ´huh? ´zegt ze,
´dat weet ik toch!, bel je dáárvoor?´

71ec109e45f9c54b6fe895a9855584df.jpg

 

tot dus ver dit1ste kwartaal nummer.

 

 

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Een compliment van San Daniel veroorzaakt een blos op mijn kaken!
Dit is de reden waarom ik trouw ben gebleven aan Xead/Plazilla. O.K er zijn ook mindere artikelen en verhalen geschreven. Maar er was altijd een constante die altijd weer bovenkwam als een duikelaar: KWALITEIT!

Karina durft ijdel te zijn tot in de dood, door zich heel luxe te laten vervoeren en omdat ik 'Zarathustra' schreef durf ik ook mijn ijdelheid te erkennen. Ik ben er heel trots op dat San Daniel mijn artikel opnam!
Dank je kampioen..Je artikel was buiten proporties goed te noemen, ik ben blij dat het geplaatst is.
Stuk voor stuk, doordenkertjes. Kwaliteitsonderwerpen op een weerhoudende manier geschreven. Top!
bedankt wijze vriend
Ik sluit me ook aan bij de dames hieronder
Wat men ook van het woord ¨literair¨ vindt, sommige stukken zijn het echt wel die je hier plaatst..., sluit me aan bij Ingrid!
Dit is een prachtig kwartaalnummer, sublieme keuze!
dank u mevrouw
zeg maar Ingrid.....