x

Misbruik melden

Bedankt dat je Plazilla wilt helpen door schendingen van onze regels en richtlijnen te melden.

Wil je een inbreuk op jouw auteursrecht of intellectuele eigendom melden? Gebruik dan a.u.b. het formulier Inbreuk auteursrecht / intellectuele eigendom

Welke vorm van misbruik wil je melden?
Annuleren

Titel NEDERLAND GLIJDT POLITIEK EN ECONOMISCH AF...!TELESKOOP (INTERNET)MAGAZINE APRIL 2014

Door Meijer46 gepubliceerd op Saturday 12 April 14:17

TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE APRIL 2014

ad4d0784c31405bc909cc121beb4321d_1397311NEDERLAND GLIJDT POLITIEK EN ECONOMISCH AF...!

b83b45b7f7c36171ecc4005ad48e7f9e_1397311Bij de laatste (gemeenteraads)verkiezingen op 19 maart j.l. heeft nog maar 50% in min of meerdere mate vertrouwen getoond in de Haagse politiek, politiek van opportunisme, hypocrisie en korte termijn, de waan van de dag. Maar ook in Europa daalt het vertrouwen bij burgers in de politiek van de Europese Unie. Al lang bepaalt niet de nationale en Europese regeringen het beleid, maar zijn het de machtige lobby van het (inter)nationale bedrijfsleven, bolwerk van neo-liberalistisch kapitalisme, volop gesteund door het bank en verzekeringswezen, zo mogelijk nog neo-liberaler en conservatief.5001d6a48a18d3e4f3b282cd2495d1c2_1397311

De Europese en Nederlandse politiek wordt sinds decennia gedomineerd door neo-liberale politieke partijen, zoald die van de VVD en PvdA, in vroegere tijden van Joop den Uyl nog sociaal democratisch, maar in de tegenwoordige tijd steeds meer afgezakt naar neo-liberalisme.De PvdA stond vroeger voor arbeid, maar de a staat nu bij de salon-socialisten voor afbraak! En ook andere politieke partijen zoals CDA, Christen Unie, D'66, SGP (PVV laat ik even buiten beschouwing hier) zijn niet meer en niet minder neo-liberale politieke partijen, die met uitzondering van zich ten onrechte progressief noemende liberale partij keurig doet wat de lobby van het inter(nationale) bedrijfsleven wil, onder het mom van modernisering en hervorming van de democratie. Maar in werkelijkheid is sprake van stelselmatig afbraakbeleid, om te voorkomen dat de status quo van de sinds jaar en dag geldende politieke verhoudingen in stand blijft. De VVD als aanvoerder van het neo-liberaal kapitalisme zorgt wel voor deze verhoudingen, die nog slechts in marges aangetast worden. Sociale ongelijkheid, de jaarlijkse nationale, Europese en wereldwijde toename daarvan deert de VVD liberalen en met hun kennelijk ook anderen niet. Lijdzaam ziet men in eigen land hoe steeds meer burgers naar de voedselbanken moet om in leven te blijven en te overleven in een relatief welvarend land als Nederland. Slechts de FNV, de NCPN, de internationale socialisten en in zekere zin de SP protesteren tegen de neergang van de democratie, nou ja de representatieve democratie, middels volksvertegenwoordigers die steeds minder zich wensen, behoefte en het lot van hun kiezers aantrekken. Politiek Den Haag, Politiek Europa gaat gewoon door op de weg van de afbraak van moeizaam bevochten sociale voorzieningen, de zorg voor ouderen die Nederland, Europa en de rest van de wereld (mede) hebben opgebouwd.a43abe1e213dec8d60313f5a63c38b9e_1397311En ook kleine in de marge operende partijen als de NCPN Niet in het parlement) en de Internationale Socialisten als ook buitenparlementaire internationale beweging.De NCPN heeft wel veel( en vaak terecht) kritiek op de Nederlandse en Europese politiek, maar geeft nauwelijks werkbare oplossingen, anders dan dat het kapitalisme plaats dient te maken voor een socialistische maatschappij. Mijn vraag aan ze is dan in welk land kan je met recht spreken van socialisme, rechtvaardigheid, welzijn en welvaart?! Niet dus...Beter is om in duurzaamheid te gaan denken, en werkelijk te werken aan een duurzame samenleving, waarin kwaliteit en op langer termijn centraal staat en politici blijk geven van visie en competentie.

Graaiers in het internationale bedrijfsleven, de financiële wereld van banken en verzekeraars gaan gewoon door op  de weg van zelf-verrijking. Beleggingaadviseurs om maar een doelgroep te noemen verdienen in het financiële hart van New York en Londen soms tegen de honderd miljoen euro of dollars! De topsport een ander zich zelf verrijkende branche verdient schaamteloos over de niets vermoedende ruggen van tennissupporters en sponsors die marketing zien in geldverspillende topsportactiviteiten. Toptennissers, topbasketballers (in de VS), tophonkballers etc verdienen soms ca 50 miljoen aan prijzengelden per jaar, en andere inkomsten. De media, het publiek, de sponsoren van rijke ondernemingen zij kijken op tegen deze zogeheten sportsterren, filmhelden, popartiesten en wat dies meer zij! Met trots maakt de media steeds weer meleding van deze exessieve en maatschappelijk ongwenste zaken, maar dan niet om ze af te keuren, maar toe te juichen.Media zijn voornamelijk in handen van dezelfde neo-liberale kapitalisten en dus is zo'n opstelling goed verklaarbaar. Ze zijn verre van objectief, uitzonderingen daargelaten... En dat terwijl de armoede in de wereld elk jaar toeneemt! Dagelijks sterven ontelbare kinderen in de 3e wereld. Het kan de internationale gemeenschap kennelijk weinig schelen. Slechts weinig hebben er gewetenswroeging onder, en nog minder geven 10% van hun inkomen, om tenminste wat te doen, wat iedereen die goed verdient zou moeten doen.

Over hypocrisie gesproken. De Nederlandse overheid (Ministerie van Financïële zaken) heeft boter op het hoofd. Zij faciliteren buitenlandse bedrijven door ze een laag inkomstenbelastingtarief te laten betalen, dan zij eigenlijk zouden moeten. En de belastingdienst incasseert geld van deze inter(nationale) opererende bedrijven met de zogeheten postbusfirma's in Amsterdam. Het is een gereguleerde situatie waar noch Nederland noch de EU maatregelen tegen neemt. Immers de bedrijven met hun hoofdactiviteiten behoren als het goed en normaal is tegen geldende inkomstenbelastingtarieven te betalen in eigen land en niet deze praktijk te omzeilen.

Nog steeds teunt Nederland corrupte buitenlandse regiemes met dubieuze wapenleveranties, ook nog zo'n nog steeds bestaande uitwas uit een soort van eigen belang. Ja zeker geld verdienen.

Ondertussen wordt jaarlijks ca 30 miljard gespendeerd, zeg maar voor een deel versild aan allerlei niet direct noodzakelijk subsidies.

Ouderen met hoge pensioenen krijgen gewoon ook nog een staatspensioen AOW, waarvoor ze en dat is zo AOWpremie hebben betaalt.a43abe1e213dec8d60313f5a63c38b9e_1397311

En in plaats van te denken aan een basisinkomen voor iedereen boven 18 jaar op het niveau van 3x maximum sociale huur ca bruto 2100,-- kunnen de dure sociale voorzieningen cq uitkeringen afgeschaft en de dure uitkeringsinstanties (grotendeels) verdwijnen. (UWV, SVB) etc. En natuurlijk heeft elke maatregel niet alleen voordelen, maar ook nadelen. Dat geldt voor vrijwel alle politieke beslissingen in Den Haag. Maar een basisinkomen biedt meer voor dan nadelen. Het geeft de burger rechtszekerheid, en motiveert om in vrijheid te gaan zoeken naar reguleer werk, zonder maatschappelijke en ongewenste druk, niet goed voor het welzijn en volksgezondheid (stress). Financiering ervan kan door het afschaffen van allerlei uitkeringen en instanties en zonodig een extra bijdrage vanuit solisariteit van de rijken (particulieren en bedrijven, banken en verzekeraars en rijke vrije beroepen. Kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, bijstand, WW, WAI/WAO, AOW het kan allemaal afgeschaft worden bij het systeem van basisinkomen, mits deze uiteraard voor iedereen toerijkend is. Werkgeverskunnen vrijelijk werknemers meer betalen

Ook is het uit sociaal maatschappelijk oogpunt geen slecht idee om te komen tot een wet maximum inkomens analoog aan minimum inkomen (wet) en wel in Europees verband. Gedacht kan worden aan 10 x het bruto minimum loon als maximum loon. Er is geen enkele politieke partij in Nederland en Europa die dit idee op de politieke agenda zet, bang voor kritiek van het neo-liberale samaldeel (meerderheid).b1d288e25126d85f7f193efd6cc89fe3_1397311

Het idee om het bedrijfsleven coöperatief te maken en niet meer met besloten en naamloze vennootschappen die vaak weg komen bij vorderingen door anderen, omdat de wetgeving onvoldoende garanties biedt schuldeisers te betalen en ook juridisch blokkades zijn bv's en nv''s aan te pakken en hen te dwingen om toegewezen vorderingen te betalen. Neen, gewoon maar wegkijken en degene die economisch de sterkere blijkt er mee te laten wegkomen, en dat geldt niet alleen zware criminelen!

Minister Jeroen Dijselbloem rekende uit dat alle Nederlandse gemeenten gezamenlijk ca 50 miljard schuld hebben, van langlopende leningen. Een gemeente met ca 30.000 inwoners heeft gemiddeld zo'n 100 miljoen langlopende schulden. Kunnen we hier dan ook spreken van financiëel wanbeleid, en wat zijn de gevolgen in de toekomst ja zeker belastingverhogingen en verdere bezuinigingen. En nu al worden landelijke bezuinigingsmaatregelen afgewenteld op gemeenten, die ook nog eens meer taken krijgt. Dat laatste moet kunnen, want dat ambtenaren doorgaans harder kunnen werken dan zij doen is algemeen bekend. En ook kan er verder bij overheifspersoneel bezuinigt worden en efficiënter worden gewerkt en minder inhuren duur advieswerk etc. Prestigeobjecten in de ijskast op alle nivo's en gewoon meer en beter prioriteiten stellen en dat is goed onderwijs en een aanvaardbaar inkomen, en goede sociale en medische voorzieningen! En daarna allerlei andere leuke voorzieningen (cultuur) als er geld voor is! Nog steeds geld voor burger en overheid, niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt (verdienen) iets waar onze voorouders al voor waarschuwden. Niet leven op de pof!

32-urige werkweek: Het in de '70 er jaren opgekomen idee van de 32-urige werkweek, is opnieuw in de belangstelling gekomen. En dat is niet zo gek, omdat er 700.000 werklozen zijn die moeten concurreren met ca 100.000 duurzame banen. En dus is ook hier herverdeling van beschikbare arbeid een goed idee. Herverdelen van inkomen en arbeid is een term dat niet in woordenboeken van neo-liberalen voorkomt. Delen doe je zeggen zij alleen in huiselijk verband aan tafel als er gegeten moet worden, en niet daarbuiten. Daarbuiten geldt nog steeds het parool eert ik, dan ik, en dan.... ja zeker de ander! Persoonlijke, deelbelangen worden nog steeds opgeoffert aan het algemeen belang, wat uiteindelijk al deze belangen dient. Maar dat wordt niet door iedereen begrepen, laat staan nagevolgd. En zo ontstaat en versterkt sociale ongelijkheid, nationaal, internationaal. En het is ook niet verkeerd om eens in Duitsland te kijken hoe daar de economie groeit en in Denemarken hoe zij werklozen zo snel als maar kan aan een nieuwe baan te helpen. In  Nederland functioneert de bemiddeling arbeidsmarkt al zo lang er werk is slecht!

Gelukkig begint langszaam maar zweker bij het electoraat het besef door te dringen, dat de VVD steeds gevaarlijker wordt en kampioenen bezuinigingen zijn, behalve dan voor een deel van hun rijkste elektraat, en wat eigenlijk triester is hun liberale bondgenoten van een hauttaine voorman Pechttold, die een toon aanslaat die mij doet denken aan middeleeuwse tijden van potentaten en slavendrijvers. Niet zo gek te bedenken dat we geleidelijk lijken terug te keren naar (moderne) slavernij. Werkgevers zien dit paternalistisch elitaire gedrag van polititci die denken voor de burger te moeten denken en beslissen i.p.v met burgers. En dat nu voedt de groter wordende onvrede in binnen en buitenland.

De oplossing is dat burgers zelf gaan meebesturen zoals dat al jaar en dag gebeurt in Zwitserland dmv referenda's. Dat heet directe-democratie, de echte democratie anders dan de onze de indirecte democratie.04580014ecd048559d45c217eb267460_1397323

ps geen woord teveel deze keer over de PVV483e8e215d4e426262ef5644f1cd0ab4_1397311, want over deze partij die goede initiatieven(zorg en socialwe etgeving) afwisselt met slechte (terugdraaien ontwikkelingshulp) en deze partij met goede (Geert Wilders en Fleur Agema) en dubieuze figuren(sommigen inmiddels uit de PVV) krijgt al meer publicitaire aandacht dan goed is voor ze, vanwege hun nationalistische opvattingen en hun overdreven angst voor de 'vreemde' ver weg en nog erger in eigen land. Minder criminele Marokkanen  etc, maar ook minder PVV'ers,zij die discrimineren en als neo-fascisten te boek staan, ook al ontkennen zij dat te zijn!

Co Meijer hoofdredacteur/uitgever Teleskoop (Internet)Magazine

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.