De oorlog die de wereld veranderde.

Door Sophia24 gepubliceerd op Friday 07 March 18:09

In oktober dit jaar is het honderd jaar geleden dat de 1e Wereldoorlog uitbrak. Ongetwijfeld komen er dit jaar documentaires over dit feit. Ik vind het een interessant onderwerp en zeker omdat  al jaren geleden voorspeld was dat er een oorlog in de en op hemel en op aarde zou uitbreken. En dan zou je kunnen zeggen, wat heeft dat met de 1e Wereldoorlog te maken…

eerst hoe de 1e Wereldoorlog begon: 

Een eeuw geleden verlieten miljoenen jonge mannen de geborgenheid van hun familie en vertrokken enthousiast naar het front. Ze werden meegevoerd op een golf van patriottisme. „Ik ben blij en heel opgewonden over de prachtige tijd die komen gaat”, schreef een Amerikaanse vrijwilliger in 1914.

Maar al snel sloeg hun enthousiasme om in verbittering. Niemand had voorzien dat die enorme legers jarenlang zouden zwoegen in de modder van België en Frankrijk. Destijds had men het over de „Grote Oorlog”. Tegenwoordig noemen we het de Eerste Wereldoorlog.

De Eerste Wereldoorlog was inderdaad groot wat het aantal slachtoffers betreft. Volgens sommige schattingen vielen er tien miljoen doden en raakten twintig miljoen mensen verminkt. De blunders die tot de oorlog leidden, waren ook groot. Europese politici konden niet voorkomen dat internationale spanningen uitgroeiden tot een wereldconflict. Nog belangrijker is misschien wel het feit dat de „Grote Oorlog” grote littekens heeft achtergelaten. De oorlog heeft de wereld veranderd en de gevolgen ervan zijn nog steeds merkbaar.

 FATALE FOUTEN   8c7bdfa2f8deccd11498939c0eddbf0f_1394029

De Eerste Wereldoorlog was het gevolg van inschattingsfouten. Europese leiders gedroegen zich als een „generatie van slaapwandelaars, die gedurende die serene zomer van 1914, ongemerkt over de rand van de afgrond strompelden” (De val van de vorstenhuizen: De ineenstorting van de oude wereldorde 1905-1922).
Binnen enkele weken leidde de moord op de Oostenrijkse aartshertog Frans Ferdinand ertoe dat alle Europese mogendheden in een oorlog verwikkeld raakten die ze niet wilden. Toen iemand een paar dagen na het begin van die vijandelijkheden aan de Duitse rijkskanselier vroeg hoe dit allemaal gekomen was, zei hij triest: „Ach, wist ik het maar.”
De leiders die de fatale beslissingen namen waardoor de oorlog uitbrak, hadden geen idee van de consequenties. Maar de soldaten in de loopgraven begrepen al snel wat er aan de hand was. Ze ontdekten dat ze in de steek waren gelaten door hun regeringsleiders, waren misleid door hun geestelijken en waren verraden door hun generaals.
De regeringsleiders beloofden dat de oorlog de weg zou openen voor een nieuwe en betere wereld. De Duitse rijkskanselier verklaarde: „Wij strijden voor de vruchten van onze vreedzame arbeid, voor de erfenis van een groot verleden en voor onze toekomst.” De Amerikaanse president Woodrow Wilson was een van de bedenkers van de geruststellende oorlogsslogan „Maak de wereld veilig voor democratie”. En in Groot-Brittannië had men het over „de oorlog die een eind maakt aan oorlog”. Ze hadden het allemaal bij het verkeerde eind.

De geestelijken gaven enthousiast hun steun. „De beschermers van Gods woord dirigeerden het krijgskoor. Totale oorlog kreeg de betekenis van totale haat”, zegt The Columbia History of the World. En de geestelijken wakkerden het vuur van haat eerder aan dan dat ze het doofden. „De geestelijken waren niet in staat, en in de meeste gevallen niet bereid, het christelijke geloof boven nationaliteit te plaatsen”, zegt A History of Christianity. „De meesten kozen de weg van de minste weerstand en stelden het christendom gelijk met patriottisme. Christelijke soldaten van alle denominaties werden aangespoord elkaar in de naam van hun Verlosser te doden.”
De generaals beloofden een snelle en makkelijke overwinning, maar het liep anders. De strijdende partijen kwamen al snel in een slopende patstelling terecht. Daarna kregen miljoenen soldaten te maken met wat een historicus beschreef als „misschien de grootste beproeving op grote schaal, die lichaam en geest van de mens (...) hebben moeten verduren”. Ondanks verschrikkelijke verliezen bleven de generaals hun mannen naar prikkeldraadversperringen en het spervuur van mitrailleurs drijven. Zoals te verwachten, brak er overal muiterij uit.

Welke invloed had de Eerste Wereldoorlog op de maatschappij? Een veteraan zei: „De oorlog  verschroeide de geest en het karakter van een generatie.” In de nasleep van die oorlog gingen inderdaad complete rijken ten onder. Dat tragische conflict bleek het begin te zijn van de bloedigste eeuw die de mensheid ooit heeft gekend. Revoluties en stakingen leken een normaal verschijnsel te worden.
Hoe kwam het dat deze oorlog de wereld compleet veranderde? Was de oorlog alleen maar een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Onthullen de antwoorden iets over onze toekomst?

HET ANTWOORD..

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. Winkels sloten hun deuren en de mensen dansten op straat. Maar de vreugde maakte al snel plaats voor een volgend gevaar dat nog dodelijker was dan machinegeweren.

De Spaanse griep was in juni 1918 de slagvelden van Frankrijk binnengedrongen. Binnen enkele maanden stierven er in Frankrijk meer Amerikaanse soldaten door deze dodelijke plaag dan door vijandelijk vuur. En de troepen die na de oorlog naar hun vaderland terugkeerden, namen het virus mee, waardoor de griep zich al snel over de hele wereld verspreidde.

De jaren na de oorlog werden ook gekenmerkt door honger en economische depressie. Toen er in 1918 een eind kwam aan de vijandelijkheden leed een groot deel van Europa honger. In 1923 was de Duitse mark praktisch niets meer waard. Zes jaar later stortte de hele wereldeconomie in. En uiteindelijk, in 1939, begon de Tweede Wereldoorlog .. in sommige opzichten een vervolg van het eerste internationale conflict. Wat zat er achter deze unieke opeenvolging van rampen?

De Bijbelse chronologie maakt duidelijk dat Gods Koninkrijk in 1914 in de hemel werd opgericht. Dat blijkt uit een profetie (voorspelling) in hoofdstuk 4 van het Bijbelboek Daniël.

God gaf koning Nebukadnezar van Babylon een profetische droom over een enorme boom die omgehakt werd. De groei van de stronk werd voor een periode van „zeven tijden” tegengehouden, waarna de boom weer zou gaan groeien (Daniël 4:1, 10-16).
De eerste vervulling van de profetie. De grote boom was een afbeelding van koning Nebukadnezar zelf (Daniël 4:20-22). Hij werd figuurlijk gesproken omgehakt toen hij voor een periode van zeven jaar zijn verstand en koningschap verloor (Daniël 4:25). Nadat God hem zijn verstand had teruggegeven, werd hij weer koning en erkende hij Gods bestuur (Daniël 4:34-36).

Waarom de profetie een grotere vervulling heeft.
De Bijbel vertelt wat het doel van de profetie was: „Opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste de Heerser is in het koninkrijk der mensheid en dat hij het geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de geringste der mensen aanstelt” (Daniël 4:17). Was de trotse Nebukadnezar degene aan wie God uiteindelijk die autoriteit wilde geven? Nee, want God had hem eerder een profetische droom gegeven die duidelijk maakte dat hij die rol niet zou vervullen, net zomin als enige andere politieke leider. In plaats daarvan zou God zelf een koninkrijk oprichten dat altijd zou blijven bestaan (Daniël 2:31-44).
God had eerder al een koninkrijk opgericht om zijn bestuur op aarde te vertegenwoordigen: het volk Israël uit de oudheid. God had toegelaten dat dit koninkrijk „tot een puinhoop” gemaakt werd omdat de regeerders ontrouw waren geworden. Maar hij had voorspeld dat hij het koningschap zou geven aan degene die „het wettelijke recht” had (Ezechiël 21:25-27). De Bijbel maakt duidelijk dat Jezus Christus degene was die het wettelijke recht had om dit eeuwige koninkrijk te ontvangen (Lukas 1:30-33). Anders dan Nebukadnezar is Jezus „nederig van hart” (Mattheüs 11:29, De Nieuwe Bijbelvertaling).

Wat beeldt de boom in Daniël hoofdstuk 4 af? In de Bijbel beelden bomen soms regeringsmacht af (Ezechiël 17:22-24; 31:2-5). In de grotere vervulling van Daniël hoofdstuk 4 symboliseert de enorme boom Gods bestuur.

Wat betekent het dat de boom werd omgehakt?
Het omhakken van de boom beeldde niet alleen af dat het koningschap van Nebukadnezar werd onderbroken, maar ook dat Gods bestuur op aarde werd onderbroken. Dat gebeurde toen Nebukadnezar Jeruzalem verwoestte, waar de koningen van Israël op „Jehovah’s troon” zaten als vertegenwoordigers van God (1 Kronieken 29:23).

Wat beelden de „zeven tijden” af?
De „zeven tijden” zijn een afbeelding van de periode waarin God de naties toestond over de aarde te regeren zonder inmenging van enig koninkrijk dat hij had opgericht. De „zeven tijden” begonnen in oktober 607 v.Chr., toen volgens de Bijbelse chronologie Jeruzalem door de Babyloniërs werd verwoest (2 Koningen 25:1, 8-10).

Hoelang duren de „zeven tijden”?
Dat kon niet gewoon zeven jaar zijn zoals in het geval van Nebukadnezar. Het antwoord op de vraag valt op te maken uit wat Jezus zei: „Jeruzalem [een symbool van Gods bestuur] zal door de natiën worden vertreden totdat de bestemde tijden der natiën zijn vervuld” (Lukas 21:24). „De bestemde tijden der natiën”, de periode waarin God toeliet dat zijn bestuur door de natiën werd „vertreden”, zijn dezelfde als de „zeven tijden” uit Daniël hoofdstuk 4. Dat betekent dat de „zeven tijden” nog steeds niet voorbij waren toen Jezus op aarde was.

De Bijbel helpt ons de lengte van deze profetische „zeven tijden” te bepalen. Er wordt gezegd dat drie en een halve „tijd” gelijk is aan 1260 dagen, dus zijn „zeven tijden” het dubbele daarvan, namelijk 2520 dagen (Openbaring 12:6, 14). Als we de profetische regel „een dag voor een jaar” toepassen, stellen de 2520 dagen dus 2520 jaar voor. De „zeven tijden” of 2520 jaar zouden dan eindigen in oktober 1914 (Numeri 14:34; Ezechiël 4:6).

Bijbelprofetieën laten zien wat de achterliggende oorzaken waren van bepaalde historische gebeurtenissen, en dat geldt vooral voor de Eerste Wereldoorlog. Jezus Christus had een tijd voorspeld waarin het ene volk tegen het andere zou strijden en waarin de aarde geteisterd zou worden door hongersnoden en epidemieën (Mattheüs 24:3, 7; Lukas 21:10, 11).  Hij zei tegen zijn volgelingen dat zulke rampen een onderdeel zouden zijn van het teken van de laatste dagen. Meer details staan in het boek Openbaring, waar „weeën” op aarde in verband gebracht worden met een oorlog in de hemel.
Openbaring beschrijft ook vier ruiters, soms de vier ruiters van de Apocalyps genoemd. Drie van hen zijn een afbeelding van dezelfde rampen die Jezus eerder had voorspeld: oorlogen, hongersnoden en epidemieën. Zijn de vier ruiters aan het rijden? Het is duidelijk dat de Eerste Wereldoorlog de aanzet gaf tot een periode van ernstige moeilijkheden waaraan nooit een eind is gekomen. En de Bijbel laat zien dat Satan in zekere zin de aanstichter ervan was (1 Johannes 5:19). Zal er ooit een eind komen aan zijn macht?

Openbaring geeft ons ook de verzekering dat Satan „slechts een korte tijdsperiode heeft” (Openbaring 12:12). Daarom is hij woedend en veroorzaakt hij onnoemelijk veel ellende op aarde. De problemen die we om ons heen zien, vormen dus een bewijs dat Satans tijd opraakt.

De Eerste Wereldoorlog was inderdaad een keerpunt in de geschiedenis. Het was het begin van een tijdperk van totale oorlog, van revoluties en van wantrouwen tegen menselijke leiders. Het leverde ook overtuigend bewijs dat Satan uit de hemel was verdreven (Openbaring 12:9). En deze onzichtbare heerser reageerde als een wrede dictator die weet dat zijn dagen geteld zijn. Als zijn tijd voorbij is, zal de ellendige periode die in gang gezet is door de Eerste Wereldoorlog eindelijk tot het verleden behoren.

In het licht van Bijbelprofetieën is er alle reden om erop te vertrouwen dat Jezus Christus, onze Koning in de hemel, binnenkort „de werken van de Duivel” zal „verbreken” (1 Johannes 3:8). Miljoenen mensen bidden al om Gods Koninkrijk. Door dat Koninkrijk zullen mensen die trouw zijn aan God eindelijk ervaren dat op aarde Gods wil en niet die van Satan  wordt gedaan (Mattheüs 6:9, 10). Onder Gods Koninkrijk zal er nooit meer een wereldoorlog zijn, of wat voor oorlog maar ook! (Psalm 46:9) Als wij meer over dat Koninkrijk leren, kunnen wij erbij zijn wanneer er overal op aarde vrede zal heersen!

Sophia

www.jw.org/nl

Reacties (8) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Sophie, van mij voor jou even een correctie. De film 'NOAH'(zie mijn stuk op Plazila als tegenreactie herinnert mij aan mijn eigen theorie dat het leven op Aarde door experimenten van buitenaartse(n) Goden kunnen zijn ontstaat, dmv genetische manipulatie. Het opwaarderen van genen van mensapen te mengen met de genen van buitenaartsen, waardoor na lang experimenteren de eerste reageerbuisbevruchting van de eerste mens (human sapiens) plaatsvond. En als deze theorie waar is dat is er toch een God, Elohim, Nefelim (zie Genesi 'zij die uit de hemel neerdaalden). Deze Goden zouden afkomstig zijn van de nog niet door de Nasa ontdekte planeet X of 12e planeet, en of waar deze planeet zich in de kosmos ook bevindt. Misschien heb je dan toch gelijk dat er een JHWH (JAHWEH en of Jehovah)='Here God'is.... vandaar dit voorbehoud. Vriendelijk groet Co en met respect voor je grote bijbelkennis! Co
Beste Sophie, hartelijk dank voor je reactie. Ik mag je wel, je bent een gelovig mens, die geloofd in een opperwezen (Jehovah God). Maar ik geloof niet dat er een opperwezen is, zoals de bijbelse mythe, legende ons vertelt. Maar we beiden geloven in een betere nieuwe wereld. Laten we daar het dan maar op houden. vr gr Co
Beste Co, Jouw God, wie of wat dat ook mag zijn, maakt van jou een beter mens, dat vindt ik fijn. En dat God van ons onvolmaakte mensen innerlijk een beter mens kan maken dat ben ik met jou eens. Jij bent een goed mens die waarschijnlijk niemand kwaad wil doen, maar er zullen in deze wereld altijd mensen zijn die anders leven, die niet het gevoel hebben om eerlijk te zijn of liefde voor zijn naaste te hebben. Het kwaad is in de mens zeg jij, zal dat ooit een keer anders worden dan, zonder een God als Jehovah ? Heeft jou God daar een oplossing voor dan, daar zal toch eens een eind aan moeten komen. Iedereen is sterfelijk en ontkomt niet aan ziekte, ouderdom en de dood. Heeft jou god hier een oplossing voor? Dat houd niet vanzelf op als je alleen maar een beter mens word. Deze wereld zal nooit een Paradijs worden zonder ingrijpen van een werkelijke God.
Waarom ik denk dat de Bijbel wel het woord van God is, wil graag citeren in het volgende stukje....

De bijbel is geschreven in een periode van 1600 jaar. De schrijvers leefden niet allemaal in dezelfde tijd en ook hun achtergrond verschilde. Sommige waren boer, visser of herder. Andere waren profeet, rechter of koning. De evangelieschrijver Lukas was arts. Ondanks die verschillen in achtergrond vormt de bijbel van begin tot eind een harmonieus geheel.
Het eerste boek van de bijbel vertelt ons hoe de problemen van de mensheid zijn ontstaan. Het laatste boek laat zien dat de hele aarde een prachtige tuin zal worden, een paradijs. In totaal behandelt de bijbel duizenden jaren geschiedenis, en al het materiaal houdt verband met Gods voornemen en hoe het gerealiseerd zal worden. Het is indrukwekkend hoe alle delen van de bijbel met elkaar overeenstemmen, maar dat is ook wat we van een boek van God zouden verwachten.
De bijbel is wetenschappelijk nauwkeurig. Er staat zelfs informatie in die haar tijd ver vooruit was. In het boek Leviticus staan bijvoorbeeld wetten voor het oude Israël over quarantaine en hygiëne, terwijl de volken om hen heen nog niets over dat soort dingen wisten. In een tijd dat mensen onjuiste ideeën hadden over de vorm van de aarde, zei de bijbel dat de aarde rond was, een bol (Jesaja 40:22). De bijbel zei nauwkeurig dat de aarde ’aan niets hangt’ (Job 26:7). Nu is de bijbel natuurlijk geen wetenschappelijk leerboek. Maar als er over wetenschappelijke dingen gesproken wordt, is de bijbel nauwkeurig.
De bijbel is ook nauwkeurig en betrouwbaar als het om historische feiten gaat. De verslagen zijn heel specifiek. Zo wordt in sommige gevallen niet alleen de naam van een persoon vermeld, maar ook zijn afstamming. Geschiedschrijvers spraken over het algemeen niet over de nederlagen van hun eigen volk, maar de bijbelschrijvers waren eerlijk en vermeldden zelfs hun eigen fouten en die van hun volk. In het bijbelboek Numeri geeft de schrijver Mozes bijvoorbeeld toe dat hij een ernstige fout had gemaakt waarvoor hij zwaar gestraft werd (Numeri 20:2-12). Zo’n eerlijkheid komt in andere historische verslagen niet vaak voor, maar in de bijbel wel, omdat het een boek van God is.

Wat ik hiermee zeggen wil is dat er zonder kennis van een door een hogere macht getroffen voorziening geen hoop bestaat voor de toekomst. Salomo noemde de uitzichtloze situatie waarin de mens zonder ingrijpen van God verkeert, „de grootste ijdelheid! . . . Alles is ijdelheid.” Pr 12:8; 9:2, 3.

Sophia
http://www.jw.org/nl/video-waarom-bijbel-onderzoeken/
Beste Sophie, ik geloof wel in God, maar niet in de bijbelse God en Duivel, die menselijke projecties zijn van goed & kwaad! vr gr Co.
Beste Sophie, met respect wat jij over en van de bijbel geloofd, hoeft nog niet waarheid te zijn. Alles wat in de bijbel staat (ook jullie Nieuwe Veertaling, is gebaseerd op inzichten, gedachten en ervaringen in de omstandigheden van de tijd (OT 4.000 jaar geleden NT 2000 jaar geleden) Verificatie van feitenm, gebeurtenissen, ervaringen en omstandigheden kan niet gegeven worden. Zodat enige relativering van wat jij allemaal van je 11 geestelijke leiders v/h Wachttorengenootschap op z'n plaats is. De Goddelijke communicatie verloopt immers (meestal) heel anders dan de menselijke (spreken, luistere,, schrijven en lezen). God bedient zich van spirituele communicatie: gevoel, ervaring, gedachten. Jij ik, en vele anderen negeren deze communicatie (boodschappen) en daarom is er oorlog, conflict, spanning tussen mensen. Wanneer wij de Goddelijke communicatie: meestal zonder woorden (ook die van de bijbelwoorden) zouden toelaten in ons leven dan krijgen we betere en hoger bewust-zijn en ontstaat vrede en gerechtigheid in een wereld in harmonie met GOD= intrinsiek, zelfregulerend natuurbeginsel. En gelukkig heeft God geen menselijke wil, en hoeven we niet bang te zijn voor een niet bestaande anti-God (Satamn/Duivel (wat het kwaad is in de mens, zonder van buitenaf! vr groet Co (Meijer46) ps Ik zal er in mijn 2e boek Ín de Geest van God'over een weg naar spiritueel leven dieper op ingaan. Wij beiden echter geloven in een nieuwe betere wereld...!
Beste Sophie, Debijbel leert jou en mij dat je solidair moet zijn met onderdrukten. en dus is weglopen voor verantwoordelijkheid niet alleen laf, maar ook onverantwoordelijk. En dat zijn met name pascifisten en Jehovah;s Getuigen onder het mom en dekmantel 'neutraliteitspolitiek. Maar in tijden van oorlog moet je kiezen om vrede terug te brengen in de wereld. En overgiens Jehovah en Satan zijn projecties van gedachten over God, die Spirituele Geest'is, de bron van dynamische energie(en). Co Meijer Meijer46 op plazila.
Beste Co,

Jij denkt dat God en Satan niet echt bestaan, maar de gedachten of verzinsels van mensen zijn,
Ik kan niet anders dan de Bijbel gebruiken omdat ik ervan overtuigd ben dat er wel een God bestaat en dat Satan de Duivel echt hier over de aarde rond gaat en heel voorzichtig roert in die grote pot met mensen door hen op een listige wijze te misleiden zodat het lijkt alsof het allemaal goed wat ze doen, ook wat betreft oorlogvoering. Hij verdraait alles zo alsof God het er mee eens is dat er oorlog gevoerd word tussen verschillende landen, maar niets is minder waar. Veel landen beweren de steun van God te hebben. In de Amerikaanse eed van trouw wordt bijvoorbeeld gesteld dat de VS „één natie onder God” is, en op de munten en bankbiljetten van het land staat „In God We Trust” (Op God vertrouwen wij).

Sommigen zeggen dat God zich totaal niet voor mensen interesseert en dat we ons zelf maarmoeten regeren.
Anderen zeggen dat God via regeringen werkt, en dat hij hun pogingen om de wereld te veranderen kan ondersteunen.
Als de eerste uitspraak waar is, zouden we ons in een uitzichtloze situatie bevinden. Als de tweede uitspraak waar is, moeten we ons afvragen: Kiest God partij voor één land? Als twee landen met elkaar in oorlog zijn en beide zijden vurig om de overwinning bidden, welke kant kiest God dan? Of zou het kunnen zijn dat God helemaal geen partij kiest?

De mens is niet gemaakt om zichzelf te regeren. De Bijbel zegt: „Het staat niet aan een man die wandelt, zelfs maar zijn schrede te richten” (Jeremia 10:23). De geschiedenis toont aan dat die uitspraak waar is. Menselijke bestuurders hebben geen betere wereld tot stand gebracht, zelfs als ze mooie idealen en de beste bedoelingen hadden. In plaats daarvan heeft de ene mens over de andere mens geheerst tot diens nadeel (Prediker 8:9).

De oorlogen, misdaad, wreedheid, onderdrukking, oneerlijkheid en immoraliteit die in deze tijd hoogtij vieren, getuigen van de invloed van Satans de Duivel, en niet die van God. In deze wereld draait alles om macht en aanzien. Als God niet ingrijpt, zal daar nooit een einde aan komen. Het was de bedoeling van God dat de mensen op deze aarde als één volk samen zouden leven. Maar door die ene afvallige engel die “de God van deze wereld” genoemd word is dat niet meer het geval. Hij gaat op een subtiele manier tewerk zodat de meeste mensen niet in de gaten hebben dat ze misleid worden, zo ook met het idee van oorlogvoering, je land verdedigen. Het hoort niet zo te zijn. Ik kan niet mijn geloofsbroeders doden omdat die toevallig in het land wonen waar we mee in oorlog zijn. Wat onnodig! Waarom? Waarom zijn er grenzen.
Als iedereen zo zou denken als jij dan zal er altijd verdeeldheid blijven. Geen vooruitzicht op een beter leven!!
Ik zou wel eens willen weten wat volgens jou de oplossing is. Kunnen de wereldregeringen wel vrede brengen?
Komt er een tijd dat de mensen niet meer ziek worden en sterven, dat er daarom geen verdriet meer is?
Als er geen God is, wie zal er dan voor zorgen dat deze aarde niet meer vervuild word.

Ik kan zoveel problemen opnoemen die de mensen angstig maken zoals
Overvallen, seksuele intimidatie, opstand tegen de regeringen en dan te bedenken de natuurrampen en ga zo maar door….

Zolang het goed met ons gaat denken wij daar niet over na, maar wat hebben mensen die in oorlogslanden wonen voor een vooruitzicht. Meevechten is geen optie, alleen maar meer verdriet. En wat is er opgelost als ze wel meevechten? Leven ze daarna dan in vrede en geluk?
Dat zal nooit gebeuren zolang er mensen aan de macht zijn. Niet in deze wereld!

Ik word angstig van de gedachte wij aan ons lot overgelaten worden, dat het heel normaal is dat als het goed met ons gaat we maar 70 of 80 jaar oud worden, en dat het niet anders zal worden.
De mens is niet gemaakt om zichzelf te regeren. De Bijbel zegt: „Het staat niet aan een man die wandelt, zelfs maar zijn schrede te richten” (Jeremia 10:23). De geschiedenis toont aan dat die uitspraak waar is. Menselijke bestuurders hebben geen betere wereld tot stand gebracht, zelfs als ze mooie idealen en de beste bedoelingen hadden. In plaats daarvan heeft de ene mens over de andere mens geheerst tot diens nadeel (Prediker 8:9).

Alleen mensen die op God vertrouwen kunnen nu al gelukkiger zijn, ze zijn bevrijd van de angst dat er geen oplossing is. Wat ben ik blij dat ik weet dat God het niet zolang zo door laat gaan.

De apostel Johannes zei in 1 Johannes 5:19 : Wij weten dat wij uit God voortspruiten, maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze”. Deze woorden gelden ook voor Gods volk in deze tijd.

Sophia
Beste Co,

Jij denkt dat God en Satan niet echt bestaan, maar de gedachten of verzinsels van mensen zijn,
Ik kan niet anders dan de Bijbel gebruiken omdat ik ervan overtuigd ben dat er wel een God bestaat en dat Satan de Duivel echt hier over de aarde rond gaat en heel voorzichtig roert in die grote pot met mensen door hen op een listige wijze te misleiden zodat het lijkt alsof het allemaal goed wat ze doen, ook wat betreft oorlogvoering. Hij verdraait alles zo alsof God het er mee eens is dat er oorlog gevoerd word tussen verschillende landen, maar niets is minder waar. Veel landen beweren de steun van God te hebben. In de Amerikaanse eed van trouw wordt bijvoorbeeld gesteld dat de VS „één natie onder God” is, en op de munten en bankbiljetten van het land staat „In God We Trust” (Op God vertrouwen wij).

Sommigen zeggen dat God zich totaal niet voor mensen interesseert en dat we ons zelf maarmoeten regeren.
Anderen zeggen dat God via regeringen werkt, en dat hij hun pogingen om de wereld te veranderen kan ondersteunen.
Als de eerste uitspraak waar is, zouden we ons in een uitzichtloze situatie bevinden. Als de tweede uitspraak waar is, moeten we ons afvragen: Kiest God partij voor één land? Als twee landen met elkaar in oorlog zijn en beide zijden vurig om de overwinning bidden, welke kant kiest God dan? Of zou het kunnen zijn dat God helemaal geen partij kiest?

De mens is niet gemaakt om zichzelf te regeren. De Bijbel zegt: „Het staat niet aan een man die wandelt, zelfs maar zijn schrede te richten” (Jeremia 10:23). De geschiedenis toont aan dat die uitspraak waar is. Menselijke bestuurders hebben geen betere wereld tot stand gebracht, zelfs als ze mooie idealen en de beste bedoelingen hadden. In plaats daarvan heeft de ene mens over de andere mens geheerst tot diens nadeel (Prediker 8:9).

De oorlogen, misdaad, wreedheid, onderdrukking, oneerlijkheid en immoraliteit die in deze tijd hoogtij vieren, getuigen van de invloed van Satans de Duivel, en niet die van God. In deze wereld draait alles om macht en aanzien. Als God niet ingrijpt, zal daar nooit een einde aan komen. Het was de bedoeling van God dat de mensen op deze aarde als één volk samen zouden leven. Maar door die ene afvallige engel die “de God van deze wereld” genoemd word is dat niet meer het geval. Hij gaat op een subtiele manier tewerk zodat de meeste mensen niet in de gaten hebben dat ze misleid worden, zo ook met het idee van oorlogvoering, je land verdedigen. Het hoort niet zo te zijn. Ik kan niet mijn geloofsbroeders doden omdat die toevallig in het land wonen waar we mee in oorlog zijn. Wat onnodig! Waarom? Waarom zijn er grenzen.
Als iedereen zo zou denken als jij dan zal er altijd verdeeldheid blijven. Geen vooruitzicht op een beter leven!!
Ik zou wel eens willen weten wat volgens jou de oplossing is. Kunnen de wereldregeringen wel vrede brengen?
Komt er een tijd dat de mensen niet meer ziek worden en sterven, dat er daarom geen verdriet meer is?
Als er geen God is, wie zal er dan voor zorgen dat deze aarde niet meer vervuild word.

Ik kan zoveel problemen opnoemen die de mensen angstig maken zoals
Overvallen, seksuele intimidatie, opstand tegen de regeringen en dan te bedenken de natuurrampen en ga zo maar door….

Zolang het goed met ons gaat denken wij daar niet over na, maar wat hebben mensen die in oorlogslanden wonen voor een vooruitzicht. Meevechten is geen optie, alleen maar meer verdriet. En wat is er opgelost als ze wel meevechten? Leven ze daarna dan in vrede en geluk?
Dat zal nooit gebeuren zolang er mensen aan de macht zijn. Niet in deze wereld!

Ik word angstig van de gedachte wij aan ons lot overgelaten worden, dat het heel normaal is dat als het goed met ons gaat we maar 70 of 80 jaar oud worden, en dat het niet anders zal worden.
De mens is niet gemaakt om zichzelf te regeren. De Bijbel zegt: „Het staat niet aan een man die wandelt, zelfs maar zijn schrede te richten” (Jeremia 10:23). De geschiedenis toont aan dat die uitspraak waar is. Menselijke bestuurders hebben geen betere wereld tot stand gebracht, zelfs als ze mooie idealen en de beste bedoelingen hadden. In plaats daarvan heeft de ene mens over de andere mens geheerst tot diens nadeel (Prediker 8:9).

Alleen mensen die op God vertrouwen kunnen nu al gelukkiger zijn, ze zijn bevrijd van de angst dat er geen oplossing is. Wat ben ik blij dat ik weet dat God het niet zolang zo door laat gaan.

De apostel Johannes zei in 1 Johannes 5:19 : Wij weten dat wij uit God voortspruiten, maar de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze”. Deze woorden gelden ook voor Gods volk in deze tijd.

Sophia