Public

Wat 11 nieuwe politieke partijen ons beloven (deel 2: - Democratisch Politiek Keerpunt DPK – 50plus – Liberaal Democratische Partij Libdem – Anti Europa Partij)

P1eter > Politiek en economie

Zoals bekend hebben er naast de gevestigde 10 partijen maar liefst 40 nieuwe partijen zich bij de Kiesraad ingeschreven.

Daarvan doen er nu uiteindelijk 11 aan de verkiezingen mee, waarvan 8 landelijk. Twee partijen doen in 19 van de 20 kieskringen mee (de nrs. 19 en 20 van de lijst) en één partij doet in slechts één kieskring mee: de nr. 21 van de lijst. 

                             c3dfa61074caf04bcdf6c9b5535999ea.jpg

In een eerder artikel

heb ik uiteengezet waarom het de meeste nieuwe partijen niet gelukt is om toch mee te doen.

 

versnippering

Ik denk dat het goed is dat het aantal politieke partijen dat aan de verkiezingen mee doet, in ieder geval is teruggebracht van 50 naar 21. Dat is nog steeds een respectabel aantal, de versnippering is nog steeds enorm.

We hadden al 10 partijen, een hoogtepunt binnen Europa, en het wordt er zo voor de kiezer allemaal niet overzichtelijker op.
 

wat bieden de nieuwe partijen ons?

Op een enkeling na zijn de nieuwe partijen niet of nauwelijks in de publiciteit geweest. Het leek me daarom goed om voor de geïnteresseerden hier toch wat informatie te verzamelen. Het viel nog niet mee om dat kort en bondig te doen, omdat de websites van de nieuwelingen (één heeft er helemaal geen website) over het algemeen een enorme hoeveelheid informatie bevatten, maar een goede samenvatting van standpunten en partijprogramma ontbreekt over het algemeen.

Ook informatie over de partijleiders is er niet of nauwelijks, dus ik noem ze alleen en laat ze ook zien.
Ik heb geprobeerd die informatie zo kort mogelijk weer te geven zonder daar een persoonlijk oordeel aan toe te voegen. De vraag is of deze partijen alleen onderbuikgevoelens verkondigen (zoals Edwin-Bruinooge dat op Plazilla treffend verwoordt), of dat er ook constructieve nieuwe ideeën aan de orde komen.

Ik zou zeggen: oordeelt u zelf.

In het eerste deel van deze serie heb ik informatie gegeven over de lijstnummers 11 t/m 14. In dit tweede artikel een overzicht van de programma’s van de lijstnummers 15 t/m 18. De overige partijen volgen in de deel 3 van deze serie, waarin ik ook probeer de programma’s kort samen te vatten. Daarbij zal ik ook ingaan op de mogelijke gevolgen van de versnippering voor de uitslag van de verkiezingen.


 

Lijst 15 - Democratisch Politiek Keerpunt (DPK): het keerpunt naar de toekomst


bd0b1d22463299920c46bb685ef547a3.jpg

Lijsttrekker: Hero Brinkman

6617fc589da2a199a6c50626c29eb826.jpg

Het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) is de nieuwe naam, die ontstaan is na de samenvoeging van Trots op Nederland (Trots) en de Onafhankelijke Burger Partij (OBP).
DPK zegt voor zelfredzaamheid te staan, met de overheid als vangnet. Dat heeft men vertaald in de volgende keerpunten.

1: meer werkgelegenheid
Ten eerste moet ondernemen eenvoudiger worden met minder regels. Om ondernemen weer aantrekkelijk te maken moet de ondernemer in de eerste jaren slechts 5% winstbelasting betalen. Ook gemeenten moeten het ondernemersklimaat verbeteren door ondernemers vrij te stellen van lokale lasten in de eerste 3 jaar.
De leerplicht kan verlaagd worden naar 16 jaar, mits er vervolg is in het leerlingwezen om een vak te leren in de praktijk.

2: betere veiligheid
Veiligheid is een kerntaak van de overheid en dat moet zo blijven. wil dat het politieapparaat grondig herzien wordt. Dat kan door het invoeren van een Nationale Politie met gekozen politiechef, maar ook door de burger te betrekken bij de opsporing.
Ook het gevangeniswezen moet drastisch herzien worden. Langgestrafte gevangenen kunnen veel goedkoper in bijv. Oost-Europa worden ondergebracht. De landmacht zal moeten worden afgeslankt. Verregaande samenwerking met de Duitse landmacht ligt voor de hand.

3: efficiëntere gezondheidszorg
Weer terug naar de verzorging thuis door mantelzorgers en vrijwilligers door hen een vergoeding te geven. Daarom de bouw of verbouw van Generatiewoningen stimuleren.
Verder de gezondheidszorg grondig reorganiseren door forse besparing op bestuurslagen.

4: anders bezuinigen
Er zal fors bezuinigd moeten worden op overheid, subsidies en ook op ontwikkelingshulp, die weer op vrijwillige basis gedaan moet gaan worden.
De herverdeling van geldstromen via Brussel moet herzien worden.

5: sterkere economie
Niet meer potverteren, maar zelf ons uit het dal werken. Binnen 5 jaar naar begrotingsevenwicht.
Ook het dubbel belasten van de burger moet afgeschaft worden, zoals successie- en schenkingsrechten.

6: herstel woningmarkt
De huidige impasse doorbreken door de banken te dwingen de restschuld van de vorige woning mee te financieren in de hypotheek van de nieuwe woning.
Bovendien het gedwongen veilen van woningen herzien en een herinvoering van de beëdigde makelaar, zo lang de tarieven hierdoor niet omhoog gaan.

7: klantgerichte gemeente
Door meer bijeenkomsten te organiseren op lokaal niveau en op die manier de inwoners weer te betrekken bij de gemeente. Wen gekozen burgemeester en een gekozen politiechef.
De gemeentes moeten uniforme tarieven krijgen voor alle diensten die op nationaal niveau worden ingevoerd zoals paspoorten en rijbewijzen. Bovendien is DPK voorstander van een burka verbod in de openbare ruimte omdat het niet alleen vrouwonterend is maar ook met veiligheidsrisico’s heeft te maken. De wietmarkt kan worden geliberaliseerd.

8: Kritisch op Europa
De enige manier om absolute begrotingsdiscipline af te dwingen is dat de zuidelijke staten onder curatele worden gesteld, er zal duidelijkheid moeten komen over de garanties in de vorm van onderpand. De neuro, splitsing monetaire unie in een sterke en zwakke munt moet onderzocht worden.
Er moet democratische transparantie komen met direct gekozen bestuurders. Om dit te bereiken wil de DPK het Europees verdrag openbreken en zo een keerpunt in Europa bewerkstelligen.

9: Prestatie Onderwijs
Herinvoering van leerlingwezen, verlaging van leerplicht en verplichte omscholing. De kwaliteit van het onderwijs moet weer centraal komen te staan. Dat is mogelijk door prestatiebeloning in te voeren, zowel voor leerlingen als voor scholen.
Bovendien moet de conciërge weer in ere worden hersteld en met aanleunwoning bij de school wonen.

10: nieuwe energie
Afhankelijkheid van buitenlandse olie drastisch verminderen. Windmolens zijn duur en onrendabel, daarom tegen het gebruik van windmolens met overheidssubsidie.
Zonnepanelen zijn een serieus alternatief op basis van renteloze leningen in plaats van het verstrekken van subsidies.

11: Nederlandse natuur
Grote natuurgebieden handhaven en efficiënter beheren. De doelmatigheid van de parken moet worden herzien met de nadruk op recreatie en educatie.
Vervuilers moeten stevig worden aangepakt. Voor het schoonhouden van parken kunnen mensen met behoud van uitkering worden ingezet, maar bescherming van ons landschap begint bij jezelf.

12: solide infrastructuur
In de spitsuren de rechterrijstrook van de snelwegen uitsluitend voor vrachtwagens bestemmen.
Een dynamisch gebruik van de weg bij een groot verkeersaanbod. Dit kan door meer gebruik van de vluchtstrook, gecontroleerd door matrix borden en wegbegeleiding.
Boetes pas bij 10% overschrijding van de maximumsnelheid.
De NS en ProRail moeten weer worden samengevoegd en gezamenlijk onder direct toezicht van de overheid worden geplaatst.

 

Lijst 16 - 50PLUS: op de bres voor bijna 3 miljoen ouderen

f73710f7f608545fccb645ea3652a4fb.jpg

Lijsttrekker: Henk Krol

ca55117131765dff0a16cb3a8eca03dd.jpg

Deze partij heeft maar liefst 50 speerpunten, die ik (om objectief te blijven) toch allemaal zo kort mogelijk zal noemen.

1. 8% vakantiegeld voor AOW’ers absolute voorwaarde. De AOW wordt welvaartsvast en gaat gelijk op met de loonontwikkeling.

2. De rekenrente voor pensioenen wordt hersteld op 4%, hetzelfde percentage als de overheid bij de belastinginning rekent.

3. Een coördinerend minister voor Ouderenbeleid is keihard nodig.

4. Met snelheid en kracht wordt de jaarlijkse belastingontduiking van 30 miljard euro aangepakt. Ook de misgelopen BTW en Vennootschapsbelasting van ruim 5 miljard wordt aangepakt.

5. Gemeentelijke en provinciale belastingen worden de komende vier jaar bevroren op straffe van kortingen op het Gemeente- en Provinciefonds.

6. Nieuwe contracten voor hypotheekrente moeten inhouden dat leningen in 30 jaar worden afgelost.

7. Successierechten voor kinderen worden voor erfenissen beneden 250.000 euro afgeschaft.

8. De wachtgeldregeling voor politici wordt aangepast aan wat elders gebruikelijk is. Voor het Europees Parlement worden initiatiefvoorstellen ontwikkeld.

9. Om de economie vlot te trekken dient dit het consumentenvertrouwen bij 50-plussrers met voorrang hersteld te worden.

10. Het deelnemen aan internet door ouderen wordt ook door de overheid gestimuleerd.

11. In navolging van het bedrijfsleven wordt op grond van de vergevorderde automatisering het aantal ambtenaren via natuurlijk verloop en overplaatsingen per jaar met 6% verminderd.

12. Het verminderen van het aantal departementen en het afschaffen van de provincie als bestuurslaag betekent op termijn eveneens minder ambtenaren. Ook op de waterschappen wordt bezuinigd.

13. Geen privatisering waar dat niet in het belang is voor de samenleving.

14. In een tijd dat de werkloosheid stijgt, dient de voorrang van jongeren op de arbeidsmarkt zwaarder te wegen dan het verhogen van de pensioenleeftijd.

15. Voor 50-plussers moeten er meer mogelijkheden komen om aan het werk te blijven of een baan te krijgen.

16. Onderwijs is de belangrijkste motor voor een gezonde economie. Er komt een verplicht vak moderne communicatie (internet, tablet e.d.) en peuters met taalachterstand krijgen extra aandacht op de voorscholen

17. In het algemeen bij het onderwijs: minder administratie, minder managers, minder vergaderen en meer voor de klassen. De kerntaken worden weer centraal gesteld.

18. Meer politie op straat en meer politiebureaus ‘s nachts open om de veiligheid te verbeteren. De rechterlijke macht wordt versterkt en uitgebreid om achterstanden weg te werken.

19. De verplichte, dure en bureaucratische keuring voor automobilisten van 70 jaar (170.000 per jaar), wordt afgeschaft. Alternatieve oplossingen zoals een rijtest bij 75 jaar worden onderzocht.

20. In alle treinen toiletten. Gratis openbaar vervoer buiten de spits, lokaal vervoer met haltes dichtbij woonwijken en niet te ver uit elkaar.

21. Duidelijkere scheiding tussen snel en langzaam verkeer.

22. Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen staat voor ouderen centraal (levensbestendig).

23. Bij renovatie van oude wijken, of het bouwen van nieuwe wijken, krijgt sport op straat letterlijk een belangrijke plek.

24. Eigen risico in de zorg wordt voor de lagere inkomens verlaagd en voor de hogere verhoogd tot een maximale bijdrage. Een zelfde benadering geldt voor de AWBZ.

25. De zorg moet menselijk en betaalbaar zijn. Daarom moeten de 450.000 vrijwilligers en mantelzorgers beter ondersteund worden.

26. Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval. Bevordering van zonne-energie, waterkracht en windenergie

27. Bestaande natuurgebieden worden beschermd. Natuurarme gebieden met name rond en in de steden moeten meer natuur krijgen. De jeugd moet de natuur in zijn directe omgeving hebben.

28. Onnodig dierenleed wordt nadrukkelijk bestreden. Er komt een verbod op onverdoofd ritueel slachten.

29. Nederland handhaaft de ontwikkelingshulp volgens internationale afspraak maar zoekt wel nadrukkelijk garanties voor een juiste besteding.

30. 50PLUS is niet tegen Europa of de euro. Wel is de partij tegen het onbegrensd uitbreiden van het ESM-noodfonds.

31. Nederland moet internetland nummer 1 in de wereld worden. Het digitaal boeken lezen op scholen wordt versneld bevorderd. De openbare bibliotheken gaan het lezen via internet en via de tablet versneld mogelijk maken.

32. Elk voorstel dat een vreedzame regeling voor een veilige Israëlische en een veilige Palestijnse staat naderbij brengt, zal gesteund worden.

33. Het aantal zetels in het Europese Parlement moet worden teruggebracht van 754 naar 435 (Ter vergelijk: dat is hetzelfde aantal als het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden).

34. Het maandelijks heen en weer reizen van het complete Europese Parlement van Brussel naar Straatsburg (afstand 430 km, 700 ambtenaren, 3700 stalen kisten) met een kostenpost van 200 miljoen euro per jaar, wordt bestreden.

35. Nederlandse parlementsleden worden opgeroepen daadwerkelijk de internationale aandacht hierop te vestigen, door de verhuizing naar Straatsburg te boycotten.

36. Het immigratiebeleid is selectief: streng maar rechtvaardig. Nieuwkomers moeten voldoende opleiding en achtergrond hebben om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving.

37. De islam is een godsdienst als alle andere en geeft geen specifieke rechten in het publieke domein. Sharia-rechtspraak zal niet worden toegestaan.

38. Sport en spel kunnen de integratie bevorderen. Er komt een groot nationaal plan om dit voor zowel jongeren als ouderen mogelijk te maken.

39. Na de verkiezingen krijgt de leider van de grootste partij de opdracht een kabinet te formeren.

40. Mensen met een publieke functie met een ministersalaris dienen alle neveninkomsten uit bijbanen in te leveren.

41. De niet door de burgers gekozen en overbodige Eerste Kamer wordt afgeschaft. De Tweede Kamer gaat het beleid weer op hoofdlijnen bepalen en controleren en wordt daarom teruggebracht van 150 naar 100 leden.

42. Als een overheidsdienst bij een aanvraag van een vergunning zich niet houdt aan de geldende behandelingstermijn, wordt die overheid automatisch schadeplichtig.

43. Het wordt mogelijk gemaakt in andere en goedkopere gemeenten bepaalde diensten aan te vragen zoals paspoorten en rijbewijzen om de onredelijke tarieven in bepaalde gemeenten te bestrijden.

44. Op alle departementen, provincies en gemeenten worden doe-commissies ingesteld die binnen een half jaar het aantal regels en bijbehorende formulieren verminderen, vereenvoudigen en inkorten.

45. Belangrijke openbare functies (van de Algemene Rekenkamer tot de Publieke Omroep NPO) moeten voor elke Nederlander via openbare sollicitatieprocedures openstaan en niet alleen voor mensen die lid zijn van een politieke partij.

46. Bewoners van de BES-eilanden moeten niet alleen dezelfde plichten maar ook dezelfde rechten hebben als alle andere Nederlanders. De groeiende onvrede op de eilanden wordt serieus genomen.

47. Ongelijke behandeling van Nederlanders die in het buitenland overwinteren of wonen op het gebied van de zorg of AWBZ wordt tegengegaan.

48. Het Kunduzakkoord wordt afgewezen. Op papier wordt er bezuinigd, maar de partijen nemen er openlijk afstand van. Daarmee is dit akkoord een grote volksverlakkerij geworden.

49. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat betekent dat de zwakste schouders niet getroffen mogen worden door te hoge eigen risico’s, bijdragen in ligdagen en een onontbeerlijk hoortoestel of rollator.

50. Het begrotingstekort moet terug naar 3%. Bovendien zal de noodzakelijke verhoging van het AOW-vakantiegeld naar het wettelijk minimum van 8% netto 450 miljoen extra gaan kosten.

 

17. Liberaal Democratische Partij (LibDem): ruimte voor ondernemerschap en voor een goed sociaal vangnet

c50a17e3f143241f1dacf227903a215a.jpg

Lijsttrekker: Sammy van Tuyll

cca0fb0ad5005a35fa46dd0d28e0111c.jpg

De partij is voor een samenleving waarin het individu en de vrijheid van het individu centraal
staan: de mens moet in staat zijn zelfstandig richting te geven aan zijn eigen leven.

Om het enigszins overzichtelijk te houden en toch een idee te geven van waar de partij voor staat, beperk ik dit lijstje tot 10 standpunten. De overige standpunten worden alleen in hoofdlijnen genoemd; u kunt die eventueel op de website van de partij uitgebreid bekijken.

2. Eurocrisis en economie
a. economische groei is nu de eerste prioriteit; er worden geen bezuinigingsmaatregelen genomen;
b. er komt een Europees toezicht op banken en een evenwichtig stelsel van depositogaranties;
c. begrotingsdiscipline is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de lidstaten;
de Europese begrotingsregels worden herzien;
d. de disciplinerende werking van de kapitaalmarkt wordt zo nodig versterkt;
e. er worden geen Eurobonds uitgegeven;
f. Europa speelt wel een coördinerende rol in het macro-economisch beleid; dat mag
evenwel niet tot dwingende maatregelen leiden.

3. Economische orde, structurele aspecten
a. de basis voor onze welvaart is een goed functionerende markteconomie;
b. alleen privatisering van overheidstaken als die – na grondige analyse – beter door de markt uitgevoerd kunnen worden; marktwerking kan alleen als er ook daadwerkelijk sprake is van een keuze;
c. de railinfrastructuur, de energie/gasdistributienetten, de waterbedrijven en de luchthaven Schiphol moeten derhalve in overheidshanden blijven/komen;
d. regelgeving kwalitatief hoogwaardig en waar het kan minder;
e. kwantitatieve doelstellingen voor regelgeving zijn onzinnig en leiden tot cijferfetisjisme en verkeerde keuzes;
f. bij regelgeving wordt rekening gehouden met het MKB; er komt dus geen wetgeving die voor kleine bedrijven bijna onuitvoerbaar is;
g. evenwicht in de economische structuur; eenzijdig focussen op de kenniseconomie doet geen recht aan het belang van de maakindustrie in Nederland;
h. meer aandacht voor vakmanschap en kwaliteit en dit ook terug zien in de opleidingen en de eisen die aan schoolverlaters worden gesteld.
i. zelfstandig ondernemerschap biedt voor mensen de mogelijkheid om commerciële talenten te ontplooien; stimulering van zelfstandig ondernemerschap moet gericht zijn op het geven van een terugvaloptie, zodat de drempel naar ondernemerschap verlaagd wordt;
j. maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort zowel voor overheid, bedrijfsleven als not-for-profit organisaties een uitgangspunt te zijn voor hun functioneren.
k. toezichthouders die een algemeen belang dienen, worden gefinancierd uit de algemene middelen en niet door een omslag over degenen waarop toezicht wordt gehouden.

4. Onderwijs
a. kwaliteitsverbetering in het onderwijs heeft hoge prioriteit;
b. het management moet in dienst staan van het primaire proces en niet andersom;
c. de leraren vormen het hart van het leerproces; LibDem is daarom voorstander van
het beter belonen van goede leerkrachten.
d. het schoolklimaat moet dusdanig zijn dat er wederzijds respect is tussen leraren,
kinderen en ouders;
e. de overheid moet de kwaliteit van diploma’s waarborgen;
f. de menselijke maat voor de scholen zal leidend moeten zijn, om zo een veilige
leeromgeving te bieden;zo mogelijk de kleinere schaal van onderwijsinstellingen bevorderen.
g. studiefinanciering moet zodanig zijn dat studenten zich op hun studie kunnen concentreren;
h. het extra collegegeld voor een tweede of derde studie wordt afgeschaft;
i. de langstudeerboete wordt met terugwerkende kracht afgeschaft; het teveel betaalde
collegegeld wordt gerestitueerd;
j. het bindend studieadvies wordt versoepeld; afhankelijk van oorzaken van de
studievertraging wordt bij dezelfde onderwijsinstelling een tweede kans geboden;
k. afschaffen loting bij alle studierichtingen; eventuele capaciteitsproblemen oplossen
door vergelijkend toelatingsexamen of na propedeuse;
l. het ook bij universiteiten en hogescholen doorgeschoten marktdenken (student als
consument) wijst LibDem af; het gaat in de eerste plaats om het bijbrengen van
vaardigheden en kennis.

5. Arbeidsmarkt en sociale zekerheid
a. de werkloosheidsuitkeringen voor de eerste drie maanden verhogen;
daarna is de uitkering afhankelijk van de inspanningen en de mogelijkheden om weer
een baan te vinden;
b. met een evenwichtige versoepeling van het ontslagrecht kunnen meer banen gecreëerd worden en zal de dynamiek in de economie toenemen;
c. een actievere en professionele arbeidsmarktbemiddeling bij werkloosheid;
d. voor ZZP’ers worden voorzieningen getroffen waardoor zij sociale zekerheid kunnen
krijgen tegen analoge condities als werknemers;
e. meer banen voor laaggeschoolden, waarmee toch een aanvaardbaar inkomen wordt verdiend; om deze doelstelling te bereiken wordt een vorm van loonkostensubsidie ingevoerd, waardoor werkgevers aangemoedigd worden mensen aan te nemen tegen lage loonkosten.
f. een goede en betaalbare kinderopvang; deze kan niet gratis zijn.

6. Integratie
a. integratiebeleid is gericht op het bevorderen van het wederzijds respect tussen
verschillende culturen;
b. zij die naar Nederland komen met de intentie zich blijvend te vestigen worden geacht
aan het maatschappelijk en economisch verkeer in Nederland deel te nemen; dit
houdt onder meer in het beheersen van de Nederlandse taal; dit uitgangspunt maakt
een integraal onderdeel uit van het sociaal beleid;
c. discriminatie van het individu of groepen van individuen op enigerlei wijze wordt
bestreden.

7. Bestuur
a. bestuurlijke vernieuwing alleen na grondige analyse van de op te lossen problemen
en op basis van een weloverwogen plan;
b. het samenvoegen dan wel herindelen van gemeentes, provincies of waterschappen
vindt pas plaats na een grondige analyse van de op te lossen problemen en de te
verwachten voordelen op basis van een weloverwogen plan;
c. rijkstaken niet nodeloos naar gemeentes of provincies overhevelen;
d. een aantal Rijkstaken die ten onrechte aan de decentrale overheden zijn toegewezen, worden weer door het Rijk uitgevoerd;
e. meer duidelijkheid over de relaties binnen het Koninkrijk.

8. Overheid
a. meer aandacht voor inhoudelijke kennis en continuïteit;
b. kritisch omgaan met het stellen van – doorgaans misplaatste – kwantitatieve
doelstellingen;
c. geen ondoordachte bezuinigingsvoorstellen voor het aantal ambtenaren;
d. grote transparantie in beleid en uitvoering;
e. effectieve klachtenprocedure voor alle overheidshandelingen: iedere overheidsinstelling moet een aanspreekpunt hebben waar burgers met klachten over die overheid naar toe kunnen;
f. beperking aantal bijbaantjes voor politieke ambtsdragers en ambtenaren.

9. Rechtsstaat, justitie en rechterlijke macht
a. meer aandacht voor kwaliteit wetgeving in Tweede Kamer; onder meer wordt er meer
aandacht gegeven aan de adviezen van de Raad van State;
b. versterking van de rechtelijke macht door een betere salariëring van rechters en
officieren van justitie;
c. ook bij de rechterlijke macht geldt dat het management er ten dienste van het primair
proces moet zijn en niet andersom;
d. de recente verhoging van de griffierechten wordt teruggedraaid;
e. gedogen alleen als tijdelijke oplossing: de wet is bepalend voor het beleid.

10. Europa
a. politiek Den Haag heeft te weinig lering getrokken uit het ‘nee’ tegen de Grondwet;
b. Europa blijft zijn huidige basisvorm houden: geen Europese superstaat en geen
federaal Europa;
c. wel dient er met spoed gewerkt te worden aan een betere democratische controle
van de Europese macht;
d. dit vraagt om een herziening van het Verdrag van Lissabon, waarbij het besluitvormingsproces en de controle op de macht aangepast moeten worden aan een Unie van 27 lidstaten;
e. het Europa van de burger realiseren in plaats van het huidige Europa van de lidstaten;
f. eerst een duidelijke visie hierover binnen Nederland bereiken; vervolgens coalities
zoeken met gelijkgestemden in de andere lidstaten;
g. de kwestie van de zetel van het Europees Parlement (Straatsburg/Brussel) en van de
Raad (Brussel/Luxemburg) moet worden opgelost in het kader van een herziening van het vestigingsplaatsenbeleid van de Europese instellingen;
h. de mogelijke toetreding van Turkije brengt een aantal nog onopgeloste problemen
met zich en dient te worden afgewezen.

11. Milieu en energie
12. Verkeer, vervoer
13. Huisvesting
14. Landbouw
15. Cultuur
16. Informatievoorziening
17. Veiligheid, politie
18. Zorg
19. Voeding en genotmiddelen
20. Vergrijzing
21. Buitenlands beleid
22. Burger en overheid, burger en politiek


 

18. Anti Europa Partij: weg met Europa

f96e315781bfa6f014d5d71b5f506f38_medium.

Lijsttrekker: Arnold Reinten

8dd2ee71cb61624e492cb54838553dcb.jpg

Deze partij noemt op haar website alleen de volgende speerpunten.
uit Europa, de Europese Monetaire Unie en de verspilling
uit de Euro, terug naar een betrouwbare munteenheid
de Nederlandse zelfstandigheid weer terug, zelf weer beslissingen nemen
stoppen met de financiering van zwakke EU landen, zonder ooit iets terug te krijgen
vereenvoudiging van het belastingstelsel, toeslagen en aftrekmogelijkheden
verlaging van de belastingdruk, naar een standaardtarief voor iedereen
aantrekken buitenlandse investeerders met gunstige condities
nieuw banenplan presenteren omdat iedereen recht heeft op een betaalde baan
verminderen van de financiële ontwikkelingshulp, alleen noodhulp bij calamiteiten
behoud van koopkracht van gepensioneerden, geen aantasting AOW en pensioenen
zorg moet op hoog niveau blijven en betaalbaar door efficiënter bedrijfsvoering
investeren in onderwijs en wetenschap, kenniseconomie uitbreiden
gebruik van referendums en peilingen onder achterban, naar burger draagvlak


 

wordt vervolgd

In deel 3 het programma van:
Lijst 19 - SOPN: volledige openheid en maximale burgerparticipatie
Lijst 20 - Partij van de Toekomst (PvdT): de maatschappij op positieve wijze veranderen
Lijst 21 - Politieke Partij NXD: terug naar de jaren zeventig en tachtig, naar een stabiele regering
en een samenvatting van de 3 artikelen.

Zie ook deel 1 voor:
Lijst 11 - Piratenpartij: voor een vrije informatiesamenleving
Lijst 12 - Partij voor Mens en Spirit (MenS): politiek gebaseerd op modern spirituele grondslagen
Lijst 13 - Nederland Lokaal: stop verspilling: overheidstaken dicht bij huis en transparant
Lijst 14 - Libertarische Partij (LP): de overheid is het probleem, niet de oplossing
 

27/02/2014 17:19

Reacties (12) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
17/04/2014 20:01
Ben ook blij hiermee want dit scheelt mij een hoop tijd met alles zelf uit te zoeken voor 12 sep. We, een verschil hoor, de 1 heeft 50 punten, dan ander 12 maar of meer nou beter is?
17/04/2014 20:01
Goed artikel en bedankt, maar kiezen moest ik niet meer !
17/04/2014 20:01
ook van mij diepe bewondering voor dit artikel.
duim erbij
17/04/2014 20:01
Knap geschreven, veel werk aan gehad zo te zien. Ik geef zelf niets om politiek dus de informatie is niet geschikt voor mij. :)
17/04/2014 20:01
Jammer, dat zij niet over een vermogen beschikken om goed uit de verf te kunnen komen. De grote partijen hebben dat wel, maar gooien het weg, door alleen maar met hun vingertje te wijzen. Deze mensen zullen het regeren in elk geval serieuzer bekijken dan de huidige, maar goed, ze hebben wel weinig kansen, je artikel is inderdaad goed uitgebreidt, je zou van mij 2 duimen krijgen als dat kon!
17/04/2014 20:01
Ik blijf blij met je informatie, want ik wil graag op de hoogte blijven en zo gaat dat heel gemakkelijk. Veel nieuwe partijen hebben goede ideeën, maar bij één partij haakte ik al bij de naam af. Nederland is geen eiland.
17/04/2014 20:01
In Den Haag wakker? Dat stelletje slaapwandelaars?
Die neem ik niet meer serieus! Op Plazilla, daar ontmoet ik tenminste nog serieuze mensen, mensen met een boodschap, een visie en eigen mening.