Wie is god ?! (7) het nieuwe evangelie van Jacobus UIT TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Monday 10 February 13:40

ffa3e3dca15b804bb1899a95f4fe12b2.jpgad4d0784c31405bc909cc121beb4321d_1395945UIT TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE MAART 2014. Heel veel mensen vragen zich af, wie is nu eigenlijk God.Ook wordt deze vraag vaak geassocieerd met de kwestie wat is de zin van (het) leven. Andere mensen negeren tenminste de eerste vraag. Wie is God, en bestaat God?! Zij verwijzen deze vraag terug naar hen die de stelling poneren namelijk dat God bestaat, en vragen om bewijsvoering. En dat is nu het probleem, want bewijzen zoals de wetenschap die ontdekt in feiten zijn er niet en kan  niemand op Aarde leveren, op geen enkele manier. Dat hoeft ook niet stellen sommige vast overtuigde gelovigen. Want zo stellen zij ook zonder bewijs bestaat God! Maar dat is natuurlijk nog geen bewijs, zelfs niet een (sterke) aanwijzing voor het bestaan van God. En dus blijft het voor deze mensen een kwestie van vertrouwen, van geloof, zonder bewijs! Sommigen gelovigen wijzen op sterke aanwijzingen van het ontwerp van kosmos en leven, de fijne afstemming in het het heelal. Maar ook dat is geen bewijs.

In de theologie, de kerk, de religie, of dat nu Joods/christelijk of Islam is, vertrouwt men op de zogeheten 'heilige boeken', de Thora (Joods Orthodox), de 5 eerste Oud testamentische bijbelboeken, terwijl Christenen naast het Oude testament geloven in het nieuwe testament van de bijbel, vanaf de voorsgeschiedenis, geboorte van ene Jezus van Nazareth, door vele christenen als de Zoon van God beschouwd en soms zelfs en tegenwoordig God als mens op Aarde (Jezus)e814411a984d0e0f0dd027f78bf96ac2.jpg. Vele boeken zijn sinds het nieuwe testament geschreven over het fenomeen Jezus van Nazareth. Maar ook zelfs, ondanks sterke aanwijzingen, is er geen sluitend bewijs voor het ooit op Aarde bestaan van die Jezus, die een missie had namelijk 'de verkondiging van het Koninkrijk van God'zijn hemelse 'vader'waar hij volgens vele Christenen na z'n 'hemelvaart' naar zou zijn opgestegen en hij, zoals zo plechtig in de bijbel, de evangeliën 'gezeten is aan de rechter hand van God de Vader' Niemand heeft echter na de hemelvaart, als deze al werkelijk feitelijk heeft plaatsgevonden van Jezus vernomen. Velen geloven in zijn fysieke terugkeer op Aarde, volgens de Evangeliën bevestigt door 2 mannen in witte kleding,( 2 engelen?!),  die gesignaleerd zouden zijn op de plek waar vele toeschouwers zouden zijn geweest om Jezus te zien opstijgen naar wat wordt genoemd de hemel. En helaas ook deze verhalen zijn door het ontbreken van moderne communicatiemiddelen niet te verifiëren en te bewijzen, dat zij precies zoals is beschreven in de evangeliën (NT) zijn gebeurt. Het blijft ook hier een kwestie van geloof, zonder bewijs.

Wanneer is eigenlijk het geloof in die ene ongeziene, eeuwige God ontstaan? Wel, voor die tijd geloofde de mensheid in veelgodendom, in natuurgoden, zoals Wodan, Donar, e.a. natuurgoden En dat was meer dan 4.000 jaar geleden. En dat betekent dat het Geloof in die ene eeuwige ongeziene en álmachtige'God nog vrij jong is, zo'n 4.000 jaar. Het was voor zover wij nu aannemen ene Abraham8126651394385568b5faf076711bd9f9.jpg, die deze God heeft uitgevonden. Hoe dat is gebeurt weet niemand zeker. Maar dat zou door een droom/visioen kunnen zijn gebeurt. We weten ook niets over de geestestoestand van deze Abraham, de grondlegger van de 3 mono-thëïstische religies, de Joodse, christelijke en islamitische met in totaal meer dan 2 miljard belijdende gelovigen. Een derde van de wereldbevolking gelooft in dezeJHWH (JAHWEH OF JEHOVAH), GOD of ALLAH.

Tot voor kort durfde geen wenkele theoloog ook maar te twijfelen aan het bestaan van deze God. Maar sinds enkele decennia zijn er vrijzinnige theologen opgestaan die min of meer openlijk twijfelen aan het bestaan van de bijbelse God (JAHWEH). Dat dit een heet hangijzer is in christelijke kringen in kerken, mag duidelijk zijn. Want openlijk er voor uit komen en op de preekstoel (of tegenwoordiger voor) het kerkvolk voor te houden, dat de theologie zich wellicht vergist heeft in de vraag of de bijbelse God werkelijk bestaat, kan leiden tot frictie in de kerk en kerkleiding. En dat bleek ook toen in Nederland ineens een vrijzinnige dominee uit de Protestantse Kerk in Nederland met het boek 'Geloven in een God die niet bestaat'op de proppen kwam. Dat boek deed veel stof doen opwaaien en de dominee in kwestie Klaas Hendriksef0aadad8d9296eaa1a7b078d843db922.jpg werd bijna aan de schandpaal bevestigd. Zijn geluk was, de tijdswricht van een zekere geloofstolerantie, en de ruimte voor vrijzinnigheid in z'n eigen kerk de P.K.N. De dominee in kwestie is sinds enige jaren met emeritaat (pensioen in vakjargon) en kan dus niet meer vervolgd worden en nog erger geëxcommuniceerd, zoals dat vroeger gebeurde met dissidente theologen in de kerk. Wel blijft natuurlijk de vraag bestaan is zo'n dominee met dergelijke haaks op het christelijk geloof nog wel geloofwaardig en kan hij zonder problemen blijven functioneren in de kerk waar hij voorganger is. Verschillende gelovigen menen van niet. Anderen gedogen zo'n vrijzinnige dominee. En er zullen er ook zijn (vrijzinnige kerkleden) die zo'n dominee met dergelijke controversiële opvattingen toejuichen in de geloofsgemeenschap.

Als je een willekeurige dominee, pastor of Jehovah's Getuige uf ander lid van welke zich 'christelijk' noemende organisatiec81a207c8a58edbd52b8adf3b776bfdb.jpg vraagt wie God is, krijg je steevast te horen. God is 'GEEST' met aan mensen gerelateerde persoonlijke eigenschappen. God heeft een (menselijke) wil, is rechtvaardig, alziend, alvermogend, almachtig en nog meer van deze en andere kwalificaties. Maar als men vraagt naar bewijzen van zijn bestaan, zijn, want die God waar zij in geloven is een 'man'en dat komt omdat 4.000 jaar geleden de man dominant was in de wereldcultuur.

Tegenwoordig plaatsen steeds meer mensen vragen bij het bestaan van God. Er zijn er die steeds meer zijn gaan twijfelen, door de ervaringen, die zij in hun leven hebben meegemaakt. Ongelukken, rampen, dood en verderf, lijden door ziekte's, ongeneeslijke ziekte's bij hen zelf en hun directe verwanten. En er zijn ook die de bijbel kritisch lezen en ontdekken, dat die God van Abrahm soms liefdevol was, vredelievend, maar even later ook liefdeloos en gewelddadig kon zijn. Voorbeelden te over, vooral in de eerste 2 Oudtestamentische bijbelboeken Genesis en Exodus. Verhalen over de 'zondvloed'het offer dat Abraham van Jahweh God3443df2294df3de6be74ab317ee57754.jpg moest brengen om z'n zoon te offeren ten bewijze van z'n liefde voor Jahweh God, het verhaal van Sodom en Gomorrah,; de Egyptische plagen ten tijde van ballingschap van het volk van Israël, de kruisdood van de enige Zoon van God Jezus Christus, die zo gaat het dogma voor verzoening van de zonden van de mensheid moest sterven aan het kruis op Golgotha. Het is maar een greep uit de verhalen in het Oude testament de Bijbel, die mensen vragen deden opwerpen en of gingen twijfelen aan de goede bedoelingen van de bijbelse God. Velen verloren hun geloof e sterker nog zegden hun lidmaatschap op van hun kerk en of geloofsgenootschap. Anderen traden toe tot hun kerk en of andere geloofsgenootschap. Vooral sinds het verdwijnen van de communistische ideologie van het a-theïsme in het Oostblok, deed mensen besluiten om lid te worden van de kerk, en hun geloof te praktiseren. Ook in andere delen van de wereld zoals in Afrika kwamen nieuwe gelovigen.

In een volgende aflevering ga ik dieper in over de vraag bestaat God?! En wie is dan die God, waar zovelen (ca 2 miljard) in geloven? En waarom geloven ook miljarden niet in het bestaan van JHWH (Jahweh) GOD of Allah. Over het algemeen wordt met Jahweh, God en Allah een en dezelfde God bedoeld. Immers ook Mohammed de profeet van Allah en stichter van de Islam verwijst in z'n helige geschrift 'de Koran'naar personages als Abraham, Jezus van Nazareth, z'n moeder Maria etc.En ik zal proberen een vereniging van opvattingen over het Godsbestaan voor te leggen, omdat ik geloof dat zowel a-theïsten, agnosten en theïsten een deel van de waarheid hebben over de vraag bestaat God of niet!?

Co Meijer (zie ook andere artikelen op Plazilla in 'Teleskoop Magazine'op Plazilla e.a. religieus getinte artikelen en mijn boek in 2002 geschreven en nog te bestellen 2e hands bij BOL.Com 'Geloof in een duurzame wereld ISBN.1dd761c45ea29a0145c867ae89073227.jpg Het nieuwe boek met de voorlopige titel Ín de Geest van God, over een weg naar spiritueel leven'komt dit jaar nog uit!

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.