Vergelijk de Bijbel en het Boek van Mormon 3

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Tuesday 28 January 18:18

    De doop en de Heilige Geest

Bijbel: ‘Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan’ (Johannes 3:5; zie ook Marcus 16:16; Handelingen 2:36–38).

Boek van Mormon: ‘Bekeert u, al gij einden der aarde, en komt tot Mij en laat u dopen in mijn naam, zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt worden geheiligd, zodat gij ten laatsten dage vlekkeloos voor mijn aangezicht kunt staan’ (3 Nephi 27:20; zie ook 2 Nephi 9:23; 31:5–9).

     De Kerk van Jezus Christus in vroegere tijden

De Heer vestigde zijn kerk in Jeruzalem en in Amerika. De Bijbel en het Boek van Mormon getuigen dat Hij zijn volk organiseert en leidt door profeten en apostelen.  

     Profeten

Bijbel: ‘Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten’ (Amos 3:7; zie ook Jeremia 1:7; 7:25).

Boek van Mormon: ‘Door de Geest worden aan de profeten alle dingen bekendgemaakt’ (1 Nephi 22:2; zie ook Jakob 4:4–6).

     De Twaalf

Bijbel: ‘Hij [riep] zijn discipelen tot Zich en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde’ (Lucas 6:13; zie ook Efeziërs 2:19–20; 4:11–14).

Boek van Mormon: ‘Gezegend zijt gij indien gij acht slaat op de woorden van deze twaalf die Ik uit uw midden heb gekozen om u te leren’ (3 Nephi 12:1; zie ook 1 Nephi 11:29).

     Priesterschapsgezag

Bijbel: ‘Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u [geordend], opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven’ (Johannes 15:16 naar KJV; zie ook Matteüs 16:19; Lucas 9:1–2; Hebreeën 5:4).

Boek van Mormon: ‘[Alma ordende] priesters en ouderlingen (…) door zijn handen op te leggen volgens de orde Gods, om de kerk te presideren en erover te waken’ (Alma 6:1; zie ook 2 Nephi 6:2; Moroni 3).

     Dit overzicht is niet volledig. Als onderdeel van uw persoonlijke of gezamenlijke schriftstudie kunt u tekstverwijzingen aan het overzicht toevoegen en naar beginselen zoeken die zowel in het Boek van Mormon als de Bijbel voorkomen. Gebruik daarbij de Gids bij de Schriften of de hulpmiddelen voor online studie op scriptures.lds.org.

          

     Een profeet getuigd

‘In deze tijd waarin de Bijbel wordt geringschat door velen die de filosofieën van de wereld met Bijbelteksten vermengen en zo de ware betekenis ervan tenietdoen, mogen we ons gelukkig prijzen dat onze eeuwige hemelse Vader, die Zich altijd bekommert om het geestelijk welzijn van zijn kinderen, ons een Schriftuurlijke pendant, het Boek van Mormon, heeft gegeven ter verdediging van de waarheden van de Bijbel die de profeten op aanwijzing van de Heer schreven en spraken. Door deze tweede getuige leren we de betekenis van de leringen van de vroegere profeten met meer zekerheid kennen, ja, en die van de Meester zelf en zijn discipelen die zij gedurende hun leven onder de mensen predikten.(President Harold B. Lee (1899–1973), Ye Are the Light of the World (1974), pp. 89, 91.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.