Absolute Rechten

Door Ashleyelema gepubliceerd op Saturday 25 January 23:04

Absolute rechten (8) die op registergoederen gevestigd kunnen zijn:Eigendom
Dit is het meest volledige recht dat een persoon op een zaak kan hebben.
Eigendom geeft een volledig recht , de eigenaar mag binnen de grenzen van de wet alles met zijn zaak doen. Eigendom is een zakelijk recht. Het kan alleen op zaken rusten, niet op rechten. Je kunt eigenaar zijn van een huis, brommer of auto maar niet van een aandeel of een vordering want dit zijn vermogens rechten. Een eigenaar van een vermogensrecht word rechthebbende genoemd. Een eigenaar heeft 4 bevoegdheden:
1. Gebruik
2. Vruchten  (opbrengst)
3. Vervreemden & bezwaren
Je mag het eigendomsrecht overdragen aan een ander. Dit word vervreemden genoemd.
Bezwaren betekend dat je volle eigendom wordt beperkt door een absoluut recht die door u is toegezegd.
4. Revindicatie
Geeft de eigenaar het recht zijn zaak van eenieder op te eisen die deze zaak zonder recht in zijn bezit houdt. Bijvoorbeeld bij diefstal.
Het eigendomsrecht wordt door 2 dingen beperkt namelijk;
- Beperking door wetgeving.
- Misbruik van eigendomsbevoegdheid.
( een eigenaar maakt misbruik van zijn bevoegdheid als hij zijn rechten uitoefent met geen ander doel dan een ander schade toe te brengen)
- BurenrechtErfdienstbaarheid
Het recht van erfdienstbaarheid is altijd verbonden met twee onroerende zaken, die erven worden genoemd. Een heersend erf en een dienend erf. De eigenaar van het heersend erf mag gebruikmaken van het andere erf, het diendend erf. Vaak bestaat de inhoud van de erfdienstbaarheid uit het gebruik van een pad of een weg op het heersend erf of  uit het toelaten dat voor de afwatering van het heersend erf het dienend erf wordt gebruikt.
Een erfdienstbaarheid wordt door een notaris vastgelegd in een akte. Vervolgens wordt deze akte ingeschreven in het Kadaster. Retributie betekend een vergoeding voor de erfdienstbaarheid.

Erfpacht
Erfpacht geeft de pachter het recht om een onroerende zaak ( gebouw of grond) van een ander te houden en te gebruiken. Eigenlijk kun je het zien als een eigenaar zijn, alleen mag je de zaak geen andere bestemming geven. Er blijft weinig eigendomsrecht over voor de eigenaar want het genot en gebruik zijn voor de pachter alleen behoud de eigenaar de zeggenschap wel. Wanneer de eigenaar een andere bestemming aan het gebouw of de grond wil geven kan dit wel. De gemeente doet veel aan erfpacht doordat de zeggenschap enigsinds in hun handen blijft. Mocht de gemeente een snelweg aan willen leggen die precies door dat land moet gaan lopen die iemand pacht dan kan de gemeente het land terug eisen. Erfpacht moet ook worden vastgelegd in het Kadaster door middel van een notariele akte. De duur van de erfpacht wordt ook in de akte vastgelegd. Erfpacht is mogelijk voor bepaalde tijd maar ook voor 'eeuwig'. Wanneer er niet wordt gesproken over de duur en dit niet apart wordt vastgelegd is het voor onbepaalde tijd. Er komt dan alleen een einde aan de erfpacht door opzegging. De vergoeding die er word betaald voor de erfpacht word canon genoemd.


Opstal
Het recht van opstal maakt het mogelijk om in, op of boven de grond van een ander een opstal in eigendom te hebben. Onder opstal verstaat de wet gebouwen, beplantingen of andere dingen die met de grond zijn verbonden. De eigenaar van de grond is normaal gesproken ook de eigenaar van alle dingen die op de grond staan, behalve bij opstal. Er onstaan 2 eigenaren. 1 Eigenaar van de grond en 1 eigenaar van iets op de grond. Wanneer eigendomsrechten van grond & gebouw worden gescheiden noemt men dit ook wel horizontale splitsing van eigendom. Er moet een vestigingsakte worden opsteld en vastgelegd worden in het Kadaster. In deze vestigingsakte staat de retributie ( vergoeding) , duur van de opstal etc.


Appartementsrecht
Wanneer jou eigendom onderdeel vormt van een groot gebouw, bijvoorbeeld een flat in het flatgebouw, is het niet duidelijk van wie de hal, het dak, de grond die bij het gebouw hoort, is. Eigenlijk is iedereen een beetje eigenaar hiervan. Dit wordt appartementsrecht genoemd en staat vastgelegd in een notariele akte in het Kadaster. Wanneer je je eigendom verkoopt dan neemt de koper het appartementsrecht automatisch over.


Vruchtgebruik
Een vruchtgebruiker heeft het recht om goederen van een ander te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Met de vruchten wordt de opbrengst van het goed bedoeld.  Vruchtgebruik komt veel voor in testamenten. Bijvoorbeeld een oude man die weinig of helemaal geen nabestaanden heeft en zijn schoonmaakster graag het huis gunt. Het huis wordt niet van haar, namelijk van de nabestaanden, ze mag alleen wel in het huis wonen. ( van de vruchten genieten). De nabestaanden mogen het huis pas hebben als de schoonmaakster geen gebruik meer maakt van het huis. De vruchtgebruik mag de vruchten ook verhuren en de rente en aflossing innen.

verplichtingen van de vruchtgebruiker zijn de volgende:
- er moet bij het begin een boedelbeschrijving worden opgesteld.
- hij moet de goederen zorgvuldig beheren
- Bij het eindigen van vruchtgebruik moet hij de goederen in goede staat teruggeven aan de eigenaar.

De manier hoe het vruchtgebruik wordt vastgelegd is afhankelijk van het type goed.
Wanneer het gaat om een (onroerend) registergoed ( huis, grond) dan stelt de notaris een vestigingsakte op die word ingeschreven in het Kadaster. Gaat het om een roerend goed dan mag er zelf een onderhandse akte worden opgesteld. De duur voor vruchtgebruik kan alleen voor bepaalde tijd worden aangegaan. Bij overlijden stopt het vruchtgebruik en bij een rechtspersoon mag er slecht 30 jaar gebruik worden gemaakt van de vruchten.


Pand & hypotheek recht
Iemand die geld uitleent (bank, verzekering etc) wil graag de zekerheid hebben dat hij zijn of haar geld terug krijgt. Hier zijn de absolute rechten voor bedoeld. Wanneer de lener zijn lening niet aflost is de geldschieter bevoegd om het goed waarop het pand of hyptheek recht rust te mogen verkopen. Omdat ze separatist zijn kunnen ze ook in geval van faillisement hun rechten uitoefenen. Bovendien hebben ze voorrang boven andere schuldeisers.  Pand & hypotheek recht lijken heel veel op elkaar.
Allereerst een aantal overeenkomsten;
- Beide zijn het absolute beperkte rechten die zekerheid bieden.
- Beide zijn het afhankelijke rechten omdat ze geen zelfstandig leven leiden in het recht. Ze zijn gekoppeld aan een vordering, oftewel lening. Wanneer de vordering wordt afgelost houd het recht van pand en hypotheek op met bestaan.
- Pand & hypotheek behoren tot de overige absolute rechten omdat ze niet alleen op zaken maar ook op alle goederen kunnen rusten. Het recht van hypotheek rust op registergoederen. Het recht van pand op alle goederen bijvoorbeeld een voorraad van een bedrijf of een bedrijfsauto.
- separatist in faillissement
- Er kan zonder toestemming van de eigenaar over worden gegaan tot openbare verkoop. Dit wordt parate executie genoemd.
- Allebei zijn de absolute rechten ondeelbaar. Ze zijn pas afgelost als de gehele vordering is voldaan.

Pandrecht
Een pandverlener is de eigenaar van het pand die omdat hij geld nodig heeft het recht van pand verleend aan de financier. De pandhouder is de financier die geld uitleent onder de voorwaarde dat hij recht van pand krijgt op een zaak of een recht van de geldlener.

Pandrecht kan worden gevestigd op ieder goed dat GEEN registergoed oftewel onroerend goed is.
De volgende regels gelden voor het verkrijgen van een pandrecht:
. Beschikkingsbevoegdheid ( eigenaar)
. Geldige titel (overeenkomst)
. Leveringshandeling ( vestigingshandeling)

Er zijn 4 soorten pandrecht
1. vuistpandrecht
Als het onderpand buiten de macht van de pandverlener ( eigenaar van het pand, die geld leent) wordt gebracht.
2. Bezitloos pandrecht
Het onderpand blijft in de macht van de pandverlener ( eigenaar van het pand, die geld leent). Dit gebeurd als de pandverlener zijn onderpand echt niet kan missen.
3. Openbaar pandrecht
Een vordering op naam.
4. Stil pandrecht
De schuldenaar hoeft niets van de verpanding te weten.

Pandrecht kan beeindigd worden door het aflossen van een lening. Of als het onderpand tenietgaat. Of wanneer de pandhouder zijn recht uitoefent. Als het vuistpand weer in de macht van de pandverlener komt. Door een afstandsverklaring van de pandhouder.


Hypotheek recht

Het recht van hypotheek word toegepast als iemand een huis wil kopen en dit niet kan betalen. Je leent dan geld van de bank in de vorm van een hypotheek. De hypotheek wordt gevestigd op het huis. Wanneer je je lening niet kunt aflossen heeft de bank het recht om je huis te verkopen. Al het geld wat de bank nog tegoed heeft van jou mogen ze van de verkoopopbrengst afhalen. Je kunt ook een hypotheek op je bedrijfspand vestigen.

De volgende bedingen worden veel in een hypotheekakte opgenomen:
- Huurbeding, kan bestaan uit verbod om je huis te verhuren, of dat je eerst toestemming van de bank moet vragen om je huis te mogen verhuren.
- beheerbeding, de bank kan het huis zelf willen beheren.
- ontruimingsbeding, de bank is bevoegd om het huis leeg te halen bij verkoop.
- verzekeringsbeding, voorwaarde dat het huis goed verzekering moet worden tegen brand of tenietgaat.
- niet-veranderbeding, er mogen geen veranderingen worden aangebracht zonder overleg met de bank.

Het recht van hypotheek word beeindigd door:
- Betaling van de lening
- verloren gaan van het goed ( brand)
- afstand van het hypotheekrecht
- zuivering ( als het huis is verkocht, parate executie)


Kenmerken van absolute rechten

Er zijn 2 soorten vermogensrechten namelijk;
Absolute rechten & relatieve vermogensrechten.

Absolute rechten beschrijven de zeggenschap over een bepaald goed.

Relatieve vermogensrechten beschrijven het recht dat een persoon heeft op een prestatie van een andere persoon. Relatieve rechten ontstaan in veel gevallen doordat twee personen een overeenkomst sluiten. Hierdoor ontstaat wederzijds rechten en plichten.
Relatieve rechten worden ook wel verbintenissen genoemd.

Voorbeeld; Aankoop van een auto.
1. De koopovereenkomst zorgt voor relatieve rechten.
Verhouding tussen koper & verkoper.
Door de koopovereenkomst ontstaan er rechten en plichten.
2. Door levering onstaat een absoluut recht.
Wanneer de koop eenmaal is gesloten en de koper zijn auto heeft ontvangen ontstaat er een absoluut recht. Verhouding tussen koper en goed ( auto)

Kenmerken van absolute rechten

Derdenwerking
Een absoluut recht geeft zeggenschap over een goed en werkt daarmee ten opzicht van iedereen. Niet alleen tussen koper en verkoper maar ook ten opzichte van derden.

Zaaksgevolg
Relatieve rechten hebben geen zaaksgevolg, want bij een relatief recht heeft een persoon een aanspraak op een prestatie van een andere persoon. Een Absoluut recht heeft wel een zaaksgevolg omdat het recht op het goed is gevestigd en niet op een persoon. Wanneer het goed een nieuwe eigenaar krijgt blijven de gemaakte afspraken gelden.

Prioriteit
Bij absolute rechten geldt dat het ouder recht voor het jonger recht gaat.

Separatisme in faillissement
Het recht van absoluut gerechtigde om zijn recht uit te oefenen buiten een faillissement om.
bijvoorbeeld: Als je je auto hebt uitgeleend aan je vriendin. Je vriendin gaat failliet en er word beslag gelegd op alle bezittingen en schulden die op dat moment bij haar thuis staan, waaronder jou auto. Dan heb jij het recht om je auto terug te krijgen, omdat er op de auto een absoluut recht is gevestigd namelijk jou eigendomsrecht.

Gesloten systeem
Systeem dat inhoudt dat er geen andere absolute rechten kunnen zijn dan de absolute rechten die in de wet worden genoemd.
 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.