Het getuigenis van Parley P. Pratt

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 13 January 09:35

     “President Joseph Smith was lang en goed gebouwd, sterk en actief; met een licht uiterlijk, licht haar, blauwe ogen zeer weinig baardgroei en een persoonlijke uitdrukking die typerend voor hem was. Zijn ogen straalden een natuurlijke, rustige belangstelling uit die, met het aanschouwen, niet vermoeid raakte. De uitdrukking op zijn gezicht was zeer mild, vriendelijk en straalde intelligentie en welwillendheid uit. Het was geheel vrij van alle dwang of gemaakte deftigheid. Hij had een serene en kalme doordringende blik in zijn ogen als of hij tot in het diepst van het menselijk hart wilde doordringen, of dat hij wilde staren in de eeuwigheid of kon doordringen tot in de hemelen waardoor het net leek alsof hij alle werelden kon omvatten. Hij bezat een edele stoutmoedigheid en een onafhankelijk karakter, zijn manieren waren gemakkelijk en familiair, zijn vermaningen waren verschrikkelijk als een leeuw, zijn welwillendheid even ongebonden als de zee, zijn intelligentie universeel en zijn taal was vol originele uitspraken die hem eigen waren en niet gepolijst of bestuurd niet gladgestreken en bijgeschaafd door opleiding maar vloeiend in zijn natuurlijke eenvoud en zeer overvloedig wat betreft onderwerp en wijze van spreken. Hij boeide het gehoor van zijn toehoorders terwijl hij tegelijkertijd tijdens het spreken zijn toehoorders kon amuseren zodat niemand moe werd van het luisteren naar zijn toespraken. Ik weet zelfs van hem dat hij bijeenkomsten van gewillige en nieuwsgierige luisteraars vele uren kon vasthouden te midden van kou of zonneschijn, regen of wind terwijl ze het ene moment lachten en het andere moment hun tranen niet konden bedwingen. Zelfs zijn meest verbitterde vijanden waren in het algemeen, wanneer hij eenmaal tot hen kon doordringen, overwonnen.

     Ik heb hem gekend toen hij, geketend en omgeven door gewapende (sluip)moordenaars, die hem alle mogelijke beledigingen en beschuldigingen toeriepen, oprees, majestueus als een zoon van God, en hen in de naam van Jezus Christus bestrafte, totdat zij voor hem sidderde, hun wapens lieten vallen, op hun knieën om vergeving smeekten en ophielden met hun beschuldigingen.

     Ik heb rechters aanschouwd in de gerechtshoven van Engeland, gekleed in de gewaden van hun ambt, met de aangeklaagde boosdoener voor zich, terwijl er over hun leven werd beslist. Ik was aanwezig in het congres, op plechtige wijze bijeenvergaderd, voor het uitvaardigen van wetten. Ik heb mij getracht een denkbeeld te vormen van koningen en hun hofhouding, van tronen en kronen en van keizers die tezamen gekomen waren om over het lot  van natiën te beslissen, maar ware majesteit heb ik slechts eenmaal aanschouwd en wel in ketenen, te middernacht in een kerker in een gehucht in Missouri.  

     …. Zijn werken zullen zonder einde voortduren en talloze miljoenen, nu nog ongeboren, zullen zijn naam met eer vermelden, als een edel werktuig  in de handen van God, die gedurende zijn korte en jeugdige loopbaan, het fundament legde van het koninkrijk waarover Daniël de profeet , sprak….” (Parley P. Pratt “Autobiography of Parley Parker Pratt”, Blz. 45-46, 209-211.) Tot zover het getuigenis van Parley P. Pratt.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dag Sophia,
Ik weet dat je 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' op twee verschillende manieren kan onderzoeken namelijk intern en extern. Ik heb hem intern onderzocht en alles wat ze mij leerde heb ik in mijn hart afgewogen. Ik ben toen tegen een wolk van liefde aangelopen die zijn weerga niet kent. Ik heb het aangenomen en ik ga ervoor wat aan mijn zilla's is te zien en is te voelen.
Later ben ik op verschillende situaties gewezen, erger nog dan die onschuldige situaties waar jij over schrijft en ben de gekste dingen over genoemde kerk tegen gekomen, dingen die met mijn interne gevoel en getuigenis niet te bevatten zijn. In ieder geval brengt dat externe onderzoek mij in een situatie die ik volledig afwijs. Het kan namelijk in combinatie met mijn getuigenis en mijn contact met de Heilige Geest niet kloppen. De genoemde kerk beweerd namelijk dat zij juist die dingen rechtzet die in het verleden verloren zijn gegaan en in contact met de Heilige Geest voelt dit zo goed, eerlijk en kloppend dat ik al die externe aangelegenheden gewoon aan mijn laars lap.
Er is geprofeteerd dat Joseph Smith zowel ten goede als ten kwade overal bekend zou worden en ik kies voor het goede dat door hem is voortgebracht en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.
Volgens mij ben ik de enige die de moeite neemt om te reageren op jou zillaâ??s
Ik ben gewoon nieuwsgierig hoe het komt dat jij zo vol lof kan zijn over een religie die zegt dat de Bijbel een boek van God is en dan toch zoveel tegenstrijdigheden heeft met het boek van Mormon. Ik ben er van overtuigd dat jij oprecht geloofd en oprecht mensen wilt helpen, maar ik vraag mij af of jij wel op de juiste weg zit.
Zoals je zal merken heb ik wat onderzoek gedaan naar tegenstrijdigheden.
Hier een paar voorbeelden;
Boek van Mormon: God-Vader van alle Goden, heeft een lichaam van vlees en beenderen. â?? Leer en Verbonden 130:22.
Bijbel: God is een Geest, en wie hem aanbidden, moeten hem met geest en waarheid aanbidden.â? Johannes 4:24
Bijbel: Hoewel de exacte ligging onbekend is, bevond de hof van Eden zich waarschijnlijk in de streek Mesopotamië bij de rivier de Eufraat. â?? Genesis 2:11-14.
Leer en Verbonden: Hof van Eden bevond zich in Jackson County (Missouri, VS). â?? Leer en Verbonden 57, zoals uitgelegd door president J. F. Smith.
Bijbel: De ziel sterft. â?? Ezechiël 18:4; Handelingen 3:23.
Boek van Mormon: â??De geest kon nimmer sterven.â?? â?? Alma 42:9.
Bijbel: Jezus werd geboren in Bethlehem. â?? Mattheüs 2:1-6.
Boek van Mormon: Jezus zou in Jeruzalem geboren worden. â?? Alma 7:10.
Bijbel: Jezus werd verwekt door heilige geest. â?? Mattheüs 1:20.
Journal of Discourses: Jezus werd niet verwekt door heilige geest. Hij werd in het vlees verwekt doordat Adam gemeenschap had met Maria. â?? Journal of Discourses, Deel I, blz. 50, 51.
Bijbel: Nieuwe Jeruzalem zal in de hemel zijn. â?? Openbaring 21:2.
Boek van Mormon: Nieuwe Jeruzalem, aards, zal gebouwd worden door mensen in Missouri (VS). â?? 3 Nephi 21:23, 24; Leer en Verbonden 84:3, 4.
Bijbel: Schrijvers van de bijbel werden geïnspireerd om Gods gedachten neer te schrijven. â?? 2 Petrus 1:20, 21.
Boek van Mormon: Van de profeten ervan wordt gezegd dat zij zich bij het schrijven door hun eigen kennis lieten leiden. â?? 1 Nephi 1:2, 3; Jakob 7:26.
Bijbel: De Mozaïsche wet, met inbegrip van het heffen van tienden, eindigde met de dood van Jezus. Bijdragen moeten vrijwillig zijn, niet onder dwang. â?? 2 Korinthiërs 9:7; Galaten 3:10-13, 24, 25; Efeziërs 2:15.
Leer en Verbonden: â??Voorwaar, het is . . . een tijd voor het heffen van tienden van Mijn volk; want hij, die tienden heeft gegeven, zal niet worden verbrand bij Zijn komst.â? â?? Leer en Verbonden 64:23.
Volgens het geloof van de Mormonen kan een mens door strikte gehoorzaamheid een god worden, een schepper zoals God. Een verklaring Joseph Smith: â??God zelf was eens zoals wij nu zijn, en is een verhoogde Mens, en zit op een troon in gindse hemelenâ?,. â??Gij moet leren zelf Goden te zijn, . . . net als alle Goden voor u hebben gedaan.â? De mormoonse profeet Lorenzo Snow zei: â??Zoals de mens nu is, was God eens; zoals God nu is, kan de mens worden.â?
De enige keer dat dit in de Bijbel aangehaald werd , was de loze belofte van Satan de Duivel in de hof van Eden (Genesis 3:5).
En dan wat er gezegd word over Adam en Eva:
Het Boek van Mormon zegt dat als de vroegere geesten Adam en Eva zondeloos waren gebleven, zij â?? eenzaam in hun paradijs â?? geen kinderen en geen vreugde zouden hebben gehad. De versie die dat boek geeft van de zonde van het eerste gehuwde paar had dus te maken met geslachtsgemeenschap en het baren van kinderen. â??Adam viel, opdat de mensen mochten zijn; en de mensen zijn, opdat zij vreugde mogen hebbenâ? (2 Nephi 2:22, 23, 25). Geesten in de hemel wachten dus naar wordt gezegd op een kans om op een zondige aarde te leven â?? een noodzakelijke stap in de richting van vervolmaking en godheid. Het mormoonse tijdschrift Ensign zegt erover: â??Wij bezien wat Adam en Eva deden met grote waardering in plaats van met minachting.â?
Ik vind dit onvoorstelbaar!
Ook heb ik nog een artikel gevonden over het boek: Parel van Grote Waarde: Dit boek bevat Joseph Smiths herzieningen van het bijbelboek Genesis, het 24ste hoofdstuk van Mattheüs en Smiths persoonlijke geschiedenis. Het bevat ook Smiths vertaling van een papyrus die hij in 1835 kocht. Hij verklaarde dat het door Abraham zelf geschreven was en dat hij daarin vertelde hoe een engel hem redde toen een priester hem op een altaar probeerde te offeren. De papyrus werd in 1967 weer gelokaliseerd en door een aantal egyptologen onderzocht. Zij kwamen tot de bevinding, aldus één verslag, dat â??nog geen woord van Joseph Smiths beweerde vertaling enige overeenkomst had met de inhoud van dit documentâ?. Het bleek het Boek der ademhalingen te zijn, een Egyptisch grafdocument dat aan de doden meegegeven wordt. Smiths originele manuscript laat zien dat hij 136 Engelse woorden gebruikte om de Egyptische hiëroglief voor â??meer (waterplas)â? te vertalen.
Bijbelvertaling van Joseph Smith: In 1830 begon Smith aan een herziening van de King James Version van de bijbel, die hij nooit voltooide. Hij herzag zoâ??n 3400 verzen en voegde veel materiaal toe, met inbegrip van een profetie aan het eind van Genesis over zijn eigen komst als â??een uitgelezen zienerâ?. Aangezien het manuscript in het bezit bleef van Smiths weduwe, die niet Brigham Young volgde, wordt er door de kerk in Salt Lake City zelden uit geciteerd, hoewel het werk als correct wordt aanvaard.
Verdere â??geïnspireerdeâ? leerstellingen: Deze kunnen door de levende profeet van de kerk op ieder moment worden doorgegeven en hebben een zelfde gezag als de bijbel. De King Follett-lezing die in 1844 werd gehouden, is er een voorbeeld van. Smith hield deze begrafenispreek voor ouderling King Follett en verklaarde daarin de leer van de vergoddelijkte mens en vermenselijkte God. Ze komt voor in de Journal of Discourses, een verzameling lezingen door Smith, Young en andere negentiende-eeuwse mormoonse autoriteiten.
Veel mormonen hebben echter diep nagedacht over de strenge woorden van de apostel Paulus in de bijbel in Galaten 1:8 (NBG): â??Maar ook al zouden wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!â?
Mormoonse geleerden leggen uit dat het nieuwe geschrift niet anders is dan wat in de bijbel wordt verkondigd maar dat alleen opheldert en aanvult. â??Er is geen spanning tussen de tweeâ?, schrijft Rex E. Lee, president van de Brigham Young University. â??De bijbel en het Boek van Mormon onderwijzen hetzelfde heilsplan.â?
Als je kijkt naar bovenstaande (en dat zijn er maar een paar die ik er uitgelicht heb), dan spreekt deze meneer Rex E.Lee zichzelf dus tegen en zijn er heel veel tegenstrijdigheden, en toch geloven jullie dat de Bijbel het woord van God is. Ik kan maar een conclusie trekken, en dat is: als ik de geschiedenis van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen bekijk, dan komt dit in zijn geheel niet overeen met de Bijbel.
Sophia