Kunnen wij geloven in een paradijs op aarde?

Door Sophia24 gepubliceerd op Thursday 16 January 16:46

 

Door de hele geschiedenis heen hebben miljoenen mensen geloofd dat ze uiteindelijk de aarde zouden verlaten en naar de hemel zouden gaan. Sommige waren van mening dat het nooit de bedoeling van onze Schepper geweest is dat de aarde onze permanente woonplaats zou zijn. De asceten gingen zelfs nog een stap verder. Volgens velen van hen zijn de aarde en alle stoffelijke dingen slecht, omdat ze echte geestelijke voldoening en een nauwe band met God in de weg staan.

Degenen die zulke ideeën ontwikkelden, waren óf onbewust van wat God over een paradijsaarde had gezegd, óf ze negeerden dit bewust. In deze tijd zijn velen er zelfs niet in geïnteresseerd te onderzoeken wat God onder inspiratie over dit onderwerp in zijn Woord, de bijbel, heeft laten optekenen (2 Timotheüs 3:16, 17). Maar het is verstandiger op Gods Woord te vertrouwen in plaats van theorieën van mensen aan te nemen. (Romeinen 3:4) Het is zelfs heel belangrijk dat we dat doen, omdat de bijbel ons ervoor waarschuwt dat een krachtig maar onzichtbaar slecht wezen mensen geestelijk heeft verblind en nu „de gehele bewoonde aarde misleidt”.  Openbaring 12:9; 2 Korinthiërs 4:4.

Vanwaar de verwarring?

Tegenstrijdige ideeën over de ziel hebben mensen in verwarring gebracht over Gods voornemen met de aarde. Velen geloven dat we een onsterfelijke ziel hebben, die apart van het menselijk lichaam bestaat en na de dood voortleeft. Anderen geloven dat de ziel al bestond voordat het menselijk lichaam werd geschapen. Volgens een naslagwerk was de Griekse filosoof Plato van mening dat de ziel „in het lichaam opgesloten wordt als straf voor de zonden die in de hemel zijn begaan”. Zo zei ook de derde-eeuwse theoloog Origenes dat zielen in de hemel gezondigd hadden voordat ze met een lichaam verenigd werden, en als straf voor hun zonden in dat lichaam op aarde gevangengezet werden. En miljoenen mensen geloven dat de aarde gewoon een soort proefterrein is op de reis van de mens naar de hemel.

Er zijn ook verschillende ideeën over wat er met de ziel gebeurt als iemand sterft. Volgens het boek Geschiedenis der Westerse filosofie ontwikkelden de Egyptenaren de zienswijze dat de zielen van de gestorvenen afdaalden in de onderwereld. Later argumenteerden filosofen dat de zielen van de doden niet in een donkere onderwereld afdaalden maar feitelijk naar een hoger geestenrijk opstegen. De Griekse filosoof Socrates was naar verluidt van mening dat de ziel bij de dood „naar een onzichtbaar gebied vertrekt . . . en de rest van haar bestaan bij de goden doorbrengt”.

Wat zegt de bijbel?

Nergens in Gods geïnspireerde Woord, de bijbel, staat dat mensen een onsterfelijke ziel hebbenAls we het verslag in Genesis 2:7 lezen, daar staat: „Jehovah God ging ertoe over de mens te vormen uit stof van de aardbodem en in zijn neusgaten de levensadem te blazen, en de mens werd een levende ziel.” Dat is duidelijk en ondubbelzinnig. Toen God de eerste mens, Adam, schiep, legde Hij niet een of ander onstoffelijk element in hem. Nee, want de bijbel zegt dat ’de mens een levende ziel werd’. De mens had geen ziel. Hij was een ziel.

Toen God de aarde en de menselijke familie schiep, was het niet zijn bedoeling dat de mens zou sterven. Het was Gods voornemen dat mensen voor eeuwig op aarde zouden leven in paradijselijke omstandigheden. Adam stierf enkel en alleen omdat hij Gods wet niet gehoorzaamde (Genesis 2:8, 15-17; 3:1-6; Jesaja 45:18). Ging de eerste mens toen hij stierf naar een of ander geestenrijk? Nee! Hij — de ziel Adam — keerde terug naar het levenloze stof waaruit hij geschapen was. Genesis 3:17-19.

We hebben allemaal zonde en de dood van onze voorvader Adam geërfd (Romeinen 5:12). Die dood betekent ophouden te bestaan, net als met Adam het geval was (Psalm 146:3, 4). Bovendien worden in geen van de 66 boeken van de bijbel de termen ’onsterfelijk’ of ’eeuwig’ met het woord ’ziel’ in verband gebracht. Integendeel, de bijbel zegt duidelijk dat de ziel — de persoon — sterfelijk is. De ziel sterft. — Prediker 9:5, 10; Ezechiël 18:4.

Hoe zit het met het denkbeeld dat stoffelijke dingen, inclusief de aarde, slecht zijn? Die mening hadden de aanhangers van het manicheïsme, een religieuze beweging die in de derde eeuw in Perzië gesticht werd door ene Mani. The New Encyclopædia Britannica zegt: „Het manicheïsme kwam voort uit het leed dat inherent is aan het mens-zijn.” Mani geloofde dat het „vreemd, ondraaglijk en absoluut slecht” was om mens te zijn. Hij was ook van mening dat de enige manier om aan dat „leed” te ontkomen, was dat de ziel het lichaam ontvluchtte, de aarde verliet en een geestelijk bestaan in een geestenwereld zou bereiken.

In tegenstelling hiermee vertelt de bijbel ons dat in Gods ogen „alles wat hij gemaakt had” toen hij de aarde en de mensen schiep, „zeer goed” was (Genesis 1:31). Er was toen geen barrière tussen de mensen en God. Adam en Eva stonden nauw met God in contact, net zoals de volmaakte man Jezus Christus een vertrouwelijke band met zijn hemelse Vader had. — Mattheüs 3:17.

Als onze eerste ouders, Adam en Eva, geen zondige handelwijze hadden gevolgd, zouden ze voor eeuwig een hechte band met God hebben gehad op een paradijsaarde. Ze begonnen hun leven in het paradijs, want de bijbel zegt: „Jehovah God plantte een tuin in Eden, tegen het oosten, en daar plaatste hij de mens die hij gevormd had” (Genesis 2:8). In die paradijselijke tuin werd Eva geschapen. Als Adam en Eva niet gezondigd hadden, zouden zij en hun nakomelingen gelukkig samen hebben kunnen werken totdat de hele aarde een paradijs was (Genesis 2:21; 3:23, 24). Het aardse paradijs zou voor eeuwig het tehuis van de mens geweest zijn.

Waarom gaan sommigen naar de hemel?

Maar, zullen sommigen misschien zeggen, de bijbel spreekt toch over mensen die naar de hemel gaan? Ja dat is waar. Nadat Adam gezondigd had, nam God zich voor een hemels koninkrijk op te richten waarin sommigen van Adams nakomelingen naast Jezus Christus „als koningen over de aarde zouden regeren” (Openbaring 5:10; Romeinen 8:17). Ze zouden tot onsterfelijk leven in de hemel worden opgewekt. Hun definitieve aantal is 144.000, en de eersten daarvan waren Jezus’ getrouwe discipelen uit de eerste eeuw. Lukas 12:32; 1 Korinthiërs 15:42-44; Openbaring 14:1-5.

Maar het was niet Gods oorspronkelijke voornemen dat oprechte mensen de aarde zouden verlaten en naar de hemel zouden gaan. Bovendien zei Jezus toen hij op aarde was: „Geen mens is tot in de hemel opgestegen, dan hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen” (Johannes 3:13). Door bemiddeling van „de Zoon des mensen”, Jezus Christus, voorzag God in een losprijs die eeuwig leven mogelijk maakt voor hen die geloof oefenen in Jezus’ loskoopoffer (Romeinen 5:8). Maar waar zullen die miljoenen mensen dan eeuwig leven?

Gods oorspronkelijke voornemen zal vervuld worden

Hoewel God zich voorgenomen had dat sommige mensen als mederegeerders met Jezus Christus in het hemelse koninkrijk zouden dienen, betekent dat niet dat alle goede mensen naar de hemel gaan. God schiep de aarde als paradijstehuis voor de menselijke familie. Heel binnenkort zal God dat oorspronkelijke voornemen realiseren.  Mattheüs 6:9, 10.

Onder de regering van Jezus Christus en zijn hemelse mederegeerders zullen over heel de aarde vrede en geluk heersen (Psalm 37:9-11). De mensen die zich in Gods herinnering bevinden, zullen opgewekt worden en volmaakt gezond zijn (Handelingen 24:15). De gehoorzame mensen zullen wegens hun getrouwheid aan God ontvangen wat onze eerste ouders verloren .. eeuwig leven als volmaakte mensen op een paradijsaarde.  Openbaring 21:3, 4.

God laat nooit na te vervullen wat hij zich heeft voorgenomen. Via de profeet Jesaja zei hij: „Net zoals de stromende regen, alsook de sneeuw, van de hemel neerdaalt en naar die plaats niet terugkeert, tenzij hij de aarde werkelijk drenkt en haar doet voortbrengen en uitspruiten, en er werkelijk zaad aan de zaaier en brood aan de eter wordt gegeven, zo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, blijken te zijn. Het zal niet zonder resultaten tot mij terugkeren, maar het zal stellig datgene doen waarin ik behagen heb geschept, en het zal stellig succes hebben in dat waarvoor ik het heb gezonden.”  Jesaja 55:10, 11.

In het bijbelboek Jesaja wordt ons een beeld gegeven van hoe het leven in het aardse paradijs zal zijn. Geen inwoner ervan zal zeggen: „Ik ben ziek” (Jesaja 33:24). Dieren zullen geen gevaar vormen voor de mens (Jesaja 11:6-9). Mensen zullen mooie huizen bouwen en die bewonen en gewassen planten en tot verzadiging eten (Jesaja 65:21-25). Bovendien zal God „werkelijk de dood voor eeuwig verzwelgen, en de Soevereine Heer Jehovah zal stellig de tranen van alle aangezichten wissen”.  Jesaja 25:8.

Binnenkort zal de gehoorzame mensheid onder zulke prachtige omstandigheden leven. Ze zullen ’vrijgemaakt worden van de slavernij des verderfs en de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods hebben’ (Romeinen 8:21). Wat zal het geweldig zijn om eeuwig in het beloofde aardse paradijs te leven! (Lukas 23:43) Jij en ik kunnen daar zijn als wij naar de nauwkeurige kennis van de bijbel handelen en geloof oefenen in Jehovah God en Jezus Christus. En wij kunt het vertrouwen hebben dat het echt redelijk is te geloven in een paradijs op aarde.

 

Sophia

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (14) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Christine, ik las je reactie God als bovennatuurlijk opperwezen bestaat niet en is een gedachte van mensen in de oudheid (droom van Abraham over een God (Jhwh). God bestaat wel wel maar is het intrinsiek zelfregulerend vermogen van en in de natuur. Als ik je dat begrip van de werkelijk bestaande God verder moet toelichten dan raad ik je aan mijn boek 'Geloof in een duurzame wereld'ISBN te lezen. Het is nog 2e hands te koop bij BOL.com. dit jaar nog hoop ik een uitgever te vinden voor het vervolg op dit boek en met de voorlopige titel Ín de Geest van God' over een weg naar spiritueel leven' ps overigens houdt ik wel een optie over van schepping van mens door buitenaartsen afkomstig van planeet X en of Nibiru, waarvan de NASA vermoedt en nog steeds onderzoek naar doet in ons zonnestelsel. Het zou gaan om de 10e planeet nog niet ontdekt, waar mogelijk hoog ontwikkelt leven is. Het kan zijn dat dat God is, waar de bijbel over spreekt (Genesis, Jezus!) wie het weet mag het mij zeggen! Voorlopig is jouw bewijs niet meer dan aanwijzingen en of aannames dat er gezien het ontwerp een God moet zijn (designer theorie)
Beste Sophie, Neen bewijzen, waar over je spreekt zijn wat anders en wel mogelijke aanwijzingen, cq aannames..Natuurlijk kun je geloven dat God bestaat , een aanwijzing, aanname (nog geen bewijs) is de regenboog, zoals de bijbel dat zo treffend vertelt (bijbelschrijver). Een andere aanwijzing/aanname is het ontwerp en de fijnafstemming in en van de kosmos. Maar een ogenschijnlijk sterke aanwijzing zoals ontwerp en of fijnafstemming is nog geen bewijs voor een God als JHWH, GOD, Jehovah of Allah als transcedent bovennatuurlijke God!.Dat wat jij bewijzen noemt zijn geen feitelijke bewijzen. Gelovigen verwarren vaak bewijzen met aanwijzingen. Zoals ook geloof vaak verward wordt met werkelijkheid, waarheid, waarbij het mogelijk is dat geloof= illusie en of fantasie wel kan overgaan in werkelijkheid. Dat wat gebeurt... Maar het is de mens (bijbelschrijver) die God , in zijn poging een beeld van God te creeëren, heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en niet andersom! Het was vermoedelijk Abraham die in z'n droom/visioen droomde over God, JHWH of Jehovah. Maar je weet het dromen zijn bedrog, fantasie, illusie. En wat men ervaart zelfs ziet in de natuur is niet het bewijs dat de bijbelse God (JHWH) werkelijk als God bestaat. Het mysterie God is voor de mens onzichtbaar en niet te bevatten door het onvermogen en beperkingen van het zijn van de mens in het bestaan van tijd en ruimte. Veel mensen ook Jehovah's Getuigen en hun medechristenen, islamieten en Joden geloven in een God die niet bestaat! Zo'n God, die iets van mensen zou willen, die beloond en bestraft, die als beloning de hemel heeft en als straf de hel, en de Duivel/Satan als persoon (gevallen Engel) dat is allemaal fantasie/illusie en projecties van gedachten over goed (GOD) en kwaad (Duivel).En ook andere dogma's zoals de drie-enigheid (triniteitsleer) is onzin, en ook dat Jezus van Nazareth zou zijn gestorven tot redding (verlossing) en verzoening van mensen. Ook dat is bedrog! De mens is zelf verantwoordelijk voor gedrag en handelen, en dat kan helaas niet afgewenteld worden en afgekocht door de persoon Jezus, die ik overigens bewonder om z'n zijn en daden! Ik heb een biblliotheek vool met boeken over Jezus!
En omdat jij en anderen medegelovigen geloven in een God die niet bestaat, maar er op andere mysterieuze'wel is (existeert) nl de bron van dynamische kosmische energieën) over die bron zal ik in mijn nieuwe boek gaan schrijven.Ãn de Geest van God' over een weg naar spiritueel leven'. In dat boek pleit ik dan ook voor de vereniging van geloof van theïsten, agnosten en a-'theïsten, die alle drie in zekere zin gelijk en ongelijk hebben. Ongelijk omdat theïsten geloven in een God die niet bestaat (maar wel is, en of gebeurt...) en a-theïsten die niet geloven in een persoonlijk en transcedente God, maar wel geloven in evolutie, en daarin zeker ook gelijk hebben. Agnosten nemen een neutrale positie in tov theïsten en atheïsten. En daar is ook wat voor te zeggen en weinig op tegen. En tegenwoordig zijn er een groeiend aantal mensen die de menselijke dogma's van de bijbel niet (meer) geloven maar wel geloven dat er íets'is of bestaat! En ook deze mensen spreken de waarheid.Want dat er íets'is dat we ook de Grote Onbekende Drijver (GOD) zouden kunnen noemen is iets om eens goed over na te denken!
De toekomst zal uitwijzen wie of wat God werkelijk is, en dat zal de mens geopenbaart worden, net als het nieuwe Koninkrijk van God op Aarde, waar de mens in duurzame vrede en gerechtigheid zal leven. Ik kan ook dit niet bewijzen, maar geloof het stellig!En dus komen we uiteindelijk toch samen, wamt ook Jehovah's brengen het goede nieuws van een herstelde nieuwe Aarde, waar de mens opgestaan uit de dood herleefd en doorleefd als een etherisch vernieuwd lichaam & geest 9van God)! vriendelijke groet Co.
p.s. ik heb de site van Jehovah's al gelezen en ook vrijwel alle lietratuur van Jehovah's Getuigen, niet alleen Wachttoren en Ontwaakt'' ook jullie visie op schepping & evolutie. Beste Sophie met respect voor je geloofsovertuiging. Kijk ook eens verder dan de bijbel, want met het afsluiten van de canon en apocriefe bijbelboeken en jullie nieuwe vertaling, gaat het voortschrijdend inzicht bij en van de mens verder en ontvangen we nieuwe spirituele boodschappen en nieuwe informatie uit het kosmisch energetisch veld opgeslagen in onze genen DNA/RNA.
Ik ben niet van plan om mee te discusiëren maar ik wil even iets aanhalen omdat je zegt dat god niet bestaat.
Heb je ooit de vleugels van een vlinder bestudeerd? Bij vlinders zijn de vleugels zo teer dat zelfs het gewicht van stofdeeltjes of waterdruppels het vliegen zou bemoeilijken. Maar de vleugels blijven schoon en droog. Hoe kan dit?
Een wetenswaardigheid:
Voor het blote oog lijken de vleugels van de Morpho didius-vlinder glad. Maar wetenschappers van de Staatsuniversiteit van Ohio hebben ontdekt dat het oppervlak van de vleugels bedekt is met miniscule overlappende schubben, ongeveer zoals dakpannen. dankzij nog kleinere parallelle ribbels op het oppervlak van deze schubben glijden vuil en waterdruppels er makkelijk af? Technici proberen deze structuur na te bootsen om geavanceerde water- en vuilafstotende coatings te maken voor industriële en medische apparatuur.
Vlindervleugels zijn nog een voorbeeld van de manier waarop wetenschap het ontwerp in levende dingen probeert te imiteren. De onderzoeker Nharat Bhushan zegt: 'De natuur is, zowel op micro- als op macroniveau, vol wonderen van ontwerp die de mensheid al eeuwen inspireert.'

En zo zijn er vele nabootsingen die de mens doet die ze uit de natuur halen. denk maar aan de vogels die een ingewikkeld nest bouwen van takjes, enkel met hun bek. De spin die perfect een web maakt, waar wij een lat en een beetje rekenwerk voor nodig hebben. En die beestje zijn bijzonder klein en kunnen dat... Kijk in de natuur, het doodsimpelste. Een grasspriet, een blad, de insecten. In de week heb ik een interessante documentaire gezien van insecten. Zij zien in een heel ander kleurspectrum dan wij. Moesten ze kunnen zien zoals wij zouden ze veel dingen missen.

Voor mij is dat bewijs genoeg van een ontwerper.
Lieve Sophie, hartelijk dank voor je lange reactie. Neem van mij aan dat ik geloof dat jullie het beste voor hebben met de wereld, waar ook jullie deel van uitmaken als je begrijpt wat ik bedoel. Dat je stelt dat God de Auteur van de bijbel is, kun je niet bewijzen. Immers, zoals je zelf ook zegt zijn het 66 mannen geweest die hun gedachten en ervaringen hebben opgeschreven, dan wel hebben overgenomen van anderen, tijdgenoten met hun gedachten en ervaringen.Dat zij zelf zeggen (beweren) dat niet zij zelf maar God hun gedachten inspireerden is zeker nog geen bewijs, dat een transcedente God dit ook werkelijk heeft gedaan! Vooralsnog, tot dat er bewijs is, geloof ik dat met de beste intenties, geloof het deze mensen zelf zijn (geweest) die hun gedachten en ervaringen op papier (perkament) hebben gesteld. De bijbel is dan ook niet per definitie, zoals nog steeds op veler kansels verkondigt 'het woord van God'maar het woord over God van mensen. En julli Jehovah'sGetuigen interpreteren de bijbel dwz niet jij maar jullie 11 'geestelijken'het besturend lichaam, zoals dat geloof ik heet van het Wachttorengenootschap. Heel veel wat jullie leren van het Wachttorengenootschap is leerzaam en veel dogma's van Jehovah's Getuigen zijn of kunnen waar zijn (waarheid). Maar geoof mij lieve Sophie. Er zijn meerdere mogelijkheden bij fof door Jezus bij (Jehovah God) te komen, nog afgezien wie Jehovah God in werkelijkheid is! Dat is niet de door Abraham in vermoedelijke droom/visioen geopenbaarde Jehovah GOD (JHWH) maar dat is het door mij ontdekte intrinsieke, zelfregulerende krachtbron in en van de natuur, wat als 'GEEST' kosmisch energieVeld in de wereld is, en in de gehele kosmos! Ik denk dat dat de mysterie is van wat mensen zouden moeten gaan geloven. Niet een God die straft en of beloond, niet een God die lijden toelaat, dan wel veroorzaakt (dat doet de mens in hoofdzaak zich zelf aan! Die God is achterhaalt en ouderwets net zoals vroegere valse beelden van God bestonden dan wel voor 4.000 jaar mensen geloofden in het bestaan van veel-goden zoals Wodan, Donar, Odin etc. En ook Satan/Duivel bestaat niet als afvallige Engel van God, maar Satan is een projectie van het kwade bij de mens zoals God projectie is van liefde bij gelovigen. Ik geloof echter in de liefde van Jezus. Mijn bibliotheek staan vol boeken over Jezus (en ook over trouwens Jehovah's Getuigen) die ik wel serieus neem, maar soms te doordraverig vind. Zij moeten leren om andere en medechristenen in hun waarde te laten. Want niemand ook Jehovah's Getuigen zijn'mensen met gebreken en hebben niet de wijsheid in pacht. Niemand trouwens en zeker ook ik niet! De komende tijd zal ik op Plazilla in een serie 'WIE IS GOD'trachten exegese te geven over een hoogst waarschijnlijk wel bestaande GOD, JHWH of Jehovah) en of Allah...Maar bewijzen... ook ik kan dit beeld van God niet bewijzen dat deze bestaat! GOD blijft ook voor mij een mysterie. Ik zie opnieuw graag je reactie tegemoet, want ik waardeer jouw deskundigheid in serieus bijbelonderzoek en respecteer je geloof in God en Jezus! vr gr Co
Het wordt ons geleerd om respectvol met mensen om te gaan, maar er zullen ongetwijfeld sommigen zijn die vanuit hun enthousiasme toch een beetje doordraven, en je weet zelf hoe dat gaat als je ergens van overtuigd bent. Ik zie dat toch ook aan jouw reacties.
Ik draaf soms ook wel een beetje door, ook nu weer, door te zeggen:
Dat er wel degelijk bewijzen zijn dat er een God bestaat . Ze zijn zelfs heel duidelijk, zo duidelijk dat mensen die ze niet zien en die weigeren in God te geloven â??niet te verontschuldigen zijnâ?. Ik illustreer dat als volgt: Stel dat een chauffeur een verkeersbord negeert waarop staat: â??Omleiding .. Sla linksafâ?. Een politieagent houdt hem aan en begint een boete uit te schrijven. De chauffeur voert aan dat hij het bord niet heeft gezien. Maar dat haalt niet veel uit want het bord is duidelijk zichtbaar, en er mankeert niets aan zijn ogen. Bovendien heeft hij als bestuurder de verantwoordelijkheid om op zulke borden te letten. Zo is het ook met de bewijzen voor Gods bestaan. Ze zijn voor iedereen duidelijk te zien.
Jesaja 40: 26 â??Heft uw ogen naar omhoog en ziet. Wie heeft deze dingen geschapen? Het is Degene die het heerleger daarvan zelfs naar het getal uitleidt, ze alle zelfs bij name roept. Vanwege de overvloed van dynamische energie, en omdat hij sterk is in kracht, ontbreekt er niet één aan.
Als iemand ze negeert, is dat niet te verontschuldigen.
Romeinen 1:18-23 ; â?? Want Gods gramschap wordt van de hemel uit geopenbaard tegen alle goddeloosheid en onrechtvaardigheid van mensen die de waarheid op onrechtvaardige wijze onderdrukken, omdat hetgeen omtrent God bekend kan zijn, openbaar is onder hen, want God heeft het hun openbaar gemaakt. Want zijn onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn , want, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt, noch hebben zij hem gedankt, maar zij zijn leeghoofdig geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart werd verduisterd. Hoewel zij beweerden wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God veranderd in iets wat gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens en van vogels en van viervoetige en kruipende dierenâ?.
Gods eigenschappen zien we overal om ons heen. Ze zijn niet verborgen in de natuur maar worden â??duidelijk gezienâ?. Alles wat geschapen is, van het kleinste tot het grootste, laat niet alleen zien dat er een Schepper is maar ook dat hij prachtige eigenschappen heeft. Blijkt uit het intelligente ontwerp dat in de natuur zo duidelijk waarneembaar is niet Gods wijsheid? Blijkt uit de sterrenhemel en de woeste golven van de zee niet zijn macht? En blijkt uit de verscheidenheid aan voedsel waar we van kunnen genieten en uit de schoonheid van een zonsopgang of een zonsondergang niet zijn liefde voor de mens?
Beste Co, jij gaat een zilla schrijven over â? Wie is God â??.
Misschien heb je nog wat aan deze site: www.jw.org/nl
Vr.gr. Sophia
Beste Sophia, om met je laatste vraag te beginnen. Ik ben gedoopt door mijn ouders in de Gereformeerde Kerk (Synodaal) en kom uit een familie met theologen. Ben vernoemd naar mijn Oom die dominee was in de Gereformeerde kerken in Nederland, tegenwoordig Protestantse Kerk in Nederland) sinds de fusie tussen de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde kerken in Nederland en de Lutherse kerk. Als God het leven als een kostbaar bezit zoals jij zegt, waarom dan de 'zondvloed'het voornemen (immoreel) om van Abraham te vragen z'n zoon te offeren op de brandstapel, de vernietiging van Sodom en Gommorrah?! Dat lijkt me niet een goed voorbeeld van zorg en verantwoordelijkheid van de Schepping. God (Jehovah)(JAHWEH of ALAH bestaat niet echt als persoonlijk transcedent opperwezen! Zij bestaan alleen in gedachten (visioen(en) van ene Abraham en vervolgens de gelovige mensheid. En dus heeft HIJ (man?! ook geen wil. God is de intrinsiek zelfregulerend natuurkracht (kosmische energie) die je kunt terugvinden in de 'geest van God'het kosmisch energetisch informatieveld waar jij en ik dmv genetische informatie uit bestaan! Niemand hoeft dan ook bang en bevreesd te zijn dat God(Jehovah) straft. De mens(heid) straft zich zelf (lijden) en of wordt gestraft door beweging (trilling) in de natuur (storm, ongelukken, rampen). Verklaringen over 'Goddelijke'rampen, ongelukken veroorzaakt door maatregelen van 'God'is nonsens, ouderwets en achterhaald. Ook bestaat geen Satan (Duivel) ook dat ik een projectie van kwade gedachten bij en van de mens(heid). De mens is in hoge mate zelf verantwoordelijk voor gedrag en handelen, behoudens overmacht en kwade opzet/bedoelingen van de medemens(en). En als Jehovah(God of Allah) gerechtigheid was, dan zou hij de mens(heid) niet zo laten lijden, want God zou almachtig zijn, alwetend en nog meer kwalificaties bezitten. Niets daarvan! Zelfs een persoon als Jezus van Nazareth, die ik heel hoog heb zitten, twijfelde aan het kruis of stuk hout aan zijn 'hemelse vader'wat zou hebben gebleken toe hij zou hebben uitgeroepen, vader in de hemel, waarom hebt gij mij verlaten! Wellicht was dat voor hem de ontdekking dat Jehovah God niet werkelijk bestaat! Wie zal het zeggen. Beste lieve Sophie; ik heb vele van je verhalen gelezen op Plazilla. Ik heb respect voor de deskundige wijze van jouw kennis van de bijbel. Maar neem van mij aan dat de bijbel een aantal losse geschriften'zijn verzameld en gecannoniseerd door een stel 'geestelijken'van wat jullie zo verfoeien de latere Rooms Katholieke kerk. Allleen daarom zou ik sceptisch staan tegenover de canon. Wat gezaghebbend en betrouwbaar als gewone mensen hun gedachten, ervaringen op schrift zetten?!. En dan nog wat. De 11 'geestelijken'die de leer & organisatie leiden en sturen van het Wachttorengenootschap'zijn niet door Jehovah God gestuurd en of geïnspireerd, dat is wat zij zelf geloven (verbeelden) en anderen ca 5-7 miljoen Jehovah's Getuigen ook geloven. Geen enkele geloofsbeweging mag de 'waarheid'claimen, zolang nog zoveel kennis voor jouw3 mij en de rest van de wereld verborgen is en nog (her)ontdekt moet worden. Daar hebben we o.a. de wetenschap voor! Relativeer alles wat door anderen (geestelijken van het Wachttorengenootschap) wordt uitgelegd als zijnde waarheid en in de waarheid zijnde. Het is maar een interpretatie van de echte waarheid die wij nog verder moeten bestuderen en ontdekken. En ik weet dat jullie dagelijks serieuze bijbelonderzoek doen! En dat doen jullie niet omdat alles in de bijbel voor jullie duidelijk is, veronderstel ik maar! Met vriendelijke groet Co. ps ik vind het fijn om met je te corresponderen, want ergens mag ik je graag, iemand die serieus onderzoek doet naar God(Jehovah) de bijbel en Jwezus!
Beste Co,
Bedankt voor jou lange reactie. Ik vind het ook fijn om hierover te kunnen praten, dus ook een lange reactie terug.
God had al die mensen kunnen sparen als ze geluisterd hadden naar de waarschuwingen van zijn getrouwe dienaars. Zoals Noach en vele anderen.
Heel veel later word in de Bijbel nog weer hirenaar verwezen, waarom God zo tewerk gaat.
In 2 Petrus 2:4-10 staat:
â??Stellig, indien God zich er niet van heeft weerhouden de engelen die zondigden te straffen, maar hen, door hen in Ta?rtarus te werpen, aan afgronden van dikke duisternis heeft overgeleverd om voor het oordeel bewaard te worden en hij zich er niet van heeft weerhouden een wereld uit de oudheid te straffen, maar No?ach, een prediker van rechtvaardigheid, met zeven anderen veilig heeft bewaard toen hij een geweldige vloed over een wereld van goddeloze mensen bracht enâ?¦hij de steden So?dom en Gomo?rra, door ze in de as te leggen, heeft veroordeeld, waardoor hij ze voor goddelozen tot een voorbeeld gesteld heeft van komende dingen enâ?¦ hij de rechtvaardige Lot heeft bevrijd, die zwaar gekweld werd door het losbandig gedrag van de mensen die de wet trotseerden want die rechtvaardige man heeft door wat hij zag en hoorde toen hij onder hen woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gefolterd wegens hun wetteloze daden dan weet Jehovah mensen van godvruchtige toewijding uit beproeving te bevrijden, maar onrechtvaardigen te bewaren voor de dag van het oordeel om afgesneden te worden, vooral echter hen die het vlees achternagaan met de begeerte het te verontreinigen en die op heerschappij neerzien.â?
Als ik dit zo lees dan heeft God toch rechtvaardig gehandeld.
Abraham bewees zijn vertrouwen in God. God had toch een verbond met Abraham gesloten. In dat verbond werd de belofte opgenomen dat alle naties gezegend zouden worden (Gen. 22:15-18). Hij verwachtte dus in ieder geval met zijn zoon terug te keren, omdat hij van oordeel was dat God Isaäk zelfs uit de doden kon opwekken (Hebreeën 11:19).
Toen Abraham dus wel bereid bleek te zijn om Isaäk te doden hield een engel van God hem tegen en God voorzag in een ram, die vastzat in het struikgewas, en die kon Abraham offeren in plaats van zijn zoon. In Gods ogen was het alsof Isaäk echt was geofferd (Hebreeën 11:17). Voor God stond de bereidheid gelijk aan de daad.
Gods vertrouwen in Abraham bleek gerechtvaardigd. En Abrahams vertrouwen in God werd beloond. Abrahams bereidheid om Isaäk te offeren, beeldde af dat God zijn eniggeboren Zoon, Jezus, zou offeren voor onze zonden (Johannes 3:16). Het offer van Christus is het grootste bewijs van Gods liefde voor ons. Dit is ook een voorbeeld voor ons, welke offers zijn wij bereid te brengen om God te behagen?
God vernietigde ook de Kanaänieten om Israël te beschermen, het volk dat uiteindelijk de Messias zou voortbrengen (Psalm 132:11, 12).
Oppervlakkig gezien zou Gods uitroeiing van de Kanaänieten strijdig kunnen lijken met zijn liefde (1 Johannes 4:8). Maar die liefde blijkt wel degelijk een grote rol gespeeld te hebben.
God wist lang van tevoren dat de inwoners van Kanaän het verkeerde pad op zouden gaan. Maar in plaats van hen onmiddellijk weg te vagen, liet hij geduldig vierhonderd jaar verstrijken totdat hun dwaling tot voltooiing gekomen was (Genesis 15:16).
Toen de zonde van de Kanaänieten het punt had bereikt dat alle hoop op verbetering vervlogen was, liet God het oordeel voltrekken. Hij ging niet blindelings tewerk om alle Kanaänieten te vernietigen ze waren immers niet allemaal onverbeterlijk. Degenen die wilden veranderen, onder wie Rachab en de Gibeonieten, werd barmhartigheid betoond (Jozua 9:3-11, 16-27; Hebreeën 11:31).
Het was dus juist Gods liefde die hem ertoe dwong zulke drastische maatregelen tegen de goddelozen te nemen.
Romeinen 15:4 zegt: â??Alle dingen die eertijds werden geschreven, werden tot ons onderricht geschreven, opdat wij door middel van onze volharding en door middel van de vertroosting uit de Schriften hoop zouden hebben.â?
Deze verslagen in de Bijbel geven ons hoop omdat ze ons een vooruitblik verschaffen op wat God in de nabije toekomst zal doen. Ze verzekeren ons ervan dat hij niet toe zal laten dat het kwaad het goede totaal zal verstikken. In plaats daarvan bevestigt de Bijbel dat hij binnekort zal optreden om alle goddelozen te verdelgen, terwijl hij degenen die hem liefhebben zal sparen zodat ze in een rechtvaardige nieuwe wereld kunnen leven (2 Petrus 2:9; Openbaring 21:3, 4).
Dat de bijbel een verzinsel van mensen is, dat zeg jij. Ik voel het dus anders. En dat komt waarschijnlijk omdat ik elke dag om hulp vraag (heilige geest)zodat ik de bijbel beter kan begrijpen. Maar als je alleen maar tegenwerpingen en enkel en alleen maar probeert te bewijzen dat de Bijbel niet waar is, dan zal Gods je ook nooit helpen om te begrijpen waarom hij de bijbel voor ons geschreven heeft. Hij geeft die geest alleen aan hen die hem erom vragen.
Ik ben het met jou eens dat met de katholieke kerk en ook veel andere religies het woord van God niet meer gebruiken zoals het hoort, er zijn namelijk heel veel menselijke filosofieën ingeslopen die tegenstrijdig zijn met Gods oorspronkelijke woord. Wij weten dat dit al begonnen is in de eerste eeuw in het oude Babylon. Het betreft de Farizeeën en schriftgeleerden. Zij hadden een hoge dunk van zichzelf. Zij waren er niet tevreden mee dat Gods Wet eigenlijk duidelijk en gemakkelijk te begrijpen was. Waar de Wet in hun ogen ook maar onduidelijk leek, probeerden zij schijnbare hiaten op te vullen met duidelijk afgebakende toepassingen om elke noodzaak van een geweten uit te bannen. Deze religieuze leiders trachtten een voorschrift te bedenken om gedrag in al zijn uitingsvormen te besturen, zelfs in kleinigheden. Zo zijn er veel verschillende valse leerstellingen gekomen als: de drie-eenheid, de onsterfelijkheid van de ziel, eeuwige pijniging in de hel.
Maar dat wil niet zeggen dat Gods volk dat allemaal zomaar moest accepteren.
Gelukkig waren er zo rond 1870 een kleine groep die zich bijbelonderzoekers noemden.
Ze waren niet â??de wijzen en intellectuelenâ? voor wie die kennis volgens Jezus verborgen zou worden (Matth. 11:25). Ze waren nederig en wilden oprecht Gods wil doen. Zorgvuldig en onder gebed lazen ze de Bijbel, bespraken die en mediteerden erover. Ook vergeleken ze Bijbelgedeelten en onderzochten ze wat anderen erover hadden geschreven. Beetje bij beetje gingen deze Bijbelonderzoekers waarheden begrijpen die eeuwenlang verborgen waren geweest.
Sinds dat kleine begin meer dan honderd jaar geleden zijn er geweldige waarheden onthuld. Die waarheden zijn geen saaie, theoretische stof voor theologen. Het zijn fascinerende, bevrijdende waarheden die ons leven zinvol maken en ons vreugde en hoop geven. Ze helpen ons Jehovah te leren kennen: zijn liefdevolle persoonlijkheid en zijn voornemens. Ze leggen uit wie Jezus is, waarom hij naar de aarde kwam en stierf, en wat hij nu doet. Die kostbare waarheden helpen ons te begrijpen waarom God slechtheid toelaat, waarom we sterven, hoe we moeten bidden en hoe we echt gelukkig kunnen zijn.
We begrijpen nu de betekenis van profetieën die eeuwenlang â??geheimâ? waren maar in deze tijd van het einde in vervulling gaan.
Maar ik en velen met mij weten ook dat Satan ( waar jij dus ook niet in geloofd ) de heerser van deze wereld is, en het o zo fijn vind dat er heel veel mensen zijn die de Bijbel niet begrijpen.
Maar als wij moeite willen doen om iets te kunnen begrijpen zal God ons daarbij helpen.
Sophia
Beste Regin, dank je vriendelijk voor je reactie. Ik wil ook niemand beledigen en ook Jehovah's Getuigen, wie ik de leer & organisatie grondig heb bestudeerd 20 jaar lang, respecteer ik, en neem ik serieus. Maar net als de Kerk van de heiligen van de laatste dagen (Mormoonse kerk) is ook de Jehovah's Getuigen een interpretatie van de bijbel en volgen hun leden de 11 'geestelijken'verenigd in 'Het Wachttorengenootschap'Dat zijn heel gewone mensen net als jij, ik en Sophie. Wij zijn allemaal 'zondaars', al houdt ik niet van deze heel negatieve kwalificatie'die sommige orthodoxe çhristenen'bezigen! maken dagelijks fouten en gebreken. Liefde is positieve energie en daar kunnen we ons het beste op verlaten. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ook in de bijbel liefdeloze passages staan, zelfs die door Jahweh veroorzaakt. Gelukkig dat deze niet echt heeft bestaan! vr gr Co
Beste Co, die liefdeloze passages uit de Bijbel, zoals jij ze noemt, staan daar niet voor niets opgeschreven. Ze dienen als een voorbeeld voor ons, hoe wij zullen reageren als God waarschuwingen geeft, want dat heeft hij in die tijden ook gedaan voordat hij oordelen voltrok aan degenen die zijn rechtvaardige wetten opzettelijk overtreden. ). In plaats daarvan gaf hij hun barmhartig de gelegenheid om hun handelwijze te veranderen. Hij deed hun het dringende verzoek: â??Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar daarin dat een goddeloze zich afkeert van zijn weg en werkelijk blijft leven. Keert u af, keert u af van uw slechte wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël?â? (Ezechiël 33:11) Ook waarschuwde God herhaaldelijk van te voren.
Omdat Jehovah het leven als kostbaar beziet, zond hij herhaaldelijk zijn profeten zodat de Israëlieten zich van hun slechte wegen zouden afkeren. Maar over het algemeen weigerde het volk, dat hard van hart was, te luisteren en berouw te tonen. Uiteindelijk gaf Jehovah hen in het belang van zijn heilige naam en alles waar die naam voor staat, in handen van hun vijanden. Zijn liefde voor zijn volk noodzaakten hem om alle onreinheid uit het land te verwijderen. Maar hij onderzocht het hart van ieder mens, en dat is iets waartoe geen enkele legercommandant in deze tijd in staat is. God spaarde zelfs degenen die hun levenswijze wilden veranderen en hem wilden dienen.
Maar God laat niet met zich spotten, hij zal opzettelijke zondaars niet beschermen tegen het ongunstige oordeel dat ze wegens hun handelwijze verdienen. Hij is een God van gerechtigheid.
En hij heeft heel veel geduld. Maar Gods bemoeienissen met Israël leren ons ook dat zijn geduld grenzen kent. Hij zal ook in deze tijd het zelfde doen, Hij waarschuwt herhaaldelijk van te voren door middel van de wereldomvattende prediking van Jehovah's Getuigen. We kunnen er zeker van zijn dat hij zijn belofte om de aarde van onrecht te bevrijden, zal vervullen.
En wat betreft de "11'geestelijken'verenigd in 'Het Wachttorengenootschap" zoals jij ze noemt, ja, dat zijn hele gewone mensen net als jij en ik. Ze worden door God gebruikt om zijn wil te doen. De gezalfde broeders die in het "Besturende Lichaam" dienen, hebben intense belangstelling voor Gods Woord en hebben veel ervaring in praktische en geestelijke zaken. De leden ervan zien zichzelf niet als de leiders van Gods volk. Ze blijven samen met alle andere gezalfde christenen â??het Lam Jezus volgen waarheen hij ook gaatâ?? (Openbaring 14:4).
Ik hang hier nou wel een lang verhaal op maar ik denk, of ben er eigenlijk wel van overtuigd dat jij dit allemaal wel weet, na 20 jaar studeren.
Ik zou trouwens wel graag willen weten of jij ook een gedoopte getuige geweest bent.
Sophia