x

Misbruik melden

Bedankt dat je Plazilla wilt helpen door schendingen van onze regels en richtlijnen te melden.

Wil je een inbreuk op jouw auteursrecht of intellectuele eigendom melden? Gebruik dan a.u.b. het formulier Inbreuk auteursrecht / intellectuele eigendom

Welke vorm van misbruik wil je melden?
Annuleren

Oei een deurwaarder aan de deur

Door Luykenerwingmailcom gepubliceerd op Thursday 19 December 00:36

Voorwoord:  

Deze tekst is vooral bedoeld op Belgische rechtspraak. Ondanks mijn zorgvuldige opzoeking kunnen mijn tips met de tijd niet meer overeen komen , Wetten wetten kunnen veranderen, Deze tekst is dan ook alleen bedoeld om je attent te maken dat je rechten hebt. Deurwaarders, incasso bureaus, advocaten zijn ten slotte ook maar mensen, en wat hebben alle mensen gemeen met mekaar ? Dat ze instaat zijn menselijke fouten te maken. Dat wil niet zeggen dat het meteen ook slechte mensen zijn, omdat ze fouten maken.

Het wil vooral zeggen dat het niet uitgesloten is ondanks hun opleiding dat ze fouten maken. Zowel ik als jij ongeacht je afkomst of je studie maken nu eenmaal fouten.

De kunst bestaat er in hoe wij omgaan met de fouten die op ons afkomen en hoe wij er mee omgaan wanneer wij op onze fouten of eerder tekortkomingen gewezen worden.

Deze tekst kan je gebruiken enkel om opzoeking te doen, deze tekst is niet te gebruiken bij rechte. Maar is eerder bedoeld als ruggengraat die u kan aansporen om je rechten op te zoeken.

Daar het meermaals voorkomt dat mensen zich laten overdonderen door brieven van incasso bureaus en of deurwaarders of advocaten achtte  ik het nodig deze helptekst te schrijven.

 

Beslag, deurwaarder of incasso bureaus, hier enkele tips, lees deze eens!!!

 
Help, een brief van een deurwaarder!

 

 

Een gerechtsdeurwaarder eist dat ik een zogezegd onbetaalde schuld vereffen.

 

 

 

Laat u niet intimideren wanneer u een brief of het bezoek krijgt van een gerechtsdeurwaarder die eist dat u een schuld vereffent. Betaal niet overhaast, het is uw volste recht om duidelijk te vragen waarover het gaat. Laat u niet onnodig onder druk zetten.

 

 

Het overkomt iedereen: een factuur die is blijven rondslingeren, een boete die niet werd betaald … Sommige maatschappijen laten de opvolging van onbetaalde rekeningen aan een gerechtsdeurwaarder over. De titel "deurwaarder" schrikt echter af en roept bij menig consument het doem beeld op van inbeslagneming van hun meubels. Dat is nochtans niet nodig.

Wat wil de deurwaarder van u?

Het is zaak niet te panikeren als u een brief krijgt van een deurwaarder die een betaling van u eist. Lees de tekst aandachtig. Klopt hij alleen bij u aan in naam van een schuldeiser om een onbetaald bedrag op te eisen, dan hoeft u niet voor uw meubels te vrezen! Het gaat dan immers om wat in het jargon een "minnelijke invordering van een schuld" heet.
U moet dat in principe makkelijk uit de brief kunnen opmaken, want in dat geval is de deurwaarder wettelijk verplicht om deze tekst in een afzonderlijke alinea in de brief op te nemen, in het vet gedrukt en in een ander lettertype:
"Deze brief betreft een minnelijke invordering en geen gerechtelijke invordering (dagvaarding voor de rechtbank of beslag)."
 

Mag een deurwaarder u vragen te betalen?

Ja.

Wanneer u een schuld niet betaalt, stapt de schuldeiser zelden meteen naar de rechtbank, want dat brengt kosten met zich en de zaak kan lang aanslepen. Hij zal meestal eerst zelf proberen om u tot betalen aan te zetten en u bv. enkele rappels sturen. Juristen spreken van de "minnelijke invordering van de schuld". Hij mag daar echter ook een derde voor inschakelen. Vaak is dat een zogenoemd incassobureau. Maar er zijn ook schuldeisers die een beroep doen op een advocaat of op een gerechtsdeurwaarder. Ziekenhuizen, water maatschappijen, telefoon operatoren, postorderbedrijven e.d. doen dat vaak. Met een brief afkomstig van een deurwaarder hopen ze sneller aan hun geld te geraken, want dat is een titel die menig consument sowieso schrikt aanjaagt.

Voor een deurwaarder staat zo'n brief nochtans volledig los van het werk waar hij binnen het kader van een gerechtelijke procedure, als "openbaar ambtenaar", toe gemachtigd is. Veel consumenten kennen een deurwaarder echter alleen in de context van een gerechtelijke procedure: hij komt bv. een dagvaarding bezorgen omdat u door iemand voor de rechtbank wordt gedaagd of hij komt met "een uitvoerbare titel" die hem het recht geeft om van u eisen dat u betaalt waar u in een rechterlijke uitspraak toe werd veroordeeld. Het is alleen in dat laatste geval dat de inbeslagnames zich kunnen voordoen: wanneer iemand zich niet naar een rechterlijke uitspraak schikt, mag de deurwaarder beslag leggen op de meubels. Inbeslagname kan niet in het kader van een minnelijke invordering van een schuld.

 

Er zijn regels waar de deurwaarder zich aan moet houden

Wanneer een schuldeiser de minnelijke invordering aan een deurwaarder toevertrouwt, moet laatstgenoemde zich schikken naar de procedure die daarvoor in de wet is vastgelegd. Er zijn een hele rist regels, onder meer over wat allemaal in de brief met de ingebrekestelling aan de consument moet staan. Zo is de deurwaarder verplicht om op een volledige en ondubbelzinnige wijze alle gegevens over de schuldvordering op te nemen. U moet dus exact kunnen lezen wie de schuldeiser is, hoeveel de schuld bedraagt (met inbegrip van de geëiste schadevergoeding en verwijl intresten) en op basis waarvan die schuld kan worden opgeëist.

De wetgever heeft de consument op die manier willen beschermen. Een van de bedoelingen is voorkomen dat deurwaarders – en de schuldeisers die hen de opdracht geven – verwarring zaaien over hun bevoegdheid. Want argeloze consumenten riskeren anders te panikeren en meteen te betalen, zonder na te gaan of ze het geld wel verschuldigd zijn.

Volgens de vzw Grepa, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief is in het domein van de schuldbemiddeling, blijken deurwaarders die wettelijke voorschriften in de praktijk echter niet altijd na te leven. 

 

Betaal niet halsoverkop

Als de deurwaarder u een minnelijke invordering van een schuld stuurt, ga dan eerst rustig na of u de som in kwestie wel degelijk nog verschuldigd bent. 
Check ook of de schuld niet verjaard is, want schulden kunnen niet oneindig worden opgeëist. Wij publiceerden een artikel dat u daarbij kan helpen: Documenten: hoe lang te bewaren (Budget & Recht 195 van november/december 2007). Enkele voorbeelden: voor een water factuur en een rekening van een telefoonoperator is de verjaringstermijn 5 jaar, voor een ziekenhuis rekening 2 jaar en voor een aankoop bij een postorderbedrijf 1 jaar. Als de verjaringstermijn verstreken is, hebt u wettelijk het recht om te weigeren de schuld te betalen. Let wel: verjaring doet zich niet automatisch voor, het is aan u om daarop te wijzen bij de deurwaarder en/of rechtstreeks bij de schuldeiser.

 

Reageer hoe dan ook

Wanneer u niet akkoord gaat met de schuld uit de ingebrekestelling, gooi de brief dan vooral niet gewoon in de prullenmand. Laat de deurwaarder zeker weten waarom u de schuld betwist, met een kopie aan de schuldeiser.
Blijkt echter dat u inderdaad was vergeten om de som in kwestie te betalen, doe dat dan zo snel mogelijk. Of doe de deurwaarder onmiddellijk een voorstel om de betaling in de tijd te spreiden, met een kopie aan de schuldeiser. Als u de zaak immers nog verder laat aanslepen, riskeert u uiteindelijk voor de rechtbank te worden gedaagd, en dan hangen er u nog meer kosten boven het hoofd.

 

Betaal niet te veel

Ook al had u een openstaande schuld, ga zeker na of de deurwaarder u alleen vraagt wat u de schuldeiser echt verschuldigd bent. De wet stelt duidelijk dat het verboden is om bij een minnelijke invordering een andere vergoeding te vragen dan wat in de onderliggende overeenkomst is bepaald in geval van niet-naleving van de contractuele verbintenissen.

Wees u er wel van bewust dat de schuldeiser u in zijn algemene voorwaarden boven op de hoofdsom van de schuld ook een schadevergoeding en verwijl intresten ten laste kan leggen in geval van niet-tijdige betaling. Sommige gaan daar heel ver in, te ver zelfs, en brengen naast een forfaitaire vergoeding ook nog allerlei andere administratieve kosten in rekening (bv. voor de briefwisseling, voor een deurwaarder enz.). Als dat zo is bepaald in de algemene voorwaarden, zal de deurwaarder die kosten in de praktijk ook van u eisen. Zelfs al heeft de schuldeiser overdreven in zijn algemene voorwaarden en gaat het om een bepaling die een rechter als onrechtmatig en onwettig zou beschouwen.

 

Als de deurwaarder zijn boekje te buiten gaat …

Als een deurwaarder zich niet aan de wettelijke regels heeft gehouden, kunt u een klacht indienen bij de raad van de arrondissement van gerechtsdeurwaarders die bevoegd is voor de deurwaarder in kwestie (www.gerechtsdeurwaarders.be) of bij het parket van het gerechtelijke arrondissement waar de deurwaarder actief is. Hij riskeert dan in theorie zowel een strafrechtelijke als een administratieve sanctie. Maar daar hebt u als consument weinig aan.
Daarnaast kan hij, tenzij hij een vergissing heeft begaan die uw rechten als consument niet hebben geschaad, door een rechter worden verplicht om u terug te betalen (plus verwijl intresten), maar de betaling blijft wel geacht correct te zijn verricht ten opzichte van de schuldeiser.

 

Bepaalde praktijken zijn sowieso verboden

Gerechtsdeurwaarders mogen zich hoe dan ook niet alles permitteren om hun doel te bereiken. Bepaalde praktijken zijn bij wet verboden. De wetgever heeft daarmee de privacy en de waardigheid van de consument willen beschermen en probeert zo te voorkomen dat de consument wordt misleid of ten onrechte onder druk wordt gezet.

Voor alle duidelijkheid: dat verbod geldt voor al wie, op minnelijke wijze, onbetaalde schulden invordert bij consumenten, dus niet alleen voor de deurwaarders wanneer ze handelen buiten het kader van een gerechtelijke procedure, maar ook voor de advocaten en de invordering bureaus die aan minnelijke schuld invordering doen.

Wat onder meer in geen geval mag bij een minnelijke schuld invordering, is dit:

  • onjuiste juridische bedreigingen formuleren of onjuiste inlichtingen geven over waar het toe kan leiden als de consument niet betaalt (bv. beweren dat men anders zal terugkeren om de meubels in beslag te nemen, wat niet zomaar kan aangezien inbeslagname pas mogelijk is nadat een rechter zich daarover heeft uitgesproken);
  • op de enveloppe iets vermelden waaruit blijkt dat het om een schuld invordering gaat (bv. "betalingsachterstand");
  • stappen ondernemen bij de buren, de familie of de werkgever van de consument;
  • de schuld opeisen in het bijzijn van een derde (tenzij de consument daarmee akkoord gaat) of het geld proberen in te vorderen bij iemand die niet de schuldenaar is;
  • de consument een schuldbekentenis, een wisselbrief of een overdracht van vordering laten tekenen;
  • de consument die uitdrukkelijk (schriftelijk) te kennen heeft gegeven dat hij de schuld betwist, belagen;
  • tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's morgens bij de consument langsgaan of hem opbellen. Een kanttekening over huisbezoeken die wel binnen de toegelaten uren worden gedaan: u bent nooit verplicht om de schuld invorderaar bij u binnen te laten.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.