In Balans - Management en Organisatie - samenvatting hoofdstuk 9: Rechtsvormen

Door H_justin gepubliceerd op Monday 11 November 17:39

558f6a9c6df478e491f39b59cec1bf95.jpg

Hoofdstuk 9

'Rechtsvormen'

 

Samenvatting/begrippenlijst

Vak: Management en Organisatie

Boek: In balans (theorieboek 1a)

Klas: VWO

 

 

§9.1: Organisaties

 • De soorten rechtsvormen:
 1. Eenmanszaak
 2. Vennootschap onder firma (VOF
 3. Besloten vennootschap (BV) 
 4. Naamloze vennootschap (NV)
 5. Stichting
 6. Vereniging
 • Natuurlijk persoon: Een mens die deelneemt aan het rechtsverkeer en daarbij rechten en verplichtingen heeft (bijv. jezelf, vrienden of ouders) (Een eenmanszaak en VOF zijn voorbeelden van natuurlijke personen)
 • Rechtspersoon: Een organisatie die zelf rechten en verplichten heeft, die eigen bezittingen en schulden kan hebben. Een BV en een NV zijn voorbeelden van rechtspersonen.
 • Organisatie met rechtspersoonlijkheid: Zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. (de organisatie is verantwoordelijk voor wat zij doet)
 • Organisatie zonder rechtspersoonlijkheid: De eigenaar is aansprakelijk voor de schulden van de organisatie.

§9.2: Eenmanszaak

 • Eenmanszaak: Er is maar 1 eigenaar die leiding geeft, het eigen vermogen heeft ingebracht en verantwoordelijk is voor de schulden van de eenmanszaak.
 • Stappen om een eenmanszaak te beginnen:
 1. Inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (= KvK).
 2. Eigen vermogen inbrengen of vermogen lenen van een investeerder (= vreemd vermogen, vaak van familie en bank) Omdat het een eenmanszaak is, is er meer kans dat de zaak niet winstgevend is dan bij een andere rechtsvorm, wat dus veel risico geeft bij het lenen van vreemd vermogen.
 • Balans van een eenmanszaak:

d32a49bc0fe7c1671ad89c6a6c209cbc.jpg

 • Vermogens van de eigenaar:
 1. Zakelijk vermogen: Het geld en de goederen die de eigenaar in de zaak heeft zitten.
 2. Privévermogen: Het vermogen dat de eigenaar heeft in privéomstandigheden (bijv. huis, auto)
 • De schulden van een eenmanszaak zijn ook gelijk de schulden van de eigenaar.
 • Faillissement: Een rechtbank spreekt uit dat de ondernemer niet meer de schulden kan betalen. (het bedrijf en dus ook de ondernemer zijn dus failliet)
 • Surseance van betaling: De ondernemer krijgt uitstel van betaling voor een bepaalde periode.
 • Een eenmanszaak kan personeel in dienst nemen.
 • Het inkomen van de ondernemer heeft geen vast loon, maar is afhankelijk van de winst.
 • Een voortbestaan van een eenmanszaak is vaak onzeker. (bijv. met overlijden van eigenaar, is er al gauw een eind van een bedrijf)

§9.3: Vennootschap onder firma

 • Vennootschap onder firma (= VOF): Een organisatie met twee of meerdere personen onder een gemeenschappelijke naam een bedrijf uitoefenen. 
 • De schulden van een VOF kunnen worden geëist bij de vennoten en zelfs bij het privévermogen van de vennoten.
 • Voordelen VOF ten opzichte van een eenmanszaak:
 1. Omdat er meerdere eigenaren zijn, kan er specialisatie plaatsvinden (ieder doet zijn ding waar hij goed in is)
 2. Er zijn meer financiële mogelijkheden. (door meerdere eigenaren ook meer vermogen en een makkelijke kans om meer te lenen bij de bank)
 3. Er is een betere continuïteit. (wanneer één vennoot komt te overlijden of ziek wordt, kunnen de andere vennoten het bedrijf verder runnen)
 • Balans van een VOF:
 • a2c89bc222a75df531959c44b9017406.jpg
 • ​In een VOF is overleg erg belangrijk. 
 • Door een notariële akte op te stellen kunnen alle afspraken met de vennoten worden geregeld.
 • Een VOF moet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan.
 • Wanneer er geen afspraken over winstverdeling zijn vastgelegd gelden de wettelijke afspraken:
 1. De winst wordt dan verdeeld over het bedrag dat er door de vennoten in het bedrijf is ingebracht (hoe hoger het bedrag, hoe meer winst je krijgt)
 2. Wanneer er door een vennoot geen geld in is ingebracht maar wel in het bedrijf werkt, krijgt diegene evenveel geld als degene die het laagste bedrag aan vermogen heeft ingebracht in het bedrijf.
 • De VOF verandert in de openbare vennootschap die uit twee onderdelen bestaat.
 1. OVR (=Openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid): Een vennootschap wordt een rechtspersoon. De toe- en uittreding van de vennoten wordt hierdoor makkelijker. (wanneer één vennoot eruit gaat, gaan de andere gewoon door. Normaal gesproken stopt een vennootschap dan meteen)
 2. OV (=Openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid): Een vennootschap wordt geen rechtspersoon. (dus het tegenovergestelde van een OVR)

§9.4: Besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen

 • Een besloten vennootschap (= BV) en een naamloze vennootschap (=NV) zijn vennootschappen waarbij het eigen vermogen is verdeeld in aandelen.
 • Een aandeel is dus een deel van een eigen vermogen in een BV of NV.
 • De aandeelhouder is de eigenaar van het aandeel.
 • Kenmerken van een BV:
 1. Aandelen staan altijd op naam en kunnen alleen verkocht worden aan familieleden of andere aandeelhouders.
 2. De algemeen directeur is ook aandeelhouder en kan ook altijd een werknemersverzekeringen krijgen. (wat dus bij eenmanszaak en VOF niet is) (bijv. als bedrijf failliet gaat kan de directeur altijd nog de WW aanvragen)
 3. Meestal bij kleine bedrijven.
 • Kenmerken van een NV
 1. Meestal aandelen aan toonder (aandelen staan niet op naam maar degene die het aandeel toont is de eigenaar) De aandelen mogen aan wie dan ook verkocht en gekocht worden.
 2. Meestal bij grote bedrijven.
 3. Geeft certificaten van aandelen uit. (aandelen die geen stemrecht geven in de beslissingen die gehouden worden in de aandeelhoudersvergadering, hierdoor kan bijv. een concurrent een NV niet opeens overnemen)
 • Algemene vergadering van Aandeelhouders (= AVA): Een vergadering waarin de aandeelhouders/eigenaren invloed geven op de keuzes die een NV of BV moet nemen.
 • Directie: Degenen die de leiding geven over een NV of BV. (bij belangrijke beslissingen heeft de AVA grote invloed)
 • Raad van Commissarissen (= RvC): Houdt toezicht op de werkzaamheden van de directie.
 • Aandeelhouders van een NV of BV hebben minder risico.
 1. Schulden kunnen alleen aanspraak maken op de BV en NV en dus niet op de aandeelhouders zelf)
 2. Bij een failliet bedrijf kan het ingebrachte vermogen van de aandeelhouders verloren gaan, maar niet het privévermogen (bij eenmanszaak of VOF wel)
 3. Het voortbestaan/continuïteit van het bedrijf is beter geregeld dan bij een eenmanszaak of VOF (wanneer bijv. directeur wegvalt, blijft de NV of BV nog gewoon bestaan).
 • Stappen bij het oprichten van een NV of BV:
 1. Er moet een notariële akte  op worden opgesteld van de statuten (= doelen/afspraken die de BV of NV moet naleven)
 2. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
 3. Er moet een verklaring van geen bezwaar komen. (de minister van justitie is het dan eens met de plannen van de NV of BV)
 4. Er moet een minimum storting geplaatst worden.
 5. Er moet elk jaar een jaarrekening worden opgesteld waarin alle financiële feiten zijn vastgelegd (bijv. alle kosten en opbrengsten)
 6. Er moeten financiële gegevens beschikbaar worden gesteld (= voorschriften publicatie)
 • Registeraccountant: degene die de jaarrekening verplicht controleert.

§9.5: Vereniging

 • Vereniging: Een samenwerking tussen twee of meerdere personen die een bepaald doel willen halen.
 • Kenmerken van een vereniging:
 1. Een vereniging is een non-profitorganisatie, dus met een doel dat niet commercieel is.
 2. Winst die wordt behaald moet door aan het doel worden uitgegeven, leden mogen geen winst krijgen.
 3. Er moeten twee of meer personen de vereniging oprichten.
 • Formele vereniging: De vereniging is notarieel vastgelegd, waarin de statuten (= alle afspraken en doelen) zijn opgenomen.
 • Doordat een formele vereniging een notariële akte heeft, moet het dus worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Informele vereniging: Een oprichting die mondeling wordt besproken of met onderhandse akte, waarbij inschrijving van de Kamer van Koophandel niet nodig is.
 • Algemene ledenvergadering: Een vergadering waarbij ieder lid van de vereniging zijn recht en stem mag brengen in beslissingen.Ook worden hier de bestuursleden benoemd (=degene die de vereniging besturen)
 • Het bestuur schrijft elk jaar een jaarverslag waarin besproken wordt wat er dat jaar is gedaan met bijv. inkomsten en uitgaven.
 • Penningmeester: Degene die let op de uitgaven van de vereniging.

§9.6: Stichting

 • Stichting: rechtspersoon zonder leden die met een vermogen een doel wil bereiken.
 • Stappen bij het oprichten van een stichting:
 1. Er moet een notatiële akte worden opgesteld met statuten.
 2. Registreren bij de Kamer van Koophandel.
 • Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden.
 • Wanneer bestuurders wegvallen worden er nieuwe opvolgers door het bestuur zelf benoemt (= coöptatie)

§9.7: Financiering van niet-commerciële organisaties

 • Budgetfinanciering, lumpsumfinanciering, subsidies en leningen, contributies en giften zijn vormen die de financiering van niet-commerciële organisaties kunnen hebben.
 • Budgetfinanciering: Een overheidsinstelling vraagt aan de overheid om financiering. (vaak bij de Waterschappen)
 • Lumpsumfinanciering: Financiering van de overheid krijgen en een grote vrijheid hebben om het te besteden. (bijv. bij het onderwijs)
 • Subsidies: Een financiering van de overheid die voor de overheid niet wettelijk verplicht is om te geven. Meestal hebben bedrijven dan nog extra inkomsten nodig. (bijv. een bibliotheek krijgt subsidie maar haalt met contributie extra inkomsten op)
 • Door leningen, contributies en giften kan een organisatie extra inkomsten krijgen voor bijv. een verbouwing of noodzakelijke investeringen.

 

Lees hier meer samenvattingen van het vak management en organisatie
(Zowel HAVO als VWO!)

 

____________________________________________________________________________________

15ff6ba19b5b784f4b59feffd604abc5.jpg

Gemaakt door: H_Justin 
Op dit artikel zit Copyright.

____________________________________________________________________________________

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.