Weetjes over Pinksteren: wat vieren we, waar komt het vandaan, waarom een duif?

Door Rose_love gepubliceerd op Thursday 11 October 11:05

Pinksteren, wat vieren we dan? Waar komt de naam vandaan? Zijn er nog andere namen voor Pinksteren? Wat heeft de duif met dit feest te maken?

Weetjes over Pinksteren

Pinksteren 2014 valt op zondag 8 en maandag 9 juni.

Wat vieren we en waar komt het vandaan?

a028123bdd01ea9ff8dc3c780e9c0cd8SWsgdnJv

Van oorsprong is Pinksteren een joods feest. In de beginjaren was het een dankfeest voor de oogst. Net zoiets als dat wij nu Dankdag hebben. In de tweede eeuw na Christus veranderde dat echter en begon men te herdenken dat God de wet aan Mozes gegeven had bij de Sinaï. Hier valt een parallel te trekken naar het christelijke pinksterfeest. Het joodse feest gaat over de wet die door God in steen gegrift was. Het christelijke feest gaat over de wet die door de Heilige Geest in het hart gegrift wordt.

Immers, op Pinksteren daalde de Heilige Geest zelf neer! Het is de vijftigste dag na Pasen, daar komt de benaming ook vandaar. Pentekostè is namelijk het Griekse woord voor vijftig dagen. De apostelen zijn met vele gelovigen in een huis bij elkaar. Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven, maar Hij is opgestaan en korte tijd daarvoor naar de hemel opgevaren (dit herdenken we met Hemelvaart). Zo zijn de gelovigen bij elkaar, vast nog vol van alles wat gebeurd was. En dan lezen we in de Bijbel:  ‘En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’ (Handelingen 2:2-5).  Bijzonder, niet?

f7c7b5ca70adf191635dee87a3775dadR29kIHph

De Evangelieboodschap had de Heere Jezus al gegeven voor zijn Hemelvaart. We vinden die in Marcus 16: 15 en 16: ‘En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.’ Misschien hebben ze wel gedacht, hoe kan dat nu, we spreken hun taal toch niet? En nu, met Pinksteren, spreken de discipelen ineens vreemde talen en kunnen zij werkelijk aan iedereen het Evangelie verkondigen!  De Heilige Geest zelf is gekomen! Het was het begin van de verbreiding van het christendom.

Andere namen voor Pinksteren

Pinksteren of Pentekostè zijn niet de enige namen voor dit feest. De Griekse benaming is ‘pneumatos parousia’ en de Latijnse naam is ‘Adventus Spiritus Sancti’. Op verschillende plaatsen wordt het feest ook wel ‘Sinkes’ genoemd. Andere benamingen zijn: bloemenoosteren, bloemenpasen, bloeifeest, snijfeest of roospasen. In de Bijbel wordt het ook wel ‘het feest van de Eerstelingen’ genoemd.

Feesten tijdens Pinksteren

f7084c8dc72521fe9b1cd695464554a2ZGllIEdv

Niet alleen de christenen vieren feest met Pinksteren, er zijn ook andere feesten. Zo wordt in Antwerpen jaarlijks de ‘Sinksenfoor’ gehouden, een grote kermis. In Deventer viert men het Pinksterkroonfeest, in Purmerend heeft men de bokkiesmarkt, in Landgraaf vinden we het welbekende Pinkpop en op Schiermonnikoog wordt het Kallemooifeest gevierd. Dit heeft dus echter niets met het echte Pinksteren te maken.

4915f20d2c36611cb101e95e5c34b4e7cGlua3N0

De pinksterbloem, dankt die haar naam aan Pinksteren?

Deze bloem wordt pinksterbloem genoemd, omdat ze altijd tegen de tijd van Pinksteren bloeit. De geslachtsnaam van de bloem is Cardamine, wat stamt van het Griekse kardio (hart – denk maar aan cardiologie) en damao (verzachten). Het werd gebruikt als middel tegen hartklachten en heel af en toe tegen epilepsie. Er zijn nog verschillende andere benamingen voor, zoals  pinksterbruid, kievitsbloem en  koekoeksbloem.

Waar komt die duif dan vandaan?

6651526b6fb8f29a00507de6a49ce30fZHVpZi5q

Stel, u heeft een kindje en dat kindje zit op een basisschool met de Bijbel. Dan heeft uw kindje met Pinksteren vast al eens een werkje gemaakt met een duif. Waarom nu de duif? Wel, misschien kent u het verhaal van Jezus doop wel. ‘En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen.’ (Matt. 3:16) De Heilige Geest daalde dus op Jezus neer in de gestalte van een duif. De Heilige Geest kwam op aarde met het Pinksterfeest, dat is waar we bij stil staan. De duif staat voor de Heilige Geest. Daarnaast is de duif een teken van vrede, hoop en toekomst.

8a1f74ea8d333ac37a9fe795aa4183e2bGljaHR6

De pinksterboom en pinkstervuren

87f9c777d67161957c24c0fc38861bd0dGVhcnNt

Vroeger werd door de heidenen rond de pinkstertijd het meifeest gevierd. Bij dit meifeest werden meibomen of pinksterbomen opgericht. Dit waren lange stammen met bovenin een hoepel, waaraan lange kleurige linten hingen. Zo danste men om de boom met het uiteinde van een lint in de hand. Eigenlijk was dit een vruchtbaarheidsrite, men geloofde dat door dit ritueel vruchtbaarheid kwam bij de bomen, het vee en de mensen. De pinkstervuren slaan juist weer op het vuur wat op de discipelen neerdaalde tijdens Pinksteren.

Liederen die gezongen kunnen worden met Pinksteren

Psalm 68:7

Gelijk een duif, door 't zilverwit
En 't goud, dat op haar veedren zit,076021166ecb0b16060cbaf34e04b43eZW5kZWFh
Bij 't licht der zonnestralen;
Ver boven andre vooglen pronkt,
Zult gij, door 't Goddlijk oog belonkt,
Weer met uw schoonheid pralen.
Wanneer Gods onweerstaanbre hand
De vorsten uit het ganse land
Verstrooid had en verdreven,
Ontving zijn erfdeel eedler schoon,
Dan sneeuw, hoe wit zij zich vertoon',
Aan Salmon ooit kon geven.

U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!7dd9a33e9fd0712fc56fabac1bbe15a2dGVhY2gg
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd'en welgezind
en zegt ’t elken kere: "Christus overwint!"
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn Godd'lijk Wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.


En nu mijn vraag aan u: is het voor u al eens echt Pinksteren geweest?

64df326c24c2be3cc2b48ccc865db71cdGhvdWdo

Informatie over andere christelijke feesten: 

Reacties (12) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Thanks, Henie!:)
Mooi artikel, prima informatie!
leuk om de achtergronden van zo'n dag te lezen, duim
Dankjewel, Terra!
Thanks, Pieter!

Dankjewel, Chris, dat is bijna hetzelfde als het Griekse woord dus! Thanks!
Mooi Pinksteren-artikel - in het Spaans 'Pentecostés'. Wat er gevierd wordt, dat wist ik maar dat er zoveel verschillende accenten zijn, wist ik niet!
En al die andere zaken er rond: de duif, de Pinksterbloem .. heel interessant om weten, dank je!
Duim erbij
Mooi, veelzijdig artikel! Goed om het van verschillende kanten te laten zien.