Autisme, methodieken en organisaties

Door MATA gepubliceerd op Thursday 05 December 15:31

Methodieken

TEACCH

( = Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children)

 

Bij deze methodiek gebruikt men 6 stappen.

 1. Introduceren. De cliënt word hierbij uitgelegd wat autisme precies is en raakt hiermee vertrouwd.  Het thema word hierbij duidelijk uitgelegd.
 2. Bij stap 2 word er concreet vastgesteld wat bij de cliënt aan mogelijkheden zijn. Dit word dan ook duidelijk gemaakt.
 3. Daarna word gekeken hoe men de aansluitende schema’s, ritmes, ordening/stuctuur voor het kind kan worden gerealiseerd.
 4. Bij stap 4 word er naar de ondersteuners gekeken. Bijvoorbeeld de ouders, docenten etc. Er word aan hun duidelijk gemaakt hoe men hiermee kan omgaan en wat ze kunnen doen wat ook weer aansluit op de leefwereld van het kind.
 5. Hier worden de afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, schema’s en rollen concreet gestructureerd.
 6. Bij de laatste stap, stap 6, word er gebruik gemaakt van de bijzondere interesses van de cliënten zelf.

Voor ieder persoon met ASS kan een afzonderlijke ondersteuningswijze worden gevonden, zonder de cliënt dan vast te leggen in kant en klare structuren en systemen. Dit is dan ook wat centraal staat bij de TEACCH methode. Hierdoor word er ook aan zelfverwerkelijking geholpen, het realiseren van jezelf. (University of North Carolina, TEACCH, 2013)

 

Deze 6 stappen worden vorm gegeven in 3 fases.

 1. Het bieden van maximale veiligheid als basis. Dit heeft gevolgen voor ruimtem tijd, plaats en de mate van concrete aanwezigheid en ondersteuning. De hulpverlener moet hierbij een vertrouwenspersoon worden en de cliënt het gevoel geven dat hij veilig is en de hulpverlener kan vertrouwen.
 2. Dat wat de cliënt geleerd heeft wordt stukje bij beetje uitgebreid naar de aansluitende ruimten binnen de setting/ruimten.
 3. Wanneer fase 2 is gedaan word het geleerde binnen een setting uitgebreid naar een alternatieve leef/werkruimte. (University of North Carolina, TEACCH, 2013)

 

Voorbeeld

De hulp bij prikkels. Men word binnen een ruimte geleerd hoe om te gaan met prikkels binnen die ruimte, bv in een klas, (stap 2), daarna word het uitgebreid naar een andere ruimte, bv een schoolkantine,  zodat de cliënt ook weet hoe hij daar moet omgaan met prikkels.

 

In deze fasen word er individueel gekeken naar mogelijkheden voor tijd, ruimte, activiteiten en het hanteren van de beschikbare relaties. Er word rekening gehouden met het individu. (University of North Carolina, TEACCH, 2013)

 

Deze methodiek is in North Carolina uitgevonden en er worden daar ook veel trainingen gegeven voor ouders, begeleiders, docenten etc.

TEACCH is opgericht door 2 doctoren:

 Dr. Eric Schopler& Dr. Gary Mesibov.

 

Zij willen dat mensen met autisme zo normaal mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij zonder veel problemen hier te hebben.

 

 

Filmpje 4:00 http://www.youtube.com/watch?v=hRNyvrrcRio=68

http://www.leraar24.nl/video/2959

 

 

(University of North Carolina, TEACCH, 2013)

http://www.teacch.com/

Hier in nederland is ook de TEACCH methode in volle gang bezig.

Namelijk op de Voorthuijsenschool in haarlem.

Hierin word een jongen gevolgd die autisme heeft, hij heet Rocco.

 

 

  

Geef me de 5!

Deze methode is ontwikkeld door Colette de Bruin. Deze methode is gericht op de opvoeding en begeleiding van kinderen met autisme. Volgens haar heeft iedereen een “barcode” waaruit duidelijk is, op welke wijze de algemene aspecten bij het kind concreet zichtbaar of merkbaar is.  Hierbij maakt ze gebruik van 5 richtinggevende vragen: Wat? Hoe? Wanneer? Wie? Waarom? Ieder van deze vragen wijzen ergens op .  Hierbij komt aandacht voor details, de omgeving, de complexiteit van het geheel, het inleven in de ander en het allemaal anders verlopen.  (C.de Bruin, geef me de 5, Graviant, Doetinchem, 2012)

 

 

Hierbij worden verschillende middelen gebruikt, zoals: Mindmappen, afsprakenschriften, contracten en strategiekaarten voor het onderwijs. Hierbij worden de sterke punten van de Autisten in kaart gebracht en gebruikt (empowerment). (C.de Bruin, geef me de 5, Graviant, Doetinchem, 2012)

 

 

http://www.methodieken.nl/methodieken_methoden.asp?methode_link=Geef me de 5

 

 

De KIRA-methodiek weergegeven in een matrix


De Kira methodiek word op deze website aangeboden. Hierbij word eerst een intake gehouden, daarna komt een assessment,  dan de oriëntatie en dan de toeleiding en coaching.

Deze methodiek is vooral voor mensen die werken in het veld van arbeidstoeleiding. Het is een handelingsmatrix voor jobcoaches en trajectbegeleiders, gericht op ondersteuning van dagelijkse praktijk.

(Leo Kannerhuis, KIRA,  TG Grafische Diensten, Nijmegen, 2013)

http://www.leokannerhuis.nl/KIRA/index.html

 

De PILLAR-METHODIEK

De vicieuze cirkel word hierbij doorbroken, waar mensen zich door hun autisme in bevinden.

Hierdoor kan de weg naar groei en ontwikkeling geopend. Tegelijkertijd is het een methode waarmee je kunt bereiken door de heftige emotionele reacties gaan afnemen en mensen stabieler gaan functioneren. (BV. Afname frustratie, agressieve reacties, moedeloosheid en uitzichtloosheid. Door te werken volgens deze methodiek worden de ernst van de symptomen ook verzacht bij de meeste mensen.  Er word met 6 pijlers gewerkt bij deze methodiek:

 • Presentie
 • Interactie
 • Levens coaching
 • Luisteren
 • Actie
 • Rust

(Herman de Neef, Op weg naar rust; de PILLAR methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme, Qualtiy Publishers, 2012)

http://www.pillarmethodiek.nl/overig/uitleg

 

Organisaties& Websites

Organisaties

Er zijn verschillende organisaties die hulp bieden bij autisme. Hieronder worden een aantal organisaties kort uitgelegd.

 

Regionaal Autisme Centrum

Deze organisatie heeft vier onderdelen waaruit ze werken. Samen bieden ze een compleet pakket aan zorg in zuidoost Brabant en Noord Limburg. Binnen dit centrum werken er veel gespecialiseerde professionals zoals: psychiaters, GZ- psychologen, onderwijskundigen, ambulant begeleiders, sociaal psychiatrische verpleegkundigen, praktische pedagogische gezinsbegeleiders, maatschappelijk werkers en job-coaches.  Er word begeleiding, advies ondersteuning geboden en men zorgt voor woonvoorzieningen speciaal voor mensen met autisme. (Regionaal autisme centrum, 2010).

http://www.autismebegeleiding.nl/autisme/

 

NVA

De NVA staat voor de Nederlandse vereniging voor autisme.  Deze organisatie zet zich in voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten voor alle leeftijden. Hierbij word op alle levensgebieden ingegaan. Er worden mogelijkheden gecreëerd voor mensen met autisme en het individu staat centraal. Ze geven hierbij ook nog cursussen. Hier werken ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers (NVA, 2013).

http://www.autisme.nl/

 

Autisme centraal

Dit is een kennis en ondersteuningscentrum. Zij hebben studiedagen, cursussen en een ruim aanbod aan workshops. Zij verzamelen theoretische en praktische informatie over autisme, zo dragen zij dan door de activiteiten de kennis uit. Zij publiceren in de magazine Autisme centraal ook vaak artikels (autisme centraal, 2013).

http://www.autismecentraal.com/public/index.asp?lang=NL&pid=1

 

SAMN

SAMN staat voor Samen Sterk voor Mensen met Autisme.

Zij bevorderen de samenwerking van de organisaties, in de provincie Utrecht. Ze richten zich dan onder anderen op onderwijs, diensten- en zorgaanbod voor mensen met ASS. Alle vormen van autisme worden hierbij bedoeld. Zij kijken dan niet alleen naar de mensen die alleen hoog functionerend zijn maar ook op de mensen die een verstandelijke beperking hebben(SAMN,2013).

http://www.samn.nl/

 

AutiComm

Deze organisatie zorgt voor doorverwijzingen bij diagnostische onderzoeken. Dit gebeurd dan via het autismenetwerk CompASS, Mediant of Karakter. Deze organisatie is een deskundige partner in de begeleiding van de communicatie tussen ouders en de instanties zoals BJZ en justitie. Marion Kuipers is een van de deskundige en is door de rechtbank een erkende autisme deskundige. In het geval van conflicten waarbij de cliënt autisme heeft(zoals echtscheidingen, arbeidsgeschillen en omgangsregelingen) kan men Marjon Kuipers inschakelen als een NMI Mediator(AutiComm, 2013).

http://www.auticomm.nl/maatwerk

 

Woerden/ Ventizo

Diverse organisaties in en om Woerden maken zich allemaal, voor mensen met autisme, vrijwillig sterk. Dit doen ze door diensten te bieden of speciale activiteiten te organiseren, zoals de Auti & Friends voor kinderen t/m 12 jaar. Ze zetten ook speciale atletiekgroepen op. De doelgroep van organisaties als Welzijn Woerden, MEE-UGV en Handje Helpen is breder, maar ze richten zich ook op mensen met autisme(Ventizo, 2013). http://autismewoerden.nl/organisaties/

 

 

Websites

 

Op de onderste websites zijn veel interessante weetjes en informatie te vinden over autisme.

 

Mentaal Vitaal

Dit is een website waar heel veel informatie te vinden is over Autisme. De symptomen, oorzaken, wat men kan doen en veel meer word heel goed uitgelegd. Het is een betrouwbare website. Het word namelijk gefinancierd door de ministerie van volksgezondheid en de artikelen worden vaak bijgewerkt(Mentaal Vitaal, 2013).

http://www.mentaalvitaal.nl/Meer-lezen-over/Stoornis/Autisme/Symptomen

 

Dr. Leo kannerhuis

Deze website is een soort gelijke website als de bovenste website van Mentaal Vitaal. Deze website is geschreven door een psycholoog en dokter Leo Kannerhuis. Hij heeft autisme onderzocht en hier is hij ook best bekend om geworden. De website word heel goed bekeken en word ook goed onderhouden en bijgewerkt(Leo Kannerhuis, 2013).

http://www.leokannerhuis.nl/autisme/wat-autisme

 

Gezondheidsnet

Op deze website is een artikel te vinden om heel kort even te weten wat autisme is. De website is van de gezondheidsnet en dit word ook bijgehouden. Wat hier staat klopt en is vooral kort verteld hoe een persoon met autisme iets ervaart. Dit is een fijn artikel om een globaal en kloppend beeld te krijgen van autisme (Ampe, 2013).

http://www.gezondheidsnet.nl/adhd-en-andere-gedragsstoornissen/artikelen/1913/wat-is-autisme-precies-

 

Mens en gezondheid
Deze site geeft een beeld wat mensen met autisme kunnen doen en wat het hun oplevert. Ze kunnen door middel van coaching verschillende dingen leren en inzien, dit is een iets ouder artikel wat ook meer gebaseerd is op coaching (Signalees, 2011).

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/relatie-en-huwelijk/42003-lijden-aan-autisme-op-volwassen-leeftijd-autisme-coaching.html

 

 

Hulplijn autisme

Dit is geen website met informatie. Je hebt vast wel gehoord van de hulplijn voor mensen zonder psychische ziekte. Mensen die compleet “Normaal” functioneren kunnen naar deze hulplijn bellen en krijgen iemand aan de lijn met een psychische ziekte. Als iemand wilt weten wat autisme is en hierover wil weten hoe het ervaren word, word er door iemand met autisme uitleg gegeven. Dit is een hele fijne hulplijn, want het zijn ervaringsdeskundigen(Hulplijn Autisme, 2013).

http://www.dehulplijnvoormensenzonderpsychischeziekte.nl/

 

Nieuwsfeitje autisme

In Zutphen is een gezellig drinken avond georganiseerd. Hier kunnen mensen met autisme samen komen en samen gezellig een borrel drinken. De laatste event was op 27 November 2013. Dus dat is al geweest. Het is interessant om te weten dat er zulke dingen worden georganiseerd (De Weekkrant, 2013).

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/november/22/gezellige_avond_voor_mensen_met_autisme_in_zutphen

 

Testje autisme

Op deze website is er een forum te vinden voor kinderen met autisme die onderling kunnen praten. Hier kun je ook een testje doen of je autistische trekjes hebt of niet. Het is een fascinerende test en als men deze doet is er een pagina met de uitslag (psychologiemagazine, 2013).

http://www.psychologiemagazine.nl/web/Persoonlijkheid/Ontdek-autisme.htm

 

Hopelijk heeft u hier wat aan gehad. Hieronder staat de literatuurlijst!
Een duim als u het leuk vond, en een reactie is altijd welkom.

Literatuur

Filmpje:

TEACCH:

http://www.youtube.com/watch?v=hRNyvrrcRio=68

http://www.leraar24.nl/video/2959

 

Boek:

Geef me de 5:

Uitleg in beeld. Psycho-educatie ASS, Geef me de 5. Visuele ondersteuning bij uitleg van Autisme Spectrum Stoornissen. Graviant, Doetinchem, 2012

(C.de Bruin, geef me de 5, Graviant, Doetinchem, 2012)

 

Pillar:

Herman de Neef, Op weg naar rust; de PILLAR methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme, Qualtiy Publishers, 2012

 

KIRA:

http://www.leokannerhuis.nl/KIRA/index.html

Leo Kannerhuis, KIRA,  TG Grafische Diensten, Nijmegen, 2013

 

PDD-NOS:

Trix van Lieshout, pedagogische adviezen voor speciale kinderen, Bohn Stafleu van Loghum, 2009

Website:

Geef me de 5:

http://www.methodieken.nl/methodieken_methoden.asp?methode_link=Geef me de 5

(C.de Bruin, geef me de 5, Graviant, Doetinchem, 2012)

 

Floortime:

http://www.fortior.info/kennis-en-vaardigheden/floortime-in-theorie-en-praktijk

http://www.fortior.info/kennis-en-vaardigheden/floortime-in-theorie-en-praktijk/achtergrondinformatie

http://www.fortior.info/blog/entry/floortime-hoe-en-wat.bIgFXWCU.dpuf

 

TEACCH:

http://www.teacch.com/
(University of North Carolina, TEACCH, 2013)

 

Pillar:

http://www.pillarmethodiek.nl/overig/uitleg
(Herman de Neef, Op weg naar rust; de PILLAR methodiek voor levensbrede begeleiding bij autisme, Qualtiy Publishers, 2012)

 

KIRA:

http://www.leokannerhuis.nl/betrokkenen/werk-en-stage

(Leo Kannerhuis, KIRA,  TG Grafische Diensten, Nijmegen, 2013)

 

PDD-NOS:

http://home.deds.nl/~f.scholte/AutismeHype_NL.html

(Francine Scholten, autisme als Hype, 2011)
http://www.balansdigitaal.nl/
(Balans Digitaal, 2013)

 

Organisaties

http://www.autismebegeleiding.nl/autisme/

(Regionaal autisme centrum, 2010)

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Mooi en volledig artikel! Komt even bij mijn favo's.
Een aantal zaken waren bij bij reeds bekend, maar je hebt er een prachtig artikel van gemaakt!
Mijn complimenten!
Heel erg bedankt dat je het interessant vind :)