Israël, en zijn vele betekenissen.

Door Lucifall gepubliceerd op Saturday 30 November 14:03

In deze zilla godsbeelden wil ik trachten duidelijk te maken; hoe bijbelvertalingen en interpretaties kunnen variëren. Iedere versie interpreteert de authentieke Hebreeuwse woorden op een andere manier. Soms zijn de verschillen gering, andere keren zijn ze praktisch als een tegenstelling te lezen. Gekozen is voor het woord Israël. Ook wordt het woord “Israël” via gematria en tarot verklaard.

 

Actie-reactie

In een reactie onder het artikel 'Hackers verklaren Israël de oorlog' schrijft Nescio  : “Genesis 32:29 : "Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’" Yisra(h) = hij strijdt of hij heerst en El = God ; De staat Israel betekent dus eigenlijk gewoon 'een natie in staat van oorlog' (in naam van God uiteraard). In een discussie onder het artikel “Gaza, ga vandaag je huis uit en verzamel je in het centrum. Dit klinkt bekend” verwijs ik naar deze betekenis van het woord “Israël.” Anmuziekleven  wees in deze 'brainstormsessie' op het feit dat het woord Israël op meerdere manieren vertaald wordt en dat het onderwerp op zich een artikel waard zou zijn.

 

De verschillende betekenissen van het woord Israël.

Israël, יִשְׂרָאֵל, is een Bijbelse naam. Jakob kreeg deze naam nadat hij met de man (engel) gevochten had tot de dageraad zoals te lezen is in Genesis 32. De naam Israël werd de stamvader gegeven in Genesis 32: 28 ; een vers dat in de verschillende bijbeledities op een andere manier vertaald wordt. Tevens wijken de nummers van de verzen af in de diverse vertalingen. Een paar voorbeelden hiervan zijn:

 

Willibrordvertaling

‘Voortaan zult u geen Jakob meer heten, maar Israël, want u hebt met God gestreden en met mensen en u hebt hen overwonnen.’

 

Statenvertaling 1637

Doe seyde hy; Uwe naem en sal voortaen niet Iacob heeten, maer Israël: want ghy hebt u vorstelick gedragen met Godt, ende met de menschen, ende hebt overmocht.

Statenvertaling (Jongbloed-editie)

Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht.

Groot Nieuws bijbel 1996

En de man zei: ‘Voortaan zul je niet meer Jakob heten, maar Israël: Strijder met God, want je hebt met God en met mensen gestreden en je hebt gewonnen.’

Leuvense bijbel 1548

Ende hi seyde, Ghi en sult voertaen niet meer Iacob heeten, maer Israhel, want hebdi teghen Godt sterc geweest, hoe veel te meer suldi machtich wesen teghen die menschen?

Gestreden met god of vorstelijk zouden we als een tegenstelling kunnen typeren.

Er zijn nog meer duidingen zoals bijvoorbeeld triomfant met God, nadat Jakob met de engel gevochten had. Anderen beweren dat de naam afkomstig is van het woord śarar, wat heersen, sterk zijn of autoriteit hebben over, betekent. Een andere mogelijke betekenis is : 'de Prins van God'. "The Jewish Study Bible" van “Oxford University Press” vermeldt op pag. 68 "De wetenschappelijke etymologie van Israël is onzeker, een goede veronderstelling zou zijn 'El heerst.'

 

First of all, Arafat is wrong. Jerusalem is Israel's capital, will never be divided, and will remain the capital of the State of Israel, the capital of the Jewish people, for ever and ever.

Benjamin Netanyahu

 

Mensenvertaling – Mechanische vertaling

Vertalingen, vastgelegd door mensen die Hebreeuwse woorden elk op een andere manier vertaalden. Een vertaling van de originele Hebreeuwse tekst kan ook mechanisch. Op deze site is het mogelijk een vertaling te lezen die op een dergelijke wijze vertaald is. http://www.mechanical-translation.org/genesis_rmt/mtg_rmt_genesis32.html

Deze mechanische vertaling van de bijbel is een woord voor woord vertaling van de originele Hebreeuwse Syntax en vertaalt ieder Hebreeuws woord met de exacte Engelse vertaling. 

De betreffende frase waar Jakob als Israël benoemd wordt wordt daar op een andere manier vertaald:

28&and he said to him, what is your title, and he said, Ya'aqov, 29&and he said, Ya'aqov will not be said again as your title, instead Yisra'el given that you turned away with Elohiym and with men and you were able

Omdat je je afwendde met Elohiym en met de mens en je was ertoe in staat.

Interessant in deze is te kijken naar het samengestelde woord Elohiym.

 

De stam van het woord (ELoH) is:

Door de onderstaande toevoeging (IyM) ontstaat er een meervoudsvorm

 

Het woord Elohiym kunnen we dan ook zien als een classificatie van wezens of entiteiten. WezenS en entitetEN. Meervoud. Jakob wendde zich af met GodEN! De tekst van de Hebreeuwse bijbel ondersteunt de monotheïstische claims van het Judaïsme niet, noch die vanuit diverse Christelijke inzichten. De betekenissen van Elohiym zijn : God, god en goden, heersers, rechters en engelen.

 

Het woord Israël. Letter voor letter.

Het Hebreeuwse AlephBet.

De Hebreeuwse letters worden ook wel de bouwstenen van de schepping genoemd. In o.a. Psalm 119 komen ze allemaal aan de orde. In de Kabbala ontleent men aan iedere letter een numerieke waarde. Dit noemt men gematria. Ook denkt men dat woorden met eenzelfde waarde met elkaar verwant zijn.

Het woord Israël is samengesteld uit de volgende letters

Letter vertaling

getalswaarde

Spirituele Betekenis*

Yod Hand van God 10 Het geheim van de poort van initiatie
Shin Tand 300 Zelfcontrole en zelfopoffering beheersen het wiel
Resh Hoofd 200 De Zon is het geheim van de geest
Aleph Os 1 Het doembeeld van de dwaas is vernietiging
Lamed Osseprik 30 Het equilibrium en zelf-opoffering, de poort.

* één van de vele mogelijke duidingen..

De totale getalswaarde van het woord Israël ישראל is 10+300+200+1+30=541. Er zijn ook andere woorden of zinnen uit de bijbel die deze zelfde waarde hebben. Er zijn 'opmerkelijke' overeenkomsten in deze gematria, want 541 is ook het 10e hexagonale Ster getal:

 

Het priemgetal 541 is ook de getalswaarde van de Hebreeuwse letters van “de 10 Geboden”, de “stenen tabletten” en van de 'matse', het ongezuurde brood.

Zo vinden we in Num 36.13 HaMitzvot (de Geboden); in Deut 5.22 Lechet Avnim (de stenen tabletten);in Ex 23.15 het ongezuurde brood ; Eshmar in Ps 119.101, ik zal behouden; Etphalal in Psalm 5.2., ik zal bidden. De Here is op deze plaats in Genesis 26.16 en het gedachtenisteken tussen uw ogen in Ex 13.9. Maar ook bijvoorbeeld: Binding met God, Vechten met God, de zonde spreekt tot de goddeloze (psalm 36) en de 'vallei der giganten.'  Al deze woorden/zinnen hebben in de Gematria een waarde van 541; dezelfde waarde als Israël.

 

And by the way, a piece of news, Israel is the one country in which everyone is pro-American, opposition and coalition alike. And I represent the entire people of Israel who say, 'Thank you, America.'' And we're friends of America, and we're the only reliable allies of America in the Middle East.

Benjamin Netanyahu

 

Kabbala – tarot

In verschillende richtingen van de Tarot wordt het Hebreeuwse AlephBet gelinkt met de kaarten van de grote arcana uit de tarot. Iedere letter uit dit alfabet heeft een betekenis en is verbonden met een tarotkaart.

Het woord “Israël” bestaat uit de volgende letters:

Hebreeuwse letter Letter Betekenis Tarotkaart
Yod I Hand van God De Kluizenaar
Shin S Tand Het oordeel
Resh R Hoofd De Zon
Aleph A Os De Dwaas
Lamed L Osseprik  Gerechtigheid

 

Onder de kaarten staan de bijbehorende letters uit ons alfabet welke verbonden zijn met de bovengenoemde letter uit het Hebreeuwse Alephbet. De kaarten liggen van links naar rechts, daar dit in het Hebreeuwse schrift de leesrichting is. Onderstaande tarotinterpretatie is een Hebreeuwse zienswijze (www.yhwh.com). Tarot kan overigens in 'verschillende lagen' gelezen worden.

I – De kluizenaar: Afzondering en op grote hoogte. Het licht in de lantaarn is afkomstig van een stralende davidsster. Het licht van God wordt hier realiteit. Het pad van de verlichting.

S- Het oordeel. Hier laat de mens zich opnemen in de hemel als de trompet van God gehoord wordt. Alle zielen stijgen op en er zal geen afstand zijn meer tussen mens en mens en mens en God.

R- De zon: Een kaart die het stadium van de Zon weergeeft. De morgenster is opgekomen en vervult ons. Hier wordt herkend dat we deel uitmaken van de drie-eenheid. 

Ae- De Dwaas:De wielen op het tenue symboliseren de galaxies welke God/ de Goden nog gaat/ gaan scheppen. Het zijn er 12. Als we naar de sterren kijken verklaren we de glorie God, onderwijl de aarde zijn vakmanschap toont.We zien hier de 12 tekens van de zodiak, de 12 maanden van het jaar, de 12 uren van de dag, de 12 stammen van Israël en de 12 poorten van de heilige stad in de Hemel. Twaalf, een getal dat de totaliteit van de schepping in zich draagt. Alle sterren en alle mensen en alle uren van de schepping liggen verborgen in dit getal 12. van God voor hij het universum, de aarde of de mens geschapen had. De wegen van de dwaas doorlopen de stadia van ons normale sterfelijke leven tot het huwelijk met God.

L- Gerechtigheid ; een oordeel wordt gewogen en een beslissing wordt met het zwaard genomen.

 

Lezing met behulp van de 231 gates of wisdom.

(IS) Een staat van opwinding met een tendens om te vergeten te eten en te slapen.

(SR) Tijd om te spelen en om te winnen. Als er nu verloren wordt zal dit voor lang zijn net zoals dit voor een overwinning zal gelden.

(RA) Een comfortabele omgeving. Weinig verantwoordelijkheden.

(AL) On-respectvol maar aangenaam.

 

 

Wat zegt een naam? 

Veel interpretaties zijn mogelijk. Vanuit de bijbel, net zoveel als er bijbelvertalingen zijn. Diverse religies hebben ze er ook een eigen visie op. Vanuit de kabbala wordt er getracht het woord te verklaren, terwijl het in plaatjes, in beelden ook uit te leggen is.

Zoveel mensen, zovele genoteerde wensen. Godsbeelden variëren, ook al gaan ze over dezelfde God of goden.. Mensen denken in letters, in beelden, maar ook in codes. Daar blijkt eens te meer hoe de bijbel duizenden keren gelezen kan worden en dat men er iedere keer weer iets in kan ontdekken. Een ieder geeft er in feite zijn eigen invulling aan. En toch is er immer wel ergens een verband te vinden. Zo zou de onderstaande Quote van Kennedy zomaar als een afspiegeling te zien kunnen zijn van de duiding van de 231 gates of wisdom.

 

Israel was not created in order to disappear - Israel will endure and flourish. (IS) It is the child of hope and the home of the brave. It can neither be broken by adversity nor demoralized by success. ( SR) It carries the shield of democracy (RA) and it honors the sword of freedom. (AL)

John F. Kennedy

 

Bronnen

http://torahcode.us/torah_codes/gematria/gematria1.shtml

http://www.billheidrick.com/works/hgm3/hg0540.htm541

http://www.biblewheel.com/GR/GR_541.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_(name)

www.Biblija.net

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lutte_de_Jacob_avec_l'Ange.jpg

http://www.biblicalheritage.org/linguistic/hl/1-a/-elohiym.htm

www.willibrordbijbel.nl

http://www.yhwh.com/tarot/

Reacties (13) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Intrigerend artikel! Duim! Hiervoor heb je je duidelijk grondig in het onderwerp verdiept.
Het grote probleem met vertalingen in het algemeen is dat woorden niet één op één overzetbaar zijn. Er blijft altijd interpretatie aan de hand van de context en soms moeten we bovendien rekening houden met een betekenisverschuiving in de tijd.
Mijn eerste kennismaking daarmee was het verhaal van die rentmeester: was die nou 'slim' of 'onrechtvaardig'? (afhankelijk van de bijbelvertaling die je leest).
In dit kader is http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=nl ook een heel interessante site. Als je klikt op 'Meer bijbelversies' vind je bijvoorbeeld ook Engelse, Franse en Duitse bijbelvertalingen.
Wat mijzelf aanvankelijk buitengewoon verbaasde, was dat er ook in de bijbel zelf soms verschillende versies naast elkaar blijken te staan. Lees maar eens in één en dezelfde bijbelvertaling het verslag over de ark van Noach... Je ziet enkele, enigszins van elkaar afwijkende verhalen achter elkaar staan.
Verder was ik zelf ook verbaasd om in het Oude Testament ideeën over een eventueel leven na de dood aan te treffen die afwijken van het traditionele christelijk geloof in een hiernamaals: denk bijvoorbeeld aan de gedachte dat het leven met de dood ophoudt ('Wie zal u prijzen in het graf?') of een geloof in reïncarnatie (er schiet me even geen citaat te binnen, maar dat is vast op te zoeken).
Ik ben benieuwd naar je volgende artikel!
Bedankt voor je reactie An. Wederom een inspirerende! De onderwerpen vliegen me om de oren.. :-)
Bijvoorbeeld de idee van het leven na de dood.
waarbij ik ik direct aan het Judaïsme moet denken en wel aan het meest geheime concept van de wereld van Galgalim. Stromingen die geloven in de Gilgul (transmigratie van zielen) Zij zien Rabbi Abraham als incarnatie van Elijah. Om dit met vondsten te staven: In Israël zijn antieke stenen cirkels teruggevonden, zoals Gilgal Refaim. Een afbeelding kun je in dit artikel vinden: http://plazilla.com/rencarnatie-de-cirkel-van-het-leven-een-bewogen-onderwerp. Maar ook een Joodse traditie van de Golem waar een pop van klei tot leven wordt gewekt waarbij de 231 gates of wisdom worden toegepast..(Meditatie op combinaties van 2 Hebreeuwse letters) Deze stroming vindt dit terug in Psalm 139:16 â??Uw ogen zagen mijn vormeloos beginâ?) en werd in de talmoed van de 3e en 4e eeuw na Chr. al beschreven. De eerste schepping van Adam is volgens deze traditie ook iets anders verlopen:
Volgens overleveringen uit de Talmoed zou Adam in zijn wordingsproces een golem zijn geweest. â??Adam was said to be "golem" before the breath of God had touched himâ??. Deze golemtoestand duurde van het tweede tot het vierde uur. In het vierde uur blies God hem zijn redelijke ziel in. Deze golem-Adam zou zich van het ene eind van de wereld tot het andere eind hebben uitgestrekt en zo zou hij in een visioen alle komende generaties gezien hebben.
Dit is ook te herleiden uit de naam 'Adam'. Deze naam is afgeleid van adamah, wat â??aardeâ?? betekent. Adamah is hierna geëvolueerd tot de Hebreeuwse term voor het hele menselijk ras. Omdat God Adam schiep uit aarde afkomstig van de vier windstreken is Adam universeel en een symbool voor de hele mensheid. Ik schreef hier al eerder over in de Golem, wezen van klei.
Sandra, bedankt voor je reactie.
"ha-adam" betekent "de mens", zo leerde ik in een grijs verleden.
Ik vraag me nu ook ineens af of de aanduiding van de mens met 'gij slechte aarden kruiken' (in Genesis) ook verband houdt met de door jou genoemde traditie van tot leven te wekken gekleide pop.
Die rentmeester laat me ook al niet meer los...
Mij ook nog steeds niet. Dus ik hoop hier over enige tijd een artikeltje over dat onderwerp te mogen lezen!
Knap dat je dit als niet-joodse aandurft... Ergens mis ik wel de ontknoping... Misschien omdat ik het zelf niet zie.
Groetjes
kan ik me voorstellen..Er is geen ontknoping m.i.
vertalen is mensen-wensen-werk; hierin geloof ik nog het meest in de mechanische vertaling, doch ook dat is weer ingevoerd door mensen..
Wat een schittrende uitgebreide uiteenzettingen en verklaringen.
Duim taco
Een boeiende uiteenzetting. Veel werk, compliment!
Heel indrukwekkend.
Maar wat nu de echte betekenis is...
Mooi en actueel artikel.
Dat hult zich inderdaad in Nevelen... dat weet alleen de naamgever..
What's in a name...
Lang leve de taalbarrière... Vind het ongelooflijk interessant trouwens, op deze manier bezig te zijn met talen. Een kleine nuance maakt vaak een wereld van verschil. Komt ook duidelijk naar voren in de verschillende Bijbelvertalingen die je naar voren brengt. Israël... 1 woord, zoveel mogelijkheden... Iets om over na te denken!
Bedankt voor deze mooie bijdrage!
Met veel plezier mee bezig geweest Rose.