Geregistreerd Partnerschap (2)

Door --RZ gepubliceerd op Monday 17 September 01:57

Geregistreerd Partnerschap, Hoe komt het tot stand, wat zijn de rechten en plichten en wanneer eindigt het.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/92e98b3f88ba85c1ae8efe506a1e2f45.jpg

 

1. Als 2 partners een geregistreerd partnerschap willen aangaan, moeten zij net als bij het huwelijk hiervan aangifte doen. Zij moeten hierbij stukken overleggen waaruit blijkt dat zij wel voldoen aan de voorwaarden om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Welke stukken dit zijn, is afhankelijk van de situatie.

Naast een afschrift van de geboorte akte kunnen dit bijvoorbeeld;
- Een bewijs van beëindiging van een vorig huwelijk of geregistreerd partnerschap
- Een akte van toestemming of een (voorlopige) verblijfsvergunning zijn.

De aangifte vindt plaats bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de woonplaats van een van beide partners. Zij kunnen dan ook meedelen dat zij zich in een ander gemeente willen laten registreren dan waar zij wonen.

2. Van de aangifte wordt een akte opgemaakt. De registratie vindt (op zijn vroegst) 2 weken na de aangifte van de akte plaats.

Ook net als bij het huwelijk, moeten er minimaal 2 maximaal 4 getuigen bij zijn. Hun namen en adressen worden ook opgegeven bij de aangifte.

3. De aanstaande partners maken hun verbintenis voor de wet officieel door het afleggen van een verklaring. Deze verklaring leggen zij af ten overstaan van de burgerlijke stand. Bij het huwelijk kennen we dat als het ja-woord geven aan elkaar, bij een geregistreerd partnerschap niet. In ieder geval moeten de partners hun instemming met de registratie tot duidelijkheid brengen.

4. Van die registratie wordt een akte opgemaakt. Na het afleggen van de verklaring ondertekenen de ambtenaar van de burgerlijke stand, de partners en de getuigen deze akte.

*De kosten van een geregistreerd partnerschap zijn ongeveer hetzelfde als bij het huwelijk. Elke gemeente biedt echter - net als voor het huwelijk, een vaste tijd in de week een mogelijkheid om een geregistreerd partnerschap gratis aan te gaan.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/e0b019eebb6f9dfa479a106fce4fc87f.jpg

 

Net als bij het huwelijk bestaan er rechten en plichten;


Het geregistreerd partnerschap heeft net als het huwelijk dezelfde gevolgen.

- Onderhoudsplicht; De geregistreerde partner zijn verplicht binnen hun mogelijkheden in elkaars levensonderhoud te voorzien. Zij dragen in beginsel ook samen de kosten van de huishouding.
- Gemeenschap van goederen; Bij een geregistreerd partnerschap zijn in beginsel alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk, net als bij het huwelijk is het mogelijk hiervan af te wijken. De regeling kan vóór of tijdens het geregistreerd partnerschap gewijzigd worden. Deze regeling moet dan worden vastgezet door de notaris.
- Rechtshandelingen; De geregistreerde partners hebben voor het aangaan van verplichtingen of het nemen van beslissingen in een aantal gevallen elkaars toestemming nodig. Bijvoorbeeld; het verkopen van het gemeenschappelijk bewoond huis en het sluiten van een koop op afbetaling.
- Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet hiervoor een akte van omzetting opmaken. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken. Het geregistreerd partnerschap eindigt dan door de omzetting. De akte van omzetting wordt dan opgenomen in het register van geregistreerde partnerschappen. De omzetting kan alleen plaatsvinden in de eigen woonplaats.

Omzetting van geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet hiervoor een akte van omzetting opmaken. De akte van omzetting wordt opgenomen in het register van huwelijken. Door de omzetting eindigt het geregistreerd partnerschap en is het huwelijk een feit. Andersom kan een huwelijk op dezelfde wijze worden omgezet in een geregistreerd partnerschap. De akte van omzetting wordt dan opgenomen in het register van geregistreerde partnerschappen. De omzetting kan alleen plaatsvinden in de eigen woonplaats.

De kosten van de omzetting zijn afhankelijk van de te overleggen stukken en de mate waarin de partners aan de omzetting een ceremonieel karakter wensen te geven. Dit kan per gemeente verschillen.

Gevolgen omzetting

Een omzetting heeft in principe geen gevolgen voor de bestaande situatie. Stel, twee mensen hebben een geregistreerd partnerschap, zij voeden samen een kind op én zij hebben samen het gezag over dit kind. Als zij hun partnerschap nu laten omzetten in een huwelijk verandert daar niets aan. Of stel dat zij hun partnerschap zijn aangegaan in gemeenschap van goederen. Ook hier verandert een omzetting dan niets aan. In internationale situaties -buitenlandse partner(s) of partner(s) in het buitenland- kan dit laatste echter anders zijn.

Buitenlandse partner(s) of partner(s) in het buitenland

Wanneer één of beide partners niet de Nederlandse nationaliteit heeft of niet in Nederland woont, gelden bij een omzetting de regels en voorwaarden zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Voorwaarden’. Daarnaast gelden voor de omzetting dezelfde regels en voorwaarden zoals hierboven gegeven. Ook een huwelijk of geregistreerd partnerschap dat in het buitenland is aangegaan, kan omgezet worden. Dit huwelijk of geregistreerd partnerschap moet dan wel in Nederland worden erkend.

Huwelijksvermogensrecht

Wanneer één of beide partners niet de Nederlandse nationaliteit hebben of niet in Nederland wonen, kan de omzetting met zich meebrengen dat een ander rechtsstelsel van toepassing wordt op de vermogensrechtelijke betrekkingen van de partners dan tevoren. Zo kan een gemeenschap van goederen ontstaan, terwijl de vermogens van de partners tevoren gescheiden waren, of omgekeerd. De verandering kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de aansprakelijkheid voor schulden en voor de manier waarop het vermogen (bezittingen en schulden) wordt verdeeld na scheiding of overlijden.

Het is daarom van belang dat u een notaris raadpleegt voordat de omzetting plaats vindt. Hij zal u kunnen adviseren over de vraag of het wenselijk is huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te maken en of een bepaald recht als toepasselijk is aan te wijzen.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/33f0b41ef34958d07d66aa6e6cbeba28.jpg

 
Wanneer eindigt het geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap eindigt bij overlijden. Daarnaast kan het geregistreerd partnerschap eindigen doordat een van de partners of beide partners de registratie ongedaan willen maken. Dit kan met onderling goedvinden buiten de rechter om of door beëindiging via een uitspraak van de rechter.

Wederzijds goedvinden;

Als de partners het daarover eens zijn, kunnen zij het geregistreerd partnerschap beëindigen zonder tussenkomst van de rechter. Het ‘wederzijds goedvinden’ moet wel aantoonbaar en goed geregeld zijn. Daarom zijn de partners verplicht een overeenkomst op te stellen. In die overeenkomst moet in elk geval staan dat het geregistreerd partnerschap duurzaam is ontwricht en dat de partners om die reden de registratie ongedaan willen maken. Verder moeten in zo’n overeenkomst afspraken staan over belangrijke zaken als de verdeling van bezittingen (en schulden), alimentatie, woonruimte enz.. De overeenkomst moet tot stand komen met hulp van een advocaat of notaris. Deze geeft aan de burgerlijke stand de verklaring af dat de overeenkomst beëindigd is. De verklaring is dan ondertekend door de advocaat of notaris en door de partners zelf. Inschrijving van deze verklaring bij de burgerlijke stand moet plaatsvinden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Pas door deze inschrijving eindigt het geregistreerd partnerschap.

De beëindiging door de rechter:

De beëindiging van het geregistreerd partnerschap via de rechter is net als een scheidingsprocedure bij het huwelijk. Het verzoek aan de rechter tot beëindiging kan door één van de partners worden gedaan. De beslissing van de rechter wordt ingeschreven in het register van de burgerlijke stand. Pas door deze inschrijving eindigt het geregistreerd partnerschap.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.