Zijn Jehovah's Getuigen gevaarlijk?Uit TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Wednesday 01 January 21:07

ad4d0784c31405bc909cc121beb4321d.jpgc81a207c8a58edbd52b8adf3b776bfdb.jpgUIT TELESKOOP MAGAZINE (FEBRUARI 2014.. Incidenteel komt het voor dat spontaan en ongevraagd burger(s) aan de huisdeur worden geconfronteerd met altijd 2 mensen, die na een korte inleiding, een vraag over bijbels geloof in gesprek willen gaan met de bewoner(s). Dat is in zekere zin, het unieke van de organisatie en of beweging die er achter zit, die zich Jehovah'S Getuigen noemen. Nog afgezien, of deze spontane en ongevraagde bezoeken aan huis door mensen op prijs wordt gesteld, immers het is toch in zekere zin een inbreuk in de privacy, is het de vraag of deze manier van optreden en getuigenis van hun geloof wel de enige juiste is.

Zelf heb ik grondig en zorgvuldig onderzoek gedaan, vele jaren lang naar de leer en organisatie van Jehovah's Getuigen. Ik heb vele gesprekken aan de deur en in mijn woning gevoerd met deze vriendelijk overkomende eenvoudig geklede en dito verzorgde mensen en ik ben ook een aantal keren op bezoek geweest in wat zij noemen Koninkrijkzalen. Zelfs en op uitnodiging van een 'oudste 'Jehovah's Getuigen was ik al weer lang geleden met hun in de auto naar een congres in Heerenveen in 'Thialf' geweest, waar duizenden mensen, gedisciplineerd en goed georganiseerd bijeenkwamen. Op mij maakte deze bijeenkomst wel enige indruk, ook omdat het programma van de dag divers was met sprekers (oudsten) die spraken over bijbelteksten en deze interpreteerden, en ook ruimte was voor gesprek, toneel en cabaret etc. Er heerste een vriendelijke sfeer, en de kinderen waren dat ook.701945944854e5dfa64eb8dc704d57bd_medium.

Van oorsprong worden Jehovah's Getuigen, die nog niet die naam voerden,'serieuze bijbelonderzoekers' genoemd,- dat gebeurde in 1934 op last van hun woordvoerder van het leercentrum Watchtower Genootschap, dat zij op grond van de bijbel Jehovah''s Getuigen moesten worden genoemd. Deze Jehovah's Getuigen komen oorspronkelijk uit de christelijke adventbeweging in Amerika (VS) in de 18e eeuw.. Op een gegeven moment kwam een groep wat werd genoemd 'serieuze bijbelonderzoekers' bijeen om de bijbel te bestuderen. Kennelijk werd dat in die kringen nodige geacht, want er was veel kritiek op bestaande kerkelijke christelijke' instituties, vooral op die van de Rooms Katholieke kerk, een kerk die zij tot op de dag van vandaag het meeste bekritiseren! En met als in het achterhoofd de vreselijke gebeurtenissen in de middeleeuwen, de vervolging, marteling en dood van ca 40.000 geloofsgenoten (dissidenten) en hun aflatenpraktijk, corrupte handel in afkoopcertificaten voor een toegangsbewijs naar de hemel!, ik kan me gezien in dit licht van het in het verre verleden verschrikkelijke gebeurtenissen wel voorstellen!9efc2c63dfa3831793cd9c6a46794ccf.jpgHun aantal groeide met name na WOII tot de dag van vandaag van meer dan 5-7 miljoen wereldwijd en in Nederland zijn er ca 30.000 en in België naar eigen schattingen ca 25.000 gelovige Jehovah's Getuigen. Deze aantallen zijn relatief klein, als men bedenkt dat er wereldwijd zo'n 1 miljard gelovige 'christenen' zijn de meeste belijdend lid van hun kerk(en) en in Nederland ca 7 miljoen gedoopte en of belijdende leden zijn. Dus zullen mensen zeggen, waar maken we ons eigenlijk druk om! Het aantal Jehovah's Getuigen tegenover andere mede christenen, die zij overigens zelf niet als zodanig beschouwen- want zij zijn het alleen die'wat zij beschouwen 'ín de waarheid'zijn en anderen dus niet! En met ín de waarheid' bedoelen zij hun interpretatie van de bijbelse 'waarheid' en wel hun eigen Nieuwe bijbelvertaling'die in grote lijnen overeenkomt met de reguliere bijbels uitgegeven door de Nederlandse bijbelstichting en welke veelal in christelijke kringen thuis en in de kerk wordt gebruikt als basis van 'christelijk'geloof. Het verschil zit'm echter in de vele herhalingen van het woord Jehovah in hun eigen Nieuwe bijbelvertaling, hun bijbelboek di zij op hun 'zendingstocht'huis-aan'huis op de zondag meenemen en daaruit citeren en spreken met hun gesprekspartners.

Wat is nu het gevaar van deze manier van evangeliseren? Wel dat de gemiddelde gesorekspartner aan de deur niet op hun bijbelniveau, volwaardige gesprekspartners zijn, omdat zij vaak de bijbel niet zo goed hebben bestudeerd als zij. Immers Jehovah's Getuigen komen wekelijks tenminste 2x  in huisverband bij elkaar voor bijbelstudie. En als dat nog niet genoeg is iedere zondagmorgen wordt ook nog eens en uitgebreid aan bijbelstudie gedaan in hun 'koningkrijkszalen'. Ik was er enkele malen bij , kreeg meteen een secondant naast me zitten die met mij de bijbel ging lezen,en bleef soms na afloop met enkele oudsten in gesprek over bijbel en maatschappij.

Ik ben schrijver in 2002 van het boek 'Geloof in een duurzame wereld'' ISBN Uitgeverij Pirola, waarvan nog een enkel boek 2e hands te koop is bij Bol.com. Een nieuw boek met de voorlopige titel Ín de Geest van God'een weg naar spiritueel leven'is in de maak en hoop ik dit jaar uit te geven. Ik zoek naar een nieuwe uitgever.

Zeker, het intrigreert mij, mensen die menen de wijsheid in pacht te hebben en nog meer beweren 'ín de waarheid' te zijn. Dan wil ik deze 'waarheid'wel eens onderzoeken. Temeer omdat sommige kerkelijke theologen, op universiteitsniveau 'wetenschappers'worden genoemd, zeggen dat zij Jehovah's Getuigen wel serieus nemen, net als bijvoorbeeld de 'Mormonen',de kerk van de heiligen van de laatste dagen',ook wel zo genoemd. Ook zij zijn relatief gesproken een kleine zich 'christelijk'genoemde kerk, met hun oorspronkelijke voorganger Joseph Smith die een ópenbaring'zou hebben gekregen en op zoek ging naar spirituele boodschappen met inscripties op stenen tafelen welke nooit zijn terugevonden zo heb ik begrepen!4fb1702e0db35fab409f0e138b09a93d_medium.foto besturend lichaam Wachttorengenootschap.

Vooropgesteld,  ik wil Jehovah's Getuigen niet beledigen, ook niet 'zwart' maken, want ik respecteer hun geloof en zendingsdrang, want daarvan zijn ze meer dan overtuigt. En hun bedoeling schat ik in als oprecht. Dat zij echter in zekere zin, 'slachtoffers' zijn en ook en dat is erger 'slachtoffers' maken- zij zullen dat anders interprerteren- zal ik proberen duidelijk te maken. Immers Jehovah's Getuigen aan de deur zijn geïndoctrineerd door hun Leercentrum, in RK kringen het 'Vaticaan' in Rome bij Jehovah's Getuigd het Watchtower Bijbel Genootschap, in New York(VS), waar 11 ''bijbelgeleerden' regelmatig bijeenkomen in vergadering en hun geloofsleer vast stellen en uitdragen en in met name 2 schriftelijke publicaties 'Ontwaakt' en 'de Wachttoren', bedoeld voor hun gelovigen en voor de 'leek' in de wereld, die zij deze publicaties uitdelen aan de deur. Dit alles wordt bekostigt door giften en bijdragen van de ca 5-7 miljoen leden wereldwijd. In Nederland is het bijkantoor gevestigd in Emmen, en ook met vertegenwoordigers van dit bijkantoor heb ik jaren gecorrespondeert en zelfs telefonisch kontakt gehad. Het staat een ieder vrij om dit bijkantoor te bezoeken. Men wordt dan rondgeleid. Over de 11 bijbelgeleerden is bekend dat zij niet hebben afgestudeerd aan Universitaire theologische faculteiten. Dat past ook niet bij hun opvattingen over deze christelijke faculteiten in Universiteitskringen. Want zij wijzen elders, leergezag en instituties zonder uitzondering in de wereld af, behalve dan hun eigen leercentrum.4a66ef65f3d386eb82a2ee105f9432f8_medium.(foto 2017 besturend lichaam wachttorengenootschap.

De opvatting van Jehovah's Getuigen is dat de wereld en ook alle andere christelijke kerken onder invloed staan van Satan/Duivel, de persoonlijke tegenstrever van Jehovah God, een uit het hemelrijk verstoten engel welke Jerhovah God bekritiseert en Satan/Duivel de gehele mensheid behalve de Jehovah's Getuigen misleidt. Zij sturen hun kinderen bewust naar de Openbare school, ook al is deze 'werelds' en niet naar de 'christelijke' school. Zij luisteren net als jij en ik naar de radio, kijken tv en lezen kranten en bladen. Zij werken en studeren, niet op hun eigen scholen en bedrijven, maar gewoon in de wereld, waar volgens hen Satan/Duivel het voor het zeggen heeft. Zij stemmen niet en zijn geen lid van welke kerkelijke, politieke en of vakvereniging. Zij zeggén politiek 'neutraal' te zijn, wat dit ook moge betekenen! Zij erkennen overigens zelf ook niet zonder 'zonden' te zijn en in die zin zijn het net 'wereldse'mensen! met fouten en gebreken.

Kritiek kan men ook hebben op het feit dat zij in sociale zin van het woord weinig of niets bijdragen, ook financiéel niet aan het lenigen van de nood in de 3e wereld. Zij zijn niet lid van de Wereldraad van Kerken, noch van de Raad van Kerken in Nederland. Zij worden ook niet erkent als kerk of kerkelijk insituut door de andere bij de Wereldraad van Kerken aangesloten kerken. Dat willen zij ook niet, want behalve hun afkeer van traditionele kerkinstituties willen zij niet met medechristenen samenwerken, want medechristenen maken volgens hun opvatting deel uit van de wereld, en zij beschouwen zich als niet van de 'wereld'ook al maken zij er deel van uit en profiteren van wereldse instellingen en mogelijkheden! Ze doen niet mee aan kerkelijke acties tbv de 3e wereld 'Kerk-In-Aktie' als voorbeeld. Wel zouden ze in eigen kringen nood lenigen.

En ook stel ik vragen bij hun neutrale politieke houding en anti-militaire opstelling van geen deelname aan welk militair leger en geen militair noch enig ander fysiek geweld. Waar waren Jehovah's toen in de WOII gevochten moest worden voor de vrijheid, ook de hunne?! Zij ook werden immers vervolgd door het Hitler regime en niet zij alleen...! Natuurlijk is het oplossen van conflicten door oorlog en wapens in een wereldbeschaving primitief. Maar wat als een misdadig politiek regiem mensenrechten schendt en oorlogsmisdaden pleegt? Gewoon maar in gesprek blijven gaan of toch ook maar met wapens bestrijden en verdrijven. Ik pleit toch maar uit realitet voor het laatste ook al vindt ik ook militair geweld verschikkelijk! Maar soms heiligt het doel de middelen, en dat het verdrijven van misdadige regiems zoals de NAZI'S in de WO 2. Wie anders had voor gewapende vrede gezorgd?!

Jehovah's Getuigen zijn eindtijd gerichte gelovigen, die geloven in het komende Koninkrijk van God op Aarde. Dat is uiteindelijk een positieve leer. Een NIEUWE WERELD VAN GERECHTIGHEID. Zij geloven dat Jezus van Nazareth niet GOD zelf is,, zoals wel andere Christelijke kerkinstituties geloven, maar deze Jezus is wel de Zoon van Jehovah God, de verlosser van  'zonden' en door hem alleen kan men opnieuw geboren worden, door toedoen van Jehovah God wederopstaan uit de doden, wanneer, dat weten zij en de wereld niet! Dat zou aan het einde van de Éindtijd'gebeuren. Volgens hen is de eindtijd begonnen in 1914 toen volgens hun interpretatie, berekening en voorspelling Jezus Koning is geworden van het rijk der hemelen! Het is echter de primaire taak en opdracht van iedere Jehovah's Getuige de wereld in te gaan en huis-aan-huis te getuigen van de bijbel, en zo mensen te bekeren tot de eigen 'ware' interpretatie van het bijbelse geloof en dat is die van de Jehovah's Getuigen... althans daar geloven zij zeker in. Waarom dan nog verder gestudeerd in de bijbel, zou je zeggen, want de bijbel openbaart zich toch zelf, wat zij geloven, en verder zoeken naar bijbelse waarheid is dan toch nutteloos?! Neen antwoorden zij, dat bijbelonderzoek dient er voor te zorgen dat door voortschrijdend inzicht betere duiding en begrip ontstaat van bijbelteksten, als ik hen goed begrijp. Vandaar al die bijbelstudiebijeenkomsten door de week en op zondag in hun koninkrijkszalen. Geen kerk, want zij bestrijden een institutionele kerk te zijn, ook geen sekte, al kunnen ze er niet omheen en moeten wel erkennen dat de organisatie van Jehovah's Getuigen meer dan kerken sektarische trekken heeft. Immers de Jehovah's getuigen kennen een strenge orthodoxe 'christelijke' leer gebaseerd op hun nieuiwe bijbelvertaling, en wie zich niet aan de regels van de organisatie houdt wordt zoals in Rooms Katholieke kringen wel genoemd geëxcommuniceert. Dat gebeurt op grond van wat zij uit de bijbelteksten hebben geleerd. En ook doen zij dat om de organisatie wat zij noemen 'zuiver' te houden en geen afvalligen in leer moreel gedrag toe te laten. Dat is wat afwijkt van de opvattingen/daden van Jezus van Nazareth, die noch geweld noch mensen uitsloot, ze hoogstens aanmoedigde tot een andere betere levensstijl! Zo worden zij die gebruik maken van bloedtransfusie, bewezen seksueel misgedrag, rookgedrag etc op het matje geroepen en moet de 'zondaar' verschijnen voor een commissie (Comité) volgens instructie van het Hoofdkantoor, bestaande uit 3 'oudsten' zogeheten 'wijze'mannen, (geen vrouwen) die beslissen over het lot van de 'verdachte'. Gevallen van seksuele misdrijven worden intern afgehandeld en pas wanneer er 2 of 3 getuigen zijn bij een betreffende seksuele misdrijf dan pas wordt besloten tot het uitstoten van de Jehovah's Getuigen  in kwestie en wordt ieder contakt gemeden en hij of zij volkomen genegeerd, tenzij hij of zij berouw toont en belijdenis aflegt van zijn/haar 'zonde' Jezus van Nazareth zou als hij dat zou weten omdraaien in z'n graf, oh nee, dat mag ik niet zeggen, want hij is opgestaan uit de dood en sterker nog naar de hemel opgevaren en zit aan de 'rechter hand'van z'n 'hemelse 'vader'! Jehovah's Getuigen laten zich niet door gezag van overheden leiden, noch door de rechterlijke macht noch door politie, justie en militaire macht. Dienen in het leger is op straffe van uitsluiting verboden. Lid zijn en of deelnemen aan maatschappelijke organisaties, politieke partijen, vakbonden en kerken is niet toegestaan.b741202e7c10fd35ac819a5b9a6c0c70.jpg(hoofdkantoor New York)

De belangrijkste kritiek van het leergezag in New York, Brooklyn het Wachttorengenootschap is wel dat zij de triniteitsleer (leer der drieënigheid) de leer dat God bestaat uit 3 personen afwijst als een valse leer, of dwaalleer, afkomstig van vroegere heidense geloven. Hun opmerking is treffend 1+1+1= 3 en kan niet 1 zijn! En daar hebben ze wel een punt!  Als je Jehovah's Getuige vraagt wie is Jehovah God eigenlijk, dan antwoorden ze Jehovah God is Geest en het woord is afgeleid van de Joods/hebreeuwse God (JAHWEH) redactie: Jahweh is een uitvinding van Abraham de aartsvader en in zekere zin stichter van het Joods/christelijke en Islamitisch geloof.  De Heilige Geest (als PERSOON) bestaat volgens Jehovah's leer niet. Ook dat is een valse christelijke'leer en onjuiste interpretatie van wat heilige geest wel is, namelijk 'Jehovah's Goddelijke geestkracht, aldus de leer van het Wachttorengenootschap. Andere kwesties betreffende hun dogma over het gebruik van bloed, het eetverbod van vloed en ook ander medische gebruik het levensreddend medicament van bloedtransfusie, berust op een misverstand. Immers ten tijde van de bijbel was er nog geen sprake van bloedtransfusie en kon deze handeling ook niet worden verboden.. Bloed is heilig volgens de bijbel en bloedgebruik in welke vorm ook is volgens de bijbel, verboden. Echter op dit punt van bloedtransfusie, zijn Jehovah's iets gematigder geworden, door ook bij hun kennelijk voortschrijdende inzichten, en zij laten tegenwoordig het aan hun eigen leden over hoe hierover te beslissen, zonder de inquistie (uit de gemeenschap )stoten.. Dat was vroeger wel anders. Andere kwesties zijn minder van werkelijk belang, en dat heeft met de traditionele 'Christelijke' als kerst, pasen en pinksteren te maken. Dergelijk feesten wijzen zij evenals verjaardagen. Christelijke feestdagen zijn ook een overblijfsel, vinden Jehovah's uit de Grieks/Romeinse 'heidense' tijd en het is te veel 'eer' de mens te gedenken bij diens verjaardag, vinden ze. Drinken mag (met mate), want dat gebeurde ook in de bijbelse tijd, maar roken is uit de boze, en uit volksgezondheid terecht en is aanleiding tot uitsluiting.Dat laatste gaat weer te ver. Het is immers primair iemands eigen verantwoordelijkheid. En dat gaat mij weer net een stap te ver. Over liefde gesproken. Jezus vergaf iedereen die 'gezondigd' had en sloot niemand uit zelfs niet moordenaars,publieke vrouwen, etc. .

Een bekende theoloog schreef eens een boekje over Jehovah's Getuigen, en begon als inleiding dat deze gelovigen wel een heel opmerkelijk groep zijn..Het boekje heet 'Jehovah's Getuigen' en is geschreven door een drietal: Drs E.G.Hoekstra, Dr J.B.G. Jonkers en dr Reinder Kranenborg. Deze laatste had binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland (tegenwoordig Protestantse Kerk in Nederland) (PKN) de speciale opdracht om studie te doen naar andere dan christelijke geloofstradties etc. Een kritisch inhoudelijk en dogmatisch zorgvuldig geformuleerd boekje als ik zo vrij mag zijn dit zo te typeren.Natuurlijk zijn er ook andere negatief kritische literatuur verschenen en ook getuigenissen van ex jehovah's getuigen al dan niet vrijwillig uit de beweging gestapt. Het is goed om naast de Watchtower Tract Society literatuur van Jehovah's ook andere literatuur te lezen om te proberen een  meer objectief beeld te krijgen van deze inderdaad wel zeer opmerkelijke groep 'serieuze bijbel onderzoekers' want dat zijn ze hoe je verder ook over hen denkt. Het is in dit kader van dit redactioneel artikel niet de bedoeling om dieper in te gaan op de dogmatische kant van deze toch wel streng orthodoxe zich 'christelijke' getuigenisbeweging noemenden , die met ongetwijfeld beste bedoelingen, maar wel geïndoctrineerd hun bijbelse getuigenissen doen in een geseculariseerde wereld, waar zij het in hun bijbelse evangelisie verre van gemakkelijk hebben. Maar hun stelling is iedere ondergedompelde bekeerde Jehovah's Getuige is er 1 meer die gered is van de ondergang en van Satan/Duivel met z'n kwade duivelse wereldse invloeden. Voor hen is het geen punt van twijfel of Satan?Duivel als persoon (gevallen Engel) bestaat en in staat is om de hele wereld te misleiden, behalve hen zelf uiteraard! En dat houdt hen letterlijk en figuurlijk op de been en daar doen zij het voor, uiteraard ook om zelf behouden te worden en uit de dood op te staan door toedoen van Jehovah en te mogen binnen gaan in het 'Koninkrijk' van God op Aarde de nieuwe rechtvaardige Aarde, waar vrede en  harmonie heerst en Jezus Koning is.

SLOT   Ik waarschuw voor deze overigens goed bedoelende mensen die zelf ook maar(aan)gestuurd worden en niet beter weten, laat je overtuigen en niet indoctrineren. Jehovah's Getuigen hebben meestal een grote voorsprong in kennis van de bijbel, door dat zij zeer intensief aan bijbelstudie doen. Dus dat betekent dat veel mensen aan de deur geen partij zijn in discussies over bijbel en teksten in de bijbel. En het is dan ook mede daarom dat veel mensen deze vorm van bijbelse evangelisatie, ongevraagd aan de deur om privacy reden afwijzen, en de deur voor hen dicht doen, nog voor zij met hun inleidende praatje voet aan de deur willen krijgen, bij wijze van spreken! Wordt 'Jehovah's Getuige' als je echt en objectief je goed en deskundig hebt laten voorlichten, niet en uitsluitend door hen zelf maar ook door anderen, en zelf voor 100% overtuigt ben van hun bijbelse waarheid. Want dat geloven zij: Ín de waarheid zijn'Denk zelf goed na en laat je niets en door niemand wijs maken. Leer ze dat zij respect moeten tonen voor andersdenkenden, andersgelovigen zelfs ongelovigen, voor homo-seksuele mensen, die zij om hun homoseksuele geaardheid niet veroordelen om wat zij genetisch bepaald zijn,, maar wel hun gedrag in de samenleving. Ze veroordelen seks voor het huwelijk, en dit terwijl dit algemeen maatschappelijk aanvaardt is en niet bewezen is dat dat schadelijk zou zijn voor relaties. En vooral, bestudeer zelf hun leergezag & organisatie en maak goed kennis van hun strenge leefregels, want overtreding, de inquisitie is er nog steeds, is onherroepelijk en zonder aanzien's des persoons en weinig met God's en Jezus liefde van doen..! Tenslotte zou Jezus altijd hebben gezegd tegen de grootste zondaars: gaat heen en zondig niet meer! Het slechte nieuws is de wereldse invloeden en de rol van Satan/Duivel; het kwaad in de wereld. Het goede nieuws is de 'nieuwe wereld', die van gerechtigheid waar zij heilig in geloven, dat die er komt. Niet door wereldse machten en krachten en individuele mens(en), want die zijn daartoe niet in staat,  maar uitsluitend door Jehovah God en Jezus van Nazareth, die terug komt op Aarde en mensen doet opstaan met nieuwe etherische lichamen en geest, en als 'Koning' zal regeren over ons allen en de vernieuwde wereld, in de eindijd. Ik vermoedt echter dat Jehovah's Getuigen zich bij hun doen en laten en keuze voor deze getuigenisbeweging, meer laten leiden door 1 van de 2 hoofdemoties tw Angst ipv de 2e hoofdemotie liefde, want anders kan ik hun intensies en beweegredenen zich zo vasthoudend in de bijbeloverdracht niet anders verklaren. Sommigen ontdekken dat er iets niet klopt in de leer, opvattingen & organisatie van het Wachttorengenootschap, en worden beperkt in hun vrije meningsuiting en keuze, sterker nog ze worden na uitsluiting door een eigen commissie van 'oudsten 'geïsoleerd', genegeerd door hun vroegere geloofsgenoten! En dat doet men zoals ze zelf beweren, om de gemeente 'zuiver en rein 'te houden. Geen seks voor het wettige huwelijk tussen man en vrouw. Geen homo-seksuale gedragingen worden toegelaten. Geen roken, wel matig drankgebrui, omdat dat ook in de bijbelse tijd plaatsvond. Geen bloedopname bij bloedtransfusies, al wordt het tegenwoordig min of meer gedoogd en overgelaten aan de individu. Het dogma blijft echter recht overeind op bijbelse gronden. Geen bloedtransfusie! Dat laatste is natuurlijk nonsens omdat bloedtransfusie levensreddend kan zijn, en in de bijbel geen bloedtransfusie plaatsvond en de bijbeltekst duidt op gebruik van bloed als voedsel!  En dan nog dit hun overijverige huis-aan-huis prediking(getuigenis) is ook  vaak een punt van ergenis, zeker voor hen die niet gesteld zijn op deze geloofsijveraars en hun indoctrinatietechnieken. Maar ook hier verontschuldigen zij zich met dat dit een bijbelse opdracht is, niet aan tijd of cultuur gebonden, zonder rekening te houden met gevoelens van mensen erover. Het kan hun weinig schelen hoe men over ze denkt, want zij menen de bijbelse waarheid in pacht tehebben, en vinden het niet erg om bekritiseerd en of afgewezen te worden, dan wel niet geaccepteerd door overige institutionele christendom,  kerken aangesloten bij de Wereldraad van Kerken en in Nederland de Raad van Kerken. Zij worden dan ook niet erkent als een officiële kerkgenootschap, iets wat zij ook niet erg vinden, sterker nog niet willen! Ze zijn niet uit op welke vorm van samenwerking met andere christelijk denominaties (kerken) die zij in zekere zin als 'vals' in de leer beschouwen, onder invloed van Satan/Duivel. Wie zijn het 'slachtoffer'zij die door 'slavernij'en zekere onderukking, geïndoctrineerd worden door hun 'geestelijke'leiding van het Hoofdkantoor en of zij, die zich gemakkelijk laten beïnvloeden zonder de gevolgen te overzien, jarenlange onderwerping aan regels, vastgesteld door mensen die min of meer fanatiek een niet democratisch geleide, maar theocratisch dictatoriaal geleide organisatie volgen en dat ook nog uit de VS, waar over land, politieke systeem sociale ongelijkheid veel kritiek is, met name door hen die kapitalisme afwijzen als kensondersrukkend en milieugevaarlijk gevonden politiek & economisch systeem....  Co Meijer. Spiritueel Raadgever op SBS6 Teletekst  Parastars en Beyond Counselling.

Lees ook mijn andere religieuze artikelen via PLAZILLA in het internettijdschrift TELESKOOP MAGAZINE.

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dank je Avjg voor je commentaar/inzicht. Wie ben jij en wat geloof jij?! Ik ben benieuwd! mvg Co Meijer
Jehovah's Getuigen zijn zeker niet "orthodox", letterlijk alles wat Christelijke kerken belijden is door hen ge-herinterpreteerd. Zo kan het voorkomen dat ze in gesprekken voor Christenen herkenbare begrippen gebruiken, maar hierbij een geheel andere betekenis aan geven. Zo bedoelen ze met "Gods Koninkrijk" hun eigen opvatting van dat Jezus in 1914 in de hemel koning is geworden, met "ware christenen" alleen zichzelf, enz.
Jehovah's Getuigen belijden zelf niet de bijbel te kunnen begrijpen, maar hiervoor hun organisatie, het Wachttoren Genootschap nodig te hebben, wie gered wil worden moet naar deze organisatie komen. In naam wordt de bijbel gevolgd, maar in de realiteit hebben de geschriften van deze organisatie voorrang boven de bijbel, al zullen ze dat ontkennen.

Deze, en vele andere claims worden hier aan de tand gevoeld: http://www.avjg.info

Groeten,
David
Dank je Remco Govers. Ik heb van een Jehovah aan de deur zelf gehoord dat zij niet geloven dat Jezus van Nazareth de enige Zoon van God is. Dus check het nog eens voor mij na en laat het me weten. Als ik fout zit, sorry. Voor de rest vind ik het niet zo belangrijk. Ook niet of Jezus werkelijk heeft geleefd. Daar zijn wel aanwijzingen voor maar geen ultiem bewijs! Doet er niet toe. Jezus was voor mij of hij nu wel of niet bestond mijn beste voorbeeld hoe als mens te leven! Ik heb een bibliotheek vol met boeken over o.a. die Jezus. vr gr co meijer46
Dank je wel voor je artikel over Jehovah's getuigen.
Het is onjuist beschreven dat Jehovah' getuigen niet geloven en erkennen als Jesus de zoon van God. Jehovah's getuigen erkennen en prediken JUIST, dat Jesus de enige geboren zoon is van God. Dit is voor Jehova's getuigen van ZEER WEZENLIJK BELANG. Dat Jesus de enig geboren zoon van God is, is in grote overvloed schriftuurlijk te bewijzen. Daarnaast prediken Jehova's getuigen zeer duidelijk en regelmatig dat Jesus de zoon van God is, en niet God zelf is. Dit in verband met de leerstelling van ' de driëeenheid' . Deze leerstelling wordt door Jehova's getuigen NIET ondersteund. voor bewijzen hoe Jehova's getuigen denken en prediken over Jesus, kan je terug vinden in hun lectuur en op hun internetsite; jw.org.
Remko Govers
Dank je wel Jan Cornelis. Dat zou best kunnen dat je beter Jehovah's Getuigen kunt zijn dan geen geloof aanhangen. Maar omgekeerd zeggen atheïsten, dat je beter geen geloof kunt aanhangen dan wel, omdat er geen enkel bewijs is voor het bestaan van dit fenomeen, door Abraham (mogelijk) in een visioen bedacht! Wat niet wil zeggen dat God bestaat, en daar gaat mijn nieuwe boek Ãn de Geest van God', een weg naar Spiritueel leven over, de opvolger van 'Geloof in een duurzame Wereld (nog bij BOL.COM te bestellen 2e hands! vr gr Co.
Ik ben priesterschapsdrager in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en ik zeg maar zo: "Je kan beter het Jehova Getuigen geloof aanhangen dan geen geloof".