Teleskoop Magazine 10

Door Meijer46 gepubliceerd op Saturday 10 August 11:53

                 T E L E S K O O P  M A G A Z I N E f647d6e00de5c6c4e4150cc4e20b8843.jpg                            TELESKOOP MAGAZINE  Nummer 10, 27 april 2013. CULTUREEL (INTERNET) TIJDSCHRIFT:Uitgever Hoofdredakteur Co Meijer.(Afbeelding)2fbbdd6878b6f9fcba5bc94a992106c7_medium. 

spiritualiteit.655afd428330777d3d0d1c1f240b84e6.jpg

WETENSCHAP ZOEKT GOD. (Deel 1)

Toen Galilei rond 1600 met zijn telescoop ontdekte, dat de aarde om de zon draaide. mocht hij dit niet wereldkundig maken. Tenminste als hij niet op de brandstapel wilde eindigen. In die tijd werd kennis over de schepping namelijk door goddelijke openbaring verkregen, niet door wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid: kerken lopen leeg,en het nirvana is alleen nog bereikbaar via de digitale snelweg. De pil wint het van de Paus, de auto wint het van de heilige koe en wie echte extase wil, moet niet naar de kerk, maar naar het Beursplein in Amsterdam. Komt het nog goed tussen wetenschap en religie? door Tijn Touber, Ode.6f71f81cd79fd17e852273b4d968cf4c.jpg

Jawel er is hoop. Want juist als het moderne wetenschappelijke  denken het definitief lijkt te hebben gewonnen van haar mystieke tegenpool, zijn het nota bene de wetenschappers zelf die aan de rem trekken. Steeds meer wetenschappers ontdekken de spirituele dimensie. Sommigen uit persoonlijke interesse, anderen uit pure noodzaak. Hoe anders kunnen  zij verklaren dat deeltjes elkaar op afstand beinvloeden, zonder dat er enige zichtbare uitwisseling plaatsheefgt? En hoe kan een deeltje ineens ophouden te bestaan en ergens anders weer tevoorschijn komen? Hoe vinden duiven feilloos hun honk terug, zelfs nadat ze zijn geblinddoekt, gemagnetiseerd, dolgedraaid, geopereerd of verdoofd? De enige manier om deze fenomenen te verklaren  is voor veel wetenschappers het bestaan van een niet-materiele dimensie te veronderstellen. Hierop voortbordurend komen zij tot  verrassende conclusies. Zo is er al een wetenschapper die onlangs het bestaan van God heeft 'bewezen' Het lijkt onontkoombaar dat de moderne wetenschap zich serieus gaat verdiepen  in de niet-materiele werkelijkheid, een terrein  dat zij vanaf de achttiende eeuw  met succes buiten de deur heeft weten te houden. Voor wetenschappers als Kepler, Galilei50f383aede37d845f55c93cf59b8ebc4.jpg(Foto) Galilei),  Newton, Kelvin, en Watt, was het universum puur mechanisch-materieel. Niks 'betoverend', niks 'goddelijke schepping', maar koel in kaart te brengen materie. Niet dat deze mannen niet religieus waren, integendeel. Descartes bijvoorbeeld, was zijn leven lang overtuigd katholiek. Maar door zich sterk te maken voor een complete scheiding van geest en materie, had hij de vrijheid  om het spirituele aan de kant te zetten en zich uitsluitend met materie bezig te houden. Van Newton is ook bekend dat hij ten minste zoveel tijd aan het mystieke besteedde als aan het opstellen van natuurwetten.

Maar omdat  het geen enkele wetenschapper lukte om god onder de microscoop of in het telescopisch vizier te krijgen, verdween hij steeds meer uit beeld, tot dat Nietscheeac917a71fb75dd4edb6f563f97eeda5.jpg(Foto Nietsche)  hem tenslotte dood verklaarde. Voor de heren van de Verlichting was het universum hoogstens 'Gods machine',waarbij ook god aan de nieuw geformuleerde natuurwetten moest gehoorzamen. Einstein was misschien de eerste die een andere gedachte toeliet. Zo zei hij eens tegen een assistent:'wat mij echt interesseert, is fof god enige keuze had bij het scheppen van de wereld'

Voor de wetenschappers van de Verlichting bestond de wereld uit gescheiden denkrichtingen, waarbij de wetenschap zich bezig hield met het Ware; de harde feiten. Religie hield zich bezig  met het Mystieke, met de betekenis van die feiten. De kunsten bekommerden zich om het Schone, en de ethiek nan het Goede voor haar rekening.  Van alle denkrichtingen is de wetenschap ongetwijfeld het meest succesvol geweest, om niet te zeggen dat het de andere drie eigenlijk gewoon heeft ingelijfd. Geen discipline is zo zo alomtegenwoordig en spreekt zo tot de verbeelding:voortdurend nieuwe grensverleggende uitvindingen, van mensen op de maan tot potentiepillen.  In haar niet te stuiten drang om de wereld te beheersen, is zij ons wereldbeeld en inze denktrend steeds meer  gaan bepalen. Alles wat met wetenschappelijk aantoonbaar  was, kreeg al snel het stempel 'illusie', 'bijgeloof''Middeleeuws' of nog erger. Zo ontstond  een nieuw geloof' het geloof dat er geen andere realiteit kan bestaan dan die welke door de wetenschap lan worden inthuld. Het modern wetenschappelijk denken was hiermee-vooral in het westen-tot in het officiele wereldbeeld geworden.

Inmiddels heeft een kentering plaats. We zien en ervaren de armoede van de puur materiele benadering en ruimen weer een plek in voor het mystiek-spirituele. Voor velen- ook voor wetenschappers die graag uit de gevangenis van het moleculaire denken willen ontsnappen- is een integratie van wetenschap en spiritualiteit het ideale toekomstscenario. De vraag is echter of deze twee denkwerelden ook te verenigen zijn. Filosofen wijzen er op dat het twee verschillende niveaus zijn, die  je niet moet verwarren. De wetenschapper bekijkt de wereld met zijn stoffelijke oog en verlangt harde, proefondervindelijk herhaalbare bewijzen. De mysticus kijkt met het derde oog en heeft aan ervaring genoeg. Zo bezien is het wellicht niet erg wenselijk dat de wetenschap zich ook met de spirituele dimensie gaat bemoeien. De baanbrekende econoom E.F,-Small is beautifull- Schumachercbc92dc9c7bccea126c51c7e93f12bc7.jpg (Foto)Schumacher) is er duidelijk over. Voor hem kan de moderne wetenschap slechts uitspraken doen over het laagste-materiele-niveau: 'Alle vragen die er  werkelijk toe doen, laten wetenschappers onbeantwoord.' Voor Schumacher mag de wetenschap een bescheiden stapje terug doen, zodat het spirituele potentieel van de mensheid de kans krijgt zich via andere wegen te ontploouen. Maar via welke wegen dan; religie, spuritualiteit, mystiek of wellicht via een nieuwe spirituele wetenschap? ps noot redactie; binnenkort in 'Teleskoop Magazine' een artikel over een nieuwe Spiritualiteit' Spirituologie of Geestkunde'! (co Meijer). RELIGIE.-

JEZUS VAN NAZARETH842ab8ce80a3a8be7a7b8809b2ad93b0.jpg

Over Jezus van Nazareth is veel geschreven, maar relatief weinig bekend. Het Christendomen de Christelijke theologie beschouwen deze Jezus van Nazareth als de Zoon van God. Sommigen orthodixe christenen en theologen beschouwen Jezus van Nazareth als God zelf! Jezus van Nazareth zou, weliswaar een biologische menselijke moeder hebben, de maagd Maria, de verloofde van de timmerman uit Nazareth ene Jozef. Maar Jezus zou rechtsstreeks een niet menselijke biologische vader hebben. Immers de teksten in de Nieuw testamentische Evangelien vermelden dat Maria zwanger zou zijn geraakt door de 'geest van God' Welnu, dat laatste zal wel zo zijn, maar daar is echt wel sprake geweest van conceptie, versmelting van de mannelijke menselijke zaadcel en de vrouwelijke menselijke eicel. Immers Jezus van Nazareth was een als ieder ander mens, man van vlees en bloed. Wel mag worden aangenomen dat deze Jezus over specifieke para-normale gaven beschikte zoals, helderziendheid, heldervoelen en helderweten. En ook beschikte Jezus9680f1c85f9c5db3e9c19ef61c3a05a6.jpg over medische, geneewskundige gaven, wamt regelmatig genas Jezus zieke mensen, of ze nu lichamelijk of geestelijk ziek waren, hij genas ze in het openbaar Over het leven van Jezus voor zijn openbare missie z'n 30e levensjaar, is maar weinig bekend. Althans in de bijbel worden slechts enkele korte teksten vermeldt over de jeugd van Jezus. Zo zou hij regelmatig in tempels en synagogen zijn geweest om van gedachten te wisselen met Joods-hebreeuwse geestelijken. Ook zou Jezus eens op z'n twaalfde jaar spoorloos zijn, althans zijn ouders Jozef en Maris zochten hem, en vonden hem tenslotte in de Synagoge. Jerzus, verbaasd door de bestraffende toon van zijn ouders over zijn verblijf; lees; zoek zijjn, reploceerde door z'n ouders terecht te wijzen en te antwoorden dat hij in het huis van zijn 'vader' was. Desondanks ging Jezus gehoorzaam als hij was mee met z'n ouders, naar ik veronderstel terug naar huis in Nazarethd97c412b0931b549000fda0bf7a36baa.jpg

Wie was die Jezus van Nazareth eigenlijk? Jezus was een van de 2 zonen van Jozef en Maria. Z'n broer heette Jacobus en werd later discipel van Jezus, en werd een van de drie belanrijkste apostelen van Jezus, samen met Petrus en Johannrs vormden zij gedrieen het hart van de 12 discipelen die Jezus dagelijks begeleidden. We weten uit de Evangelien dat Jezus contact had met ene Johannes de Doper, die hem in de rivier de Jordaan zou hebben gedoopt en daarna de Christus werd genoemd. We kennen vele verhalen over Jezus openbare prediking in het land Palestina. Die verhalen kunnen we lezen in de 3 Nieuw testamentische Evangelien, naar Marcus Johannes en Mattheus. Echter anderen dan deze 3 'evangelisten' hebben de evangelien opgeschreven, na overlevering. Wie de werkelijke schrijvers zijn is (nog) ombekend. Net als trouwens andere evangelien, die niet zijn geselecteerd om opgenomen te worden in de canonieke bijbels nieuw testamentische geschriften.Deze laatsten zouden door de aloude kerkleiders van de kerk van Rome als niet betrouwbaar en dus gezaghebbend beschouwd zijn. De canonieke bijbelse geschriften kenden een zekere betrouwbaarheid en gezag.e814411a984d0e0f0dd027f78bf96ac2.jpgOver de tijd dat Jezus predikte tussen zijn 30e en 33e jaar kunnen we veel lezen in de bijbel, in de Nieuwe Testamentische Evangelien. Jezus was enerzijds populair bij een deel van de bevolking, want hij trok veel luisteraars bij open lucht toespraken. De beroemde Bergrede was er een van. Maar aan de andere kant was deze Jezus een controversiele man, zeker bij zijn tegenstanders de Joods/hebreeuwse geestelijken en nog meer de Romeinse leiders en heersers uit die tijd. Zijn publiciteit, aandacht en toespraken werden een doorn in het oog van de geestelijke en politieke leiders, en dat kostte uiteindelijk zijn leven. Hoe dat in z'n werk zou hebben gegaan, je kunt er van alles over lezen in de Evangelien. Jezus zou zelfs door een van zijn volgelingen een zekere Judas verraden zijn, voor wat geld (zilverlingen) aan de Romeinse overheid, die hem door soldaten liet arresteren en veroordelen. Jezus werd samen met 2 andere 'misdadigers' gekruisigd aan het kruis en of martelpaal van hout in de grond aangebracht. Ook over deze kruisiging, sterven aan het kruis of martelpaal, zijn 3 daagse verblijf in het graf en z'n opstanding zijn verhalen opgenomen in de bijbel.Niet iedereen gelooft in de daadwerkelijke levende opstanding van die Jezus. Ook niet iedereen gelooft dat Jezus de Zoon van God was. Islamieten beschouwen Jezus van Nazareth niet meer of anders dan een van de grote profeten, zoals ook zij in Mohammed geloven, hun laatste profeet, die ca 600 jaar na Christus in de Arabische wereld vertoefde en waar ca 1 miljard mensen nu anno 2013 in geloven. Maar ook ca 1 miljard gelovige christenen geloven in Jezus als de Zoon van God, en waarlijk opgestaan uit de dood, al dan niet fysiek.

Na de kruisiging en opstanding, zou deze Jerzus zijn opgevaren naar de hemel, gadegeslagen door een grote menigte waaonder 2 mannen in 'witte kleding' Deze laatsten werden wel engelen genoemd of ook wel Essenen, een groep (lees) sekte, die in communie leefden buiten de stad Jeruzalem in de woestijn. Met hen zou Jezus ook contact hebben gehad. Zeker weten doen we het niet. Ook over de avonturen van Jezus na de opstanding zijn wel enkele verhalen verschenen. Ook zijn er legendes, mythes bekend over het verblijf van Jezus in India en Pakistan, samen met een oom van Jezus. Ook zijn er verhalen verschenen over het verblijf van Jezus in Europa, in Italie, Frankrijk en zelfs Engeland! Daarover schreef de theoloog Reender Kranenborg een interessant boek' De wonderbaarlijke Avonturen van Jezus van Nazaret. Ook de redactie las dit boek met plezier. 8a936be19f8582be6929051a8f54978b.jpgReender Kranenborg die grondig onderzoek heeft gedaan naar deze verhalen over Jezus, komt tot de conclusie dat geen van de verhalen echt waar zijn gebeurt. Allemaal verzinsels, niet werkelijk plaats hebbende verhalen, leuk en interessant om te lezen, maar waar geen waarheidsgehalte aan moet worden toegevoegd.a13c28fbcd1b153a7b8e58ad193697c1.jpg

En ook aan Jezus hemelvaart, de doorbreking van de zwaartekracht, door Jezus, moet worden getwijfeld. Is het fantasie of werkelijkheid; we zullen het wel nooit weten. Immers er zijn geen bewijzen Helaas was er geen radio, noch televisie, nog een filmploeg daar bij aanwezig. En waar Jezus naar aanleiding van zijn hemelvaart naar toe ging, joost mag het weten. Ja, hij zit aan de rechter hand van zijn 'hemelse vader', wordt nog steeds op de kansel verkondigt. Ik zou dan doorvragen, waar is dan die' hemelse vader', en waar is de plaats waar Jezus zich zou ophouden met zijn 'hemelse vader'. Geen sterveling die mij dat kan vertellen. En dus ben ik sceptisch over de betrouwbaarheid van deze mededeling in de bijbel en of daarbuiten bij theologen, die menen de wijsheid op dit punt in pacht te hebben. Ik voeg er aan toe, dat Jezus zelf vlak voor hij z'n laatste adem uitblies, twijfelde over de intensie en aanwezigheid van zijn hemelse vader door te roepen' Vader, waarom hebt gij mij verlaten?! Was dit bij hem zijn ervaring en of was het alleen zijn gevoel wat hem ingaf, zich verlaten te weten door zijn hemelse vader? Wie het weet mag het zeggen.

'Koninkrijk van God'. Dat was de missie van Jezus van Nazareth. Daar predikte hij 3 jaar over. Dat was zijn heilige missie en doel. Jezus verwachtte spoedig de komst van dit 'koninkrijk van God'. Maar helaas het kwam niet en we wachten er al meer dan 2.000 jaar op. Maar wat niet is, kan nog komen zullen mij gelovigen zeggen. Laten we dat dan maar hopen en verwachten. Dan is er nog perspectief in deze wereld.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.