TELESKOOP (internet) Magazine 8

Door Meijer46 gepubliceerd op Monday 08 April 18:24

      

                   T E L E S K O O P  (INTERNET) MAGAZINE  8

       TI f9b6d4acad2270329dfbd450388ef811_medium.  TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE NUMMER 8,  10 april 2013. Uitgever'hoofdredakteur Co Meijer email: jameijer@quicknet.nl.   632dde4b91eecde21de4bac610214293.jpgb83b45b7f7c36171ecc4005ad48e7f9e.jpg

POLITIEK.-DUURZAAM 'VOLLEDIG EN GERANDEERD WERKGELEGENHEIDSPLAN'. Er wordt veel, heel veel afgepraat in politiek Den Haag, maar niemand in datzelfde politiek Den Haag maakt zich meer dan druk over de stijgende werkloosheid. Geen enkele politieke partij durft het aan om met iets revolutionairs te beginnen, namelijk een volledig en gegaraneerd werkgelegenheidsplan! Het lijkt aan politiek Den Haag niet besteedt, om eens en voor altijd het 'spook' dat  werkloosheid heet aan te pakken en op te lossen.

Hoe werkt dat volledig werkgelegenheidsplan. Nou vrij eenvoudig en goed praktisch, bij nieuwe wet te regelen. werknemers die buiten hun eigen schuld werkloos worden krijgen van de staat de garantie dat zij binnen nader vast te stellen ijdstip, bij voorkeur binnen 1 maand nieuw werk krijgen. Elke werkloze dient zich dan te melden bij het centrum voor werk en inkomen (CWII'S) waar een computerbestand aanwezig is met alle beschikbare vacatures, in de regio waar het centrum voor werk en inkomen is gevestigd en in alle regio's waar uitwisseling plaats vindt via de computer over alle beschikbare vacatues. Maar omdat er maar ca 100.000 beschikbare vacatures zijn in Nederland en meer dan 500.000 werklozen, dient de overheid te zorgen voor het opzetten van nieuwe bedrijfjes in de MKB . Dat zou bijvoorbeeld kunnen door cooperatieve bedrijven te starten een nieuwe en tegelijk ook bestaande formule (Rabo Bank) beproefd in Colombia, waar personeel zelf het bijna failliete  bedrijf heeft overgenomen, de handen uit de mouwen heeft gestoken, en nu een rendabele fabriek is gekomen , waar personeel omdat het zelf eigenaar is in een werknemerszelfbestuur organisatie dubbel gemotiveerd is om hard te werken en om voor winst te zorgen. De overheid, de banken moeten samenwerken in het verstrekken van krediet aan deze nieuwe vorm van bedrijfsvoering, zodat elke werkloze gerandeerd een werkplek krijgt in deze cooperatieve bedrijven, en mede eigenaar wordt. Geen tijdelijk arbeidscontract zoals nu door werkgevers in veel gevallen gehanteerd, neen vaste en duurzame arbeidscontracten. Duurzame werkgelegenheid. Samenwerken is dan ook het motto, en samenwerken betekent hard werken en hard werken betekent omzet en winst. En als andere bedrijven BV's of firma's en of eenmanszaken dreigen failliet te gaan, door concurrentie van cooperatieve bedrijven, dan worden deze bedrijven en hun organisaties omgezet in cooperaties, zodat werkgelegenheid behouden blijft en niemand meer dreigt werkloos te raken. Nu zullen allerlei bezwaren komen van al dan niet deskundigen op het terrein an de arbeidsmarkt. Welnu dat zal zo zijn, want dat zijn we gewend in een land als Nederland waar iedereen een mening heeft over van alles en nog wat. Er zullen ook zijn die dit werkgelegenheidsplan afkraken of afwijzen. Dat zal duidelijk zijn. Dat hoort kennelijk ook in dit land als iemand het hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Jammer dan, dan leg ik de bal bij hen die oeverloos kritiek leveren en vraag ik hen het werkloosheidsprobleem op hun manier op te lossen. Niemand lukt dat, kan ik je verzekeren. Maar waaom niet een commisie werkgelegenheid instellen en of een landelijke werkgroep van deskundigen in bedrijfsleven, vakbonden,SER etc om met elkaar dit volledige en gegarandeerde werkgelegenheidsplan eens goed uit te werken. Werknemerszelfbestuur in cooperatieve bedrijfsorganisaties, een goed en realiseerbaar plan voor nu en in de toekomst, en wellicht heeft het buitenland er ook iets aan enb kunnen we gaan werken aan een Europees geintegreerd volledig en gegarandeerd werkgelegenheidsplan. Een voorzet (blauwdruk) is door de redactie van Teleskoop (Internet) Magazine opgestuurd aan de politieke partijen. Slechts 'Groen Links' ziet er (mogelijk) wel wat in, en gaat het onderzoeken in de fractie van de 2e kamer, kreeg ik per email bevestigd. Welnu als een schaap over de dam is dan volgen er meer.....!                                                                                                                                     .                                                                                                                                                         SPIRITUALITEIT-.655afd428330777d3d0d1c1f240b84e6.jpg

ZOEKTOCHT WETENSCHAP NAAR GOD....(Deel 1)

IS GOD DE BRON VAN BEWUSTZIJN?

INTEGREERT DE WETENSCHAP IN RELIGIE?!

Het nieuws in de spirituologie= Geesatkunde, de nieuwste filosofische wetenschap, is, dat 'GOD' de bron is van ons aller bewustzijn, elk individueel en het collectieve bewust-zijn.. Zo is GOD en wij mensen, dieren en planten energetisch informatief verbonden met elkaar en met alles. Alle informatie in ons menselijk brein komt niet zoals wij denken voort uit de werking van de hersenen, het resultant daarvan. Neen de hersenen zijn slechts de hardware (computer) het doorgeefluik van onze gedachten, gevoelens en ervaringen. En deze gedachten, gevoelens en ervaringen komen rechstreek uit het kosmisch onzichtbaar energetisch veld, de 'heilige Geest' van de bron GOD, ook wel het 'Akasha veld' genoemd, een uitvinding uit de vroegere Oosterse religie's van het hindoeisme en boedhisme (levensbeschouwing). Het woord 'Akasha'betekent in het Sanskriet 'Ether'. En Ether is ons bekend als waar we geluid kunnen ontvangen door onze radio's en beelden door onze (kleuren) tv's.b02e4c1ddd1bdea5469915614012d995.jpg

Steeds meer heeft de wetenschap de drang of neiging om dichterbij de religie te komen. Dat blijkt uit veranderingen in de wetenschap zelf, bij wetenschappers als mens. de open mind van een aantal moderne geleerde wetenschappers veroorzaakt door voortschrijdende inzichten en feiten, soms of vaak slechts tijdelijk blijken te zijn, omdat achter of onder deze feiten weer nieuwe feiten ontdekt worden, of beter gezegd herontdekt. Want feiten zijn relatief, omdat zij met nieuwe feiten ingewisseld kunnen worden. En daarom is niets absoluut, alles is binnen de menselijke vermogens relatief. Toen, Galilei(Foto)50f383aede37d845f55c93cf59b8ebc4.jpg rond 1600 met zijn77426a9981dcf37fe8a905a364a5705a.jpg telescoop, (niet deze!), grapje! van de redaktie, ontdekte dat de aarde om de zon draaide, mocht hij dit niet wereldkundig maken. Tenminste als hij niet op de brandstapel wilde eindigen. In die tijd werd kennis over de schepping namelijk door goddelijke openbaring verkregen, niet door wetenschappelijk onderzoek, althans zo werd er in religieuze kringen geredeneerd. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid: kerken lopen leeg (overigens niet overal in de wereld), want in sommige landen in Afrika en Rusland schijnen de kerken meer dan ooit toeloop te hebben, en dat is in sommige (pinksterachtige evangeliekerken in het westen ook het geval, naar het schijnt), en het nirvana is alleen nog bereikbaar via de digitale snelweg, althans zo lijkt het. De pil wint het van de Paus, al hoewel de nieuwe Paus21913c247859cf6e8497f1a5c29765f6.jpg(Foto), vast ook wel tegen de pil, probeert om zich dienstig op te stellen in plaats van macht uit te stralen zoals andere vorige Pausen dat deden. De nieuwe Paus staat nu al bekend als een duurzame Paus die het schijnt op te nemen tegen armoede en sociaal onrecht. Of de allerarmsten daar van zullen profiteren, daarwat  aan zullen hebben blijft de vraag, ook met deze nieuwe gedienstige Paus. Maar goed, een goed voorbeeld doet goed volgen is een oud gezegde...Laat het niet bij woorden alleen, voegt de redactie van 'Teleskoop Magazine' er aan toe. En om verder te gaan; de auto wint het van de heilige koe en wie echte extase wil, moet niet naar de kerk, maar naar het Beursplein in Amsterdam of New York. Maar er is hoop.. Want juist als het moderne wetenschappelijke denken het definitief lijkt te hebben gewonnen van haar mystieke tegenpool zijn het nota bene de wetenschappers zelf die aan de rem trekken. Steeds meer wetenschappers ontdekken de spirituele dimensie. En dat is pure winst. Sommigen uit persoonlijke interesse, anderen uit pure noodzaak. Hoe anders kunnen zij verklaren dat deeltjes elkaar op afstand beinvloeden, zonder dat er enige zichtbare uitwisseling plaatsheeft? En hoe kan een deeltje ineens ophouden te bestaan en ergens anders weer tevoorschijn komen? Hoe vinden duiven feilloos hun honk terug, zelfs nadat zij zijn geblinddoekt, gemagnetiseerd, dolgedraaid, geopereerd of verdoofd en verre van een kompas of nog erger een tom-tom hebben zoals wij, als we de weg terug niet meer kunnen vinden! De enige manierom deze fenomenen te verklaren, is voor  veel wetenschappers het bestaan van een niet materiele dimensie te veronderstellen. Hierop voortbordurend komen zij tot verrassende conclusies. Zo is er al een geleerde, niet de een of andere theoloog, wat pseudo geleerden zijn, die onlangs het bestaan van god heeft bewezen. Niet bisschop Eik van de Roomse kerk, die in een onlangs tv programma van de EO en onder de EO tv profeet157521f846c3acba5fc2464b5eca3c63.jpg onze christelijk gereformeerde vriend, Andries Knevel (foto) behept met een groot ego (voormalig programmadirecteur EO), in debat ging met politicus van de SP Jan Marijnissen over het bewijs van het God's bestaan, en beweerde bewijzen te kunnen leveren, maar uiteindelijk slechts met al dan niet sterke aanwijzingen kwam van Godsbewijzen, en dus de mist in ging voor het oog van het kijkerspubliek. Het lijkt onontkoombaar dat de moderne wetenschap zich serieus gaat verdiepen in de niet-materiele werkelijkheid, een terrein dat zij vanaf de achttiende eeuw met succes buiten de deur heeft weten te houden. Voor wetenschappers als Kepler, Gallei, Newton, Kelvin en Watt was het universum puur mechanisch-materieel. Niks' betoverend', niks 'goddelijke schepping', maar koel in kaart brengen materie, heel rationeel. Niet dat deze mannen niet religieus waren, integendeel. Descartesbijvoorbeeld, was zijn leven langovertuigd katholiek. Maar door zich sterk te maken voor een complete scheiding van geest en materie, had hij de vrijheid om het spirituele aan de kant te zetten en zich uitsluitend met materie bezig te houden Van Newton is ook bekend dat hij tenminste zoveel tijdaan het mystieke besteedde als aan het opstellen van natuurwetten. Maar omdat geen enkele wetenschapper lukt om God onder de microscoop of in het telescopisch vizier te krijgen, zelfs niet in deze teleskoop, (grapje), verdween hij steeds meer uit beeld, totdat Nietsche hem tenslotte dood verklaarde. En was het niet Nietsche zelf die God ook al dood verklaarde. Voor de heren van de verlichting was het universum hoogstens 'God's machine', waarbij ook god aan de nieuw geformuleerde natuurwettten moest gehoorzamen. Einstein was misschien de eerste die een andere gedachte toeliet. Zo zei hij eens tegen een assistent;'wat mij echt interesseert, is of god enige keuze hadbij het scheppen van de wereld'. En om bisschop Eik na te zeggen in dat tv interview bij de E.O. God heeft wel grote bedrijfsrisico's genomen! Maar dat is eigenlijk een andere discussie.(Foto onder Bisschop Eik).baf2ba0be3e7a41d9ffd7ee7cbd5a6e2.jpg

Voor de wetenschappers van de Verlichting bestond de wereld uit gescheiden denkrichtingen, waarbij de wetenschap zich bezig hield met het Ware; de harde feiten. Religie hield zich bezig met het Mistieke, met de betekenis van die feiten. De kunsten bekommerden zich om het Schone, en de ethiek nam het Goede voor haar rekening. Van alle denkrichtingen is de wetenschap ongetwijfeld het meest succesvol geweest, om niet te zeggen dat het de andere drie eigenlijk gewoon heeft ingelijfd. Geen discipline is zo alom tegenwoordig en spreekt zo tot de verbeelding voortdurend nieuwe, grensverleggende uitvindingen, van mensen op de maan tot potentiepillen. In haar niet te stuiten drang om de wereld te beheersen, is zij ons wereldbeelden onze denktrend steeds meer gaan bepalen. Alles wat niet wetenschappelijk aantoonbaar was, kreeg al snel het stempel 'illusie', 'bijgeloof' 'Middeleeuws', of nog erger 'ouderwets' en of achterhaald' zoals ook veel moderne jongeren er hun mening over hebben, zonder dat ze grondig onderzoek doen naar feiten, gebeurtenissen en omstandigheden. Neen, vooroordelen maar, en dat is een in onze tijd, en trouwens ook in de oude tijd niet een onbekend fenomeen! Zo ontstond een nieuw geloof: het geloof dat er geen andere realiteit kan bestaan dan die welke  door de wetenschap kan worden onthuld. Het modern wetenschappelijk denken was hiermee-vooral in het westen-tot officiele wereldbeeld geworden.

Onze Engelse vriend Richard Dawkinsfd2ab95b435445f78c81bdaf81698631.jpg(Foto) bioloog en overtuigd, nou ja, dat valt nog wel mee, gezien hij zich zelf niet in de uiterste categorie van het absolute atheisme heeft ingedeeld, maar ook weer geen agnost is, probeert met zijn lijvige boek 'God als misvatting' vele atheistische 'zieltjes' te veroveren, uit het kamp van met van gelovige orthodoxe christenen. Nog onlangs was hij in Nederland op uitnodiging van de Rijksuniversiteit, ter gelegenheid van de opening van een nieuw gebouw, en al weken daarvoor uitverkochte universiteitszaal om jonge studenten het door hem gepredikte atheisme er in te stampen. En dat blijkt succesvol, want niet alleen is zijn boek een bestseller, ook wordt zijn gedachtegoed meer dan goed is verspreidt en krijgt hij meer aanhangers dan misschien wel goed is voor hem en deze wereld!. Sommige wetenschappers nemen hem niet serieus omdat hij een uitgesproken mening ventileert in het openbaar over een voor hem vreemde discipline namelijk godsdienst. Hij scheld op alles wat de Oud testametische Jahweh God9c3cf914e524e9af1bf54455316267c1.jpg( foto oog van god) voorstelt, en beschouwd gelovige mensen als mensen met een ziekelijke afwijking, een ongeneeslijke ziekte, een virus die meer dan 2 miljard mensen treft, nou ja dat heeft hij niet letterlijk zo gezegd, maar dat bedenk ik (redaktie) hier ter plekke. Er zijn wetenschappers die niet eens de moeite te nemen, zoals onze EO profeet Andries Knevel zegt in zijn TV programma 'Andries' wel het boek te hebben gelezen, het boek in de kast te laten voor wat het is. Inmiddels heeft er een kentering plaats. We zien en ervaren de armoede van de puur materiele benadering en ruimen weer een plek in voor het mystiek-spirituele. Voor velen, ook voor de wetenschappers die graag uit de gevangenis van het moleculaire tunnel denken willen ontsnappe, is een integratie  van wetenschap en spiritualiteit het ideale toekomstscenario, en thema van dit redactioneel artikel. De vraag is echter of deze twee denkwerelden ooit te verenigen zijn. Filosofen wijzen er op dat het twee verschillende niveaus zijn, die je niet moet verwarren. De wetenschapper bekijkt de wereld met zijn stoffelijke oog en verlangt harde proefondervindelijk herhaalbare bewijzen.Zo redeneert onze atheistische vriend Richard Dawkins ook!  Richard Dawkins stelt het simpel, zij die geloven in welke God ook, moeten maar bewijzen. Zij komen immers met de stelling dat God bestaat, niet de atheist! En daar heeft hij, vanuit zijn invalshoek wel een punt denk ik, of toch niet. Omgekeerd kun je toch ook met de stelling komen dat God niet bestaat. En wat dan? heeft Riichard Dawkins dan dezelfde benadering? Kom maar met bewijs! Ik Zou willen beweren dat beide stellingen legitiem zijn. De mysticus kijkt met het derde oog en heeft aan een ervaring genoeg.Zo bezien is het wellicht niet erg wenselijk dat de wetenschap zich ook met de spirituele dimensie gaat bemoeien. De baanbrekende econoomcbc92dc9c7bccea126c51c7e93f12bc7.jpg Ernst Schumacher(Foto), die pleit voor duurzaam en kleinschaligheid, mij uit het hart gegrepen, is er duidelijk over. Voor hem kan de moderne wetenschap slechts uitspraken doen over het laagste-materiele-niveau: 'Alle vragen die er werkelijk toe doen, laten wetenschappers onbeantwoord.' Voor Schumacher mag de wetenschap een bescheiden stapje terug doen, zodat het spirituele potentieel van de mensheid de kans krijgt zich via andere wegen te ontplooien. Maar via welke wegen dan; religie spiritualiteit, mystiek, of wellicht via een nieuwe spirituele wetenschap. Welnu daar voor komt de nieuwe in Nederland bedachte Spirituologie (=Geestkunde) wel in aanmerking. Onze redactie kwam deze nieuwe vorm van wetenschap of moet ik zeggen pseudo-wetenschap op het spoor toen ik het boek van Freek van Leeuwenb8f33a0792219371dc1d6bae319e936a.jpg voormalig apotheker in handen kreeg. In dit boek 'Geestkunde' wordt het wezen van de mens beschreven: verhouding die er bestaat tussen de mens, de medemens, ons allen. Geestkunde is de kennis, aldus Freek van Leeuwen, van je zelf als menselijke geest, van de weg naar zelfverwerkelijking en hereniging met de algeest...ps; de redactie van 'Teleskoop Magazine' staat in contact met Freek van Leeuwen, en heeft gedaan gekregen dat hij wordt uitgenodigd, een lezing te houden over zijn boek 'Geestkunde' in Bergen NH bij een spirituele Stichting HART CIRKELgdf8fa71a2504af6088fde781a882590a.jpg

Een aantal wetenschappers probeert onder het motto 'wetenschap zonder religie is lam', religie zonder wetenschap is blind'(Einstein) bruggen te slaan.. Onder hen is Fritjof Capra (foto) een van de bekendsten.In zijn boek  'The Tao of Physics laat hij zien dat de moderne fysica en de oude Oosterse mystiek in feite veel gemeenschappelijk hebben. Zo nietidentiek zijn. (vervolg artikel in de volgende77426a9981dcf37fe8a905a364a5705a.jpgteleskoop! nummer 13, op woensdag 15 april 2013.

 a7fbc373f6a893d740c4c520356b8d00.jpgMUZIEK.-  ALANISIS MORISSETTE, ROCKDIVA UIT ONZE TIJD8a12916601daf036855467680cefdb4b.jpg

Alanisis Morisette is de dochter  van een Franse vader en Hongaarse moeder. Ze kreeg de Griekse naam Alanis(is). Ze is een Canadese rockzangeres en is wereldberoemd geworden. Al op haar 6e jaar zong zij en bouwde haar talent uit om in Canada een van de grootste popidolen te worden. En niet alleen in Canada ook in de VS en Europa en vrijwel overal ter wereld is zij beroemd geworden. Haar grootste hit is onftwijfeld  de wereldhit 'Thank U' en ook 'Ironic' mag er zijn. Haar beste nummer is die uit 2008 toen zij op het album 'Flavors of Entangement' in 2008 uitbracht met bijna allemaal kwaliteitsnummers. De mooiste en waarschijnlijk tot nu toe beste rockballad is het liedje 'Torch' op deze CD. Welke ook wat Arabische invloeden kent, is bij voorbeeld het liedje 'Versions of violence'. Een ander popballad is 'Not as we' ook een song van grote schoonheid, een prachtig geschreven compositie. cae6659e13fe292769e81e56fbb08046.jpg Beide topsongs 'Torch' en Not as we' zijn te zien in schitterende sfeervolle opnames, zowel in de studio als elders in een romantische muziekomgeving en op  'You Tube' getuige de goede smaak van de binnenhuisarchitectuur. Alanis Morissette onderscheidt in haar stemgeluid dat zij heel gevoelig zingt en soms haar stem licht laat overslaan. Dit overslaan van haar stem komt haar ten goede is is charmant. Haar uitstraling is er een van een vrouw die kunstzinnige indruk achterlaat, en de teksten van haar liedjes, zijn niet gemakkelijk te volgen. Zij gebruikt vaak moeilijke woorden in haar teksten, die toch, hoe kan het ook anders in de popscene meestal gaan over dagelijkse ervaringen en relaties, iets wat ook de Beatles deden in de '60 er jaren. Alanisis Morissette is net als Shania Twain en de zusjes Anne en Nancy Wilson van de rockgroep 'Heart' zeer populair in Canada. Nog meer goede zangeressen komen uit dit Noord Amerikaanse land. Ook Neil Young komt er oorspronkelijk vandaan.d68015d7bc0f9688a83f131afa364ada.jpg

De combinaties van emotionele en vaak sterk geschreven pop/rocksongs en haar typisch eigen sensitieve stemgeluid maken haar tot een echte wereldpopster, waarvan de popscene mag hopen dat deze ster niet snel verloren gaat in de strijd om het bestaan ook in de popwereld, waar het hard werken is om te overleven, en de druk om te presteren en jezelf te blijven hoog is, soms te hoog voor overgevoelige artiesten van het kaliber Alanisis Morisette. 'Precious illusions' en de single 'Hands Clean'  van het album 'Uner Rug Swept', zijn snelle en wat chaotische liedjes die toch ook wel passen bij deze popdiva en dat is en blijft ze.

       aff0fdff83b01c52fead830019e8b92d.jpg   .. SPORT.- TENNIS. TOPTENNISSER   JOE HUNT (VS) STORTTE NEER MET HELICOPTER IN OORLOGSTIJD.....a97edd54fa14067d329288470bf067c7.jpgJoseph (Joe) Raphael HUNT (17.02.'19),San Francisco Californie), crashte op 2 februari 1945 in Delray Beach (Florida) met zijn vliegmachine, in diensttijd bij de US Navy. Hij overleefde de crash helaas niet. Nooit is de oorzaak van deze helicopter crash opgehelderd. Met de dood werd Amerika beroofd van een begenadigd tennistalent. Joe Hunt kwam uit een welgestelde tennisfamilie.  Lamar Hunt was niet zijn oudere broer, maar kwam uit Dallas, en Charles Hunt was zijn jongere broer. Het meeste talent had Joe, maar ook zijn naamgenoot (geen broer) Gilbert Hunt ('19) speelde op grand slams tennistoernooien en op de 'US Open' o.a. Bekend is de overwachte overwinning in 1938 van Gilbert Hunt op de nummer 2 van de VS Bobby Riggs ('18) op de US Open op' Forest Hills'.. Gilbert Hunt (uit Washington DC) was Junior kampioen van de VS. Lamar Hunt zou zich bezig houden, samen met Jack Kramer met het proftennis in de VS. Ook was Llamar Hunt promotor van andere sporten zoals voetbal, en richtte de NASL op. Joe Hunt5a1f70757fdcb71486cb63dcc8fa10e0.jpg(Foto Joe Hunt in 1943),  kun je qua lichaamsbouw vergelijken met de latere Australische toptenniser Lew Hoad. Wanneer Joe Hunt niet zou zijn overleden, was hij in potentie in staat om wereldtopper 1 te worden in 1945 en of later. Hij overleed op 25 jarige leeftijd, enkle weken voor z'n 26e verjaardag, veel te vroeg en in de kracht van z'n leven. Zijn beste prestatie in zijn nog jonge tenniscarriere was de eindzege op de US Open op Forest Hills, Queens, New York in 1943. In deze memorabele wedstrijd op matchpoint, kreeg Joe Hunt plotseling liggend op de grond, kramp tegen Jack Kramer('21), ook later US Open winnaar en Wimbledon winnaar, en na zijn proftijd, promotor proftennis, maar Hunt won toch het laatste punt! In 1944 kon Joe Hunt helaas zijn titel op de US Open verdedigen, vanwege de dienstplicht, vlak voor de 2e wereldoorlog. Joe Hunt startte zijn internationale tennisloopbaan in 1936 toen hij debuteerde op de US Open'36. Hij haalde de derde ronde en verloor van de sterkste Amerikaanse tennis van dat moment Don Budge ('15) met 3-6 4-6 7-9. Op de US Open'37 verloor Joe Hunt opnieuw van Don Budge nu met de cijfers 1-6 2-6 4-6 in de kwart finale. Op de US Open'38 verloor Joe Hunt in de kwart finale van de Australische nummer 1; John Bromwhich ('14)(Foto).c55106cc9570380c18be02dccf1c9f64.jpg  Op de US Open'39 opnieuw verlies tegen John Bromwhich in de kwart finale. Op de US Open'40 haalde Joe Hunt de halve finale en verloor deze van de Amerikaan Bobby Riggs('18) 6-4 3-6 7-5 3-6 4-6. Op de US Open'41 was Joe Hunt minder gelukkig en verloor al in de 2e ronde van Wayne Sabin (VS). Op de US Open'42 kwam Joe Hunt opnieuw niet verder dan de 2e ronde, maar verloor wel van de latere Wimbledonwinnaar Ted Schroeder('21) ook Amerikaan. In 1943 sloeg Joe Hunt op de US Open dus toe, met winst in de finale in een memorabele eindstrijd tegen Jack Kramer. Joe Hunt speelde nimmer op andere' grand slams' tennistoernooien ook niet op Wimbledon. Joe Hunt was de nummer 1 tennisser van Amerika in 1943.(Ranking USA) en World Ranking nummer 5. WR (Amateurs) nummer 1 was Pancho Segura ('21), 2.Henri Ellsworth Vines ('11 )3, Jack Kramer('21) 4.Geoffrey Brown ('24) 6.Tom Brown ('22). Don Budge ('15) Bobby Riggs ('18) en Welby van Horn ('20), waren al profs, en speelden bij de US Pro's.. Joe Hunt was een leeftijdgenoot van Frank Kovacs ('19). In 1945 speelde een andere Hunt op de US Open, het was niet Joe maar z'n jongere broer Charles die al in de 1e ronde verloor. Zijn naamgenoot (geen broer) Gilbert Hunt('16) uit Washington DC, behaalde meer succes, maar won nooit een grand slam tennistoernooi. Co Meijer, Oud tenniscorrespomdent 'LAWN TENNISea6f3ccbdb778f82c35d0935b51d603f.jpg

TENNIS.- NEDERLAND WINT VAN ROEMENIE DAVIS CUP   (foto) Jan Siemering Daviscupcoach.d1ce78f8aa72bddd81c38f926c0fea71.jpg

Nederland masg na de ruime winst op Roemenie in Boekaret voor de Wereldgroep gaan, de hoogste tennisklasse in de Davis Cup. En dat is lang geleden.Robin Haase, Igor Sijsling en Jean-Julier Rojer, en Thiemo Bajkker (op de weg terug!)  zorgden voor de broodnodige punten. 5-0 werd het uiteindelijk door op zondag de nog 2 resterende tennispartijen. Sijsling en de Bakker wonnen beiden. Al in een vroeg stadium, op de eerste dag won Nederland de 2 mannenenkelspeen. Robin Haase en Igor Sijsling versloegen Hanescu c.s.en de mannendubbel een dag later leverde de beslissende 3-0 voorsprong op en dat in een uitwedstrijd. De tennissers volgen het voorbeeld van Oranje (voetballers) die in verband met de WK kwalificatie indertijd Roemenie in Boekarest met 4-0 versloegen en thuis, vorige week in de Amsterdamse5ea800fed70fca1ba2b88c816ac9f077.jpg Arena met 3-0e714f4ad1d01968fb094f79a890c6bc8.jpg

'.

DIT IS DE LAATSTE 'TELESKOOP (INTERNET) MAGAZINE!f647d6e00de5c6c4e4150cc4e20b8843.jpg

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.