Teleskoop (Internet) Magazine 4 (Aktueel)

Door Meijer46 gepubliceerd op Monday 18 March 18:11

f647d6e00de5c6c4e4150cc4e20b8843.jpgcomeijer.foto; Internettijdschrrift   329f74436fe0de06bf67d70c3fb5425f.jpg TELESKOOP MAGAZINE  NUMMER 4. 13 februari 20013.                                                                                                                   SPIRITUALITEIT .-

'HET HOE, WAT  EN WAAROM VAN GELOVEN'.(deel 1);foto Thomas van Aquino.

De natuurwetenschap houdt zich bezig met het hoe van het ontstaan van de kosmos09bb459bb0706e090315f0a036c1b4bb.jpg. De psychologie (wetenschap) houdt zich bezig met gedrag van mens( en dier) en het hoe en wat van het begrip liefde .De theologie, de gelovige mens vraagt zich af waarom, de kosmos bestaat en waarom er liefde is, en waar deze (hoofd)emotie vandaan komt, wat is zijn/haar oorsprong. Atheisten, dat zijn er wereldwijd meer dan 1 miljard en in Nederland een steeds groeiende deel van de bevolking, hoeveel er precies zijn is onbekend, mijn schatting gaat uit naar enkele miljoenen. Zij geloven niet in God in een hogere persoonlijke macht en of spirituele kracht, welke zich ook nog eens bemoeit met de kosmos, het ontstaan ervan, de ontwikkeling (evolutie) en al wat leeft op de planeet Aarde en de mens. Tegen atheisten zou ik zeggen; kijk naar de onbewolkte, blauwe lucht en zie de opkomst en ook de dagelijkse ondergang van de zon, die planeet aarde en wij energie (warmte) en licht geeft, en daardoor de voorwaarden geeft om te leven en te overleven. Zou je niet in zo'n God kunnen geloven op z'n minst? Of anders gezegd, bij deze constatering van de zon is geloof in God overbodig.Dan spreken we (weer) over de Zonnegod.fd2ab95b435445f78c81bdaf81698631.jpg

De niet theoloog, maar wel natuurwetenschapper Richard Dawkins, beroemd, maar ook in kringen van de theologie en geloof, controversiele man, heeft een boek geschreven, vertaalt in het Nederlands 'God als misvatting' een bestseller, want mensen zijn geinteresseerd in non-conformistische opvattingen die tegenwoordig populair en kennelijk aantrekkelijk zijn. Het is ook een soort trend om de aanval te openen tegencon formalistische opvattingen, en vaak ook niet zonder reden. Voor atheisten is het geen issue. Zij geloven niet in schepping, scheppingsdaden van 'God', waarin zij niet geloven dat deze (persoon) uberhaupt bestaat. En als er al gediscussieerd moet worden over de vraag bestaat God, dan vragen atheisten bewijs, en het geringste, het begin van bewijs. Veel gelovige mensen komen dan met zogeheten 'bewijzen' van bestaan van God, een Geest of Geest (zoals een groep zich 'christenen in de waarheid' (Jehovah's Getuigen) zeggen, maar verwarren zogeheten 'bewijzen' met al dan niet sterke aanwijzingen, aannames. Dat is wat anders dan bewijzen. Door het benoemen van feiten ontstaan bewijsvoering. Zolang geen feiten zijn dan geen bewijzen en blijft het bij aanwijzingen, die kunnen leiden tot geloof in wat men gelooft zeker te weten of zoiets dergelijks.In de Bijbel staat het nog mooier, en daar staat iets over de dingen die men niet ziet, maar wel bestaan.

Er zijn er ook (wetenschappers en theologen) die professor Richard Dawkins niet serieus nemen, omdat hij zich in zijn 'wetenschap' begeeft op een terrein die hij niet beheerst. De theologie dus. Nog afgezien van de stelling of godsdienstwetenschap (theologie) een echte wetenschap is of een pseudo wetenschap, net als esoltherie, waar de moderne wereld een sterke hang naar heeft, zie de steeds groeiende paragnoste, helderzienden, mediums, die zeggen spirituele gaven te hebben om bij voorbeeld contacten te leggen met overledenen in de 'andere' niet zichtbare wereld, waar van deze mensen ook weer meent zeker te weten dat zo'n' andere wereld', het hiernamaals bestaat. Net als degene die sterk gelooft in het hiervoormaals, eerdere leven(s) reincarnatie...Een van die criticasters die wel een mening heeft over Dawkins, maar niet de moeite heeft genomen zijn boek te lezen, is Dr Eppo Bruins,(foto). f9b6d7ad6f28a0757f9bdb56a92fd29b.jpg orthodox protestants (christelijk gereformeerd), en wetenschapper (geen theoloog), heeft een innovatiebureau, die in een EO programma op zaterdagavond tegen de EO theoloog Andries Knevel repliceerde, toen deze het boek van Dawkins te voorschijn haalde en bespreekbaar wilde maken met zijn gesprekspartner, dat deze lakoniek zei, het bewust en bekritiseerde boek niet gelezen te hebben, niet echt de moeite waard! Want zo zei Eppo Bruins, mensen als Dawkins moeten zich in het openbaar niet in boeken bezig houden met wetenschap die zij niet beheersen. Hij zal gedacht hebben, laat mensen zoals de Britse bioloog zich met z'n eigen wetenschapgebied bezig houden en daarover kritisch schrijven. Daarop schreef ik Eppo Bruins in een email dat nog niet vast staat dat theologie een wetenschap is, maar meer een pseudo wetenschap, omdat de theologie niet beschikt over bewijzen van het Godsbestaan. Wat niet wil zeggen, zo schreef ik Eppo Bruins dat God niet of juist wel bestaat. Immers de wetenschap ontdekt feiten, nieuwe ontdekkingen van wat al reeds voor de bewijsvoering, feiten al bestond. Zo is de 'zwaartekracht' ontdekt, electro magnetische en nucleaire energie en tegenwoordig veronderstelt de natuurwetenschap met kracht het bestaan van een kosmisch energetisch informatieVeld, die onze genen informeert met DNA/RNA codes, en chromosomen, de bouwstenen van nieuw leven. En ook ontdekt de natuurwetenschap steeds maar kleinere sub atomaire deeltjes, kleiner dan atomen en neurtronen etc. Wellicht ontstaat nog eens een allesomvattend concept van God, die voldoet aan wat ortodoxe gelovigen geloven en niet religeieuze gelovigen, atheisten, agnosten en wat onze Plasterk heeft bedacht 'ietssisten' zij die niet geloven in een persoonlijke God, maar in'iets' in een kracht en of macht wat de mens ontstijgt, wat groter en machtiger is dan de kwetsbare mens, want wat zeker is, de mens is hoe dan ook kwetsbaar en ontkomt niet aan leven en dood, niet aan enig gebrek en of ziekte en is imperfect om eens een moeilijk woord te gebruiken, wat staat voor onvolkomenheid. Onze genen zijn immers beschadigd, door degeneratie, vandaar al dat ongemak, gebrek en ziekte's en dood.Goed nieuws geloven orthodoxe christenen. Jezus komt terug op Aarde en maakt alles nieuw en duurzaam, geen ziekte, geen eenzaamheid, geen gebrek, geen conflicten noch oorlogen meer, een nieuwe wereld van recht en rechtvaardigheid, van vrede en gerechtigheid. Dat is de hoop en verwachting van velen...Ik wacht nog op de door Eppo Bruins toegezegde antwoord, hij zou over deze kwestie verder diep moeten nadenken schreef hij mij. Ik wacht wel geduldig af ......co meijer hoofdredacteur.p.s. Eppo Bruins was van origien niet gelovig (opgevoed), maar kwam on een christelijk koor als organist in aanraking met het christelijk geloof, en raakte gefascineerd door een christelijk geinspireerde tekst! (reda

SPIRITUALITEIT.-

Thema Thomas van Aquino.

Thomas van Aquino stond aan de basis van het dogmatisch orthodox christelijk geloof. De Rooms Katholieke wereldkerk met nog ca 800 miljoen gelovigen zijn er door ontstaan. Nog eens 200 miljoen protestanten en we mogen stellen dat Thomas Aquino niet onbelangrijk is geweest in de wereldcultuur om het eufemistisch uit te drukken, een statement dus.Zijn gedachten en werk vormden de basis van het christelijk geloof en christelijke theologie, dat van verzoening en verlossing van de mens en het lijden door middel van de persoon Jezus, in wie men de Zoon van God zien, en zelfs weer anderen God zelf in de gedaante van de mens op Aarde zien.

En ook een wereldberoemde atheistische wetenschapper, de britse evolutiebioloog Richard Dawkins onderzoekt de stellingen van Thomas Aquino rondom bewijzen van het Godsbestaan, en tracht deze stellingen onderuit te halen in zijn boek 'God als misvatting'.b5cfb345e5c4a225b6bc4ca970467bfd.jpg

Wie is eigenlijk deze Thomas Aguino?! Thomas Aguino werd priester en theoloog.De Rooms Katholieke Kerk nam de theologische opvattingen over van Thomas Aquino en in de middeleeuwen na de reformatie (kerkhervorming) ook de protestantse kerken. Hij kwam op gegeven moment met stellingen welke het bewijs moesten leveren van het bestaan van God. Deze stellingen werden bestreden door de atheistische bioloog wetenschapper uit Engeland Professor Richard Dawkins.In het boek, een bestseller van Dawkins ontkracht hij de bewijsstellingen als niet (voldoende) feitelijk bewijs.In contra-dixia ziojn de begrippen alwetend en almogend, wat met elkaar onverenigbaar is, maar wel wordt gepredikt in de theologie en kerk. M.a.w. er van uitgaand dat God bestaat dan zou de logische conclusie van zijn alwetend en alvermogen, dat God bij voorbaat zou weten hoe hij gebruik makend van zijn almogendheid, zal optreden om de loop van de geschiedenis te wijzigen. Maar dat betekent dat hij niet van gedachten kan veranderen over zijn optreden, wat weer betekent dat hij niet almachtig is. Anderen, twijfelaars, voeren aan het onvermogen dat God rampen, ongelukken, ongeneeslijke ziekten, wereld oorlogen, ernstige misdaden jegens de mensheid die hij zelf geschapen zou hebben toelaat, het lijden zogezegd.Maar dan komt de theoloog of dominee met een verklaring dat het lijden inherent is aan het mens zijn, omdat deze 'zondigt' en daardoor lijdt en dat God met het lijden wel een bedoeling heeft, wat wij mensen niet zouden begrijpen omdat God buiten onze dimensies van tijd, ruimte en plaats existeert. Bovendien zou God geen begin noch einde kennen. Niemand zou God hebben geschapen, dus de vraag wie God heeft geschapen is in de ogen van de theoloog een onbestaanbare vraag, waarop menselijkerwijs geen antwoord is. Dus gewoon geloven, en niet al te kritisch zijn! Volgens Darwin kan iets er nog zo ontworpen uitzien, dat dit gegeven nog niet betekent dat sprake is van ontwerp. Echter Darwin gaat hiermee voorbij aan de gedachte dat toch, ondanks dat er geen scheppende God is,sprake kan zijn van ontwerp. Want waarom zou de natuur zelf niet die intrinsieke zelfregulerende sturende factor zijn in de ontwikkeling van nieuw leven?! Een andere terechte vraag is, als men uitgaat van wat wordt genoemd 'big bang singulariteit' wie of wat heeft dit dan veroorzaakt, en was was er voor de 'oerknal'? Theorieen te over die van geloof (theisme) en ongeloof (atheisme), hoewel voorstanders van 'intelligence design' atheisten ook gelovigen noemen omdat ook zij geloven in de theorie van de evolutie (natuurlijke selectie). Voortschrijdend inzicht in atheistische kringen is dat ook een deel van atheusten niet in zuiver toeval geloofd, maar in wat EO voorman Andries Knevel heeft geintroduceerd 'geleid toeval'. Je moet er maar opkomen, creatief bedacht zou ik zo zeggen.

Het boek van Richard Dawkins, in het Nederlands vertaalt en met een Nederlandse interpretatie van een titel 'God als misvatting' gaat in op de zogenaamde 7 bewijzen van Thomas Aquina de oude kerkvader, die Richard Dawkins onderuit haalt in zijn boek, wat een bestseller is geworden. De bewijzen zijn slechts al dan niet sterke aanwijzingen (aannames) zonder enig wetenschappelijk bewijs zo stelt Richard Dawkins

. POLITIEK26ee1b3854035e8ad5b2199c8e0b36fe.jpg

 Foto boven: Edith Schippers. In het TV Programma 'Buitenhof' was onze minister van Volksgezondheid (VVD) Edith Schippers te gast. Zij kondigde een omslag aan in het denken over de organisatie van de gezondheidzorg. Dat is nodig, omdat de kosten van de gezondheidszorg de pannen uit rijst en door de huidige en toekomstige vergrijzing sterk toeneemt. Sterker nog als er niets aan gedaan wordt dan wordt de gezondheidszorg economisch voor burgers onbetaalbaar (althans) voor de niet rijksten).En dus is Edith Schippers op het idee gekomen een omslag te maken van het belonen van het aantal medische verrichtingen naar beter en meer kwaliteit en op langer termijn (duurzame politiek) dus en daar is niemand op tegen zou je zo zeggen.Want dat bespaart miljarden premiegeld en voorkomt toekomstige premieverhogingen en hogere eigen risico's.

In Groningen is politiek Den Haag er inmiddels achter gekomen dat door de aardgaswinning van de NAM bodemverzakkingen van ca 30 cm en aardbevingen voorkomen, die in aantal en omvang toenemen. Al in 1990 waarschuwde de Staatsmijnen de NAM voor de schadelijke gevolgen van de toenemende aardgaswinning in de bodem van Noord Groningen. Maar zoals zo vaak waren waarschuwingen aan dovemansoren gericht en ook bleef het in politiek Den Haag stil. Immers Groningen ligt ver weg van het Binnenhof, en dus zijn politici, het zijn net mensen geneigd weg te kijken van dit soort problemen. Maar niet de Groningers zelf die midden in dit aardverzakkings en aardbevingsgebied wonen. Het gaat om zo'n 70.000 bedreigde woningen. In plaats van dat de overheid aanbiedt een deel of alle bewoners aan de rand van het aardgaswinninggebied een nieuwe woning aan te bieden (goed voor de vastgelopen bouwsector) en goed voor toeleveranciers en de Groningse economie die best wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Neen niets van dit alles. De NAM compenseert zo veel mogelijk de schade, scheuren in muren etc en dat is het wel zo beetje.

Wat ik er mee wil zeggen, is dat maatschappelijke problemen niet worden voorkomen door meer preventie (voorzorg) en visie en inzicht om te voorkomen dat voortschrijdend inzicht later nodig is om maatregelen te nemen. Steeds weer maakt de politiek de fout, of het nou gaat om banken, verzekeringsbedrijven gewoon maar zonder effectief toezicht en de juiste wettelijke maatregelen te dwingen tot maatschappelijk verantwoordt zaken doen. Nee hoor, exessieve bonussen , en topinkomens aan en van  falende topbestuurders gaan gewoon door, omdat men bang is deze falende zich zelf verrijkende (overigens met toestemming) van in de hierarchie nog hogere en falende raden van bestuur,naar het beter betalende buitenland gaan. Dat heet betalen marktconform. Intussen gaan banken failliet of moeten gered worden met belastinggeld van de staat lees; burgers, en steeds weer gaat de politiek in de fout.Soms denk ik dat we maar net als Griekenland torenhoge schulden moeten maken als land en ons maar laten redden door welvarende rijke Europese landen als Duitsland, want he moet immers solidair zijn als je lid bent van de Unie van Europese landen. Zo denkt Spanje, Portugal, Ierland en nu ook Cyprus erover. Gewooon maar schulden blijven maken en andere landen er voor laten opdraaien, dat doen Griekenland cs toch ook en Nederland en de rest steunt dit gedrag, in wat eigen economisch belang wordt bedoeld. En Zwitserland dan en Noorwegen?! Zij hebben de hoogste welvaart van Europa zonder de geldverslinde Europese Unie. Oh nee, ik ben ingehaald door de tijd, want Europa heeft net in Brussel besloten om te bezuinigen! En, misstanden, corruptie zij blijven aan de orde van de dag. Niets of niemand stopt het, tot dat de mensen de straat op gaan en demonstraties organiseren en in opstand komen..., maar wanneer zijn burgers voor het laatst massaal op de been gebracht om te protesteren tegen de economische wanorde, die altijd en eeuwig wordt afgewenteld op de economisch zwakkeren, burgers met een smalle beurs, die je immers het gemakkelijkst kunt paajen. De geschiedenis bewijst het. Wat Nederland nu nodig heeft is mensen met visie en inzicht, met kennis en kunde, niet ad hoc, maar duurzaam en niet de mensen die nu ons vertegenwoordigen in de 2e en 1e kamer, enkele uitzonderingen daargelaten, maar deze zijn altijd er geweest en altijd in de minderheid.In wegkijken zijn we goed, in gedogen ook, maar in het nemen van de juiste maatregelen in het algemeen belang en met name tot steun van sociaal zwakkeren is men in politiek Den Haag niet gewend. De Franse president Hollande 9cac1bb1b11b84e1a3fbe6e050fe7ed0.jpgprobeert het tenminste en wil(de) de belasting voor rijken verhogen, uit solidariteit met sociaal zwakkeren. En in Denemarken slaagt men er in met effectief werkgelegenheidsbeleid mensen aan banen te helpen, iets waar Nederland, gezien de steeds weer oplopende werkgelegenheid niet goed in is.Niet goed voor het perspectief van jongeren, om maar eens een groep burgers te noemen. Om Edith Schippers na te zeggen; er moet een omslag komen in het denken van beleidsbepalers in politiek Den Haag. Misschien moeten al die politici, of zij nu politicologie, economie of wat anders gestudeerd hebben bijscholing doen, bij mensen die werkelijk grensoverschrijdend, nuchter, logisch en socuaal voelend met visie en beleid van duurzaamheid kunnen denken, zelfs buiten hun eigen gezichtsveld, en eigen denkkaders. foto beneden' AHOY'tennis

fc63e54773b219972c1145091800d719.jpgTENNIS .-9451ba1d31f077e6ac5822d714b56b7f.jpg

ABN AMRO tennistoernooi :foto roger federer.0f8f322d7497caea9356a2987669a259.jpg

.Igor Sijsling heeft in de eerste ronde van het ABN AMRO toernooi van de veel hoger op de 'ATP' ranking staande Fransman  Jo-Wilfried Tsonga gewonnen, met de cijfers 7-6 4-6 6-4.. Igor Sijsling won in 3 sets deze spannende op behoorlijk hoog niveau staande wedstrijd en vergaarde weer ATP punten en....natuurlijk ook geld.De Zwitser Roger Federer (ATP2) is de favoriet voor de titel in Rotterdam. Ook Robin Haase en Thiemo de Bakker (wildcart) spelen mee op het voor Nederland meest prestitieuze internationale tennistoernooi..  ede53171901032d674f1e2a21a387bf9.jpg ESTHER VERGEER: Wereldberoemde rolstoeltennisser Ester Vergeer stopt met haar zeer imposante tenniscarriere. De veelvoudige Olympisch goud winnares was in de Ahoy ABN AMRO tennistoernooi de officiele afscheid toe te lichten. Een unieke topsportvrouw en een groot verlies voor de (gehandicaten) sport. Zij citeerde uit haar nieuwe boek ter gelegenheid van haar afscheid d85b66c320093de65531045fdfb92e06.jpg (foto) THIEMO BAKKER ; De uit een diep dal teruggekomen Thiemo de Bakker, heeft voor een complete verrassing gezorgd door in 3 sets te winnern van de Rus Michail Joezny (Risland). De eerste set ging nog in een tie break (6-7) verloren, maar de tweedse set won de Bakker met 6-4. In de 3e en beslissende set werd Jouzin geholpen aan een blessure aan de onderrug, maar dat hielp hem niet om in de wedstrijd te blijven en gaf op bij de stand 4-1 voor de Bakker. Thiemo treft vermoedelijk Rogerr Federer in de volgende ronde, en kan hij z'n borst nat maken!

ROBIN HAASE (foto), Robin Haase nog vorige week halve finalist in Bratislava is in de eerste ronde van het ABN AMRO toernooi kansloos verloren van Ernest Gulbis uit Litouwen met 6-2 6-1.. . De nummer 50 ATP liet zich overtroeven door zijn zeer goed spelemde tegenstander.59c6fa7aa86a604ba3fa50a389696c82.jpg                                     

 foto; beneden tennisstadion Dusseldorf Duitsland.                                                                                                                                                                                                                                            

c749e040c79fe6675c640784b7c1701a_medium.

RANGLIJST 'ALLER TIJDEN'. (TENNIS)

In dit artikel staat een overzicht van de allerbeste tennissers ter wreld 'aller tijden' Criteria zijn 'grand slam' winnaars van voor de 'Open Era' 1968 en daarna toen de grand slams', t.w. de Australian open' Roland Garros' (Frankrijk)Wimbledon'(GB) en de US Open (VS) gesteld werden voor amateurs en ook profs. Ook de tot de 'open era' (1968) winnaars van de 'major profs championships, die van de US Pro, Wembley Pro (GB) en de French Pro (Fr).Alles bijeen is niet Roger Federer, noch Rafael Nadal, noch Novak Djokovic de allerbeste tennisser aller tijden, maar Ken Rosewall ('34) uit Australie. Hij wist de meeste 'grand slams'+ 'major pro's' te winnen. Goede tweede werd Rod Laver, voor velen nog steeds de allergrootste tennisser ter wereld.Voor hem werd het nieuwe overdekte tennisstadion in Melbourne, het strijdtoneel voor de jaarlijkse in januari te houden 'Australian Open'.1. Ken Rosewall (Australie) (25) 2. Rod Laver (Australie (25) 3.Bill Tilden (VS), (17 Pancho Gonzales ('28) (VS) (17),Roger Federer (Zwitserland) (17) 4.Pete Sampras (VS) (14) 5.Fred Perry('09) (GB) (12), Roy Emerson('36) (Australie) (12), Bjorn Borg (Zweden) (11), Rafael Nadal (Spanje) (11), 8.Don Budge('15) (VS) (10) 9.Max Decugis (Frankrijk (8) Ivan Lendl (Tjechie) (8),Jimmy Connors(VS) (8),Andre Agassi (VS)(8) 10.Richard Sears (VS) (7), William Renshaw (GB) (7), William Larnet (GB) (7), Renee Lacoste (Frankrijk) (7), Henri Cochet (Frankrijk) (7), Frank Sedgman ('27) (Australie) (7) Tony Trabert (VS) (7),John Newcombe('44) (Australie) (7)11.Tony Wilding (Nieuw Zeeland (6),Laurence Doherty (GB) (6),Jack Crawford('08) (Australie) (6), Stefan Edberg (Zweden) (6), Boris Becker (Duitsland) (6), Novak Djokovic (Servie) (6) 12.Jack Kramer ('21) (VS) (5) 87*Richard Kraijcek (Nederland) (1), Andy Murray (GB) (1).bron:Wikpedia.

volgende nummer teleskoop magazine verschijnt 22 februari 2013.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.