TELESKOOP MAGAZINE 9

Door Meijer46 gepubliceerd op Wednesday 15 May 17:21

T E L E S K O O P  M A G A Z I N Ef647d6e00de5c6c4e4150cc4e20b8843.jpg

 teleskoop magazine nummer 9 15 mei 2013. uitgever/hoofdredakteur co meijer.

TELESKOOP MAGAZINE is een spiritueel (internet) tijdschrfit.

 

SPIRITUALITEIT.-

WETENSCHAP ZOEKT GOD (DEEL2)

Een aantal wetenschappers probeert onder het motto 'wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind' (Einstein) bruggen te slaan. Onder hen is Fritjof Capradf8fa71a2504af6088fde781a882590a.jpg.een van de bekendsten. In zijn boek 'The Tao of Physics' laat hij zien dat de moderne fysica  en de Oude oosterse mystiek in feite veel gemeenschap hebben, zo niet identiek zijn. En dat verder in TELESKOOP nr 15!

POLITIEK.-

Nederland heeft een democratie. Een parlementaire democratie. Dat parlement911fdae1438de4de1700af749c43c687.jpg bestaat uit 2 politieke kamers., de 1e en de 2e kamer. In de 2e kamer wordt gedebatteert, worden politieke besluiten genomen, wetten voorbereid en de 1e kamer controleert dat alles. Het mooie van democratie is op het eerste gezicht dat er ruimte is voor diversiteit aan politieke opvattingen. Ook meningen van minderheden komen aan bod in een parlementaire democratie. Van daar zoveel verschillende politieke partijen, van 'links' naar 'rechts over het gehele politieke spectrum. Liberalisme, socialisme en allerlei varianten daarop het kan niet op! Ook christelijke opvattingen vinden hun weg naar zich 'christelijk' noemende politieke partijen. Sinds kort is er ook een politieke beweging, geen officiele partij in het parlement, waarvan niemand met zekerheid durft te beweren of deze partij rechts, midden of links van het midden is geprofileerd. En toch wordt deze partij afgeschilderd als rechts en door tegenstanders zelfs als extreem rechts. We hebben het over de PVV (de partij van de vrijheid),483e8e215d4e426262ef5644f1cd0ab4.jpg want zo noemen ze zich. De vrijheid voor minderheden worden echter door de PVV ingeperkt, als ze het voor het zeggen zouden krijgen.. Niet alle buitenlanders, allochtonen zijn welkom bij de PVV. Maar wie zich als burger van dit land gedraagt als buitenlander mag van de PVV blijven. De partij PVV zet zich af tegen de Islam, die zij ziet als een gevaarlijke ideologie. Dat de Islam meer nog dan een ideologie is, komt bij de PVV niet aan de orde. Maar goed dat terzijde. Elke partij strijdt wel ergens voor of tegen zullen we maar zeggen. Ondanks de parlementaire democratie van een veelvuldigheid van politieke stromingen heeft Nederland een neo- liberale politiek en land. Momenteel vormen VVD en PvdA5001d6a48a18d3e4f3b282cd2495d1c2.jpg een coalitie. Zij gedragen zich als typisch neo-liberaal. Trouwens ook het CDA is neo-liberaal. Zij verdedigen het systeem van neo-liberaal kapitalisme met verve, en wangedragingen van banken en andere financiele instellingen als beleggingsfondsen, verzekeringsmaatschappijen worden getolereerd en de krisis afgewenteld op de minder en minst draagkrachtigen. Dat gebeurt niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa, Griekenland, Cyprus, Spanje, Portugal en Ierland en straks Italie en Frankrijk en ook elders, in de VS. Wordt de krisis afgewenteld op banken, dan gaan deze failliet en stort het hele liberaal kapitalistisch systeem in met als gevolg armoede voor bijna iedereen, uitgezonderd de rijken van de wereld, mag je veronderstellen, want die sluizen hun geld naar belasting paradijzen. Alleen al dat woord belasting-paradijs!  Over belasting paradijzen gesproken!

In Nederland, althans de beleidsbepalers, vindt men het vrij gewoon dat buitenlandse ondernemingen belasting ontduiken, dit in verband met de wet ter voorkoming van dubbele belasting. Veel buitenlandse ondernemingen hebben in Nederland aan de 'grachtengordel' en elders een postbusadres, om te ontkomen aan het in eigen land, waar de hoofdactiviteiten plaatsvinden normaal inkomstenbelasting te betalen, zoals elk bedrijf en persoon geacht wordt naar inkomen en draagkracht inkomstenbelastong te betalen.  Daar worden geen eigenlijke bedrijfsactiviteiten gedaan. Neen deze postbusbedrijven zorgen er voor dat de internationale bedrijven weinig of geen belasting betalen .... in ja dus, Nederland. Dat de landen in kwestie zoals bijvoorbeeld Engeland daardoor belasting geld missen, dat vind Nederland geen probleem.Want Nederland verdient er aan! Dat de eigen bevolking, de middeninkomens veel belasting moeten betalen is ook geen probleem bij de financiele beleidsvoerders in dit land. En dat de Koning644540bc0e3118cec918e491e15c03e0.jpg geen belasting betaalt wordt over het algemeen ook aanvaardt als vrij normaal! En weet U wat ook door de staat normaal gevonden wordt dat zijn vrije beropesbeoefenaars die door de vele aftrekmogelijkheden weinig of geen belasting betalen. Dat kan immers' jan met de pet' beter doen...

Sociale ongelijkheid. Dat is iets waar slechts een minderheid zich druk over maakt. Eerlijk delen ook, dat doen we alleen thuis in het eigen gezin, mag je veronderstellen. Rechtvaardige herverdeling van werk en inkomen, dat is iets voor idealisten en niet voor realisten, en zeker niet voor neo-liberale politieke partijen met de VVD voorop! Dat de werkloosheid elke dag oploopt en nu al meer dan 700.000 bedraagt geen nood, we gaan gewoon door met de 'waan van de dag'  in politiek Den Haag. Je zou haast cynisch worden als je ziet hoe moeilijk jongeren en ouderen werk vinden en dus niet . Geen probleem, gewoon blijven doorzoeken tot je een ons weegt... En dan de woningmarkt. Ook daar zijn met name de jongeren, de jonge starters de dupe van het huidige regeringsbeleid, van maximale passiviteit en het wangedrag van banken, die toch aan dienstverlening, kredietverstrekking zouden moeten doen, ook in tijden van crisis. Nee hoor, oppotten maar en jonge mensen en mensen met lage inkomens in de kou laten. In Denemarken zijn ze slagvaardig en worden werklozen direct getraceerd en gezocht naar nieuw werk, en meestal ook gevonden.. Maar in Nederland is arbeidsbemiddeling zolang als deze bestaat een falend instrument. Arbeidsburo's, CWI's of wat anders, het is inefficient en de  doorsnee werkzoekende heeft er maar weinig aan. Een goed functionerend werkgelegenheidsplan met duurzame arbeid en banen ontbreekt nog steeds. Creeeren van banen door de overheid, opzetten van cooperatieve bedrijven met werknemerszelfbestuur, wat is dat?! , hoor ik ze zeggen in politiek Den Haag. Stimulerende middelen voor jonge starters van bedrijven en woningzoekenden, dat is te veel gevraagd in onzekere tijden. Falende vlotpratende politici in Den Haag ten spijt. Aan het werk zou ik zo zeggen. Niet meer praten maar doen zeggen ze in Rotterdam! En met minder praten en meer doen komen we ook al een eind verder. Neen in Den Haag maken ze zich druk over 'hoofddoekjes' en andere vrij onzinnige zaken, de PVV voorop! Ouderenzorg, veiligheid op de werkvloer, en nog veel meer, daar zouden ze zich in politiek Den Haag mee bezig moeten houden. En kijk ook eens bij de buren, neen niet Belgie of Engeland maar Duitsland die hebben de economie beter op orde dan wij.

Er is geen geld roept men in koor in de regering en 2e kamer. Ze (politieke parttijen)pappagaaien elkaar na. Modernisering van de arbeidsmarkt is weer zoiets een kreet bedacht door de neo liberale partij D'66 die zegt de democratie hoog in het vaandel te hebben, maar bezwijkt voor de wensen van werkgevers, die al zo gemakkelijk (meer dan 90%) ontslagvergunningen krijgen voor ontslagen werknemers. Nog soepeler de ontslagregeling, het kan niet soepel genoeg. Dat levert nieuwe banen op en brengt de arbeidsmarkt weer in beweging, wordt gezegd in koor. Ook Groen Links1ff805c8bf10b3c4572329c70ae34745.jpg, die ook al door intern gedoe is gehalveerd en naar de marge in de politiek is gedrukt, En de meerderheid van politiek Nederland zegt ja en amen tegen voorstanders van wat wordt genoemd modernisering. Ook zijn er die het sociale verzekeringssysteem verder willen afbreken. De vakbewging (FNV,CNV ), de SP en ook de PVV,verzetten zich daar terecht tegen, maar ook daar zal de meerderheid in de politiek vermoedelijk wel haar zin krijgen. De VVD voorop en de PvdA volgt gedwee als tegenwoordig ook neo-liberale partij, die zegt sterk en sociaal te zijn. Nou ja sterk en sociaal, de voormalige vakbondsleider van de FNV, Wim Kok weet er alles van en accordeert tegenwoordig bonussen van topmanagers in intertnationale Nederlandse bedrijven. En dat doet hij zonder enige schroom of tegenzin! En dat is de man die vroeger de barrikade op ging voor sociale rechtvaardigheid! 'Salonsocialisten' noemen we deze lieden van de PvdA!. En het CDA? Die partij is terecht gehalveerd. De mond vol van sociale gerechtigheid en goed rentmeesterschap, zo lang als deze partij bestaat. Welnu de SP kan er van meepraten, de internationale socialisten ook en de Partij van de Dierenb1e5ab32b509f683b0142444fd206fcf.jpg,(foto Marianne Thieme PvdD), die heeft terecht ernstige kritiek op het milieu en dierenbeleid van het CDA, en niet alleen het CDA.. En de Christen Unie, welnu goed bedoelende christenen, ook al en nog meer de mond vol van rechtvaardigheid, maar hoeveel invloed heeft deze kleine 'christelijke' partij die zich 'sociaal christelijk' noemt?! Wat is dat eigen sociaal christelijk? Elke christen zou toch sociaal moeten zijn! Om maar helemaal te zwijgen over de SGPcf759bedcb3102de1feafe3e2e1af970.jpg 'christelijk' in het kwadraad..Vraag het maar aan vrouwen! Ondertussen gaat de waan van de dag' in politiek Den Haag (Binnenhof) gewoon door. Nederland doet ook geen extra stap in Europees verband om het dreigend uit de hand te lopen oorlogskonflikt in het Midden Oosten bij de kop te pakken en ook Rusland op de lijn te krijgen van de EU om militaire steun te geven, strijdende partijen uit elkaar te houden en werken aan duurzame vrede. Neen, president van Obama trekt z'n handen terug, na de ervaring met Irak en Afghanistan. En dat is te begrijpen, te meer omdat Europa passief beleid voert en de Navo, en Verenigde Naties ook maar toekijkt hoe vele vluchtelingen in bijvoorbeeld Syrie de grens over gaan naar buurland Jordanie. En dan het conflikt Israel/Palestinaf98658dd41abfff8bd62570688692231.jpg.Ook dat zit al decennia in het slop. Begrijpelijk, Israel beschermt zijn grenzen tegen vijandige buren, ook al moet hun inhumane beleid jegens Palestina sterk veroordeeld worden. Palestina heeft even zo veel recht op onafhankelijkheid als Israel. Beide landen claimen grondrechten in Palestina. Maar de wereld kijkt machteloos toe, en niemand durft hier in te grijpen en het vredesprcoces weer in gang te zetten. En als straks de politieke situatie escaleert in het midden Oosten, wie grijpt dan in?! Dat zien we dan wel weer lijken de VS, EU, Navo en VN te denken! Israelfc6ea67e0acf0f71277a77b37dd34cde.jpg viert haar 65 jarig bestaan na het uitroepen van de staat Israel in 1948. Maar is er wel echt reden voor een feest met het conflict met dePaklestijnen in de achtertuin, die worden onderukt, maar ook zich, met respect voor hun onafhankelijkheidsstreven, schuldig maakt aan vijandigheden en nog erger geweld. b3765574819f9ea7adc1e8b632ae00ce.jpgTerug naar Nederland. Straks moeten onze verouderde F16 jachtvliegtuigen op de schroothoop. Er moeten maximaal 86 nieuwe zeer geavanceerde jachtvliegtuigen worden aangekocht door defensie. De voorkeur voor een Amerikaans vliegtuig JSF is feitelijk al bekend. Dat gaat de belastingbetaler U en ik veel geld kosten, vele miljarden!. En dit terwijl er bezuinigt moet worden, ja bezuinigt op wie en wat eigenlijk kun je afvragen. Overal verschijnen dure gemeentehuizen, schouwburgen theaters etc in de grote steden. Het kan niet, maar gebeurt wel. Elke dag geeft de staat 176 miljoen per dag te veel uit! Meer dan 30 miljard aan overheidssubsidies aan stichtingen, verenigingen etc elk jaar weer. En niemand weet zeker of al dat belastinggeld goed en nuttig/efficient wordt besteedt. De afgelopen regeringen van welke samenstwelling ook, behalve de SP heeft veel te veel geld uitgegeven aan subsidies aan van alles en nog wat. Er werd gesmeten met geld, onverantwoordt. De 2e kamer, het controle organaan van de regering stond er bij en keek er naar. Niemand greep in! Veel verkeerd gebruik van ontwikkelingsgeld, een bodemloze put en ook nog vaak naar foute regimes van met name Afrikaanse landen, die dit belastinggeld voor eigen doeleinden besteedde, en niet om de armoede te bestrijden. Ik pleit zeker niet om bezuinigingen om het bezuinigen,  Daarvoor is dit veel te belangrijk. Wij in Nederland gaan niet bezuinigen ten koste van de aller armsten. Dat zou het laatste moeten zijn wat de regering zou mogen voorstellen.Dat is haast immoreel. Maar dat deze miljarden verslindende uitgaven efficienter gebruikt moet worden en meer particulier initatief noodzakelijk is, laat dat klip en klaar zijn!  Inefficiency was troef en nu pas beseffen de politici dat er daadkracht moet komen en dat de euro maar een keer uitgegeven kan worden. De staatsschuld loopt op tot ongekende hoogte, en maar rente betalen, ik zal maar niet verklappen hoeveel de belastingbetaler elk jaar aan rente moet betalen. Er zijn nu al miljarden gestoken in de ontwikkeling van de JSF, het duurste jachtvliegtuig, en dat terwijl er goedkopere alternatieven zijn, bijvoorbeeld het Zweedse Saab, die voor ongeveer de helft net zo geavanceerde jachtbommenwerpers kan leveren, waar achteruitzicht wel gewaarnorgd is voor piloten, mag je aannemen! Ik ben benieuwd wat de Nederlandse regering doet in het licht van bezuinigingen en gebrek aan investeringen om de economie weer aan de gang te krijgen. Gewoon kopen die 86 dure JSF, daar zal het wel (weer) op uitdraaien en met een vrouwelijke VVD minister, pas in de regering, en die zich nog moet bewijzen! Sterkte ermee, zou ik haar willen toeschreeuwen. Maar Nederland zal haar militaire rol in de wereld niet verzaken, en heeft verplichting naar de Navo, en dus kopen maar die 86 JSF's. En over een aantal jaren weer 2e kamerverkiezingen. Wedden dat er dan weer een neo-liberale coalitie komt? De kiezer over het algemeen niet gauw warm te krijgen voor veranderingen, zal en opnieuw strategisch of niet het neo-liberale systeem kiezen, met of zonder CDA of PVV, want men kijkt het eerst naar de eigen portemonnaie, en solidair met anderen? eerlijk delen? sociale rechtvaardigheid, dat zijn woorden en uitdrukkingen die niet in de woordenboeken van neo-liberalen staan, die alleen gelden voor mensen die ook denken aan belangen van anderen, en niet alleen aan zich zelf... Ik hoop, maar dat is ijdele hoop dat links van de SP nog een sterke partij komt, dat is goed voor het algemeen belang en voor de meest kwetsbaren, de laagste inkomensgroepen, en goed voor de balans in de democratie die wordt gedomineerd door een gevaarlijke partij als de VVD4a7f43a4a40d7852e1474d2dcd68f35d.jpg, die vooral eerst opkomt voor de rijken en niet eerlijk en sociaal wil delen. De PVV wil en terecht dat er niet aan bestaande sociale en zorgvoorzieningen wirdt geknabbeld. En ook de SP is daar mee eens. De PVV is dan ook de PvdA op Sociaal economisch terrein links voorbijgegaan en dat is opmerkelijk te noemen. Maar ook de veiligheid is in betere handen bij de PVV, en niet bij dit neo liberale kabinet van VVD en PvdA, waar de incompetentie steeds meer blijkt. Nu ook weer de grootschalige fraude in ziekenhuizen bij managers en de zogeheten Bulgaren zorgfraude, wat de Nederlandse belastingbetaler handen vol geld kost. De Minister Weekers, weet van niets, terwijl heel Nederland hier van op de hoogte was en deze minister blijft met steun van VVD/PvdA en christelijke partijen gewoon maar zitten. Een schande, al dat politieke gehannis en politieke ongeloofwaardigheid. Een punt van ernstige kritiek aan het adres van de PVV is hun plannen om ontwikkelingshulp af te schaffen. Dat mag natuurlijk niet, onze financiele crisis afwentelen op de allerarmsten in de de 3e wereld. Dat ontwikkelingshulp gereorganiseert moet worden oke dat moet, maar afschaffen? Foei Wilders cs.! co meijer

SPIRITUELE ENERGIE.-

In Genesis de bijbel wordt gesproken over de 'Geest Gods' die zweefde over de wateren van de Aarde. Bedoelt wordt de adem, de wind, lucht, essentie van het leven, de activerende energie van het heelal en de bewuste adem als zielekracht.

De vorige Paus van Rome01ea5114c0c103acdd21c38dc4fd1034.jpg waarschuwde in het jaar 2.000 voor deze moderne en ook wel 'new age' gedachte, dat energie God zou zijn. In het dagblad de Telegraaf werd het persbericht opgenomen, van de Paus van Rome in het vatikaan wereldwijd verstuurd. De Paus waarschuwde de jeugd van die tijd dat zij niet moesten geloven dat God Energie is. De Paus sloeg de spijker op de kop, maar sloeg feitelijk de plank mis. Onbewust zei hij de waarheid en dat is dat God Energie is, kosmische levensenergie. Maar de Paus zelf opgegroeid in een traditioneel rooms katholieke kerkelijke omgeving, en bekend als theologisch en intellectueel, houdt liever vast aan een ouderwets en achterhaalde idee en definitie wie God is. Hij zal toch niet meer geloven,- mogen we aannemen- dat hij nog gelooft in de aloude traditionele verbeelding van God (een man uiteraard) oud en grijs met baard en gezeten op een troon in de hemel, neerkijkend op de Aarde en de 'zondige' mens!  Toen Jezus van Nazareth de 'geest' gaf aan het kruis of martelpaal op Golgotha, verloor hij zijn energie en voelde dat hij ging sterven. En daarom zou hij God hebben aangeroepen, als zijn hemelse vader met de woorden 'waarom hebt gij mij verlaten?' En zo gaat het dus ieder persoonlijk. De 'geest' van God, de levensenergie verdwijnt uit het stervende lichaam.655afd428330777d3d0d1c1f240b84e6.jpg

 

                                                                                                                                              Mensen dieren en planten zijn energiesystemen. Alle energiesystemen zijn verbonden door middel van energie lijnen. Het geheel vormt een groot energieveld. De spirituele energie die al deze energiesystemen voedt, stroomt vanuit een bron. Deze bron wordt door de mens vaak ook gezien als kosmos, liefde, Bewustzijn, God, Allah, Jahweh etc... Het komt erop neer dat de spirituele energie stroomt vanuit de essentie van al het leven en materie. Dus ook van de mens. Er zijn diverse methoden om ons weer bewust te worden van onze essentie en zo de energie weer vrijuit te laten stromen.

Energiesystemen zijn zo oud als de mensheid zelf. In iedere cultuur is wel een manier om spirituele levensenergie en het energiesysteem te beschrijven en te hanteren. Al deze manieren komen voort uit de manier van waarnemen van de mens. In een andere cultuur zullen mensen energie anders waarnemen en benoemen, doordat deze waarneming op een bepaalde manier al in de cultuur verankerd ligt. In deze oude beschavingen werd er door de mensen een naam gegeven aan levensenergie: Prana (India), Ch of Qi (Chinees), Ki (Japans), en zo nog veel meer. De levensenergie werd omschreven als lucht, adem, wind, vitale adem, essentie van het leven, de activerende energie van het heelal en de bewuste adem als zielekracht.

Het is een soort 'elektro-magnetisch-licht-bewustzijns-energie die het lichaam in stand houdt en die de staat van de gezondheid bepaalt. Alle levende materie is 'bezield' met deze energie. Het is  deze psycho=fysieke  energie, die straalt in de aura van al wat leeft. Hierdoor kunnen wij als bewuste levens bestaan. De energie in het menselijk lichaam stroomt door allerlei banen (meridanen, nadi's) en chakra's Dit geeft ons leven.  De energie bestaat uit qua bewustzijn, op diverse te ervaren niveaus van bewustzijn: materieel, emotioneel/psychisch en spiritueel of in een andere indeling:stoffelijk-fijnstoffelijk-superfijnstoffelijk.bron; Uit' For You.nl'.

NIEUW TENNISBOEK 'LAWN TENN*IS'geschiedenis van het (inter)natio0nale tennis komt uit in oktober 2013 bij Uitgeverij United PC. De auteur is co meijer, voormalig tenniscorrespondent voor het Haarlems Dagblad, Dagblad de Tijd/Nieuwe Haarlemse Courant en het KNLTB Bondsmagazine ''Lawn Tennis''. Het nieuwe tennisboek gaat ca 500 pagina's tekst en afbeeldingen bevatten, en begint met de historie van het tennis, en vervolgens de belangrijkste tennisepisodes. Het is een unieke biografie met uitslagen en korte verslagen van de belangrijkste tenniswedstrijden op nationaal en internationaal niveau. Rankings, nationale tenniskampioenen en veel meer is te lezen in dit lezenswaardig tennisboek bestemd voor de actieve en ook passieve tennisliefhebbers! Het nieuwe tennisboek gaat 25,90 kosten en is ook gemakkelijk bij de auteur te bestellen via email: jameijer@quicknet.nl. Betaling 25,90 daarna volgt verzending. svp woon en verblijfadres op de email vermelden dit voor een correcte verzending!0d3a4baa8638cfac18fc30c6c2e263c4.jpg

De volgende TELESKOOP Magazine verschijnt 12 juni 2013,

81fdc99b1cdee9fd214e8accf7140ec1.jpg

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.