Een kind kan de was doen

Door Geliefd gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Is geestelijk inzicht echt alleen iets voor geleerden? Dit artikel is speciaal geschreven voor wie ontmoedigd is door de gedachte dat het woord van God alleen aan goed geschoolden besteed is. Geleerdheid kan ons zelfs vaak in de weg staan om het woord van God te aanvaarden. De Heer Jezus zei niet voor niets: 'Voorwaar, Ik zeg u: wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een KIND, zal er geenszins binnengaan.' (Markus 10:15) Daarom wil Hij ook heel graag dat de kinderen bij Hem komen en dat we hen niet in de weg staan. (vers 14)

Een kind kan de was doen...

 

Ongeletterd en eenvoudig...


Op een of andere manier wordt over het woord van God vaak zo gesproken, dat sommige mensen de indruk krijgen dat het alleen iets voor goed geschoolde mensen is. Het tegendeel is waar. Laten wij eens naar Handelingen 4:13 kijken. Daar wordt van Petrus en Johannes opgemerkt, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen waren, en men verwonderde zich dat deze mensen met zo'n grote wijsheid konden spreken. Hoe die ongeletterdheid er precies uitzag, wordt daar niet bekend gemaakt. Het zou best kunnen dat ze zelfs niet konden lezen en schrijven. Hoe het ook zij, in ieder geval waren zij alles behalve geleerde bollebozen.

 

 

 

Onze bekwaamheid is uit God...
 

Hoe kon Petrus dan toch zo spreken? Als we naar vers 8 van Handelingen 4 kijken, dan valt al meteen op, dat het niet uit hemzelf afkomstig was, maar dat hij vervuld met de Heilige Geest zo kon spreken. Laten we daarvoor ook naar 2 Korinthiërs 3:5-6a kijken, waar wij het volgende tegenkomen: 'Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets te denken, alsof het uit onszelf kwam, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam heeft gemaakt...' Het was dus werk van de Heilige Geest, met Wie Petrus vervuld was en door Wie hij zich liet leiden. Dat 'laten leiden door Gods Geest' is een bewuste keuze, in de brief aan de Galaten wordt dat als volgt uitgedrukt: 'Als wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest wandelen.' (Galaten 5:25)

 

Omgang met de Heer Jezus blijft niet onopgemerkt...


Het volgende belangrijke item in Handelingen 4:13: '...zij (de oudsten en schriftgeleerden)  'herkenden hen (Petrus en Johannes) dat zij met Jezus waren geweest'. Er was bij hen sprake van een intieme omgang met de Heer Jezus Christus. Toen de Heer Jezus nog op aarde was, zijn zij drie jaar lang in Zijn directe tegenwoordigheid geweest. Dat was duidelijk aan hen te bespeuren. Als wij intensief met de Heer Jezus omgaan en Hem voortdurend bij alles wat wij doen betrekken, blijft dat niet onopgemerkt. Wij zullen Zijn kenmerken gaan vertonen, waar ook 2 Korinthiërs 3:18 over spreekt, namelijk dat 'wij allen, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, naar hetzelfde beeld worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer, de Geest.' De mensen zullen als het ware aan ons 'ruiken' dat we bij de Heer Jezus horen, 'de geur van Christus wordt om ons heen openbaar.' (2Korinthiërs 2:14-16)

 

Kies het beste deel...

Het overstijgt uiteraard ons bevattingsvermogen dat God er een bijzonder merkwaardige en voor menselijke begrippen onmogelijke handelwijze op na houdt.  In Mattheüs 11:25 komen we al zo'n merkwaardigheid tegen, waar de Heer Jezus zegt: 'Ik prijs U, Vader, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard.' Wie is er nou meer ongeletterd dan een klein kind? Toch openbaart God juist aan hen de grootste wijsheden! Ook in onze tijd, want 'Jezus Christus is gisteren en vandaag Dezelfde en tot in eeuwigheid.' (Hebreeën 13:8) Het enige dat nodig is: gewoon wat vaker de bezem in de kast laten, en kiezen voor 'het beste deel', het 'zitten aan de voeten van de Heer Jezus en naar Hem luisteren', zoals Maria deed. (Lukas 11:39,42)

 

 

Ieder kind van God is in staat gesteld...


Nu is het wel zo dat 'de natuurlijke mens (ook die van ons) niet aanneemt wat van de Geest van God is, want het is hem dwaasheid, en hij kan het niet begrijpen omdat het geestelijk beoordeeld wordt.' (1 Korinthiërs 2:14) Uit onszelf zijn we beslist niet in staat om het woord van God te begrijpen, daar hebben we de hulp van Gods Geest voor nodig. Ieder die de Heer Jezus heeft aangenomen, is uit God geboren en dus een kind van God. En ieder kind van God heeft de Heilige Geest ontvangen, en is daardoor in staat gesteld om de dingen van Gods woord te leren begrijpen. Voor wie zijn Bijbel veelvuldig opent, worden geleidelijk aan de gedachten van God een open boek, omdat Hij ze Zelf aan ons bekend maakt door Zijn woord en Geest. Met geleerdheid heeft dat absoluut niets te maken, die komt daar helemaal niet aan te pas.

 

 

Beschamend voor de zogenaamde wijzen, aanzienlijken en sterken...

'Want kijkt naar uw roeping, broeders, dat er niet vele wijzen zijn naar het vlees (dat is: van nature), niet vele aanzienlijken; maar het dwaze van de wereld (dat is: wat in de ogen van de wereld dwaas is) heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld (dat is: wat in de ogen van de wereld zwak is) heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen, en het onaanzienlijke van de wereld en het verachte (dat is: wat in de ogen van de wereld onaanzienlijk en veracht is) heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is (dat is: wat meent iets te zijn) te niet te doen, opdat geen vlees roemt voor God. Uit Hem toch bent u in Christus Jezus; die ons geworden is: wijsheid van Godswege (dat is: wijsheid die alleen van God kan komen, niet van mensen), gerechtigheid, heiliging en verlossing; opdat, zoals geschreven staat: 'Wie roemt, laat hij roemen in de Heer.' (1 Korinthiërs 1:26-31)

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
www.derekprince.nl weer heel mooi weer gegeven, mensen spreken zich ook te vaak uit over wat God hiervan denkt en wat God hiervan zal zeggen. Zo onstaat er pijn en verdriet die Hem niet toekomt. Als men God echt gaat zoeken dan zal je een heel andere God leren kennen dan dat de kerken al heel hun leven weergeven, kerken zitten boordevol mensen die fouten maken en die het niet juist verwoorden, omdat dit uit de mens is weergegeven. Ook ik ben gewoon een mens met fouten, gelukkig mag en kan ik daarvoor bij de Vader terecht. Liefs claire