Het liefhebben vanuit het geliefd zijn

Door Geliefd gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Liefde en liefhebben: Wat betekent dat in onze samenleving nog? Het heeft nogal oppervlakkige vormen aangenomen. Wat heeft het woord van God ons daarover te zeggen? Daarover meer in dit artikel.

Wat de Bijbel ons leert over allesomvattende, daadkrachtige liefde

Liefde, een daad van de wil...

In onze beleving is liefde nauw met bepaalde gevoelens verbonden. In de Bijbel  heeft liefde in principe niets met enig gevoel op zich, maar gaat het om een daad van de wil. Liefde is een keuze. Zo heeft God ervoor gekozen ons lief te hebben, hoewel wij Hem daartoe geen enkele aanleiding gaven. 'Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden.' (1Johannes 4:10)

Gevoelens blijven vaak uit... 

'Zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende reuk', zijn wij geacht 'navolgers van God te zijn, als geliefde kinderen en in liefde te wandelen.' (Efeziërs 5:1-2) We zullen daarbij vaak tevergeefs op een gevoel wachten.

Extra dimensies... 

'Kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in  waarheid.'  (1Johannes 3:18) Het krijgt nog extra dimensies, als 'onze liefde ongeveinsd is' (Romeinen 12:9) en 'uit een rein hart, uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof' voortkomt. (1Timotheüs 1:5)

Nu wordt het moeilijk...

'Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij zijn leven voor ons heeft afgelegd; ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen.' (1Johannes 3:16) Dat is nogal wat, zeker als het eventueel een broeder betreft, met wie we niet zo goed door één deur kunnen. Nu zal het in onze westerse samenleving niet gauw voorkomen dat we ons leven voor onze broeder moeten afleggen. Maar het krijgt al aardig handen en voeten, als we het voor elkaar kunnen krijgen 'in nederigheid de ander uitnemender te achten dan onszelf en het belang van de ander voorrang te geven op het onze.' (Filipiërs 2:3-4)

Doordrongen zijn van Gods liefde voor ons...

Om dat gestalte te kunnen geven, is het belangrijk dat we er steeds meer van doordrongen worden hoezeer wijzelf door God geliefd zijn. 'Wij kunnen liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.' (1Johannes 4:15) Zodra dat besef ons begint te doordringen, zullen wij ook kunnen 'toenemen in de liefde tot elkaar en tot allen.' (1Thessalonikers 3:12)

God denkt anders over ons dan wij denken...

'In de liefde is geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want de vrees houdt straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.' (1Johannes 4:18) Velen hebben te kampen met een negatief zelfbeeld en tevens met een verwrongen vaderbeeld en Godsbeeld. Daardoor zien ze God als een boeman en zijn continu bang voor bestraffing en oordeel. Automatisch worden deze gedachten vaak afgemeten aan meningen en uitspraken van anderen en aan een verkeerd geprogrammeerd geweten. Zulke mensen hebben het nodig te ontdekken dat God anders over hen denkt en hen heel anders ziet dan ze zelf tot dan toe aangenomen hebben.

Moeite met het Vaderschap van God...

Wat ons Godsbeeld betreft: dat is vaak nauw verbonden met ons vaderbeeld, aangezien God Zich in de Bijbel als Vader tot hen bekent, die Zijn Zoon Jezus Christus hebben aanvaard (Johannes 1:12). Wie een vader heeft gekend die zijn verantwoordelijkheden als vader niet behoorlijk heeft waargenomen, zal er veel moeite mee hebben om zich iets voor te kunnen stellen bij het Vaderschap van God. Voor zo iemand kan het heel moeilijk zijn om God lief te hebben. Dat is uiteraard geen onwil, maar onmacht.

Het belang van gezonde eigenliefde...

Met betrekking tot het zelfbeeld hebben we gezien dat we vaak moeite kunnen hebben met het liefhebben van onszelf. Wie gewend is om zichzelf minderwaardig te achten, heeft een lage dunk van zichzelf en moeite om zichzelf lief te hebben. Dat is een levensgroot probleem, omdat het ons belemmert in onze liefde voor de naaste, die we geacht zijn lief te hebben als onszelf. Daarom is het belangrijk dat we goed doordrongen worden van het feit zeer geliefd te zijn. We moeten ons bewust worden van onze eigen, door God toegekende waarde, zodat we onszelf in het juiste licht zien en een gezonde eigenliefde kunnen ontwikkelen. Dat is een belangrijke factor om ook onze naaste te kunnen liefhebben, zelfs als hij er geen enkele aanleiding toe geeft.

Verknocht aan God...

Als we dan zover zijn dat we een enigszins gezond zelfbeeld, Godsbeeld en vaderbeeld hebben ontwikkeld, kunnen wij ons richten op 'het liefhebben van de HERE, onze God, en naar Zijn stem luisteren en Hem aanhangen.' (Deuteronomium 30:20a) Dat aanhangen zegt iets over een hechte band met God. We zullen aan Hem verknocht raken, naar mate wij meer omgang met Hem hebben.

Het is ons echt niet moeilijk gemaakt...

'Want dit gebod (...) is niet te moeilijk voor ons en het is niet ver weg.' (Deuteronomium 30:11) In 1 Johannes 5:3 vinden we dat ook weer terug: 'Want dit is de liefde van God, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.'

Met Heel ons hart, heel onze ziel, heel onze kracht... 

Zowel uit het Oude alsook uit het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat het in principe maar om één enkel gebod gaat: het liefhebben. Toen een van de wetgeleerden naar de Heer Jezus toekwam om Hem te verzoeken met de vraag: 'Meester, wat is het grote gebod in de wet?', zei de Heer Jezus 'dat de hele wet en de profeten aan deze twee geboden hangt:  'U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand'. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk: 'U zult uw naaste liefhebben als uzelf.' (Mattheüs 22:35-40)

Liefde vervult de wet...

Alle geboden worden samengevat in dit woord: 'U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.' (Romeinen 13:9-10)

 Herkenbaar als discipelen...

De Heer Jezus zei tegen Zijn discipelen: 'Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat ook u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat u Mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt.' (Johannes 13:34-35) Hij heeft dat nog enkele malen herhaald om het hun nadrukkelijk op het hart te drukken, en wel in Johannes 15:12,17.

Volgens Johannes was het zowel een nieuw alsook een oud gebod, dat wij vanaf het begin hebben gehad. (1 Johannes 2:7-8) 'En dit gebod hebben wij van Hem: dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die liefheeft Hem die deed geboren worden, heeft ook hem lief die uit Hem geboren is.' (1 Johannes 5:1)

Mogen 'barmhartigheid, vrede en liefde ons vermenigvuldigd worden.' (Judas 2)

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Erg goed artikel...ga zo door !
Welkom op Xead. Ik hoop dat je hier je liefde voor het schrijven kunt delen en ontvangen. Duim en fan erbij
mooi artikel. en natuurlijk welkom op xead.
je eerste duim voor dit artikel heb je binnen,
en een fan erbij