Esm? Het lijkt mij meer op een pact met de duivel!

Door Gypsylady gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

ESM, leuk bedacht maar wat houd het in? ESM? Het lijkt mij meer op een pact met de duivel!

Heeft hier iemand enig idee wat het ESM eigenlijk betekend?


Wel ik zal trachten om dit hier uit de doeken te doen. Ik persoonlijk begin toch aardig te twijfelen aan de bekwaamheid van onze regeringsleiders.  Hou u vast want hier komt ie.


Het ESM is een fonds met een omvang van 700 miljard euro aan stortingen en garanties.

Nederland draagt 4,5 miljard aan stortingen bij en staat voor 35 miljard garant. Euhh wadde?  Het fonds zonder dat duidelijk is wat er met dat geld gebeurt en zonder zeggenschap daarover. De ChristenUnie wil dat demissionair minister De Jager van Financiën terug gaat naar de onderhandelingstafel en regelt dat landen die geld besteden aan het noodfonds ook zeggenschap krijgen over de wijze waarop het geld wordt besteed.. Lijkt mij logisch.


Wat verteld wikipedia eigenlijk over wat het ESM feitelijk inhoud? Lees en huiver!


Europees Stabiliteitsmechanisme
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een permanent financieringsprogramma voor de redding van lidstaten van de Europese Unie in moeilijkheden.
Het ESM moet volgens de huidige plannen medio 2013 de opvolger worden van de tijdelijke Europese Faciliteit voor Financiële Stabiliteit en het Europees financieel stabiliteitsmechanisme.
Tijdens de Europese top van 8-9 december 2011 werd besloten het Europees Stabiliteitsmechanisme reeds op 1 juli 2012 in te laten gaan. [1]
Inhoud
• 1 Duurzaam stabiliteitsmechanisme (maart 2011)
• 2 Bijdragen

Duurzaam stabiliteitsmechanisme (maart 2011)


Vanaf 2013 moet een permanent stabiliteitsmechanisme in werking treden, over de oprichting waarvan de Europese Raad op een topontmoeting in Brussel op 21 maart 2011 besloot.[2] Eind juni stemden de ministers van Financiën in met een verdrag[3]
Het duurzame stabiliteitsmechanisme moet ten opzichte van het voorlopige ESM worden uitgebreid, opdat het ESM in eerste instantie zo’n 700 miljard omvat (artikel 8, paragraaf 1 van het verdrag). Ook hier wordt het respectievelijke aandeel bepaald door de de hoeveelheid kapitaal die de individuele landen in de Europese Centrale Bank aanhouden, waarbij echter een uitzondering geldt voor lidstaten waarvan het BNP lager is dan 75% van het EU-gemiddelde. Zij nemen tegen een geringer aandeel deel.[4] Voor Duitsland is een participatie in het ESM van ongeveer 27,1464% voorzien [4]
In vergelijking met de voorlopige ESM werd een ietwat gewijzigd model gekozen. De EFSF zal door het nieuwe ESM-fonds worden afgelost. Hierin betalen de lidstaten onmiddellijk een bijdrage. In tegenstelling tot de EFSF heeft het ESM-fonds daarmee een eigen basiskapitaal. Dit kapitaal kan door de Raad van Bestuur van het ESM overeenkomstig artikel 10.1 van het ESM op elk gewenst moment worden verhoogd. In dat geval is de financieringsverplichting van de deelnemende landen in overeenstemming met artikel 8.4 "onvoorwaardelijk en onherroepelijk" en moet er binnen de gestelde termijn worden bijgestort. Aangezien in de afzonderlijke lidstaten de respectieve parlementen soms nog hun goedkeuring moeten geven, bepaalt artikel 9 dat de Raad van Bestuur voor de betaling "redelijke termijnen” kan stellen. De onder de voorlopige ESM verstrekte kredieten uit de EU-begroting worden hiertegen weggestreept. Daarnaast moeten de lidstaten op hun beurt, net als bij de EFSF, wederom kredietgaranties voor ESM-obligaties ter beschikking stellen.

In het geheel genomen zal de duurzame ESM vanaf het begin uit de onderstaande drie componenten bestaan:


• 80 miljard euro wordt direct ter beschikking gesteld door de lidstaten (deze betalingen vloeien vanaf het jaar 2013 in vijf termijnen van 16 miljard euro naar het ESM). Deze 80 miljard is onmiddellijk beschikbaar voor het ESM.
• 420 miljard euro wordt door de lidstaten gereedgehouden als kredietgaranties voor ESM-obligaties. Om voor ESM-obligaties een AAA-rating te bereiken, moet elke lidstaat garant staan voor meer dan zijn eigen aandeel. Het totale garantiebedrag is daarom in zijn totaliteit hoger, namelijk ongeveer 620 miljard euro.
• 250 miljard euro wordt indien nodig door het IMF in de vorm van een lening ter beschikking gesteld.
Beheersorgaan van het ESM is de Raad van Bestuur, die wordt samengesteld uit de ministers van Financiën van de Eurogroep of andere voor financiën verantwoordelijke leden van de nationale regeringen. Het dagelijks bestuur vindt plaats door het directoraat. Iedere deelnemer levert een afgevaardigde voor het directoraat. De kredietfaciliteiten van het ESM worden in noodgevallen ter beschikking van de lidstaten gesteld. Een noodzakelijke voorwaarde hiervoor is dat de Raad van Bestuur hiertoe unaniem besluit en er voor het betreffende land geen andere mogelijkheden tot herfinanciering ter beschikking staan. Volgens het model van het IMF moet de rente steeds een procentpunt, vanaf het derde jaar twee procentpunten boven de herfinancieringskosten van het ESM liggen. Het ESM krijgt voorrang boven andere schuldeisers. De enige uitzondering is het IMF. Het IMF krijgt voorrang boven het ESM. Daarnaast kan het ESM ook normale staatsobligaties van de lidstaten aankopen.

In aanvulling op de kredieten van het ESM dienen in noodsituaties ook particuliere crediteuren bij de herfinanciering betrokken kunnen worden. Om te kunnen bepalen of dit nodig is dient er eerst een analyse van de houdbaarheid van de schuldpositie plaats te vinden door de Europese Commissie en het IMF. Indien men tot de conclusie komt dat de schuldenlast van een land niet duurzaam draagbaar is, komt er een herstructureringsplan, waarbij een deel van de schulden niet wordt terugbetaald. Passende regelingen moeten vanaf 2013 in alle staatsobligaties van Europese staten opgenomen kunnen worden.

Feitelijk komt dit neer op een geordend staatsbankroet.


OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:
(1) De Europese Raad heeft op 17 december 2010 overeenstemming bereikt over de noodzaak voor de lidstaten van de eurozone een permanent stabiliteitsmechanisme in te stellen. Dit Europees Stabiliteitsmechanisme ("ESM") zal de taken overnemen die momenteel door de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit ("EFSF") en het Europees financieel stabilisatiemechanisme ("EFSM") worden vervuld bij het verstrekken, indien nodig, van financiële bijstand aan lidstaten van de eurozone.
(2) Op 25 maart 2011 heeft de Europese Raad Besluit 2011/199/EU tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben1 vastgesteld waarbij aan artikel 136 het volgende lid wordt toegevoegd: "De lidstaten die de euro als munt hebben kunnen een stabiliteitsmechanisme instellen dat geactiveerd wordt indien dat onontbeerlijk is om de stabiliteit van de eurozone in haar geheel te waarborgen. De verlening van financiële steun, indien vereist, uit hoofde van het mechanisme zal aan stringente voorwaarden gebonden zijn.".
(3) Om de doeltreffendheid van de financiële bijstand te verhogen en het risico op financiële besmetting te voorkomen, zijn de staatshoofden dan wel regeringsleiders van de lidstaten die de euro als munt hebben op 21 juli 2011 overeengekomen "[het ESM] flexibeler te maken, verbonden met passende conditionaliteit".


1 PB L 91 van 6.4.2011, blz. 1. T/ESM 2012/nl 4
(4) De strikte inachtneming van het kader van de Europese Unie, het geïntegreerde macro-economische toezicht, en met name het stabiliteits- en groeipact, het kader voor macro-economische onevenwichtigheden en de regels inzake de economische governance van de Europese Unie, moet de eerste verdedigingslinie blijven tegen vertrouwenscrises die de stabiliteit van de eurozone aantasten.
(5) Op 9 december 2011 zijn de staatshoofden dan wel regeringsleiders van de lidstaten die de euro als munt hebben overeengekomen stappen te zetten in de richting van een sterkere economische unie met inbegrip van een begrotingspact en een versterkte coördinatie van het economische beleid die moet worden uitgevoerd middels een internationale overeenkomst, het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en governance in de economische en monetaire unie ("VSCG"). Het VSCG zal bijdragen aan de ontwikkeling van engere coördinatie in de eurozone om te zorgen voor een volgehouden, degelijk en krachtig beheer van de openbare financiën en richt zich zodoende op een van de belangrijkste bronnen van financiële instabiliteit. Het Verdrag en het VSCG vullen elkaar aan in het bevorderen van budgettaire verantwoordelijkheid en solidariteit in de economische en monetaire unie. Onderkend en afgesproken wordt dat het verlenen van financiële bijstand in het kader van nieuwe programma's uit hoofde van het ESM, vanaf 1 maart 2013, zal afhangen van de ratificatie van het VSCG door het betrokken ESM-lid en, bij het verstrijken van de in artikel 3, lid 2, VSCG bedoelde omzettingstermijn, van het naleven van de voorschriften van dat artikel. T/ESM 2012/nl 5
(6) Gezien de sterke verwevenheid van de eurozone kunnen ernstige risico's voor de financiële stabiliteit van de lidstaten die de euro als munt hebben, de financiële stabiliteit van de eurozone als geheel in gevaar brengen. Daarom kan het ESM stabiliteitssteun verstrekken op basis van stringente voorwaarden die passend zijn voor het gekozen financiële-bijstand-instrument, indien zulks onontbeerlijk is om de financiële stabiliteit van de eurozone als geheel en van de lidstaten ervan te waarborgen. Het aanvankelijke maximale leningvolume van het ESM is vastgesteld op 500 000 miljoen EUR, met inbegrip van de uitstaande EFSF-stabiliteitssteun. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit Verdrag zal echter worden nagegaan of het maximale geconsolideerde leningvolume van het ESM en de EFSF toereikend is. Indien het aangewezen is, zal het volume door de Raad van gouverneurs van het ESM verhoogd worden, overeenkomstig artikel 10, bij de inwerkingtreding van dit Verdrag.
(7) Alle lidstaten van de eurozone worden ESM-leden. Wanneer een lidstaat van de Europese Unie toetreedt tot de eurozone, dient hij een ESM-lid te worden, met alle rechten en verplichtingen welke met die van de Verdragsluitende partijen overeenstemmen.
(8) Het ESM zal bij het verstrekken van stabiliteitssteun zeer nauw met het Internationaal Monetair Fonds ("IMF") samenwerken. Er zal naar actieve deelname van het IMF worden gestreefd, zowel op technisch als op financieel niveau. Van een lidstaat van de eurozone die om financiële bijstand van het ESM verzoekt, wordt verwacht dat hij, steeds als dit mogelijk is, een soortgelijk verzoek tot het IMF richt. T/ESM 2012/nl 6
(9) Lidstaten van de Europese Unie die niet de euro als munt hebben ("lidstaten van buiten de eurozone") die, naast het ESM, op ad-hocbasis aan operaties voor stabiliteitssteun aan lidstaten van de eurozone deelnemen, zullen als waarnemers worden uitgenodigd op de ESM-vergaderingen waarop deze stabiliteitssteun en het monitoren ervan worden besproken. Zij krijgen tijdig inzage in alle informatie en worden op passende wijze geraadpleegd.
(10) Op 20 juni 2011 hebben de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie de Verdragsluitende partijen gemachtigd de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank ("ECB") te verzoeken de in dit Verdrag vastgestelde taken te vervullen.
(11) In zijn verklaring van 28 november 2010 heeft de Eurogroep gesteld dat in de voorwaarden van alle nieuwe overheidsobligaties van de eurozone gestandaardiseerde en identieke collectieve-actieclausules ("CAC's") zullen worden opgenomen, zodat de marktliquiditeit gevrijwaard blijft. Zoals de Europese Raad op 25 maart 2011 verzocht had, heeft het Economisch en Financieel Comité de nadere wettelijke regelingen voor het opnemen van CAC's in overheidsobligaties van de eurozone hun definitieve vorm gegeven.
(12) In overeenstemming met de IMF-praktijk, dient in uitzonderlijke gevallen een passende en evenredige betrokkenheid van de private sector overwogen te worden in gevallen waarin stabiliteitssteun wordt verstrekt in combinatie met een aantal voorwaarden onder de vorm van een macro-economisch aanpassingsprogramma. T/ESM 2012/nl 7
(13) Net als het IMF zal het ESM stabiliteitssteun verlenen aan ESM-leden waarvoor de reguliere toegang tot marktfinanciering is verstoord of dreigt te worden verstoord. De staatshoofden dan wel regeringsleiders hebben derhalve verklaard dat de ESM-leningen, naar analogie van de leningen van het IMF, de status van bevoorrechte crediteur zullen genieten, met dien verstande dat het IMF als bevoorrechte crediteur een hogere status heeft dan het ESM. Deze status wordt van toepassing vanaf de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag. Ingeval financiële bijstand door het ESM in de vorm van ESM-leningen volgt op een op het tijdstip van de ondertekening van dit Verdrag bestaand Europees programma voor het verlenen van financiële bijstand, zal het ESM dezelfde anciënniteit genieten als alle andere leningen en verplichtingen van het ESM-lid dat bijstand ontvangt, met uitzondering van de IMF-leningen.
(14) De lidstaten van de eurozone steunen gelijkwaardigheid in crediteurenstatus voor het ESM en andere staten die, in coördinatie met het ESM, leningen verstrekken op bilateraal niveau.
(15) In de ESM-leningsvoorwaarden voor lidstaten waarvoor een macro-economisch aanpassings-programma geldt, met inbegrip van de voorwaarden bedoeld in artikel 40 van dit Verdrag, moeten de financierings- en operationele kosten van het ESM worden afgedekt; de voor-waarden dienen aan te sluiten bij de leningsvoorwaarden van de overeenkomsten inzake financiële bijstand die ondertekend werden tussen de EFSF, Ierland en de Central Bank of Ireland enerzijds en de EFSF, de Portugese Republiek en de Banco de Portugal anderzijds. T/ESM 2012/nl 8
(16) Geschillen tussen de Verdragsluitende partijen onderling of tussen de Verdragsluitende partijen en het ESM in verband met de uitlegging en de toepassing van dit Verdrag, dienen overeenkomstig artikel 273 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ("VWEU") aan de rechtsmacht van het Hof van Justitie van de Europese Unie te worden onderworpen.
(17) Het post-programmatoezicht zal worden uitgeoefend door de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie binnen het kader dat in de artikelen 121 en 136 VWEU is vastgelegd.

Lees hier in onderstaande link wat er exact in het verdrag staat en hoeveel het per land gaat kosten.

 http://www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf

Bent u er nog ? Ik heb na het lezen van dit verdrag accuut grijs haar gekregen en ben gelijk 10 jaar ouder geworden!Ik dacht toch echt dat we zelf wel mans genoeg waren om onze eigen centen in eigen beheer te houden, wie deze idiote toestand heeft bedacht is volgens mij helemaal van God los. En het is een regelrechte plundering danwel een onafwendbaar bankroet van Nederland.

Zelfs demissionair premier Rutte doet het er weer met een lachertje vanaf, die ziet toch geen gevaar in het tekenen van een doodsvonnis. Wilders is het er niet mee eens, ook de CU zet bij dit verdrag grote vraagtekens. Ons word wederom niets gevraagd ze duwen achter onze ruggen gewoon verdragen door de 1e en 2e kamer en het europese hof. Maar de CU heeft de Jager van financieën op de vingertjes getikt en hem de opdracht gegeven om het open op tafel te gooien, dat mochten ze toch instemmen, we in elk geval zeggenschap krijgen over wat er met onze centen gebeurt en dat is nu niet aan de orde. Nu is het zo dat wij en andere landen geld in een grote put duvelen en het ESM er naar hartelust uit kan gaan lopen graaien zonder daar enige vorm van verantwoording voor te hoeven afleggen..ik krab me nu even op mijn hoofd met slechts twee  vragen ‘willen wij dit eigenlijk allemaal wel?’ en ' wat is hier het practische nut van?'

We kunnen intussen zelf amper nog onze broek ophouden, dus hoe kan je dan met je volle verstand ( waar ik intussen behoorlijk aan twijfel ) een akkoord ondertekenen wat ons nog verder in de afgrond stort?

Het geld is op, er valt niks meer te halen en dan toch een 'verdrag' op tafel leggen wat jou de volledige macht over het geld wat een land heeft te besteden, aan een stelletje corruptelingen te geven van 'ach jongens doe maar wat', wij vragen toch nergens naar waar onze zuur verdiende centjes blijven of naar toe verdwijnen.. want ons vertrouwen in Europa is zo groot dat we blind volgen in alles wat klakkeloos word opgediend!

Lang leve Europa!

 

Gypsylady.

Reacties (22) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Regeringen hebben inmiddels al jaren geen reet meer in te brengen, dat doen de bankiers wel voor hun. Of we daar zo blij mee moeten zijn dat betwijfel ik, maar het leed is al geschied.
Het meest erge is dat dit al voortkomt uit de baarmoeder van Goldman Sachs.. Ik schreef er een tijd geleden ook een artikel over. Het hele ESM verdrag is in scene gezet door bankiers.
Ze sluiten akkoorden waar de honden geen brood van lusten, we moeten bezuinigen maar de overheid heeft het grootste gat in de handen. 18 miljard bezuinigen, 40 miljard hier, 90 miljard daar, 300 miljoen om de banken overeind te houden dat laatste zijn er stiekum wel even 750 miljoen geworden maar daar word als het graf over gezwegen. De HSL lijn staat te verrotten omdat het niet werkt de betuwe lijn die moest en zou er komen, de bijkomende 'onvoorziene' kosten waren niet te overzien en het functioneerd nog niet? Ik vraag me echt af met wat voor een stelletje onbekwame idioten we hier te maken hebben, er word wel even vergeten dat hier al onze belasting centen en onze pensioenen in 'verdwijnen' er is niks aan de hand hoor, gewoon ja en amen naar Brussel blijven knikken...het is een SCHANDE!

Indrukwekkend artikel!
Ongelofelijk dat dit plan door de kamer gekomen is. Tuig is het.
@ Drimpels, natuurlijk werd dat verboden door de overheid want zelfs de 10 geboden zetten ze naar hun hand. Gij zult niet stelen, ik zie ze niks anders doen. Gij zult niet jaloers zijn op wat een ander heeft, de staat duld geen concurentie..
Vroeger hadden we een piramide spel dat werd door de overheid verboden, en nu beginnen ze er zelf een.

Pork geeft de Partij DUIM.

DRIMPELS.
Tuurlijk al onze belasting centen moeten nu eenmaal worden besteed aan 'nuttige dingen' zoals een JSF, oorlogen waar we helemaal niks mee te maken hebben, geld proppen in uitzichtloze situaties, wegen die in the middle of nowhere gewoon ophouden, de nodige nieuwbouwprojecten voor zakenlui die van pand verwisselen net zo vaak als van onderboek in de week, moet ik nog even doorgaan? Maar we moeten wel bezuinigen hoor want we geven te veel geld uit, jah DUH! Hoe denk je dat dat komt? Ben ik nou zo slim of zijn ze in Den Haag nou zo stom? ( citaat v. Gaal)