Opwarming aarde

Door Bourglice gepubliceerd op Friday 28 September 12:08

Bent u ook bezorgd over de opwarming van de aarde. Of bent u eerder een non-beliver voor wie alles toch weer op zijn pootjes terecht komt. Lees zeker het artikel hieronder en laat je mening weten.

De uitstoot van broeikasgassen zoals koolstofdioxide (CO2), methaan, methaan (CH4) en lachgas (N2O) is enorm toegenomen door de verbranding van fossiele brandstoffen en de intensieve landbouw en veeteelt. De toegenomen concentratie van deze gassen in de atmosfeer versterken het broeikaseffect, waardoor de aarde opwarmt.
Sinds de industriële revolutie is de gemiddelde temperatuur op aarde gestegen met 0,76°C en de opwarming zal zich in de 21ste eeuw versneld doorzetten. De verwachte temperatuurstijging ligt tussen 1,8°C en 4°C tegen 2100 (in vergelijking met de periode 1980-1999). Dat lijkt misschien niet veel, en voor sommigen kunnen dit zelfs aangename vooruitzichten lijken (een mediteraan klimaat aan de Belgische kust klinkt aanlokkelijk), maar de opwarming van de aarde heeft enorme gevolgen voor de mens en het milieu overal ter wereld.

Hoewel men vaak spreekt over de opwarming van de aarde is de klimaatverandering zeer verschillend per regio. De temperatuur stijgt niet overal of evenveel. Aan de polen is de opwarming sterker, waardoor het pakijs er aan een zeer snel tempo afneemt. De opwarming van de aarde heeft ook een hele hoop klimatologische nevenverschijnselen met vaak verwoestende effecten. Denk maar aan hevige orkanen en cyclonen, overstromingen en langdurige droogteperiodes. Deze veranderende weerspatronen hebben een grote invloed op de ecosystemen en de plant- en diersoorten, op de gezondheid van de mensen (slachtoffers van hittegolven en overstromingen, maar ook een grotere verspreiding van bepaalde ziekten), op de landbouw en de voedselvoorziening, enz.

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is een groep van duizenden wetenschappers die wereldwijd de klimaatwijziging onderzoekt heeft onlangs zijn vierde klimaatrapport voorgesteld waaruit blijkt dat de wetenschappelijke consensus over de klimaatverandering, de oorzaken en de gevolgen ervan steeds verder toeneemt.

Hoe hoger de temperatuurstijging zal zijn, hoe groter ook de risico’s die dit met zich mee zal brengen voor de mens en het milieu. Als we de gevaarlijkste en onomkeerbare effecten van de opwarming willen vermijden, moet de gemiddelde opwarming beperkt worden tot 2°C.

Het IPCC heeft uitgerekend dat de uitstoot van broeikasgassen door de geïndustrialiseerde landen met 30% dalen tegen 2020 en met 80% tegen 2050. De globale emissies moeten dan in 2015 hun piek bereiken en daarna afnemen. Dit vereist een trendbreuk in denken en doen. Samen moeten we werken aan een transitie naar een koolstafarme samenleving. Er zijn voldoende alternatieven voorhanden om de steeds toenemende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de toenemende uitstoot te keren.

Het is inmiddels van 1992 geleden dat in Rio de Janeiro tijdens de Wereldtop inzake milieu en ontwikkeling, de zogenaamde Earth Summit I, een Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaat is goedgekeurd. In 1997 werd het Klimaatverdrag aangevuld met het Kyoto-protocol, waarin duidelijke verplichtingen werden omschreven voor industrielanden met concrete reductiedoelstellingen. Het Kyoto-protocol is van kracht gegaan begin 2005 na de ratificering ervan door Rusland.

Het Kyotoprotocol houdt de verlaging in van de uitstoot van de broeikasgassen met minimaal 5% voor de industrielanden samen in de periode 2008-2012 en dit ten opzichte van 1990. De Europese Unie heeft zich verbonden tot een verlaging van haar emissies met 8%. Voor België betekent dit een verlaging met 7,5%.

De doelstellingen die in het Kyotoprotocol werden vastgelegd zijn een eerste, maar beperkte stap in de richting van een koolstofarme samenleving. Indien we de klimaatverandering daadwerkelijk een halt willen toeroepen, zijn veel diepere reductiedoelstellingen nodig na 2012. De industrielanden moeten hierin het voortouw nemen, maar ook de groeilanden zullen betrokken moeten worden in een post-Kyoto akkoord. Ook de ontwikkelingslanden hebben belang bij een ambitieus post-Kyoto akkoord. Zij moeten de mogelijkheden krijgen om de CO2-intensieve groei over te slaan en onmiddellijk een efficiënt en koolstofarm ontwikkelingspad in te slaan. Technologie-overdracht en adaptatie of aanpassing aan de gevolgen van de klimaatopwarming die zich nu reeds voordoen zijn hierin cruciaal. Gezien de historische verantwoordelijheid van de industrielanden in de klimaatopwarming is het niet meer dan logisch dat deze landen instaan voor de kosten van aanpassing in het zuiden.

Voorlopig zijn we echter nog ver verwijderd van onze Kyoto-doelstelling. We moeten dan ook dringend een duidelijke keuze maken voor een koolstofarme samenleving. Het feit dat we er maar niet in slagen om een trendbereuk teweeg te brengen die de klimaatveranderingen écht aanpakken, is een bedreiging voor de ontwikkeling van de bevolking op de hele aarde.

Het Kikkersyndroom

Het verhaal wil dat wanneer je een kikker in een pan water zet en daarna zachtjes het vuur eronder opendraait hij gewoon blijft zitten. Zelfs als het water gaat koken heeft het niet in de gaten dat zijn laatste minuten zijn geteld. Hij blijft dus zitten tot hij doodgaat. Dit noemt men het “kikkersyndroom”.

Mensen beschikken wel over de kennis en meetapparatuur om te zien dat de opwarming van de aarde dodelijk kan zijn voor grote groepen mensen, dieren en planten. Blijven we zitten of gaan we iets doen. De internationale politiek is in ieder geval al in actie geschoten, zeker na de alarmerende rapporten van het IPCC.


--------------------------------------------------------------------------------

VODO Werkgroep Klimaat
Deze werkgroep werd opgericht in 2005. Dat jaar werd intensiever rond de klimaatproblematiek en klimaatbeleid gewerkt.


De werkgroep focust op de mondiale dimensie van de klimaatverandering:
de gevolgen van de klimaatverandering voor het zuiden
de mogelijke rol van ontwikkelingssamenwerking
buitenlands beleid.
adaptatie in ontwikkelingslanden
het verband tussen ontbossing en klimaatverandering (in samenwerking met de werkgroep illegale houtkap).
In de aanloop naar de klimaatconferentie in Montreal werd een dossier samengesteld, waarmee we bij onze Vlaamse en federale beleidsverantwoordelijken aandacht vroegen voor deze thematiek. (Het Zengende Zuiden)

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
interessant artikel