Mondigheid in meisjescultuur

Door Tadelaar gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Dit artikel gaat over de mondigheid in meisjescultuur. Er zal gekeken worden naar de opkomst van mondigheid, naar de normen en waarden van verschillende culturen, naar het belang van gender en wat voor invloed deze aspecten hebben op de mondigheid in de meisjescultuur.

Inleiding
Al tijden lang komen er verschillende definities van mondigheid aan het licht, maar nooit is er één blijvend. Dit komt doordat er verschillende factoren zijn die mondigheid kunnen bepalen: Ten eerste, gender, het verschillend behandelen van jongens en meisjes en de verschillende opvattingen wanneer iemand nou een jongen of een meisje is. Ten tweede, etniciteit, verschillende culturele visies op normen en waarden bepaalt door geloof, ras, landgrenzen, afkomst, geschiedenis en levensstijl. Tot slot de invloed die de geschiedenis op opvoedingsbeelden en ontplooiingskansen van kinderen heeft gehad. In dit onderzoek zal dan ook met deze factoren worden gekeken naar mondigheid. Dit wordt gedaan aan de hand van de stelling: Op welke wijze is het begrip ‘mondigheid’ – tegen de achtergrond van uiteenlopende betekenissen van mondigheid in de geschiedenis van de pedagogiek – van belang in relatie tot gender en etniciteit in het onderzoek van Duits (2010) naar normen en waarden in multiculturele meisjescultuur. Om het begrip mondigheid te verduidelijken is hier een definitie: Mondigheid is het bewust worden dat een mening kunnen vormen, leidt tot communicatie en dat je je daarmee kunt voegen in de maatschappij. De maatschappij waarin je opgroeit, hangt af van de cultuur waarin je je bevindt. Cultuurverschillen kunnen leiden tot verschillende opvoedingsbeelden en een andere kijk op verschil in sekse.

Opkomst van mondigheid
Weijers (2007) heeft in zijn studie naar de ontwikkeling van mondigheid ontdekt dat er een doorlopende lijn is. Zowel bij het schoolkind, het probleemkind en het zorgenkind was er in vroegere tijden weinig ruimte voor een kind om zich te ontplooien en hun talenten te laten gelden. In de loop der tijd zijn mensen, o.a. door de Verlichting en het Humanisme, zich steeds meer bewust geworden van de leefwereld van kinderen en hebben kinderen zich steeds meer mogen ontwikkelen en kwam het begrip mondigheid steeds meer naar voren. Dit naar voren komen van het belang van mondigheid heeft ervoor gezorgd dat het kind een plaats in de maatschappij heeft gekregen waarin het zich op eigen tempo en manier kan ontwikkelen en zijn eigen normen en waarden kan gaan vormen. Wat voor kinderen de uitgangspunten zijn voor normen en waarden, heeft Duits (2010) hiernaar een onderzoek gedaan bij alleen meisjes die gevolgd werden in de overgang van groep 8 naar de brugklas. Hieruit bleek dat meisjes hun normen zo aannamen dat het voor hun identiteit het gunstigst was. Pesten en discriminatie was tegen alle normen en waarden in en authenticiteit en normaalheid werden hoog gewaardeerd, want zo konden ze in hun leeftijdcategorie worden geaccepteerd.

Normen en waarden in verschillende culturen
Deze normen en waarden kunnen worden gevormd, maar zijn in elke cultuur anders. Etniciteit speelt hierin een grote rol, aangezien er verschillende culturele visies zijn. Deze worden bepaalt door o.a. geloof, ras, afkomst en levensstijl en zorgen dus ook voor andere prioriteiten in het leven en een andere visie op mondigheid. Dit begint al bij de vroege opvoeding. Voederen, bakeren en zindelijkheid zijn drie gebieden die door elke cultuur te allen tijde anders worden ingevuld, maar die wel allen hetzelfde doel hebben, namelijk het zo goed mogelijk verzorgen van een kind en handelen naar diens gezondheid (Van der Veer, 2005). Naast deze gebieden die al vroeg beginnen, is er, vooral in de 19e-eeuwse schooltijd, gediscussieerd over de fysieke straffen die scholen uitdeelden. Dit gebeurde niet alleen in de Nederlandse cultuur, maar wereldwijd werd er een vorm van fysieke straf gebruikt en werd dit van moeder op moeder doorgegeven, omdat dit de meest functionele optie was om kinderen te laten luisteren. In de meeste landen zijn er maatregelen tegen deze straffen gekomen, wat tot wetswijzigingen heeft gezorgd, maar er zijn tot op heden landen waar nog steeds een correcte, pedagogische tik wordt uitgedeeld, om zo kinderen tot de orde te brengen (De Frankrijker, 2005). Deze gegevens laten zien dat etniciteit erg bepalend kan zijn in het overbrengen en aanleren van normen en waarden, aangezien iedere cultuur zijn eigen visies hierop heeft en het bepalend is hoe iemand in de maatschappij geplaatst wordt.

Belang van gender
Deze plaatsing in de maatschappij wordt ook bepaald door het zijn van een jongen of een meisje, ofwel gender. Het begrip gender wordt ook weer op vele manieren omschreven, want wat bepaalt dat je een jongen of meisje bent. Macionis en Plummer (2008) beschrijven in hun artikel over gender en seksualiteit, dat gender twee factoren heeft, namelijk gender identiteit en de gender rol. Gender identiteit is de wijze waarop je naar jezelf kijkt en de gender rol is de wijze waarop jij je gedraagt, ook al bepaalt je geslacht dat je van een ander geslacht bent. Dit kan betekenen dat je een vrouw bent en je je een vrouw voelt, maar het kan ook zijn dat je een man bent, maar dat je je een vrouw voelt. Deze factoren worden in iedere cultuur anders behandelt, aangezien iedere cultuur daar andere ideeën over heeft. Het gevolg daarvan is dat niet iedereen met gelijke rechten is behandeld en dat mensen in hokjes werden geplaatst, terwijl ze dit niet wilden. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij vrouwen, die altijd in het sociale werkvlak terecht moesten komen. Ze werden huisvrouw, verpleegster of lerares, waardoor nu o.a. het basisonderwijs uit een grote meerderheid van vrouwen bestaat. Hierover zijn discussies ontstaan, of het wel goed was dat kinderen, en dan met name jongens, alleen maar les kregen van vrouwen, omdat die vaak anders het in leven staan. Drudy (2008) beschrijft in haar onderzoek naar het feminisme in het onderwijs dat er geen verschil is in het niveau van leerlingen, en daarbij de betere ontwikkeling van mondigheid, als er een man of vrouw voor de klas staat, maar dat het bepalend is met wat voor een niveau iemand voor de klas staat. Dit laat zien dat het geen verschil maakt wat iemand zijn sekse is, om mondigheid bij een kind te laten ontwikkelen, zodat het zich zal redden in een maatschappij.

Conclusie
In dit artikel is dus gekeken naar het belang van mondigheid in relatie tot gender en etniciteit in het onderzoek van Duits (2010) naar normen en waarden in multiculturele meisjescultuur. Hieruit is gebleken dat de normen en waarden die worden gevormd in een meisjescultuur, afhangen van de etniciteit van de meisjes. Vooral in een multiculturele cultuur zijn er veel verschillende achtergronden, zoals geloof, levensstijl en afkomst, die allemaal andere visies hebben op opvoeding en daardoor ook op normen en waarden. Daarentegen is gender een minder belangrijke factor tot het vormen van normen en waarden. Het beïnvloedt de normen en waarden wel, aangezien het om een meisjescultuur gaat en vrouwen lang onderdrukt zijn, kunnen ze meer gestimuleerd worden door hun ouders, vooral moeders, om niet over zich heen te laten lopen en duidelijk aanwezig te zijn. Dit kan leiden tot bedreigend gedrag van meisjes die niet over zich heen laten lopen, maar dit komt vaak voort uit onzeker gedrag over hun populariteit. Er is dus te zien dat mondigheid van belang is bij het vormen van een identiteit en dat in dit geval meisjes zich kunnen voegen in de maatschappij. In de toekomst moet blijken of dit ook voor jongens geldt, maar voorlopig zal een definitie van mondigheid nog niet blijvend zijn, aangezien iedereen een andere visie heeft van waaruit naar mondigheid wordt gekeken.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
goed artikel. maak de volgende keer gebruik van fotootjes. maar dikke duim en welkom
Een duim omhoog voor je goede omschrijving.
Suc6 op Xead.