Beste/beroemdste Argumentatiestrijd ooit , Einstein (Religieus) tegen zijn Leraar (Atheïstisch)!

Door Gbakker gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Een discussie volgen vind ik een van de leukste dingen die er is, het is mooi om te zien hoe iemand zijn eigen mening verdedigd en nog mooier om te zien hoe fel iemand met een totaal andere mening hierop reageert. Zo is dit ook een keer gebeurd, in een les, en het is beschreven in de dagen erna door leerlingen die erbij waren....

De gebeurtenis

Ik heb het engels gewoon laten staan, omdat ik het mooi vind hoe het beschreven is, en mijn engels niet zo goed is dat ik het precies kan vertalen maar ik doe mijn best!

 

Professor : You are a Christian, aren’t you, son ?

Docent : Jij bent Christelijk of niet jongen?

Student : Yes, sir.

Leerling : Ja, meneer.

Professor: So, you believe in GOD ?

 

Docent : Dus je geloofd in God?

Student : Absolutely, sir.

Leerling: Zeker weten meneer!

Professor : Is GOD good ?

 

Docent : Is God goed?

Student : Sure.

Leerling: Zeker

Professor: Is GOD all powerful ?

 

Docent : Is God sterk?

Student : Yes.

Leerling : Ja.

Professor: My brother died of cancer even though he prayed to GOD to heal him. Most of us would attempt to help others who are ill. But GOD didn’t. How is this GOD good then? Hmm?

(Student was silent.)

Docent : Mijn broer is gestorven aan de gevolgen van kanker, zelf terwijl hij bidde naar god. De meeste van ons zouden de zieken helpen. Maar God deed dit niet. Hoe kan God dan goed zijn? He? (Leerling was stil)

Professor: You can’t answer, can you ? Let’s start again, young fella. Is GOD good?

 

Docent : Die vraag kan je niet beantwoorden, of wel? Laten we opnieuw beginnen, Jongen, is God goed?

Student : Yes.

Leerling : Ja

Professor: Is satan good ?

 

Docent: Is de duivel goed?

Student : No.

Leerling : Nee

Professor: Where does satan come from ?

 

Docent: Wie heeft de duivel gemaakt?

Student : From … GOD …

Leerling: God....

Professor: That’s right. Tell me son, is there evil in this world?

 

Docent: Dat klopt, vertel me jongen, is er slechtheid in deze wereld?

Student : Yes.

Leerling : Ja.

Professor: Evil is everywhere, isn’t it ? And GOD did make everything. Correct?

 

Docent: Dus het kwaad is overal? En God heeft alles gemaakt. Heb ik gelijk of niet?

Student : Yes.

Leerling: Ja.

Professor: So who created evil ?(Student did not answer.)

Docent : Dus wie heeft het kwaad gecreëerd? ( Leerling antwoord niet. )

Professor: Is there sickness? Immorality? Hatred? Ugliness? All these terrible things exist in the world, don’t they?

 

Docent : Bestaan er ziektes? Onsterfelijkheid? Haat? Lelijkheid ? Al deze verschrikkelijke dingen bestaan in de wereld of niet?

Student : Yes, sir.

Leerling : Ja, meneer.

Professor: So, who created them ?

(Student had no answer.)

Docent : Dus, wie heeft die dingen gemaakt? ( Leerling heeft geen antwoord. )

Professor: Science says you have 5 Senses you use to identify and observe the world around you. Tell me, son, have you ever seen GOD?

 

Docent: De wetenschap zegt dat er 5 regels zijn die je gebruikt bij het indentificeren en observeren van de wereld om ons heen. Vertel me, heb je God ooit gezien?

Student : No, sir.

Leerling : Nee meneer.

Professor: Tell us if you have ever heard your GOD?

 

Docent: Vertel het ons als je jou God ooit hebt gehoord?

Student : No , sir.

Leerling : Nee meneer.

Professor: Have you ever felt your GOD, tasted your GOD, smelt your GOD? Have you ever had any sensory perception of GOD for that matter?

 

Docent : Heb je ooit jouw God gevoeld, jouw God geproeft, Jouw god geroken? Heb je ooit enige zintuigelijke waarneming van jouw God gehad?

Student : No, sir. I’m afraid I haven’t.

Leerling : Nee meneer, ik ben bang van niet.

Professor: Yet you still believe in Him?

 

Docent: En je geloofd nog steeds in hem?

Student : Yes.

Leerling : Ja.

Professor : According to Empirical, Testable, Demonstrable Protocol, Science says your GOD doesn’t exist. What do you say to that, son?

 

Docent: Volgens de Empirische, Testbare, Omkeerbaarheidsprincipe, zegt de wetenschat dat jouw God niet bestaat! Wat heb je daarop te zeggen?

Student : Nothing. I only have my faith.

Leerling: Niets, ik heb alleen mijn geloof.

Professor: Yes, faith. And that is the problem Science has.

 

Docent: Ja, geloof, en dat is het probleem dat de wetenschap heeft?

Student : Professor, is there such a thing as heat?

Leerling : Meneer, bestaat er hitte?

Professor: Yes.

 

Docent: Ja.

Student : And is there such a thing as cold?

Leerling: En is er zoiets als kou?

Professor: Yes.

 

Docent: Ja.

Student : No, sir. There isn’t.

Leerling: Nee meneer, dat is er niet.

(The lecture theater became very quiet with this turn of events.)

 

(De zaal werd ontzettend stil tijdens deze discussie)

Student : Sir, you can have lots of heat, even more heat, superheat, mega heat, white heat, a little heat or no heat. But we don’t have anything called cold. We can hit 458 degrees below zero which is no heat, but we can’t go any further after that. There is no such thing as cold. Cold is only a word we use to describe the absence of heat. We cannot measure cold. Heat is energy. Cold is not the opposite of heat, sir, just the absence of it.

Leerling : Meneer, je kan heel veel hitte hebben, zelfs meer dan dat, Superhitte, megahitte, Witte hitte, een klein beetje hitte, of geen hitte. Maar we hebben niets dat kou wordt genoemd. We kunnen 458 graden onder 0 komen. Wat nog steeds geen hitte is, we kunnen alleen niet erder. Er is niet iets genaamd kou. Kou is alleen maar een woord dat we gebruiken om de afwezigheid van hitte te beschrijven, meneer, alleen de afwezigheid van hitte.

(There was pin-drop silence in the lecture theater.)

 

(Het werd zo stil in de zaal de je een speld kon horen vallen.)

Student : What about darkness, Professor? Is there such a thing as darkness?

Leerling : En hoe zit het met het donker meneer? Is er iets genaamd het donker?

Professor: Yes. What is night if there isn’t darkness?

 

Docent : Ja, wat is de nacht zonder het donker?

Student : You’re wrong again, sir. Darkness is the absence of something. You can have low light, normal light, bright light, flashing light. But if you have no light constantly, you have nothing and its called darkness, isn’t it? In reality, darkness isn’t. If it is, well you would be able to make darkness darker, wouldn’t you?

Leerling : U vergist zich weer meneer. Het donkeer is alleen de afwezigheid van iets. Je kan weinig licht hebben, normaal licht hebben, Fel licht en knipperend licht. Maar als er constant geen licht is, dan heb je niets dat 'het donker' wordt genoemd of niet? In de realitiet is dit niet het donker. Als dat zo is, dan zou je het donker donkerder kunnnen maken, of niet?

Professor: So what is the point you are making, young man ?

 

Docent : Dus, wat probeer je me te vertellen?

Student : Sir, my point is your philosophical premise is flawed.

Leerling : Meneer, mijn punt is dat uw filosofische premisse gebrekkig is.

Professor: Flawed ? Can you explain how?

 

Docent : Gebrekkig ? Kun je mij vertellen waarom?

Student : Sir, you are working on the premise of duality. You argue there is life and then there is death, a good GOD and a bad GOD. You are viewing the concept of GOD as something finite, something we can measure. Sir, Science can’t even explain a thought. It uses electricity and magnetism, but has never seen, much less fully understood either one. To view death as the opposite of life is to be ignorant of the fact that death cannot exist as a substantive thing.

Leerling : Meneer, u baseerd uw theorie op de premisse van dualiteit. U zegt dat het leven bestaat en dat er daarom ook de dood is, een goede en een slechte God. U bekijkt het concept van God als iets eindigends, iets dat we nooit kunnen meten of berekenen. Meneer, Wetenschap kan niet eens een gedachte uitleggen. Het gebruikt electriciteit en magnetisme, maar is nog nooit gezien, of geheel begrepen door iemand. Om de dood te bekijken als het tegenovergestelde van het leven, is door de ontwetendheid dat de dood niet kan bestaan als een substansie.

Death is not the opposite of life: just the absence of it. Now tell me, Professor, do you teach your students that they evolved from a monkey?

 

De dood is niet het tegenovergestelde van het leven, alleen de afwezigheid van het. Vertel me, Meneer, leert u uw leerlingen dat zij een evolutie zijn van een aap?

Professor: If you are referring to the natural evolutionary process, yes, of course, I do.

Docent: Als je verwijst naar de evolutieleer , ja, natuurlijk doe ik dat.

Student : Have you ever observed evolution with your own eyes, sir?

(The Professor shook his head with a smile, beginning to realize where the argument was going.)

Leerling : Heeft u ooit de evolutie kunnen aanschouwen met uw eigen ogen?(De leraar schudt zijn hoofd met een glimlach, omdat hij zich realiseert waar dit argument heen gaat)

Student : Since no one has ever observed the process of evolution at work and cannot even prove that this process is an on-going endeavor. Are you not teaching your opinion, sir? Are you not a scientist but a preacher?

(The class was in uproar.)

Leerling : Omdat u het proces der evolutie nog nooit heeft geobserveerd, en u niet kunt bewijzen dat dit proces nog steeds gaan de is. bent u dant niet vanuit uw eigen mening aan het lesgeven? Bent u dan geen wetenschapper maar een preker? (De klas werd rumoerig.)

Student : Is there anyone in the class who has ever seen the Professor’s brain?

(The class broke out into laughter. )

Leerling: Is er iemand in dit lokaal die ooit de hersens van de leraar heeft gezien? ( De klas barstte in lachen uit.)

Student : Is there anyone here who has ever heard the Professor’s brain, felt it, touched or smelt it? No one appears to have done so. So, according to the established Rules of Empirical, Stable, Demonstrable Protocol, Science says that you have no brain, sir. With all due respect, sir, how do we then trust your lectures, sir?

(The room was silent. The Professor stared at the student, his face unfathomable.)

Leerling: Is er iemand die de hersens van de leraar heeft gehoord? Gevoeld? Aangeraakt? Of het geruikt? Het lijkt erop dat niemand een van de bovenstaande dingen heeft aanschouwt. Dus volgens de regels van het Empirisme, Empirische, Testbare en het Omkeerbaarheidsprincipe, zegt de wetenschap dat u geen hersens heeft. Meneer met alle respect, hoe kunnen we uw lessen nemen als de waarheid? (Het lokaal was weer stil, en de docent staarde naar de leerling, met een vreemd gezicht.)

Professor: I guess you’ll have to take them on faith, son.

 

Docent: Ik denk dat je dat moet weten doordat je het gelooft.

Student : That is it sir … Exactly ! The link between man & GOD is FAITH. That is all that keeps things alive and moving.

Leerling : Dat is het meneer .... precies! De linkt tussen de mensheid en God is geloof. Dat is alles dat dingen levend en bewegend houdt)

Dit is toch heerlijk om te lezen!

Een eigen mening wordt gewaardeerd in de reacties!

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Heel grappig en leerzaam om te lezen!
Duim en fan erbij, en favo!