Het verdrag van versailles

Door Girl123 gepubliceerd op Friday 28 September 12:07

Type een korte omschrijving over uw artikel

Verdrag van Versailles

Het verdrag van Versailles is een verdrag dat een einde heeft gemaakt aan de Eerste Wereldoorlog. Dit verdrag werd gesloten tussen Duitsland, en de geallieerde landen Frankrijk, Engeland, Italië en de Verenigde Staten.

De overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog kwamen in januari 1919 in Parijs samen om over de vrede te onderhandelen. Het verdrag van Versailles werd uiteindelijk getekend op 28 juni 1919 (precies 5 jaar na de moord op Frans Ferdinand, wat de aanleiding was tot de Eerste Wereldoorlog) in het kasteel van Versailles.


Door het Duitse Rijk afgestane gebieden
1. Noord-Sleeswijk: aan Denemarken
2. Posen en West-Pruisen (grotendeels): aan Polen
3. Vrije Stad Danzig
4. Memelland: aan Litouwen
5. Oost-Opper-Silezië: aan Polen
6. Hultschiner landje: aan Tsjechoslowakije
7. Elzas-Lotharingen: aan Frankrijk
8. Eupen en Malmedy: aan België

Duitsland, één van de verliezers van de Eerste Wereldoorlog, had geen inspraak en was niet vertegenwoordigd. De raad van 4 (leiders van Engeland, Frankrijk, Verenigde Staten en Italië) besloot wat er moest gebeuren.
Gedurende de onderhandelingen waren er vaak meningsverschillen over het hoe en wat.

De belangrijkste onderhandelaars van het verdrag waren president Wilson van de Verenigde Staten, premier Clemanceau van Frankrijk, Lloyd George van Engeland en Oralando van Italië. Het was hun taak om een antwoord te vinden op de twee vragen:
- Wie betaald de schade van de oorlog?
- Hoe kan er een vrede worden gesloten die blijvend is?

Wie betaald de schade van de oorlog?
De schuld, ontstaan bij alle staten die deelgenomen hebben aan de oorlog, moest betaald worden.
Wilson, Clemanceau, Lloyd George en Orlando waren het erover eens dat de verliezers van de Eerste Wereldoorlog de schulden moesten gaan betalen. Daar Duitsland als de veroorzaker van de Eerste Wereldoorlog werd gezien, lag het voor de hand dat Duitsland het grootste deel van de schade zou moeten betalen.


Hoe kan er een vrede worden gesloten die blijvend is?
Frankrijk wilde Duitsland keihard aanpakken, zodat ze nooit meer een bedreiging voor hen zouden zijn. Verder wilde Frankrijk een terugwinning van Elzas-Lotheringen en ook de vrijgave van België. Daarnaast wilden zij het saargebied (mijnbouw) tot Frans grondgebied en de Franse grens tot de rijn uitbreiden. En dat daarnaast Oostenrijk-Hongarije in kleine naties werd opgedeeld.

Engeland wilde de Duitse oorlogsvloot vernietigen, omdat Duitsland Engeland alleen kon bereiken via de zee. Door het vernietigen van de Duitse oorlogsvloot werd Engeland veilig gesteld. Verder wilde Engeland de Duitse kolonies in Afrika overnemen. Engeland vond dat Duitsland als natie gewoon moest blijven bestaan, dit omdat Engeland Duitsland als handelspartner in Europa terug wilde. Een arm en zwak Duitsland zou namelijk op den duur nadelig zijn voor de economie van Engeland en Frankrijk.

Italië wilde vooral gebiedsuitbreiding ten koste van het vroegere Oostenrijk-Hongarije. Maar de Italiaanse bijdrage aan de overwinning van de geallieerden was echter niet al te groot geweest.

President Wilson,leider van de Verenigde Staten wilde een rechtvaardige vrede. Hij had al gedurende de oorlog zijn ideeën, over hoe de wereld na de oorlog zou moeten worden georganiseerd, geformuleerd in 14 punten:
1. Openbare vredesverdragen, openlijk gesloten, waarna er geen geheime internationale overeenkomsten van enige aard meer zullen bestaan.
2. Absolute vrijheid van scheepvaart op zee, buiten de territoriale wateren, in vredestijd als in oorlogstijd.
3. Afschaffen, zoveel als mogelijk, van alle economische barrières.
4. Uitwisselen van gepaste garanties om de nationale bewapening te herleiden tot het minimum dat verenigbaar is met de inwendige vrijheid.
5. Een vrije, breeddenkende en volstrekt onpartijdige regeling van alle koloniale afspraken, steunend op de stipte naleving van het principe dat inzake het behandelen van alle dergelijke soevereiniteitskwesties, het belang van de betrokken volkeren even zwaar moet wegen als de billijke aanspraken van de regeringen wier bevoegdheid dient geregeld.
6 Ontruiming van alle Russische gebieden, een regeling van alle problemen betreffende Rusland. Om Rusland een onbelemmerde gelegenheid te schenken zijn eigen politieke ontwikkeling en nationale organisaties te bepalen. Met instellingen naar eigen keuze.
7. België moet ontruimd en heropgebouwd worden zonder enige poging om zijn soevereiniteit te beperken, die het zoals alle andere volkeren geniet.
8. Alle Frans grondgebied moet bevrijd worden en de bezette gebieden daarvan teruggegeven, en het onrecht, door Pruisen aan Frankrijk in 1871 aangedaan in verband met Elzas-Lotharingen, moet goedgemaakt worden.
9. Een herziening van de Italiaanse grenzen moet gebeuren volgens een duidelijk herkenbare scheiding van de nationaliteiten.
10. De volkeren van Oostenrijk-Hongarije, wier plaats onder de naties wij gevrijwaard en verzekerd wensen te zien, moet de meest vrije gelegenheid krijgen voor een autonome ontwikkeling.
11. Roemenië, Servië en Montenegro, dienen ontruimd te worden en de bezette gebieden teruggegeven, en Servië dient een vrije toegang tot de zee te krijgen.
12. De Turkse gedeelten van het huidige Ottomaanse rijk moeten verzekerd zijn van hun onbetwiste soevereiniteit, maar de andere nationaliteiten die nu onder Turks bewind staan, moeten de verzekering krijgen van een boven alle twijfel verheven veilig leven en een volstrekt ongehinderde mogelijkheid tot zelfstandige ontwikkeling; tevens moeten de Dardanellen bestendig open blijven als een vrije doorvaart, onder internationale garanties, voor handelsschepen van alle naties.
13. Een onafhankelijke Poolse staat moet opgericht worden en de gebieden bevatten die bewoond zijn door een onbetwistbaar Poolse bevolking: hij zou moeten verzekerd zijn van een vrije toegang tot de zee.
14. Een algemene Volkenbond moet opgericht worden onder welbepaalde overeenkomsten ten einde aan grote en kleine staten wederzijdse waarborgen te verstrekken van hun politieke onafhankelijkheid en territoriale onschendbaarheid.

Van de Veertien Punten van Wilson kwam uiteindelijk weinig terecht.

Verdrag van Versailles
Door overleg tussen de afgevaardigde landen Frankrijk, Engeland, Verenigde Staten en Italië kwam het verdrag van Versailles tot stand. Een aantal belangrijke punten die hierin werd vastgelegd:
• Frankrijk kreeg de Elzas en Lotharingen terug.
• Het Rijnland (het Duitse gebied ten westen van de Rijn) werd voor een periode van vijftien jaar bezet door Geallieerde troepen. Zo kon druk op Duitsland worden uitgeoefend om de bepalingen van het verdrag Loyaal uit te voeren.
• Het Saargebied (een stuk Duitsland rond de rivier de Saar bij de grens met Frankrijk en Luxemburg) kwam voor vijftien jaar onder beheer van de volkenbond. De steenkool productie van dit gebied moest worden afgestaan aan Frankrijk.
• Duitsland moest grondgebied aan België en Polen afstaan en meewerken aan een plebisciet (referendum, volksstemming) in Sleeswijk-Holstein over de vraag bij welk land (Duitsland of Denemarken) dat gebied zich wilde aansluiten.
• De Duitse koloniën werden verdeeld onder Geallieerde landen die namens de Volkenbond die gebieden zouden gaan beheren.
• Duitsland moest ontwapenen: het mocht geen onderzeeërs en vliegtuigen hebben, slechts kleine oorlogsschepen en een klein beroepsleger (100 000 man).
• Duitsland moest schadevergoeding betalen aan de Geallieerden. In 1921 werd de totale vergoeding vastgesteld op 132 miljard Duitse mark.

Uiteindelijk moest een delegatie uit Duitsland de besluiten in ontvangst nemen. Ze mochten zich er niet mondeling over uiten, alleen een geschreven reactie werd geaccepteerd. Duitsland had gehoopt een vrede opgelegd te krijgen op basis van de Veertien punten van Wilson. Daarom was men diep verontwaardigd over de besluiten en alleen de dreiging van de overwinnaars om met de oorlog door te gaan liet Duitsland besluiten om het verdrag te accepteren.


Het verdrag van Versailles oogstte niet alleen in Duitsland, maar ook in Engeland en VS veel kritiek en is door de VS nooit getekend. Deze twee geallieerde landen vonden dat de wraak te veel aandeel en niet het oogpunt was op een duurzame vrede in Europa te bevorderen.

Aan te merken is ook nog dat de plaats van het tekenen van de vredesverdrag op aandringen van Frankrijk werd gekozen. In de spiegelzaal van Versailles had Duitsland na de gewonnen Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 het Duitse keizerrijk uitgeroepen. Frankrijk liet het zich niet ontnemen om hier de overwinning op Duitsland en het ondertekenen van de vredesverdrag te laten gebeuren. Dit laat zien hoe verstoord de betrekkingen tussen Duitsland en Frankrijk lang zouden zijn.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.