Belgische wetgeving omtrent kraken

Door Spam gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

In België staat Nederland bekend als het Walhalla voor krakers, maar niets is minder waar. Het belgenlandje kent wederom voldoende achterpoortjes....


Wetgeving en Beleid


3.1. Huisvestiging


“Ieder heeft het recht op een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat het recht op een behoorlijke huisvestiging”
                                                                                                                               Artikel 23 – Belgische Grondwet


“Iedereen heeft recht op menswaardig wonen. Daartoe moet de beschikking over een aangepaste woning, van goede kwaliteit, in een behoorlijke woonomgeving tegen een betaalbare prijs en met woonverzekering worden bevorderd.”
                                                                                            Artikel 3 van het Decreet op de Vlaamse Wooncode


Het recht op wonen staat zowel in de Grondwet als in de Vlaamse Wooncode geschreven. Toch komen steeds meer samenlevingsgroepen onder druk te staan. Vooral de maatschappelijk kwetsbare mensen als kansarmen vallen door de mazen van de wet.
Waardoor het voor de kwetsbaren en kansarmen steeds moeilijker wordt om tegen betaalbare prijzen een woning te huren of kopen die voldoen aan de minimum woonnormen. Wanneer men een woning vindt tegen een betaalbare prijs dan gaat het om woningen van zeer lage kwaliteit.
De grote oorzaken liggen vooral bij de optimale toegankelijkheid van de verschillende segmenten van de woningmarkt. Deze worden vooral belemmerd door de beschikbaarheid, betaalbaarheid, woonzekerheid en kwaliteit.


                3.1.1. Beschikbaarheid:
De beschikbaarheid houdt in dat elk segment van de woningmarkt een voldoende aantal woningen dient te voorzien om een vrije keuze mogelijk te maken. In praktijk is dit niet mogelijk, maar dit betekent niet dat men kan streven naar een optimale afstemming tussen de vraag en behoefte aanbod.


               3.1.2. Betaalbaarheid:
De betaalbaarheid draait vooral rond de verhouding tussen de bouw-, koop-, huurprijs en het beschikbaar inkomen van de bouwer, koper of huurder. Deze verhouding vandaag ligt verder uiteen dan ooit tevoren.
Een betaalbare woning van goede kwaliteit is praktisch onmogelijk geworden voor de maatschappelijk kwetsbaren of kansarmen.


             3.1.3. Woonzekerheid:
Is het recht om “ongestoord te kunnen blijven zolang men het wenst” en veronderstelt dat de bewoner niet tegen zijn wil in moet verhuizen. Dit recht kan maar zinvol heten indien de kwaliteit en de prijs van de woning het voor de bewoners zinvol maken om woonzekerheid na te streven. Naast deze maatschappelijke context is de woonzekerheid afhankelijk van de wettelijke regeling enerzijds, de garanties dat men dit recht ook verkrijgt anderzijds. Dit verondersteld een huurdervriendelijke huurwet en een juridische ondersteuning van de koper en huurder.


              3.1.4. Kwaliteit:
De kwaliteit gaat meer over de afwezigheid van gebreken en de aanwezigheid van comfort. Ook andere aspecten dienen in rekening te worden gebracht, zoals de maatschappelijke kwaliteit (bvb. De woninggrootte, aantal personen per vertrek, aangepast aan de gezinssamenstelling, stedebouwkundige kwaliteit, veiligheid,…). Deze vormen van kwaliteit gelden zowel voor de woning als voor de woonomgeving.
Het is voor de maatschappelijke kwetsbaren zeer moeilijk om de vicieuze cirkel te doorbreken waardoor ze op zoek gaan naar alternatieve vormen van wonen als bvb. Kraken.


3.2. Kraken
Kraken is het wederrechtelijk gaan wonen in een leegstaand gebouw. De eigenaar geeft hier meestal zijn toestemming niet voor. Waardoor men zonder rechten in een gebouw verblijft.


Toch is kraken in België niet verboden door de wet, wel illegaal. In ons strafrecht staat nergens geschreven dat kraken verboden is. Toch is kraken een inbreuk op het eigendomsrecht van de eigenaar omdat kraken een bezetting zonder recht of titel is. Dit wil zeggen dat enkel de eigenaar aan de hand van zijn eigendomstitel zich kan beroepen om in het huis te wonen. Wanneer de eigenaar en krakers het niet op een akkoord kunnen gooien kan de eigenaar via het (vrede)gerecht zijn eigendom terugvorderen.
Op zich is kraken zodus niet strafbaar, wel kan kraken inbreuken op de wet met zich meebrengen. Doch zijn dit nog geen zware misdrijven waardoor het gerecht niet vanuit eigen initiatief zou optreden. Meestal start een rechtszaak door de klacht van een eigenaar.


Enkele inbreuken:


               3.2.1.  Huisvredebreuk – Artikel 439-441 in het Strafwetboek
“Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van zesentwintig frank tot driehonderd frank wordt gestraft hij die, zonder een bevel van de overheid en buiten de gevallen waarin de wet toelaat in de woning van bijzondere personen tegen hun wil binnen te treden, in een door een ander bewoond huis, appartement, kamer of verblijf, of in de aanhorigheden ervan binnendringt, hetzij met behulp van bedreiging of geweld tegen personen, hetzij door middel van braak, inklimming of valse sleutels.”
                                                                                                                                             
  Strafwetboek Artikel 439
De strafbare feiten:
• Het binnendringen in een bewoond huis
• Het huis binnendringen met bedreiging of geweld tegen personen/ braak, inklimming of valse sleutels/ bij nacht
Het bewonen van een huis geldt ook voor een kantoor of bedrijfsgebouw. De rechtsinspraak gaat uit van een zeer brede interpretatie. Toch geldt een misdrijf enkel voor gebouwen en niet voor gronden.
Wanneer men een open deur binnenwandelt is er geen sprake van misdrijf. Vanaf het moment men een deur openbreekt of over een omheining klimt is er sprake van strafbare feiten.
Bij het binnendringen van een gebouw kan men onmiddellijk gearresteerd worden maar wanneer men al gedurende een lange periode in het gebouw verblijft, is er geen sprake meer van betrapping op heterdaad. Zodus kan men niet onmiddellijk ontruimt worden.

              3.2.2. Braak van afsluiting – Artikel 545-546 in het strafwetboek
“Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot tweehonderd frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.”
                                                                                                                                                  Strafwetboek Artikel 545


“Wanneer de feiten, in het vorige artikel omschreven, gepleegd worden met het oogmerk om een bezitsaanmatiging op een erf te plegen, is de straf gevangenisstraf van een maand tot een jaar en geldboete van vijftig frank tot tweeduizend frank.”
                                                                                                                                                  Strafwetboek Artikel 546


Een afsluiting is elk voorwerp bedoeld om het binnendringen van een deur, raam,… te verhinderen. Er is vernieling vereist als men van een misdrijf wil spreken.
Openen zonder schade is geen probleem voor de wet. Maar in de praktijk is dit onmogelijk om dit misdrijf niet te begaan als men langer in een pand wil verblijven.


               3.2.3. Diefstal van water en elektriciteit
Het aansluiten en gebruiken van water en elektriciteit zonder de rekeningen te betalen is diefstal. Dit omdat water en elektriciteit als roerende goederen worden beschouwd.
Hier is dus betrapping op heterdaad mogelijk en dus ook een onmiddellijke ontruiming om het misdrijf stop te zetten.

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
leuk artikel, het huis waar mijn moeder nu nog in woont is meer dan 30 jaar geleden gekraakt. Door buren en vrienden die het belachelijk vonden dat het huis leeg stond terwijl ons gezin in een krappe en tochtige caravan woonden. Ons huis was een aantal maanden daarvoor afgebrand - vandaar.
Er stond wel politie op de stoep maar die deden niet moeilijk. Dezelfde dag was het huurcontract ondertekend
Goede info! Mijn tip is om een lijstje te maken met onderwerpen die je interessant vindt, zo heb je altijd ideeën op een rijtje
Dankuwel! Het is soms nogal moeilijk om een idee te krijgen waarover te schrijven als je hier nieuw bent. Hebben jullie misschien enkele tips?
Goede informatie.
Duim
Tex
Interessant artikel. Duim en fan erbij.