Lekker lange woorden!

Door Meesie40 gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Niemand houdt ervan: de woorden die zo lang zijn dat ze bijna niet meer uit te spreken zijn. Hier een lijstje met recordhouders.

Om te beginnen natuurlijk het allerlangste woord:

Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphen-
ylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylgluta-
mylglysylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylyalylthre-
onylleucylglcycylaspartylprolylglicylisoleucyglutamylgluta-
minlserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleu-
cylglutamylalanylglyclyalanylaspartylalanylleucyglutamylle-
ucylgluycylisoleucylproluylphenylalanyserylaspartyprolylleu-
celalanylaspartylglycylprolylthreonylisolleucyglutaminylaspa-
raginylalanythreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylal-
anylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphen-
ylalanylglglutamylmethionylleucyalanylleucylisoleucylarginyl-
glutaminyllysylhistidylprolyuthreonylisoleucylprolylisoleuc-
ylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasbaraginylleucyl-
valylphenylalanylsparaginyyllysylglycylisoleucylaspartylglut-
amylphenylalanylyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyll-
ysylvalylglycylvalylspartylserylvalylleucylvallalanylaspart-ylvalylprolylvalvlglutaminylglutamylserylalanylprolylpheny-
lalalrginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasp-
araginylvalylalalprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcystei-
nylprolyprolylaspartylalanylaspartylaspartyspartyleucylle-
ucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyroslglycylargin-
ylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginlalanyl-
glycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginyla-
nylalanylleucylprolylleucylaspaaginylhistidylleucylvalylalan-
yllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparagimylalanylalanypro-
lylprolylleucylglutaminylglycylphenlalanylglycylisoleyucyls-
erylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisol-
eucylalspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylasoleucylse-
rylglycylserylalanylisoleucylbalyllysylisoleucylisoleucylgluta-
mylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylpronylglu-0
tamyllysylmethionylluecylalanylalanyoeucyllysylvalylpheny-
lalanylvalylglutamilylprolylmethionyllysylalanylalanylthreo-
nylarginylserine.

1909 letters, tel maar na. Het is de scheikundige benaming voor een deel van het DNA. Voor de mensen hier die goed zijn in scheikunde: het is de naam voor C1289H2051N343O375S8. Absurd toch?

Het langste Nederlandse woord volgens de Van Dale: meervoudigepersoonlijkheidsstoornis, 35 letters.

De langste plaatsnaam ter wereld is Krungthepmahanakornamornratanakosinmahintarayutthayamahadilokphopnopparatrajathaniburiromudomrajaniwesmahasatharnamornphimarnavatarnsathitsakkattiyavisanukamprasit, wat de eigenlijke naam van Bangkok is, met 163 letters.

De langste plaatsnaam in Nederland is Gasselterboerveenschemond. Dit bestaat uit 25 letters.

De langste plaatsnaam in Europa is Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch in Wales, met 58 letters. Leuk weetje: de zusterstad van dit dorp is Y in Frankrijk. Juist, maar één letter!

De langste officiële landnaam is The Former Yugoslav Republic of Macedonia met 36 letters.

De langste naam voor een voetbalclub ter wereld is Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit Bravo Association Football Club, Oftewel Bangkok Bravo FC, met 196 letters. Logischerwijs de voetbalclub uit de stad met de langste naam.

De langste naam van een Nederlandse club is wonderbaarlijk genoeg die van NAC. Dit betekent namelijk NOAD ADVENDO Combinatie. NOAD en ADVENDO staan voor hun beurt weer voor: Nooit Ophouden, Altijd Doorgaan en Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning. Dit brengt de gehele naam van NAC op 81 letters! Had je waarschijnlijk niet verwacht, of wel?

De langste officiële voornaam ter wereld: Rhoshandiatelly-neshiaunneveshenk Koyaanfsquatsiuty met 51 letters.

En nog een grappig weetje: de wetenschappelijke naam voor langewoordenfobie is hippopotomonstrosequip(p)ediofobie. 32 letters! Zit je daar bij een sollicitatiegesprek: 'Heeft u nog fobieën?' En dan antwoord je: 'Ja, ik heb hippopoto... WAAAAAAH!

Ik hoop dat jullie van dit lijstje hebben genoten, en dat jullie je kinderen nooit zo'n belachelijk lange naam geven!

Reacties (12) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
grappig! leu kgeschreven
Leuk artikel,mooi bedacht, alleen onuitspreekbaar, duim en fan erbij.
leuk hoor, heb er ook een artikel over geschreven!
Bedankt voor alle goede reacties. Zal ik nog een lijstje met lange woorden maken?
Leuk onderwerp, 1909 letters haha goed voor galgje.
Dat van NAC wist ik ;)
Leuk artikel. Hoe heb je in vredesnaam al deze lange woorden en namen gevonden? Compliment en fan erbij!