Geloof in God en niet in de wereld waarin je leeft

Laurie Polk, die lid is van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen', is een dwerg. Vanaf zijn geboorte is het leven een uitdaging voor hem geweest. Toen hij oud genoeg was om naar school te gaan reed hij op een driewieler om overal heen te kunnen gaan en de andere kinderen bij te kunnen houden. Als zijn ko...

Christus de Messias in heden en toekomst

Wij, als heiligen der laatste dagen' getuigen niet alleen van de Christus die er eens was, maar ook van de Messias die er thans is en nog zal zijn. Wij spreken niet alleen van een gestorven Christus die de mensen van vroeger kenden, maar ook van een levende Heiland die zijn volk heden ten dage leidt zoals Hij het vanouds deed. W...

God leidt mij door de chaos heen

Voor de meesten onder ons zijn er twee soorten financiële schuld, namelijk verbruikersschuld en investering of zakenschuld. Verbruikersschuld slaat op het kopen op krediet van zaken die wij in het dagelijks leven gebruiken of consumeren. Voorbeelden hiervan zijn het op afbetaling kopen van kleding, huishoudelijke apparaten, meu...

Mensen van de waarheid overtuigen

Ik herinner me de woorden van generaal Douglas MacArthur bij gelegenheid van de Japanse overgave. "Militaire bondgenootschappen, staatkundig evenwicht, de Volkenbond, alle schoten op hun beurt tekort. We hebben onze laatste kans gehad. Als we nu geen beter en meer onpartijdig systeem bedenken, dan zal Armageddon voor onze deur s...

Vrije moraal

Als 'heiligen der laatste dagen' verontrust ons de steeds verdergaande vrije moraal in de moderne maatschappij. Onze hemelse Vader is stellig zeer bezorgd over het steeds vaker voorkomen - onder zijn kinderen - van verraderlijke zonden zoals overspel en ontucht, homoseksualiteit onder mannen en vrouwen, abortus, pornografie, geb...

De komst van de Mensenzoon

Op de Olijfberg ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en zij vroegen aan Jezus: "Vertel ons, aan welk teken kunnen we uw wederkomst en de voltooiing van deze wereld herkennen?" Jezus antwoordde hun: "Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: "Ik ben de messias,"...

Een rijke mag ook de hemel binnengaan

God is geen aannemer des persoons want de rijke mag evengoed de hemel binnen gaan als de arme, maar dan wel indien hij zijn hart en zijn liefde aan de wet van God en het beginsel der waarheid wil onderwerpen en op het bereiken van Gods doeleinden. Daarin ligt de moeilijkheid en dát was ook de moeilijkheid bij de jongeling. (Mat...

De vruchten zijn goed

‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ gaat voorwaarts in haar voorgeschreven richting en vervult het koninkrijk van God op aarde. Allen die dat willen kunnen komen en vrijelijk van haar vruchten nemen. De kerk is doeltreffend met de door God geopenbaarde organisatie en het beïnvloeden van de levens ...

De grondslag voor welzijnszorg en zelfredzaamheid

Het is heel wat om kleding te leveren aan de schaars gekleden of om voldoende voedsel te geven aan hen op wiens tafel slechts weinig staat of om activiteiten te brengen naar hen die wanhopig de narigheid bestrijden die het gevolg zijn van gedwongen nietsdoen. Maar na alles wat is gezegd en gedaan geeft het welzijnsplan van de ke...